Délmagyarország, 1948. május (5. évfolyam, 101-122. szám)

1948-05-26 / 119. szám

6 UH; M A (,1AK O H S IA 11 Széi-díT, 1948 május 26. Figyelem! Excelsior Harlsnyaíiázból rövidáru üzletemet „GOMBHÁZBA" helyeztem át. Divatáruk, harltny&k, rSvIdíru szaküzlet. Szabóknak engedmény. Szakszervezeti Hirek — Az Újságíró Otthon hl­tcí. Vasárnap déleltöt 10 órakor a Szinész-Ujságiró lahrlarugóro érk őzés előké­szítésére értekezlet lesz. Az érdekeltek szíveskedjenek megjelenni. — Börtöntöltelék. Lázár István szegedi szabósegéd márciusban töltötte ki a Csillagban bárom évi fegy­házbüntetését. Májusban a Berzsenyi-u. la. számú ház elől egy őrizetlenül hagyott kerékpárt lopott el. Átvitte Újszegedre, a parlincnti fü­zesekben szédszedte, a gu­mikat eladta 90 forintért, a gépet pedig a Tiszába dob­ta. Mikor a 90 forint elfo­gyott, a Vidra-utca 4. számú ászlalosmühelybő! egy író­gépet lopott el. A rendőr­ség rövidesen clfogla és át­adta az ügyészségnek, ahol kihallgatása után letartóz­tatták. \ Arany Doxa férfi karóra alkalmi árban olcsón eladó. Fischer ékszerész. — MNDSa| kecskést elepd csoportja jelenti, hogy « kccskéstelepi községi általá­nos iskola Űrnapján dél­ulán 4 órai kezdettel tartja incj^ Anyák napi ünnepélyét a JvultuYl lázban. Az ünnepi beszédei Klongja Miklósné lart ja \ Szegedi Ipartestület és a KIOSz helyi csoportja elő­adássorozatának keretében f. hó 26-án (szerdán) dél­ulán 6 órakor az Ipartestü­let nagytermében dír. De­niénv Alajos kamarai főtit­kár tart élőadást »Ad'óügyi kérdések; cimmei. Minden kisiparos ott legyen! — Y Szegedi Orvosok Sza­luul Szakszervezete Tudo­mányos csoportja szerdán délulán 6 órakor ülést tart a Bőrklinikai előadó termé­hon. Kolab ülés: elnök: Slrauh F. Bruno. Előadá­sok : Lfchinecker István: Nagy Hanna (Élettani In­U'z.ct): Histaininnal és cap­saicinnal végzelt calórimet­riús tapasztalatok. — ifj. He tényt Géza—Feuer István 'Élettani Intézet): A centrá­lis ás peripherias anyag­cserehahisi (Tkülömfcéséről. Gerendás Mihály—Cscfkó István (Biolog. Int. Ti­hnny): Hislaminhatás és véralvadás. Cscfkó István Gerendás Mihályi (Biologv (ínt/. Tihany): ' Histamlu­Ivepari n a n*tagonismus. Párthirek Ma üéiuláii 6 órakor a Kál­vin-tér! -léVháznnk kistérmé­hen az összes kerületi és iize­uil propagamlslák részére ér­lekeilelet toriunk. Felhívjak a propagandista elvtársuk ('gyei­mét, hogy reltétleniil jelenje­nek inejü Méravárosiak Ügyelem! A szerdai pártnap után a párt­bizalmiak ás pártmunkások föl­tétlenül jelentkezzenek fontos megbeszélés végett. Felsővárosi pártmunkások, tizes csoportvezetőéi szerdán este a Postásotthonban tar­tandó pártnapon kötelesek ki­vétel nélkül megjelenni. Kér­jük a jelenléti ivet a propa­ganda vezetőnői aláírni. Belváros II. pár I bizalmiak 26-án, szerdán délután 5 óra kor pártfegyelmi terhe mel­lett Jelenjenek meg Aradi vér­tanuk (Gizella)-tér 3. szám alatti partliejyiségben. Kerületi, üzemi oklaláslele­tősők és szemináriumi bizaL­miak részére a szokásos csü­törtöki értekezletet 28-án, pénteken 8 órakor tartjuk a Kálvin-tért székházunk nagy­termében. A kerületi pártszervezetek k&forvezetői szondán délulán 5 órakor feltétlenül jelenjenek meg Arany Jáűos-ulca 2. szám alatt, a káderosztályon. A Kereskedelmi Alkalma­zottak Textil szakosztálya szer­dán. 26-án délután fél 6 óra­kor laggyülésf fart, megjele­nés kőtelező. A ruházat! SzIT szerdán délután 5 órakor alakuló ütést lart a szakszervezeti szókház­ban. ' A ruházati munkások szak­szervezete junius 1-én női sza­bászat! tanfolyamot indít, A tanfolyam dija 10 forint, tagok a pénztári órák alatt jelentkez­zenek. A közalkalmazottak! egyete­mi alcsoportja taggyűlést fart pénteken délután" 5 órakör a székházban. Megjelenés köte­lező. Az élelmezési szakszervezet felhívja ra sziiikvizipaii munka­vállalókat. liogy szerdán fél 7 órai kezdettel taggyűlést tart a székházban. Az élelmezési szakszervezet SzIT csoportja 27-én. csü­törtökön délulán Tél 7 órai kezdettel műsoros qlőadást tart a székházban, mindenkit szerelettel vár a Vezetőség, Belépés díjtalan. A Magyar Közalkalmazottak Szabad szakszervezete szegedi egyetemi alosztálya péntekfen délulán 5 órakor vezetőségi, 6 órakor pedig taggyűlési lart. Tanoncpanasznap szombaton délután l—fi-tg, kedden dél­ulán 6 S-ig a SzIT-titfcárság Kálvária-uIca 10. szám alatti helyiségében. A szabó SzIT vezetősége ér­tesiti tagjait, liogy szerdán dél­után 5 órakor alakuló ülést tart. Legfőbb cukornál, csokoládét legelő­nyösebbetr Kovácsnál Szeged, Tisza L.-körut 48 |*a külföldi bükk, száraz tűzifa minden mennyiségben kapható Pesti Hazai Első Takarékpénztár­Egyesület S7échenvi-tér 3. és Kálvária-ut 211. HivataloM Közlemények Somogy tlclep!ek így elein! A Somogyitelepen lakó gyennfc Kekuek a himlőoltása május 30-in 8—10 óráig lesz ax V. ulcal általános Iskolában. Hirdetmény. Tárgy: A ház­felügyelői szolgálati viszo' nyalt szabályozó rendelet végi rehnjtása. Értesítem a város közönségéi hogv 12376/1948 VI. számú határozatom haté­lyon kivitt helyeztem és a ka pukulcsok szanind használatát továbbra is engedélyezem. g Polgármester k Szetiedi Nemzeti Szinház heti mfisora: Szerda, 26-áu este fél 8-koi': Csütörtök. 27-én esle fél 8-kor: Péntek. 28-án esle fél 8 kor: Szombat, 29-én délután 3-koi": Szombat, 29-én esle fél 8-kor: Vasárnap. 30-án délután 3-kor: Vasárnap, 30-án este fél 8-kor: Mélyeit a íy ibérek. Szelsz. díszelőadás. János rltéf. D. I. 20. Mélyek a gvükerek. K. M ­bérlet lános vitéz. Ift. előadás. Idegen g vermek. Ip. előad. János vilii'. Tauvai ifj. előad1. Mélyek a ivükéi ek. D. I. 21. Dolgozóti Színházának műsorai Csütörtök, 27-én esle fél 8-kor: Vasárnap, 30-án este fél 8-kor: llélfőu, 31-én este fél 8 kor: János vitéz. D. I. 20. Mélyek a gyökerek. ü. I. 21. Kérjük a bérleteket 26-án délig átvenni János vitái. D. II. 20. Kérjük a bérlcleket 26-án délig Atveiuil Jegyek kaphatók. bérletofc válthatók a Magyar a üélmagyajrorvzfvg Haaőhivitalálűm, an Múzsánál i».. < Rádió BUDAPEST 1. 5.30: Hajnali s. 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna 7 00' Műsorismertetés. 9.55: Áttelepítési kormánybiz­tosság közleményei. 10.00: Hirek. 12.00: Harangszó, hí­rek. 14.00: Hirek. 15.15: Rá­dióiskoJa: 15.55: Műsorismer­tetés. 17.00: Hirek. 20.00: Hi­rek. sporthírek. 20.20: Hírek és krónika oroszuL 22.00: Hí­rek Mii hallunk holnap? 0.10 Hirek és krónika franciául. 0.20: Hjrek és krónika anffolul. BUDAPEST II. 18: Ilirfek, 21: Hirek. Szerda. májú* 26. BUDAPEST I. 7.20: Reg­geli zene. 8.00: Jó egészség negyedórája. 8.15: Délelőtti muzsika. 9.00: Mindenki mu­zsikája. 12.15: Asztali muzsi­ka. 13.00: flcrzen. 13.15: Vi­déki cigányprímások. 14,10: Májusi krónika. 14.30: ráz Opera műhelyéből*. 16 00-fcor: A Hcrrer-Bacsik-SchlotthaueT jazzliárm'as. 16.30: Néger spi­rituálék. 17.10: \ Hadifogoly Iliradó rádlúKözleményet —. 17.15- A Vöröskereszt közle­ményei, 17.10: A Szakszerve­zeti Tanács műsora. 18.00: Szovjet írók nntolomája. 18.40: A Rádiózenekar játszik. 19.30: A Falu Hangja.' 20.30: Heti szemle. 20.55: Az 1848. év­ben. 21.45: Időszerű kérdé­sek. 22.25: A Vöröskereszt közleményei. 22.30: Hangos Heti Sporthíradó. 22.40: To­tóliirek. 22,45: Esti zene. 23.15 Orosz zene. 0.30: Hirek esz­perantó nyelven. BUDAPEST II. 17.00: Ötórai tea. 18.00: Dalok. 18.25: Nagy világszínház: »Ezüstkörtbem. 20.00: A Falu Hangja. 20.30: A Rádió Szabadegyeteme. 21.15 S«áv küldi szívnék szívesen .— 22.15: Zenekari müvek. Kisgyülése k A Magyar Dolgozók Pártja törvényhatósági bizottsági tag­jainak kisgyülései: Újszeged! párlszerve/.el: 27-én, Csütörtökön Józscfle­lepen. Erdélyi-tér 1., Jójárt vendéglő, esle 6 órakor: Perjés Sándor. Junius 3-án, csülörlökön es­le fél 8 órakor kultúrház: Bedő Kálmán. Belváros II. pártszervezet: 28-án, pénteken Iparosla­nouciskola esle 6 órakor­Dr. Száva Lajos. 31-én, hétfőn Ady-téri egye­tem este 6 órakor: dr. Baseli Béla Fedortelept pártszervezet. 29-én, szombaton Fodor le le­pi Kör helyiségében esle 7 órakor: Jenei Sándor. ósomogyitetep! pártszervezet: 29-én, szombaton III. utca 83. este 7 órakor: Szárán Ferenc. 31-én, héttőn VII. utcai párlllázhan esle 7-kor: ökrös Dezső. Felhívjuk a párlszerveze.lek vezetőségeinek figyelmét, liogy a kísgyülésekel gondosan és lelkiismeretesen készítsék elő. Apróhirdetések * imaimiis p TANCTUDASOM tökéletesíteni szerelném. Modern láncok ta­nllását vállaló tánctanárt kto­re'sek. »Jazz« jeligére. 997 946- 47. sz. Gyorsírást, gépírást, helyesírást a Major gyorsíróiskolában tanuljon.' — Szeged. Bocskay-ittca 4. ÉLETHC müfogak, fogtömés, lögliuzás. felelősséggel, olcsó árban Rácz Géza fogász. Mik­száth Kálmán-ulca. IIIHKAGYAPJUT, zsírosat ts, fonásra vállalunk. Fonógyár. Cserepessor 9., 8—2-ig. MINDENNEMŰ kárpitosmun­kát, javításokat Is, Ráözuál késziliessen! Polgár-utca 21. POI.OSKA1RTAST garanciával végez a flián vállalat, Káivá­ria-ulca 30. ^zihemmjm KEK AMIÉT, oilomáut 'és nüu­den kárpitozott bútort. Javítást is olcsón és jól 'készít: Szeles kárpitos, Attiia-utca 2. TAVASZI cipő divatúidonságok minden színben, nagy válasz­tékban éikezlekt Angéla clpö­szatón. Széchenvt-lér. BÉLYEGEKET veszek, eladok. Falus Lélyegkercskfedés, a fo­gadalmi templommal szemben. I&kola-ulea 29. IIILLIYHDGOLYÓT veszek, használtai ls. Darázs ko'csma, Retek-utca 43. NATIONAL kassza, üzletberen­dezés. mérleg e/adó. Cim » kliadöliivataiban. ANGOL nyersgumlragaszló a Vidra-utcában kaphatói Üve­gei tessék hozinll Vidra-utcai kerékpárosnál! Laczkóóras és ékszerész. Kárász-utca 14. Keresek kar­és zsebórákat (veckerórát is), ezüstöt, brilliánsék szerck'ct ma­gas áron. Ora- és ékszerjavl­tást vállalok. ORVOSI vizsgálóasztal komplett gyönyörű íróasztal, könyvszek­rény* hozzávaló karosszék1 el­adó. Kigvő-utca 1. I. 1. EGY 3 méteres pult, egy lak­kos állvány, egy ajtó, 2 ágy­párna. használt gramofon leme­zek eladók. Cim Veresács-uí­ca 14., üzlet. CIPó'l olcsón jót, nagv vá­lasztékban Primgel óa Berko* vilslói vásároljon! Széchenyi­tér 8. KONYHABÚTOR, modern uj festéssel, ritkán látható kivi­telben, samoltos fehér tűz­hely eladó. Deák Fercnc-u 22. t. emelet 1.. délután 4—5-ig. ELADó buzásláda, vasboronaj céklaszelő. KccskenVótí-u'. 18. 350-es DKW 100 százalékos gumikkal si'urigősen eladó. — Csengele, Csókásinál. SEZLON. virágállvány, faji polc eladók. Bocskal-ú. 13., F. emelet 1. ELADÓ 2 palánkos egypár­evezős csónak. Meíftekiinthető lljszegevl. Kovácsnál. I-a. száraz bükkfa és tatai da­rabos szén korlátlanul kap­ható. Polgár-utca 2., fáspincB. FARKASKUTYA házőrző, pat­kányfogó. eladó. Tabán-u. 25. Jó állapotban lévő használt félmfüléses kályhát vovZiVnlc. Fenyő testvérek. ELADÓ kirakalvédft vasrács, egv pár 37-PS fehér lánvtk'art­pö. Holló-utca 10. MOTORKERÉKPÁR 175 kbo WilHers generáljavtíott eladó. Sajtos motorjavlljó Arany JA­nos-ulea 4. BMV., DKW' mtiM­niotorok eladók. FÉI, liáló bármilyen elfogad haló árért eladó,' elcserélhető kerékpárért, ráiuóérl. Bénz­ügyigaZgatóságon a házfelügye­lőnél. ttktts OLCSó rádió Telefunken. vt­Jágvevő, alkalmi vétel. Kálví­rla-ntca 2., udvarban. HASZNALT kfeméyfa hálószo­ba, mü.szersaefcrény, darabon­ként is eladó. Antaloé, Ma­dách-ulca 8. KCLÓNBEJARATU bulorozott szobái keresek a város köz­pontjában. Ajánlatokat a ki­adóhivatalba • Junius 1« jel­igére kérek. OLCSÓBÉRÉ. a Belváros for­galmas helyén üzlet berende­zéssel, hátsó helyiséggel azon­nal átadó. Jeligfe1: Olcsó-. BELVÁROSI szépfekvésű kel­töszobás, összkomfortos lakást cserélek ugyanolyan egy szoba, összkomfortosért, rilelyreálli­tásí költség megtéri léséért* je­ligére a kiadóba. FELSŐVÁROSI szoba Aranyba, speizbói álló földszintes iúJcá­somat elcserélném Nagykör­úton belüli kétszobás lakásra. • Keltősíobás* jeligére. KULCSCSOMÓM elveszett ka­rikával. Kérem a megtalálói m Szécs'ény étterembe leadni. — Vár-utca 2. TÍZEZER forint készpénzzel közreműködő társat kereselC üzlet átaliakitására. Ajánlatot »5ü százalékt jeligére KEDÖNYKl SZI'I'S. redőnyja­vitái Hedőnyi pártól, Hefoviuá-i tus-pa'otíf Meiugforráskutnál­KOCSMAIIELYISÉGE-F k«re­sek hérbe. Simon Nándor, Nc­mfestalűScs-nlca 8. POLOSKA1KTAS1 garanciával végez a Cián vállalat. Fek'ete­sas-ut<a 10. vt KIADÓ egyszoba, előszoba üresen vagy bútorozva. Damja­nich-ulca 11., özv. Tatárnó. SZÉP 2 szobás lakiásoni elcse­rélném egyszobáséit a Belvá­rosban. »Cseréljiink* jeligére. SZORA-konylfás belvárosi la­kás bútorral együtt átadó. — .Relváresf jelige DÉLMAGYARORSZAG politikát napilap. Felelős szerkesztő: DR. ANTALFFY GYÖRGY. Felelős kiadó: DR. ZOLD SÁNDOR Szerkesztőség: Jókat-ulc* 4. Felelős szerkesztői telefon: 491 Szferkeszlőségt lelefon: 103. Nvomdai szerkesztőséi feleíoa este 8-tól: 673. Kiadóhivatal: Kárász-utca BL Telefon: 325. A Hírlapkiadó Kft. nyomán, B.-veiZelő: KONC.Z LASZLO,

Next

/
Oldalképek
Tartalom