Délmagyarország, 1949. február (6. évfolyam, 26-49. szám)

1949-02-05 / 30. szám

1919 februír ff. dfftmagtarorszag A PÁRT ADOTT ——— ÉLNIAKARAST... Oivos lesz az áesfiuíiéi, akinek a népi demeknicia vá lotta vaíóra álmait Nagy barnaszemü, szélesarcu fiu Molnár Imre elsőéves orvos­tanhallgató, a szegedi Apáthy István népi kollégium lakója. Kis kollégiumi szobájában szor­galmasan hajol a nagy anató­miai atlasz fölé és az Íróasztal­lámpa fénykörében tanulgatja a latin kifejezéseket. Bizony nehe­zen megy, mert kereskedelmi érettségije van, latint eddig so­hasem tanu't. Mégsem vall szé­gyent a vizsgákon: az eddigi kodokviumjai mind íelesre sikerültek — A nőpi demokráciának kö­szönhetem azt is. hogy zavar­talanul tanulhatok, — mondja — Eleket akarok hát tenni a kö­telessénemnek. Édesapja ácsmester volt, de méa a'is volt néhánv éves a kis Imre. amikor elhagyta őket. Édesanvia kerette meg a min­dennapit, reggeltől estig tartó varrásokkal. Molnár Imre is écsinas volt. napszámos mun­kát végzett és csak álmodozott arról, hogy tovább tanulhasson. — A népi demokrácia váltot­ta valóra álmait. — jelenti ki most boldog mosollyal. — Si­került leérettséraznem és az ősszel bekerül'em a krt'é-e'um­ba Itt 15 forintért kapok la­kást, kosztot, teljes elfátást. Bi­zony nem is igen volt több pénzem, amikor ide jöttem. A magamfajta g> ermek nem gon­dolhatott azelőtt tanulásra, mert kicsoda hirta volna el a drága lakást, vi-sgadijakat, meg a többit. Most segélvt kaptam két izben is a laboratóriumi díj­ra, karácsonykor meg 400 fo­rintos ruhautalványt egy álla mi áruházba. Széles mosollyal kinyitja szekrényét éa csinos fekete ruhát vesz elő belőle. — Ezt is abból vcítem, más­kép nem lett volna ünneplőm. De abból van ez is. — mu'taja ináét — meg sátat. kesztyűt, zoknit, sőt még bakancsot is vehettem. Ezek mellett még a komoly szórakozásra is lehető­ségem nvi'ik, ha színházba, mo­ziba megyünk, felét a kollégium rizeti. Mo'nár Imrét ujabb meglepetés is érte — Februártól ke-dve haia '200 forint ős-tandíjat kapsz, — jelenti ta éppen Tótkomlóst Sá­ra, a MEFESz szociá'is vezető­Kompleli Kitogástalan olcsón e'adó Cim a kiadóban je. — 1H-en kapnak Szegeden ujabban havi 60,100 és 200 fo­rintos ösztöndíjat. Szombaton délután lesz otthonunkban az ösztöndíjasok névsorának ün­nepélyes kihirdetése. A népi de­mokrácia a fő tanulást, a ko­moly mozgalmi munkát és a diákközösségi munkát jutal­mazza ezzel, hogy elősegíthesse a minél jobb szakemberképzést. — A felszabadulás után lép­tem be a Magyar Kommunista Pártba és most is minden erőmmel az MDP-^rt dolgozom, — szól ismét Molnár Imre. — Tudom, hogy ez a Párt a népi demokrácia vezető ere je és a magamfajta munkás, paraszt fiukkal, leányokkal együtt ne­kik köszönhetem, hogy orvos fesz. belőlem. A mozgalom adott életet belém, a Párt pedig élni­akarási. üzemi, vagy falusi or­vosként szeretném ezt az elni­akarásl másokból, a többi dol­gozókból kifejten*.. • KÜLPOLITIKA 1 MONDATBAN A KUOMINTANG-KORMÁNY megmaradt tartalékainak legna­gyobb részét Nanking felett a Jangce-folyó felé irányitja. Ez arra vall, hogy a reakciós kinai kormány időt akar nverni a béketárgyalások elhúzására. Az Olasz Kommunista Párt as olasz munkásosztály és az olasz demokraták nevében meg­köszönte Sztálin elvtársnak, hogy ujbffl javaslatot tett a nemzetközi nehézségek rendezé­sére, a világbéke megs ilárdiíá­sára. Berlin nvngatí városrészeiben felemelték az adókat, hogy áp­rilis 1-től kezdve havi 30 mil­lió márkával csökkentsék a vá­'gy biztosítja népi demokráciánk a dolgozók 103 költségvetési hiányát, gyermekeinek tanulását, igy . * Mhubzenty-Ogv tárgyalása, .• . i x \ i_iJ7 különösen Mindszenty két le­szüleinek az uj szakérteimisé-;vel{1 szenzáci6t keltett P4. giek akik nem felejtik el, hogy ; TÍzshan, a francia lanok hossz.u mivel tartoznak a nép áUamá- j beszámolókat szentelnek a per­nak. - nek. Van-e még abból az olcsó konzervből? Hatalmas sikere van a konzervgyár árleszállítást akc ójának Feltűnően nagy a forgalom a Tisza Lajos-köruti Munkásszö­vetkezetböl lett »Népbolt« kör­nyékén. Uj kirakatot- rendeztek be. Szebbnél-szebb konzervdobo­zok, egész dobozliegyek csillog­nak az üveg mögött, ízléses el­rendezésben. flz emberek, illetve döntő többstégben asszonyok, egymás­nak adják a kilincset s a ki jö­vőknek boldog mosoly ül az ar­cán. fl boltba lépő egyik asz­szony megkérdi a kilépőt, mit visz ily örömmel táskájában, fl fejkendős, pirult arcú nő csak egy pár szót szól s szalad to­vább. Helyet csinál az érkezők­nek. Korlátián lehetőségek — Menjen csak be, maga ls örülni fog annak, amit lát és hall... flz üzletben mindjárt ujabb hatalmas konzervhegy tűnik szembe, fl polcokon befőttek, fő­zeiékkonzervek, halasdobozok so­rakoznak. — Mindenki konzervet vásárol két nap óta'— mondja Hajdú Vilmos üzletvezető. — Tegnap reggel óta lényegesen olcsóbb leti a konzerv. A háziasszonyok mindjárt észrnevelték. Sietnek kihasználni az alkalmat: a hal­konzerv azelőtt 9.60 volt, most 2.80 forint. Nagy üveg raszti jelenleg 6.801 .. Nyolc személy­re e'égendő egy kilogram zsiros­lecsó ára 2.80.., Zöldbabkon­zerv kilóra 3.20 ... Jam: kilója 4—6 forint közölt. Korlátlan le­hetőségek! Eddig félnapokat tőlfőttem el... Tóth Jánosné paradicsomkon­zervet szorongat kezében s ugy beszél: — Most már nem lesz olyan | nagy gond a főzés. Eddig sok­szor félnapokat töltöttem azzal, hogy beszerezzem aa ebédhez szüksége s kellékeket s utána még mennyi idő eltelt a főzéssel. Most ha a irzem a konzervet, az étkezés előtt néhány perccel jel­j meleglem, vagy felfőzöm és tá­I la'.ható máris az Ízletes étel. Éljen a Magyar Köztársaság! Üdvözöljük a Függetlenségi Népfrontot! Faludi Testvérek paprtkamafom dolqozói munkából hazajött, fáradt uram elé... Egy másik asszony csatlako­zott a beszélgetéshez: — Nem okoz már nagy gon­dot a bejött elievése sem. Sok­kal szebb és ízletesebb a kon­zervbefőtt, amellett olcsó. Lite­res üvegben barack, körte, al­ma, vagy cseresznye befőttet már 2.80 forintért lehet kapni... chCyolc asszony tgy sorban — És mindezeket a népi de­mokráciának köszönhetjük — mondja mosolyogva Kovács Já­nosné a szomszédos pultnál, fl pult mellett nyolc asszony egy­sorban sürgeti a kiszolgáló se­gédeket. — Nekem is cseresz­nyét!... Nekem lecsót!.. . Id? egy literes zölhabot kérek!... flhogy Kovácsné szaval elhang­zanak, szinte zsinóron húzva for­dulnak Kovácsné felé. Mint a vilSanylámnasor körtél, ugy csil­lannak fel a szemek: — Igen, — ezt a demokráciá­nak köszönhetjük!... Rz ajtón ujabb csoport asz­szony jön be. flz egyik szinte li­heg, uqy kérdi: — Van-e még abból az olcsó konzervből? (K-M.) HÁROM ANGOL ÜGYVÉD védi Rundstedt, Manstein éa Straus fasiszta német tábor­nokokat perük tárgyalá-sán Az aneol éa az amerikai tit­kos Szolálat a népi demokráci­ák ellen folytatott harcban fel. has-nálf t a kefe'európai orszá­gokbó' megs-ökött politikuso­kat, trfa a Repubbca cimü ró­mai lap. A NORVÉG PARLAMENT csütörtöki ülésén Lange kül­ügyminiszter közölte a képvi­selőkkel, hogy Non'égi a ez ideg nem kapóit meghívást az Atlan­ti egyezménnyel kapcsolatos ta­nácskozásra. Trnman azért utasította el Sztálin elvtárs tárcpalási ja­vaslatát, mert a béta óriási zavarokat okozna az Egyesült Államok gazdasági életétan, á fegyverkezési iram csökkentésé­vel — állapítja meg a Huma­nité. PLATTS MILLS füűgellen munkáspárti képviselő és Hew­lett Johnon canterhurv-i érsek London egyik kerületétan tar­tott munkáspárti naaygvülésen, a hatigatóság állandó helyeslése közepette é'e-en támadta az an­gol kormány külpolitikáját. ACHFFON KÜLÜGYMINISZ­TER és Truman elnök tagadóan válaszolt a Fehér Ház legutóbbi sajtóértekezletén Sztálin elv­társnak a békepaktummal kap­csolatos nyilatkozatára. Sztálin nyilatkozata ugyanis ellentmond az Atlanti-szövetséggel kapcso­latos USA támadó terveknek. HOL MUNKÁSOKÉ A JOVO Kiosziofiák az öihónapos munhaverseny jutalmai a Szegedi Kendergyárban 'A szegedi kendergyár dolgozói pénteken kél órakor nem sl-' Európa első ipari államává tet­ettek haza munkájuk után. Az üzemi kultúrteremben gyülekeztek ték. össze, amelyet ünnepien feldíszítettek erre az alkalomra. Nagy Kedves jelenet következett eseményre vártak. Az öthónapos munka erseny legkiválóbb ken- ezután A legyőzött brigád dergyári munkásainak megjutalmazására... | egyik tagja- Tóth Mihályné elvtársnő egy-egy kis cserép vi­fl kendergyári zenekar Tóth András elvtárs vezénylésével in­dulókat játszott, az énekkar pe­dig dr. Éndrődy Ferenc elvtárs, ka. nagy vtzénylétével énekelt elöljáróban, flz ünnepi ülést Nagygyörgy Mária elvtársnö, vállalatvezető nyitotta meg s nyomban átadta a szót a szak­szervezet központi kiküldöttének: Borsi Kató elvtársnőnek — Az egész magyar nép, az egész magyar kormány elisme­rését, megbecsülését fejezi kl azokkal a dolgozókkal szemben, akik munkájukkal, szorgalmuk­kal, nagy áldozatkészségükkel járultak hozzá üzemük termelé­sének /okozásához, hogy ezzel az összes dolgozók életszínvonalát emeljék. Szocialista öntudattal megértették, hogy saját helyze­tük jai'ásának csak egy módja van, ha az egész nemzet gazda­sági helyzetét javítják. Nagy lelkesedéssel fogadott szavai után sorra kiosztotta a dijakat az üzem győztes munka­brigádjának, az ifjúsági brigád­nak és legjobb dolgozóinak. Megható jelenetek játszódtak le, amint a munkásnők átvették munkájuk jutalmát. Elsőnek az üzem legkiválóbb munkásnője, Keresztes Jánosné elvtársnö lé­pett elö és átwtte a magyar köz­társasági munkaérdemrend broz fokozatát, amellyel a kormány tüntette kl. A Szakszervezeti Ta­nácstól az 1500 forintos jutal­rá.got nvujtott át a győztes bri­mon kivül 'még 'egy"rádiót"U'gád lagíainak­kapott. | — Á/' 13 örültünk a « gVjőzel­Az üzem gvőztes brigádjának metrknek. — mondotta — és tagjai egyenként ezer forint ju- M®'"/' munkára buzdít ben­talomb'n részesültek. Mosolygó' " '"' arccal jött ki egymásután:Tóth Mária és Kalmár Jánosné él­munkásnők, Vas Ilona, Vas Jú­lia, Farkas Jó'sefné. Süvegh Mihátvné, Joó Mátvásné, Ora­vecz Istvánné és Bakos Géza, aki fe'esége helyett vette fel a jutalmat, mert annak éppen most szü'elelt kisfia. A fejen­ként ötszáz forintos jutalmat a következők kapták- Nagy Jó­zsefné, Szalma Vera, Adok Magda, Prágai Tózsefné és Ba­logh II. Sándorné. A kitüntetett munkásnőket Gáspár János elvtárs, üzemi versenytitkár köszöntötte, egy­ben beje'enletfe, hogy a győ-tes brigád fő munkájának hatására három ujabb brigád van kiala­kulóban az üzemben. Az MDP részérőt Nyilasi Pé­ter elvtárs szólalt fel és han­goztatta, hogy az elkövetkező szocialista társadalmi rendszer megváló áf ásához mindenkinek saját munkájával kell hozzájá­rulnia. Nagygyörgy Mária elv­társnő a Szovjetunió hős dol­gozóit állította példaképül, akik a cárizmus elnyomott országát nnnket. Ezentúl még jobban dolgozunk, hogy legközelebb mi legyünk az elsők. Az üzem doEozói az ünnep­ség második felében Tokaji Já­nos elvtárstól, az MDP üzemi pártlilkárá'ól vettek meleg bú­csút. akit B'idanesfre helyeztek. Bosn-ákovics Dezsőné elvtárs­nő értékes íróasztal készletet nvujtott át az üzemi dolgozók ajándékaként. Gcícz Miklós elvtárs az üzemi SzTT-fiataíok nevében könvvajándékot adott Tokaji elvtársnak és mindket­ten köszönetet mondtak eddigi munkásságáért Keresztes Jánosné, Kalmár Jánosné és Bordács Eszter elv­társnők szólaltak még fet. A kendergyári zenekar indulóra zendített hu-suajándékként To­kaji elvtársnak, de egyben a kitüntetett munkásnők tisztele­tére is. — Uf qrszdgot épít a nem­zet, hol munkásoké a jövőU — én 'ke'ték a zenekarral egyre erősödő hangon az üzem dolgo­zói és végül a felemelő ünnep­ség az Internacionálé hangjával ért véget.

Next

/
Oldalképek
Tartalom