Délmagyarország, 1949. július (6. évfolyam, 150-176. szám)

1949-07-02 / 151. szám

i Szombat, 1949 JuíWS % Munkamódszer-átadás us izzó kazánoknál» . . Három gázgyári kazánfűtő megjavította munkáját, csökkentették az önköltséget Hatalmas füstös épület a gáz­.nitőhláz. Nappal és éjszaka'ke­ményen dolgoznak a bárom széng/izositó kemencénél. Hevül » szén, maja csöveken felszáll a siz. vizén bugyog át, szűrö­kén jut keresztül... Reggel ö Ara 50 perc az idö. A négv kazánfűtő: Révész Já­nos, Sznlados István, Csánvi 11. István és Borhélv János a szénalátüzelő kemencék mellett áll. Kezükön zsákliól készített, vastag kesztyű. Perceken belül megkezdődik a legnehezebb mun­kák egvike, a kazán sala kol ás. p. A négy fűtő halkan beszélget egymással. Tlat óra. Gyors moz­dulatok. A kazánok ajtajai ki­nyílnak. A szemetvakitó, sárgás­fehéren iV,zó tiiz félelmetes lát­vány. JVe így csináld 'A fűtök kezében szénvonó. Nagy ügyességet és gyakorlatot kíván a" szila,k eltávolítása a tiiz alól. Telnek a percek. A fűtők homlokáról apró patakok­ban folyik a verejték. Eltelik rgv félóra. Szabados István be­fejezi a snlnkolást. A másik ka­zán felé indul, ahol Csányi II. István nem boldogul a besült salakkal. — Nézd Pilvu — mondja —, ne igv csináld. Gyorsan megmutatja, hogyan lehet leválasztani a besült sa­lakot — így ni, most nagyon jól Csinálod. Kevesebb losz az ön­költség, nem hül le a kazán, tölib gázt tndnnk kivonni & szénből, jobb lesz n koksz... Várj. ide véső kell. Fogd. Ide üss, leválik... Ncru ugvt Szabados kczéiie veszi a vé­sőt. Megmutat ja a fogást, el­li rfd ja jobb módszerének titkát átadja tudását. Hull a vÖF'jsen izzó ' fco'isz ( Pár óra múlva a kazánok ki­lenc retortúját (ezekben a samot­liiivclyckben qázosodik a szén s válik koksszá) tisztítják. Szaba­dos István mllliméternyire ki­nyitja az egyik retorta ajtaját. Égö kanócot tart a nyíláshoz. Pultkanás. fl gáz megsemmisült, veszélytelenül lehet a munkát vé­gezni. fl vastaíicskába milliónyi szik­rát dobálva hull a vörössen izzó koksz. Borbély János vizet lo­csol rá és elindul a gőzölgő, sis­tergő rakománnyal. Közben Ré­vész János, Csányi II. István, szenet rak abba a berendezésbe, nme'ynek a segítségével eljuttat­ják a rctortákba. — Te is tudod, de azért megint csak elmondom — beszéli Révész ájnos Csánylhoz fordül­va —, hogy a retortákat nem szabad tulrakui szénnel, mert igy * csak a szűk háromnegyedét von­juk ki a gáznak. fl kilenc retorta kitisztítása, íjratöltése 20 percig tarlott. Ijfy több a gól Délfelé néhány eldugult gázvezető csövet tisztítanak, Csányi. Szabados végzi a C'rérvi les* FAjcUuouitol megtört szív­vel tudatjuk, hogy íolejt­. t tlcn jó férj, apa. nagy­apa, MAKRA TAM.v.1 kőmüvesmest er Uo.--v,u szenvedés utúu éle­lének 68. évében elhunyt, j Terűét'.-e julius 2-áu féj j órakor lesz a Dugouica­teraeto ravatalozójából. Ovfls/.olő csőhíd. rés 7 hamarabb, mert jobb munkamódszert tud. — Nézzétek — mondja két aí tő társának —, így kell le­szúrni a rudat a csövekbe, ?gy könnyen eltávolodik a 'erakódott réteg. Sokkal ke­vesebb levegő juthat be a rctortákba. igy több a gáz. Megmutaja, miként kell a eszúrást elvégezni. Rövid pi­henőt tartanak a fűtők. Ki­újják magukat és mosolyog­va, rövid mondatokkal be­szé'» etnek egymással » nárom munkás adta át egymásnak a tudását. Mind­egyik kisegítette és kisegíti a másikat. A munkamódszer­átadással évente sokezer fo­rintot takarítanak meg. S így segítik a hároméves terv győzelmét, így formálják jö­vőjüket. A szegedi dolgozók tanul­hatnak tőlük! (Morvay) Háromévi börtönre ítélték Bohó András volt szegedi gyártulajdonos! A szombathelyi törvényszék bünteiőtanácsa most hirdetett Ítéletet Rohó András szegedi lakos, volt celluloid-gyáros és Merényi László ugyancsak sze­ged! iakos, volt honvédsziáza­dos bűntettében. Bohó András a céllutiize­gvártással kapcsolatos találmá­nyát, amelyre már a magyar kormány is felfigyelt, át akarta csempészni Nyugatra, hogy ott értékesítse. Ismerőseitől az uta. záshoz különböző címeken na­gyobb pénzösszegeket csalt ki ós Merényi Lászlóval együtt Szombathelyre utazott azzal a szándékkal, hogy ilt ember­csempészekkel felvegye a kap­csolatot. Sikerült is olyan egyént találnia, aki hajlandó volt az osztrák liaiáron átsegj­teni 22.000 forintért. A határ­védelmi szervek ébersége azon. ban meghiúsította szökési szán­dékukat » A bíróság Bohó Andrást há­romévi, Merényi Lászlót kétéri börtönbüntetésre ítélte. Bohó András ellen ezenkívül a va­Iuutaügyészsőg is megindította az eljárást, mert nagymennyisé­gű valutát Ls át akart vinni magával Ausztriáiba. Ml TÖRTÉNI ÉS Ml TÖRTÉNIK? Aratási ünnepségek Kisteleken és Nagyszéksóson Kistelek lakossága nagy len. dülettel fogott hozzá a vasár­napi kenyérünnep előkészítő munkálataihoz. A Függetlenségi Népfront, az MNDSz és a Szn. badságharcos Szövetség már készili a különböző feliratokat, festményeket, amelyeket a va­JÁVA* 175 cy'l-03 motorke­rékpár kifogástalan állapotban olndó. Petőfi Sándor-sugárút 68. Szegedi Állami Nemzeti Színház mtisora Julius 2-á.n, szombaton este fél 8 órakor: Dohányon vett kapi­tány. »A«-bérlet 22. Julius 3-án, vasárnap este fél 8 órakor: Dohányon vett ka­pitány. »E«-bérlet 22. Julius '4-én, hét.főu este fél 8 órakor: Dohányon vett kapi­tány. »U»-bérlet 22. Julius 5-ftn, kedden este fél 8 órakor: Dohánvon vett kapi­tány. »P«-bérlet 22. Julius 6-án, szerdán este 8 óra­kor: Dohánvon vett kapitányi. »S«-bérlet 22. Julms 7-én, csütörtökön este 8 órakor: Dohányon vett kapf­tánv. »T:<-bérlet 22. Julius 8-án, pénteken este 8 órakor: Dohányon vett kapi­tány. »i«-hérlet 22. sárnapi felvonulásokon risznek. Vasárnap a vásártéren délelőtt 10 órakor a Magyar Dolgozók Pártja, a Szabadságharcos" Szö­vetség, a SzIT, EPOSz és az MNDSz képviselői mondáinak ünnepi beszédet A felvonuláson Tovas bandé­rium, aratók, kalászos búzával és kicsépelt búzával megrakott szekerek vonulnak fel. Nagyszéksós lakossága is lel­kesen készül a vasárnapi ara­tási ünnepségre. Az a rafási ün­nepséget egésznapos müsör tölti be. Reggel zenés ébresztővel kezdik a napot Utána a Uailtur­házban az ünnepi beszédek el­hangzása után társas ebédet rendeznek. Délután az EPOSz labdarugó csapata játszik a röszkei EPOSz csapatával. Este tánccal egybekötött műsoros­festet rendezi á Jielyi EPOSz kul­t urgárdája. — A MEZŐGAZDASÁGI IGAZ­GATÓSÁG szőlészeti osztálya felhívja a szőlőtermelő gazdák figyelmét o melegség által élet­rekelő peronoszpóra elleni per­metezésre. Azonkívül kéri, hogy a szőlők között a gyomirtási kapálást mind n saját, mind az ország érdekében mielőbb hajtsák végre. V 1 _ NflPIRENL Szombat, julius 2. Nemzeti Színház este fél 8 órakor: Dohányon vett kapi­tány. »A«-bérlet 22. Belvárosi Mozi fél 7, fél 9 órakor: Egó város. Korzó Mozi fél 7, fél 9 óra­kor: A papa bogaras. Széchenyi Mozi: Nyári szünet. Az MSzT mozija ma öeszéken játszik. Nyári szolgálat a Somogyi­könyvtárban ég a muzeumban. Julius és augusztus hónapban a könyvtár nyitva van hétköznap 9—Í4 óráig; a muzeum nyitva­tartási ideje hétköznap 9—14 óráig, vasár- és ünnepnap: 9— 13 óráig. szotgálalos gyógyszertárak: Borbély őrök. b. Ugrv L: Ti­sza Lajos-körút 20. Leskó Vil­mos: Újszeged, Vedres-utca 1. Nagy örök. k. dr. Hangay: Rol­dogasszony-sngárut 31. Zakar S. örök. k. Mátbé Mihály: Va­léria-tér 1. —Ö— A Délmaeyarország kiadóhivatalok kéri or vaséi nlcat, ha szabadságra, nyaralásra mennek, ugy azt jelentsék le kettő időben a Kiadóhivatalban, hogy a lap példányait utánuk lehessen küldeni. Áz elküldött lapok postai diját a kiadóhiva­tal fedezi. — MA AVATJÁK FEL a gázgyár éa a villanytelep dol­gozóinak nj kulturbáoát, a Tisza Lajos-körút 79. szfim alatt. Az nj kultúrháznak színpada, olvasóterme, játék­termei vannak. A SzTT-esek­nek külön szobát biztosítot­tak. — fl SZABADMŰVELŐDÉSI Felügyelőség elhatározta," hogy a különféle szegedi falvakban rendbehozatja a diapozitív ve­títőgépeket. Ezzel huszonhat sze­gedkörnyéki községben tarthat­nak ezentúl vetitettképes előadá­sokat. — A SZABADMŰVELŐDÉSI FELÜGYELŐSÉG hét ügyve­zetőjét a kultuszminisztérium a választások alatt végzett jó munkájukért könyvajándé­kokkal jutalmazta. Á Szálad­művelődési ügyvezetők Rákosi Mátyás »Epitjük a nép or­szágát* cimü munkáját kap­ták meg elismerőlevéÚeL A' RÉGI KIS SZEGÉ­NYES szegedi és szegedkör­nyéki földműveszövetkezetek az utóbbi időben hatalmas lé­pésekkel haladtak előre a fej­lődés útján. Ez a nagymére­tű haladás is egyik nagy eredménye hároméves ter­vünknek. Áz elmúlt tavaszi hónapok idején több szegedi és környéki földművesszövet­kezet számos beruházást is végzett, a megtakarított pénzből. Igy most a szegedi földművesszövetkezet a na­pokban új tehergépkocsit és egy nagy rádiót vásárolt. özv. Kahák Jőzsefné született Kopasz Piroska mély fájdalommal tudatja, hogy a legjobb férj, apa, após, testvér és rokon, KABÓK JÓZSEF junius 30-án életének 69-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése julius 2-án délután 6 órakor lesz a fel­sővárosi Gyevi-temető halottasházából. Gvermekei: Piroska férjezett Najzer Alajosné, ifj. Kabók József, Rózsa férjezett Kiss Sándorné, Anna férjezett Kiss Ferencné. Vejei és menye: Najzer Alajos, Kiss Sándor, Kiss Ferenc, ifj. Kabók Józsefné Ta­kács Erzsébet. Unokái: ifj. Najzer Alajos, Najzer Ibo­lya, Kiss Evike, Kiss Ferike, Kiss Gyurika. — BEKAPCSOLTAK a niammutkutat pénteken dél­után három órákor, a városi vízcsőhálózatba. Szegeden a\ új kút bekapcsolásával per­cenként S500 literrel lett több az ivóvíz. Biztosították a kli­nikák vízellátását is. — KISTEMLOMTANYÁN a dolgozó • parasztság nagy tömegben vonult fel az ara­tási ünnepségre. A diszee menetben szépen feldíszített búzakévéket vittek. Az ünne­pi beszédet Márta Ferent elvtárs mondta és felszólalt még Olajos főhadnagy. A> ünnepséget az úttörők ének­számai és az EPOSZ táncbe­mutatója egészítette ki. Az aratóünnepség alkalmából a szegedi rendőrzenekar adót* térzenét. — SZAZNEGYVENEZER FORINT tervhitelből az el­múlt hónap folyamán telje­sen kibővítették és korsze rű sí tették a szegedi városi közkórház hiányos berende­zését A kórház fertőzőbe­teg-osztályán még tartanak az építkezések és javítási munkálatok, de néhány bét muulva már négyezer forintos költséggel itt is befejezik a hátralévő munkát. • — fl DÉFOSz újszeged! szerv vezete felhívja az újszeged! csé­peltető gazdák figyelmét, hogy julius 3-án, vasárnap délután í órakor a DÉFOSz helyiségében fontos megbeszélésre jelenjenek meg. — LOPKODTAK a szöveke­zet vagyonát. Ágoston János, Kátai Pál és Zsikőczki János kis­királysági lakosok a tél folya-j mán a helybeli termelőszövetke­zet berendezéséből gazdasági szerszámokat és egyéb fölszere­léseket loptak. Bűntettükért pén­teken vonta őket felelősségre a szegedi biróság. Ágoston Jánost hat hónapi börtönre, Zsikőczki Jánost négy hónapi fogházra és Kátai Pált pedig háromheti fog­házra Ítélték. — fl NAGYSZÉKSÓSI EPOSí szervezete háromnapi rohammun­kával helyrehozta az elhanyagol! sportpályát és a jövőben töbl környékbeli község csapatával méri össze erejét labdarugócsa< pata. — A MINSas NAGYSZFGEDI BIZOTTSÁGA elkészített* a szegedi ifjúság munkatervét l Viliifrifj'nsági Találkozóra. — A BÉKÉSCSABAI TÉGLA* GYÁR ifjúmunkásai nagyarány* munka felajánlást tettek a* ót* tani EPOSz-ba tömöriilt pn­rasztfiatalok megsegítésére. Na* pí munkaidejükön tul 30 e*e* darab téglát készítenek el. Eb< bői őszre"nagy EPOSz-székháza! épitenek, amely második ott­hona lesz a békéscsabokörnyékt parasztfiuknak és leányoknál t, — MA ESTE fél 9 órakolj avatják a Szegedi KenderfonA dolgozói a Belvárosi Mozi épü­letében levő kultur- és sport­otthonukat. Ez az nj otthon is hozzájárul majd a Szegedi Kenderfonó dolgozói kultur szia* vonalának emeléséhez. az A Szegedi Hírlapterjesztők Szövetkezete ugy Igazgatóság, mind az összes tagok nevében mély fáj­dalommal jelentik, hogy szövetkezetük ügyvezető igaz­gatósági és alapító tagja, szakszervezetük elnök®, idb. KASOK JÓZSEF életének 68. évében junius 30-án elhunyt •Temetése julius 2-án délután 6 órakör lesz a Gyevi-temető halottasházából. Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Next

/
Oldalképek
Tartalom