Délmagyarország, 1949. szeptember (6. évfolyam, 202-227. szám)

1949-09-16 / 215. szám

Péntek, 1949 szeptember 16. Titoaüenes újságot és röplapokat terjesztenek Belgrádban Belgrádiban Tito-kükk-ellenes njságot terjeszlenek. A lap cím­oldalán —mint a Reuter-iröda jelenti Belgrádból — nagybe­tűkkel ez olvasható: /Jugoszláv munkások és minden tisztes-é­gés dolgozói Szabadítsátok meg magatokat a véres Tito-Ranko­vics rendszertől.® A Newyork Herald Tribüné belgrádi tudósítója szintén em­lítést tesz Tilo-elíenes röpira­tokról, amelyeket a jugoszláv kommunisták terjesztenek. • A City körcil>en ugy tudják, hogy Jugoszlávia szeptember •égén megkezdi a kártalanítá­sok fizetését azoknak az angol társaságoknak, amelyeknek Ju­goszláviában lévő vállalatait 1946-ban államosították. Az 1948 cfecembcrében kötött an­gol-jugoszláv egyezmény a kár­talanítások ősszegét 4.5 miKiő fontban állapította meg. Más jelentés szerint Nagybritannia 8 millió font hitelt adna Jugo­szláviénak. Ennek e' lenében Ju­goszlávia iát és élelmiszereket szállítana. A Kossuti Rádié iától kezdve naponta kétszer helyszíni közvetítést ad Ra k Lászlé és bűntársainak főtáigyalásárél A Kossuth-Rádió Rajk László és bűntársainak főtárgyalásáról péntektől kezdve naponta Izórá­tól 20 óráig és 21 órától kezdő­dően helyszíni közvetítést ad. Zári egységben adja meg magát a Kuom ntang-badsereg A kinai néphadsereg főpa­rancsnokságának ma reggel ér­kezett jelentése szerint Kansu­tartományban a Kuomiinlang­csapatok most már zárt egysé­gekben pártolnak át a néphad­sereghez. Lancsautól északra egy lovasezred je'entkezett liszt­jeivel együtt a néphadsereg pa­rancsnokságánál, kijelentve, hogy vele együtt akar harcolni Gyilkos náci a bonni alelnök A világsajtó továbbra is élén­ken foglalkozik a nvugat-német báb-állam megalakulásával. A Ce Soir leleplezi Carl Schmidt, a bonni nemzetgyűlés alelnöké­nek múltját. Schmidt a háború alatt a liílei német parancsnok­ságon Niehoff tábornok helyet­tese volt. Niehoff Arras városá­ban 214 francia hazafit löve­tett agyon, ö felelős a borzal­mas ascqui vérengzésekért és 6 puszitotta el 'Dunquerque ki­kötőjét is. Helyettese, Carl Schmidt természetesen szorosan együttműködött vele. Alig né­hány évvel e rémtettek után — állapítja meg a Ce Soir — Schmidt urat, a jobboldali szo­ciáldemokratát, a francia kor­mány hivatalosan fogadja, Schuman ur barátságosan kezet szőrit vele, a francia félhivata­los lap, a Le Monde /megnyerő­nek® találja, Leon Blum pedig »a német demokratikus jövő egyik pillérének« nevezi. Anglia az USA 49-ik állama lesz — ál'apifji meg a saió a mshlnotoni táigyalásolt után A most befeiezödött washing­toni angol-amerikai-kanadai pénzügyi tárgyalások sajtóvissz­hangjából már látszik, mi tör­tént valójában az értekezleten. A közzétett döntések elfogulatlan kiértékelése azt mutatja, hogy semmiféle Intézkedést nem hoz­tak Anglia gazdasági helyzelé­nek megkönnyítésére. Más ol­dalról világosan megállapítható, az angol-amerikai ellentélek to­vábbi kiéleződése és az Egyesült Államok monopolistáinak az a kitartó törekvése, hogy véglege­sen uralomra legyenek szert a brit nemzetközősség országai felett. A londoni burzsoá sajtó meg­látssza az optimizmust, azt azon­ban elárulja, hogy Anglia gaz­dasági nehézségeinek egész ter­hét a szigetország népeinek vál­lára akarják rakni. Az Evening Slandard határozottan kimondja: >Tovább kell csökkenteni az 'Anglia szociális intézményeire fordított, máris elégtelen össze­get:.« , NÉPNEVE LÖK! PROPAGAN­DISTÁK! NÉPNEVELŐ CSO­PORTVEZETŐK! A /Népnevelői ar- agitációs munka fontos fegyvere! Minden népnevelő és párfblzalm! fizessen elő a „UÉP^EVEltKre Népnevelők megrendelhetik a népnevelő-csoport vezetőjénél. Ara: 20 fillér. Előfizetés ne­gyedévre 2.— forint. A pártszervezetek megrende­léseiket küldjék el az" MDP­Pr opagandan n vag Terjesztő­höz. (Budapest, IV., Deák Ferenc-utca 15.) Világos, hogy a három hata­lom washingtoni tárgyalása csu­pán előjáték volt a Wall ,Street nyílt parancsuralmához, amely lényegesen arra Irányul, hogy Angliát az Egyesült Államok negyvenkilencedik államává te­gye- ' Kina felszabadításáért. Az ezred egész hadfelszerelését magával hozta. Hunan tartományban már csak tisztogatási hadmű­veletek folynak. fl neiéz pari uiiiók augusztusban 23.5 m lliö forin'o! takarítottak meg A nehézipari minisztériumhoz tartozó vállalatoknál az újító­mozgalom páratlan arányokban fejlődött. Augusztusban össze­sen 2494 ujitast nyújtottak be, amelyek a juliusban elért 10.5 millió forinttal szemben 23.5 millió forint évi megtakarítást jelentenek. Kiiiöviti sporUöivelitéseit a magyar rádiá A magyar rádió a moszkvai rádió mintájára kibővíti sport­közvetítéseit. Vasárnaptól, szep­tember 18-tól az esti sporthang­képeken kivül és a naponkénti sporthiradón felül a mérkőzések­kel egyidőben helyszíni közve­títést ad a nagyobb fontosságú labdarugóeseményekről. Igy már az Újpest—Ferencváros mérkő­zés második félidejét is közve­títi 17 órától a Kossuth-rádió hullámhosszán. A jövő heti Fe­rencváros—MTK mérkőzést már teljes egészében közvetíti a rá­dió. A PÁRTSZERVEZETEK MUNKÁJA A KOLHOZOKBAN A kommunisták munkájának segítségével a munk* megszervezése a kolhozban a termelékenység fokozására irányul. Ennek teljesítése pedig szervezeti és gazdasági megerősödésre vezet. Kolesznyikov, a Szocialista Földmű, velés című lapban érdekes cikkben számol be a kolhozá­ban folytatott pártszervezeti munkáról. — A nagy mezőgazdasági munkálatok idején pártértekez­letet tartanak, amelyen megha­tározzák mindenegyes kommu­nista feladatát, kidolgozzák a politikai tömeglmunka pontos tervét, hogy igy minél eredmé­nyesebben teljesítsék a Párt és a kormány határozatát. Miből áll a munkaterv ? Ffljellegzetessége, hogy szoros kapcsolatban áll a kolhoz mun­katervével. Sorra veszik akol­hoz tervének pontjait, Sztálin­hoz intézett levelek kölefezett­ség-vállalásait és a pártszerve­zet munkaterve ezeknek a pon­toknak, a teljesítésére irányul. A pártszervezet egész tevé­kenysége és harckészsége sok­ban füglg a belső pártmunka színvonalától. A párléletnek még az olyan nagyjelentőségű mun­kálatok idején sem szabad lany­hulnia, mint például az aratás, betakarítás. Ellenkezőleg: har­cosabbnak, céltudatosabbnak Október 2-án véget cr a nyári időszámítás Október 2-án a nyári időszá­mítás yéget ér és hatályba lép a téli időszámítás. Ennek meg­felelően október 2-án hajnalban 3 órakor az órákat egy órával vissza kell igazítani. TÖBB FELÉ ESŐ. Mérséklődő felhőzet, több felé, főleg az ország nyugati felében eső. A hőmérséklet alig változik. Szavamat most is MEGTARTOM Szovjet dolgozók harca az ötéves terv időelőtti végrehajtásáért Az ötéves terv négy év alatti teljesítéséért folyó szocialista munkaverseny napról-napra, szé­lesebb lendületet vesz. A ver­seny az egész népet átfogja, a dolgozók millióit a szocia­lista rendszer büszkeség érzé­sével tölti el, a termelés üte­mét állandóan fokozzák. Ezek az érzásek különösen kifejezés­re jutnak a Sztálinhoz intézett levelekben, amelyekben a dol­gozók Ígéretet tesznek arra, hogy a tervet idő előtt telje­sítik. Elsőnek Moszkva dolgozói ad­ták szavukat Sztálinnak, majd az ország legfontosabb ipari központjának, a szverdlovszki területnek munkásai vállaltak kötelezettséget, hogy már eb­ben az évben elérik az 1950-re előirányzott termelési szinvona­lat. A siker biztosítéka: a <Párt Az uraliak arra vállalkoztak, hogy ez év közepére elérik az ötéves terv utolsó évére elő­irányzott mennyiségű nyersva­sat, acélt, hengerelt vasat, acél­csövet és rezet. A széleskörűen kibontakozott munkaverseny eredményeképpen a szverdlov­szki terület élenjáró szemei, az urah gépgyár, a szverdlovszki közlekedési gépgyár, az elek­tromos készülékek gyára és az uraii vagongyár két-három hó­nappal hamarabb érte el a* 1950-es év színvonalát. A szerovi fémipari üzem és az uráli 'fém­ipari központ vállalatainak több­sége pedig még a mult évben teljesítette az 1950-re előirány­zott termelési tervet. Az uráli eredmények tapasz­talatai azt bizonyitják, hogy a termelés növelése ott folyik leg­nagyobb sikerrel, ahol a párt és a tömegszervezetek minden módon támogatják az njitó kez­deményezését. <A qyár „cOőrős Sarkában" A szverdlovszki terület üze­meiben a sztahánovisták ezrei dolgoznak, köztük a munka olyan kiválóságai, mint Pono­nomarjov, Nyikobenkó, Zjem­cov. Szolomaha, Jeremjcnkő, akik az ötéves terv kezdeté­től tiz-tizenkét évi normájukat már teljesítették. Kezdeményezőként léptek fel a lett szovjet köztársaság ipa­rának dolgozói is, akik Sztá­linhoz intézett levelükben vál­lalták, hogy az egész köztársa­ságban december l-re, Rigá­ban pedig az Októberi Forrada­lom 32. évfordulójára annyit termelnek, amennyit a jérv 1950-re előirányoz. /Eszembe jutnak az első sztá­lini ötéves terv évci« — irja a 32. évforduló előtt Szcminezkij, a kievi »Krasziiij«-gyiág eszter­gályosa érdekes visszaemlékezé­sében. — A gyár /Vörös Sar­kában® irtam alá az első szo­cialista versenyszerződésemet, amely szerint az egy műszakra eső feladatot három Százalék­kal kellett túlteljesíteni és száz alkatrészt kellett késziteni a ter­ven felül, egy hónap alatt. 22 ésszerűsítési javaslatot nyújtottam be A mai szocialista versenyszer­ződéssel más kötelezettségeink vannak. Azért versenyzőnk, hogy egy év alatt legalább öt normát teljesítsünk. Szavamat most is megtartom: a háború utáni ötéves terv kez­dete óta tizenhatévi normát tel­jesítettem. A mult évben 22 észszerüsitési javaslatot imij­tottam be, amelvek megvalósí­tása a gyárnak évi 207.000 ru­bel megtakarítást eredménye­zett. Egy külföldi újságíró megkérdezte egyszer tőlem, mi ösztökélt arra, hogy hosszú éj­szakákon át műszerek és vésők vázlatain dolgozzam, hogy elő­adásokat tartsak ta_pasztala­taimrói a kievi és más munká­soknak. Arról érdeklődött, mennyi külön honoráriumot ka­pok ezekért a külön munkákért. Az idegen nem értette meg, hogy nálunk, a szocializmus or­szágában, a munka a dicsőség és hősiesség ügye®. kell fennie. A kommunisták és ifjúmunkások vezető, példamu­tató szerepet kell, hogy vigye­nek a kolhoz munkálataiba * azok tapasztalatairól értekezto­teken számolnak be. A Párt tag. jait a termelés legfontosabb he­lyeire irányítja. A terv egyik résie a tömeqaoitácíós munltüvai foglalkozik. Az agitációs cso­portokban 28 agitátor mükó­dik, közülük 15 kommunista, 4 komszonnol-tag. 18 agitátort munkacsoportokba osztottak b« Köztiszteletben álló emberek) akik nemcsak szavakkal, detet tekkel is példát mutatnak I munkában. Mi az agitátor feladata? Elő­adást tart, vagy újságból olvaa fel, hetenként egyszer" vitái rendez politikai beszámolóval; Ismerteti a csoportok és al egyes kolftoztagok közötti egyé­ni verseny állását. Otnaponkirt faliújságot szerkeszt. Propagan. dát fejt Id arra, liogy a könyv­tár újságjait és könyveit min. den kolhoztag olvassa. Az a<£ tátorok számára hetenként szemináriumot fírlana^ itt megismertelik őket a kolhol soronlevő feladataival. A pírt szervezet a kolhoztagoknak elő­adásokat rendez a hazafias kik telességről, a munkaszervező® rőt, a munkafegyelemről, i munka elszámolásáról Az el® adásokat könnyen érthető pél dóikkal támasztják a'á. A kot hozparaszlok felvilágosítása a Párt és a kormány határozatai rőt azt célozza, bogy mindéi kolhoztag tudja: aki többet ter. mef a kolhoznak, annak töbt munkanapot számítanak be éj a részesedés-kiegészítésül töbi búzát és egyéb terményt kap. A pártszervezet munkatervé­ben külön fejezet foglalkozik a szocialista munkaversennyel. Ennek következménye az volt, hogy minden brigád és csoport bekapcsolódott a verscnylie. A helyi rádióá'/omás állandóan közli a versenyek eredményeit és ezen kérésziül is szervezik a kolhozlagok tapasztalatainak át­adását. Vándorzászlókat és ki­sebb vörös lobogókat kapnak • verseny első helyezettjei a párt­vezetőségtől és kolhozvezető Bégtől. megjelent füzet formájában Vádírat Rajk Lász'ó ós társai elleni bfinüqyben Pártunk minden tagjának minden dolgozónak ismernie kell a hazaáruló trockista kémhanda elleni vádiratot, amely lerántja az álarcot dol­gozó népünk e legveszedel­mesebb, legaljasabb ellensé­geiről. Olvassuk! Ismertessük! Ter­jesszük! 24 oldal ára 20 fillér. Kapható uz MDP szerveze­tekben, tömegszervezetekben, Szikra-bizomÁnyoeoknál és könyvkereskedésekben. Ki adja a miniszterelnökség sajtóosztálya.

Next

/
Oldalképek
Tartalom