Délmagyarország, 1949. február (6. évfolyam, 26-49. szám)

1949-02-06 / 31. szám

Yasáxnep, 1949 február 6. DELMAQTA RORSZIO I1M -W IHiMlbMIKMUM A SZEGEDI GYERMEKSEREG egy szebb jövőbe néz Minden kerüieSben és főbb és ovoda álsmositott tizemben van napközi otthon — Előre, előre, ez a jelsza vünk! — éneklik vékonyka, csi­pogó hangon a dohánygyári ut­töiők az üzem gyönyörű napközi otthonában harsány indulójukat fl kórust Demién fldámné taní­tónő vezényli, a nagy, világos pblakokon beragyog a bágyadt ié';i nap, kipirulnak a gömbölyű ar< ócskák. Szczflzenhérom munkás gyerete tanyázik ebben a pomoás és ké­nyelmes épületben minden nap reggeltől-estig, az ünnepek ki­vételével, itt tanulnak, lttuzson názn&k (s ebédelnek, ez a má sodik otthonuk. Hathónapos csecsemőktől ti zennégy éves iskolásfiukig terjed a korhatár, fl picinyeknek kü­lön szobájuk, elkülönített ágyacs­káluk, fürdőkádacskájuk és szop­taiószohéjuk- van: képzett ápoló­nő gondozza őket, nyugalmukat édes álmukat senki sem habor­gatahtja meg napközben. A tloeqök terme valóságos álom-birodalom, fl fa­lak mellett körbe-körbe puha he­verők és meleg takarók sorakoz­nak, a szoba közepén meg pa­rányi, liliputi Íróasztalok várják a kinihent két-három éveseket fiókiaikhan csodálatos, színes já­tékokkal, ákom-bákom kirakó­kockákkal. Minden szoba mellett pazar fflrdőfülkék vannak, villogó fehér kádakkal, htdeg-meleg vizes zu har.yozókknl, csempés falakkal fl gyermekeket naponta fürde­tik, ragyog minden a tisztaság­tól . Legérdekesebb az óvódások, a három-hatévesek birodalma. A szoba közepén tornyosul az ővónéni asztala, a csöppsé­get kényelmes heverőkről hall­gatják a gyönyörű meséket, vagy dalokat énekelnek, verseket ta­nulnak. önállóságra nevelik őket szigorúan meghatározott napi­rend szerint élnek, idejük ki­lencven százalékát játékra for­dítják. Valamennyi egészséges, pirospozsgás és szemlátomást hi­zik. Délidőben a közös ebédlőben nagy e zsivaj, a lárma. Erős Já­nosné elvtársnő, a nanközi ott­hon gazdaság! vezetője alig tud rendet teremteni az aprósáqok kőzött. Végül mindenki elhelyez­kedik az asztalkák mellett és feinöttesen, na­oyosan marokra szorítja a kanalat. — Napi négyszeri étkezés jár mindenkinek — mondja Sebes­tyén János elvtárs, 8 napközi otthon vezetője. — Senki nem fi­zet érte semmit. Havi négyezer forintot kapunk a gyártól enni­'alóra. Ma például karalábé-le­vest és jó. zsíros krumplis-tész­tát kapnak ebédre a gyerekek. Uzsonnára vajaskenyér és egy bögre kakaó jár mindenkinek. Valóságos paradicsom ez a kü lön épület a dohánygyár szép udvarában, a munkásgyerekek paradicsoma, fl nagyobbacskák, az iskolások, a tiz éven felüliek valamennyien úttörőit. Egymás­sal versenyezve tanulnak, szóra­koznak. Van közöttük kitűnő di­ák, futball-szakértő, sőt még sakkbajnok is. — fl tízenkét éves Mák Pista már a felnőttek bajnokságán is indult és megszerezte az előkelő ötödik helyet — dicsekszik tanít­ványával a tanítónő. flz úttörők a politikához Isko­nyitanak. Tudják, hogy a gyárak államo itása, a dolgozók munka­versenye, az általános é etszinvonal emelkedése tette lehető: é, iobbanmondva te­remtette meg nagyszerű otthonu­kat. De nemcsak az övékét, ha­nem városszerte és országszerte sokezer kis társukét ls. Ma már Szeged minden ke­rületében és több államosított gyárában van napközi otthon, vagy óvóda. flmig a szülök, a felnőttek dolgoznak, épitik a jö vőt, addig a gyerekek pompásan, vidáman tanulgatnak és szóra­koznak .Harsány dalocskájuk messze hangzik. — flz úttörő ifjúság egy! szebb jővőbe néz!... rit": efjpori Fon os tavaslatok az If'usági spór b zoffsáq ütésén A* ifjúsági sportbizottság leg­utóbbi ülésén tgen értékes ha­ló roza tokát hozott és javasla­tokat terjesztett a DLASz so­ron következő tanácsülése elé. Mindezek közül a legfontosabb, amely az ifjúság demokratikus neveíésének biztosítását is szol­gálja, hogy a jövőben a kerü­let valamennyi ifjúsági csapa­tának a MINSz keretébe tar­tozó SzIT, vagy EPOSz szer­vezetébe kell bekapcsolódnia. \bá,r a tavaszi idényben a sport­egyesületek labdarugó csa patai­>«.n csak azok játszhatnak, akik valamelyik ifjúsági szervezet. Február 15-ig ?Zee . - ­° fobbm nosegu o cso am bocsájtanak a szegedi dolgozók rendelkezésire A vevők 80 százaléka Ipari munkás és dolgozó paraszt a Vásárlék Versenyén Szombaton délelőtt óriási for­galom volt a szegcdi Népboltok­ban. Megkezdődött a vásárlók versenye, a dolgozók elözönlöt­ték az üzleteket, fl huszonkét dúsan felszerelt szegedi Nép­boltban az emberek boldogan vá­sárolták az olcsó és kiliinö minő­— Nekem cipő kéne — top­pant oda mellé Kovács Jánosi Uj­szentivánról. — legény :íamnah szeretnék vönni valami szép negy veiiket'öset. Egész délelőtt tele voltak az ségü árut. különösen a texiilfé-; üzletek. fl Széchenyi-téri Nép­léknek volt nagy sikerük, deren- " geleg cipőt, gyerckholmit és kon­zervet is vásárollak, flz üzletek forgalma majdnem százszázalékhal haladta meg az elmúlt napok íorgabnát. Ez az óriási érdeklő­dés a következő napokban előre­láthatólag még fokozódni fog, mert a szövelkezetügyi és keres­kedelemügyi minisztérium Irányí­tásával február 15-ig egyre több és jobb árut bocsájlanak a dol­gozók rendelkező ére olcsó áron. bolt (volt Konzum-szövetkezet) előtt időnként hosszú sorok kint­rekedtek az utcán. zsef elé. — Tessék parancsolni, 40 forint métere. fl vásárlók versenye február tlzenölödikéig tart Szegeden is. fl városban 22, a környéken pe­dig 16 Népbolt árusltja aj külön­féle cikkeket. Az eddigi hiértéhelések szerint a vevők nyolcvan száza­léka ipari munkás és dolgozó paraszt — mondják a Belkeres­— Legjobban a szövetárukat kedelmi Igazgatóságban, ahol el­keresik és veszik — mondja fut­tában az egyik segéd, fürgén ki­teregeti a pultra a mutatós, szür­ke szövetet a vásárló Ökrös Jó­lenőrzik a verseny menetét. Ez mindennél fényesebben bi­zonyltja a vásárlók versenyének jelentőségét és sikerét. Jól telelnek az őszi vetések Védekezzünk a fagykór eifen Az őszi vetésele országszerte — fl versemi időtartamára az' eddiá, íój teleltek. Helyenkint az .... : . . pcrpr^lr fl. tre»/l1 i V/i 1- n'-Avfn L­egyes cikkek árát 10-50 száza- és a vadliMk okozták kisebb-nagyobb kárt, de mert csak a zöld részeket rágták le, az ujrasarjadás mindent hely­rehozhat. Ahol ilyen kár van, a növények sarjadását pétisó­íeitrágyával kell elősegíteni. A tél még nem mnlt el egé­szen éa a hideg még mindig lékkai szállították le — mondot ta a Munkásszövetkezet üzlet­vezetője. — a Mí'nomnbb minőségűi flanellek árát !5.9H-ról 13 16-ra a dunlatalpu 236 forintos tipusci­pő árát 130 forintra, a gyerek­cipőkét 50-ről 26.50-ra, a GFB selyemharisnyák árát 24-ről 13 89 forintra a férfi tipusszövetek méteréi pedig 57.6Ó-ról 40 forint­ra szállították le. fl Népbollok előtt már a kora reggeli órákban nagy volt a to­longás. Munkásasszonyok, pa­rasztasszonyok adogatták egy­másnak a kilincset, meg'eftek a nagv családi garabofych, a kiszolgálók alig győzték !e­szedegetni a polcokról a vég szöveteket és a harisnyákat — Ad) n már nekem lelkem vagy ötméter finom flanellt — kérte a serény kiszolgálólányt a feketekendős Szabó Józsefné (gyárimunkás felesége), amint odafurakodott a pulthoz, kézen­fogva öté es fiát. — Hallottam, hogy most mindennek lement az ára. fl demokratikus kormány kedveskedik a dolgozóknak. okozhat kárt az ősziekben. Leg­inkább a felfagyástól lehet tar­tani. Ha rögökben megfagy a viz, az egymásnak feszülő rö­gök kitéphetik: a növényt a ta­lajból és a növény elszakad a földtől. Tgcn helytelen és káros eljá­rás, ha a felfagyott vetést meg­fogatoljuk. A fogas ugyanis a még valahogy megkapaszkodó növényeket ís kitépi és igy a pusztulás még nagyobb lesz. Ne fogasoljunk tehát, hanem si­ma hengerrel hengerezzünk. A felfagyott vetést rögtön meg kell hengp'ezni, amint a hen­gerre a föld már nem tapad. Amikor a hengerezett vetés iide zöld szint mutat és ezzel jel­zi, hogy a növények ismét meg­kapaszkodtak a talajban, el­jön az ideje a fogasolásnak is. Ezt könnyű, hosszufogu acélboronával végezzük el. Az őszi vetéseket még a ful­ladás is veszélyeztetheti. Ha a nappali felmelegedés erősödik, az éjszakai lehűlés pedig nagy, a vetések felett összefüggő jég­páncél keletkezhetik, amely a Kívánságra teljesítjük: Héttőn kezdődik at Téli Vásár az EXCELISOR jwísnyaházban 100-féle különböző női. férfi és gyermek cikk rendkívüli olcsó áron. Kézzé mro vásári kirakatat!-a!. növényt elzárja a levegőtől. Ha nem tul vastag a jégréteg, tip­rassuk meg az aprókörmü bir­kával 4s sertéssel. Ha vastag a jégpáncél, nagy állatokat is szobás ráhajtani, de gyakran előfordul, hogy a tiprást végző állatok érzékeny lábvégei meg­sérülnek. Ezért sokkal jobb. lia a jégpáncélt szöges hengerekkel töretjük meg. Ha a nappali felmelegedés és éjszakai lehűlés továbbfolyik, az eljárást meg kell ismételni. Bármilyen károsodás érje a vetéseket, igazán jó eredményt akkor hoz a védekezés, ha egy­idejűleg fejtrágyázáslian is ré­szesítjük a növényt. Általában g0—100 kg.-ig terjedő mennyi­ségű pétisó kiszórása elegendő. A mai DÉFOSz alakú ó qyüiések Ma, vasárnap Újszegeden, Kistemplomtanyán és Puszta­mérgesen alakul meg a DÉFOSz szervezete. Újszege­den délután 3 órakor a kultúr­házban kezdődik az alakuló gyüiés, Kistemplomtangán és Pusztamérgesen pedig délelőtt 11 órakor. Kanyar aszfaliíaniszezük leqyítetök Amerikát és Hollandiát Az asztali tenisz csapatbaj­nokságban a magyar férfi csa­pat 5:2 arányban legyőzte az Egyesült Álíamok csapatát. A magyarok közül Soős és Iió­czián 2-2, Sldo egy győzelmet szerzett, a női csapatbajnokság­ban a magyar csapat 3 0 arányban legyő/te Hollandia csapatát. SzIT, EPOSz. Diákszövetség. MEFESz.nek tagjai. Javaslattal fordult » bizottság a DLASz tanácsához, hogy március 15-ét a szövetség nyilvánítsa ifinap. nak és ebből az alkalomból hívják meg Budarvsst ifjúsági válogatottját, amelv a Déli SzIT válogatottal mérkőzzön, ennek előmérkőzése a Szegedi SzIT— Déli EPOSz válogatott legyen. Ma valamennyi szegedi NB csapat pályára lép A Hnnyadi-téren délután 9 órai kezdettel a, Szeged játszik barátságos mérkőzést a Szak. szervezeti MTE-vei. A felnőt­tek mérkőzése előtt fél 2 órai kezdettel az SzMTE—SzAK ifi liarátságos játékot bonyolítják le. A stadionban délelőtt negyed 11 órakor a SzVSE játszik a Honvéd együttesével barátságos mérkőzés keretében. Ugyancsak délelőtt Újszege­den az MKUMTE a B) é3 az ifi kombináltiával tart közös két­kapua edzést. A Postás a felsővárosi pá­lyán délután fél 3 órakor a DKMTE csapatát látja vendé­gül barátságos kétkapus játék keretében. A Mórává ros Mezőhegyesre rándui át, ellenfele az ottani ErOSz csapata lesz. Kettős Uo»aras bajnoki a tornacsarnokban A rókusi tornacsarnokban ma délelőtt 11 órakor kerül sor a Szeeedi Postás—Rudaoosti Postás női NR T. mérkóz'-sre, amit követ a 12 órakor kezdődő Postás—Kistext férfi nemzeti bajnoki. A kerületi bajnoktáaért pén­teken lejátszott mindkét baj. noki mérkőzést a rostás-után­pótlás együttesei nyerték meg a vásárhelyiekkel szemben. A* eredmények a következők: Pos. tás—HTVE férfi 53:40 (19:13), Postás—HTVE női 38:27 (30:11). INNEN - ONNAN Ma délelőtt 10 órakor az Ipariskola I.—Kendergyár II. tiarátságos, holnap este 6 óra. kor pedig a Kendergyár I.— Erdőigazgatóság revánsmérkő­zés keriil lejátszásra. A DLASz kedden este 7 óra­kor tanácsülést tart a szövet­ség Ha jnóczy-utca 20. szám alatti hivatalos helyiségében. A SzATE 13-án délelőtt 10, határozatképtelenség esetén 20­ún tartja tisztújító közgyűlését a Dobó-vendéglőben levő klub­helyiségében. LEGÚJABB SPORTHÍREK Szombaton délelőtt kezdődtek meg Davosban az idei gyorskor­csolyázó Eli küzdelmei. Először az '500 m-es távon tartották meg a versenyt. 1. Farstad (Norvégia) 41.8 mp, amellyel ideállította az eddigi világre­kordot. A magyar Kilián 44.4 mp-es idővel a 7-ik, Pajor Kor. nél pedig 44.5 mp-es idővel a 8-ik helyen végzett. Az 5000 m-en született meg a verseny nagy meglepetése. A magvar Pajor Kornél nagyszerű futás­sal elsőnek érkezett be 8 perc l3.5 mp-es idővel és ezzel ujabb világcsúcsot állított fel. A régi rekord 8:13.7 perc volt A két szám után az összetett bajnokságban a következő sor­rend alakult ki: 1. Farstad (NorvAgia) 91.310 pont 2. An­dersen (Norvégia) 93.580, 3 Pajor Kornél 9.3.850 ponttal. A versenvt vasárnap folytatják nz 1500 '-a 10.000 m-63 "futamok­kal. Totómérkőzések: Newcastle— United— Charlton 3:0, Techrii. kus-Kör—MÁVAO 51:39 (29 151 koslrlabdamérkőzés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom