Délmagyarország, 1948. április (5. évfolyam, 75-100. szám)

1948-04-25 / 96. szám

6 SSLMiGIAIOISZiG i. Vasárnap, 1948 ápnüis 25. Május 1-én tüntetni fogunk a munkásosztály egysége, a munkás­paraszt szövetség, az ország felépítőse és a béke melleit At Édi'.i május 1 a világ dolgozói minden eddiginél hatalmasabb lünlelő megmozdulásának ígérkezik. A ma­gyar dolgozóknak különösen sok okuk van arra. hogy az idei május elsejét az eddigiek nél is nagyobb tömegben és nagyobb pompával ünnepelje k meg. A reakció íölött ara­iolt hatalmas, politikai győzel em után a demokrácia meg­nő veketlelt erejét fogljuk dém onstrálni. ami leginkább a »Tied az ország, magadnak épiicd« gondolatban ölt tes-r let. Az idei május 1 hatalmas méreteivel mindenekelőtt de­monstrálni fogja a magyar munkásosztály egységét. Megmutatja a Magyar Dolgozipk Pártjában egyesült mun­kásosztály megnövekedett erejét és vezető .szerepét a nem­zet életében. Demonstrálni fogja a mu nkás-parasziszövels'ég szilárd­ságát. Népi jellegévei kidomborítja, hogy a centenáriumi évben 48-as nagyjaink szellemében előretört a nemzeti egység gondolata. A magyar dolgozók meg növekedett öntudata legjob­ban a széles; átfogó méretű munkaversenyekben jut kife­jezésre. A május 1-i ünnepély meg fogja mutatni, mit ér­iünk el a hároméves terv első szakaszában és uj, nagyobb teljesítményekre fog sarkalni. Harcos kiállást jelent ez a május elseje az imperialis­ták háborús uszítása ellen és a magyar nép békevágya mellett. Ebben a tüntetésben csatlakozunk a legyőzhetet­len Szovjetunióhoz és a népi demokratikus országokhoz. Naponta ezer tábla jeget gyárt májastól a városi jéggyár Régi kívánság, hogy a sze­gedi vágóhíd területén már 40 éve meglevő, de tíz éve szü­netelő jéiggyár végre megkezdje működését. Eddig azért nem volt üzemben a gyár, mert.az építési és felszerelés® munká­latok még mindig nem fejeződ­tek be egészen. Most azonban az1 üzemi bizottság1 és a mun­kásság egyhangú lelkesedéssel kimondta, hogy rohammunka keretében a legrövidebb időn belül fel szere tik a jéggyárat, ha ehhez biztosítják. A legutóbbi város® tanácsülés ezt a fedeze­tet megszavazta, ugyhogy a munkásság fokozott teljesitmé­a szükséges anyagi fedezetet nyévei előreláthatóan május kö­zepén a jéggyár már meg is kezdi működését. A jéggyártást főként a magánosok igényeinek kielégítésére' kezdik meg és a gvár egy-cgv jéggyártó beren­dezése tiz óra alatt 62 és fél­'má?sa, vagyis 550 tábla jeget tud termelni. Jelenleg a gyár­nak két ilyen berendezés" áll rendelkezésére. •i i in ián -riiiiiwin i iiii—i i«wii—ii"i n ' i MAKULATÚRA és IIULLADÉK­PAPIRT minden mennyiség­ben vásárol CSONKA papirfetdolgözló, Apponyi­utca 29. Megnyílt a TERE FERE a RAFFAY ÉTTEREM álalakilotl helyiségeiben Kiliinő konyhájával és polgári áraival Capri helyén RAFFAY kávéház llj árakkal. Rizling (7 dl) 8 40, pohár sör 2-20, 100 száza­Iéfeos babhávé í'80. Tán cl f ily-jazz I Több szegedi középiskola csatlakozott az egyetemi Mária Kongregáció felhívásához A szeged® egyetemi hallgatók Mária Kongregációjának isme­retes húsvéti felhívásához a következő szegedi középiskolák katolikus tanárai és tanulói csat­i akoz tak aláirásukkal: A Baross Gábor gyakorló gim­náziumból az aláírók között sze­repei dr. Eiirhás Oszkár igazgató és Vajta® István, az ismert ka­tolikus tanár, valamint az egész tanári kar, továbbá Pintér kon­greganista vezetővel az élén 60 diák a felsőosztályosok közül. Az állami Szent Erzsébet leánygimnáziumban a teljes ta­nári* kar. élén Lukács Ilona és Horváth Józsefné tanárnőkkel, a tanulóifjúság közül több mint száz diák irta alái a csatlakozást, közöltük Rózsa Éva, Máriaföldi Margit és Szabó Klára vezető katolikus diákok, A Felső®pariskjoIa teljes ta­nári kara aláirta a csatlakozást Sebmid t József igazgatóval egyiill. A diákok közül közel kétszázan írták alá, élükön Ambrus István, Lovas Zoltán, Sarkad® Sándor és Holbert Jó­zsef. A fiukereskedeim® középisko­lából a teljes tanári testület Hunyadi Károly .igazgatóval és Fülöp András tanárral, vala­mint több mint 90 diák1. A vegyiipari középiskola tel­jes tanán testülete, köztük Mátra® Tibor lanár, ezenkívül több mint 50 diák1, köztűk Ke­ve® Klára, Farkas József és Tö-, rök Kataijn, a Klauzál Gábor­gimnázium Gallé László igaz­gatóval és 52 diákkal csatla­kozol! a kongreganisták nyilat­kozatához. A MAGYAR KOMMUNISTA PART és a SZOCIÁLDEMOKRATA PART szegjed® szervezetei április hó 25-én, vasárnap délután 4 óra kor, a MKP Kálvin-tér® szék­házában műsorral egybekötött közös hadigondozott gyűlést tartanak AJOS könyvkereskedés SZEGED, OROSZLAN-UTCA 8. KÖNYVEK, FOLYÓIRATOK ÉS SZAKKÖNY­VEK BESZERZÉSI FORRÁSA. A MAGYAR­SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG, UJ MA­GYAR KONYVKIADO SZEGEDI FÖBIZOMA NYOSA. Pártnapok Pártnapofc kerületi és fizenü szerveretekben: KEDDEN, 27-én: Közút® híd délután 6 óra: Kossá Bélla. Vasút (forgalom) délután fél 6 óra: Németh Lajos, MOSzK hűtőház délután 2 óra: Radek József. Újszeged® tádagv.ár délután fyl 4 óra: Pipicz. József. ^ Tűzoltók reggei 8 óra: ifj. Riró Mihály. Polc cipógyár délután fél 5 óra: Varga Pál. Városi fürdő délután fél 7óra: Mecsér Béla. SZERDÁN, 28-ÍN: Lemezgyár délután 2 óra: Mi.son Gusztáv. Orion bőrgyár délután 3 óra dr. Judik Ferenc. Rókusi kulturház délután fél 7 óra: dr. Gaál Tivadar. Móravárosi kulturházi délután fél 7 óra- Róna Béla. Alsóvárosi MAV párthelyiség délután fél 7 óra: Varga Pál. Uj szegedi kulturház. délután fél 7 óra: Gyenes András. József telep délután fél 7 óra: Havatecz; Istvánné. Belváros I. (Ráiyin-lér 6) dél­után fél 7 óra: Ily kiszí Gy. Egyetem délután 6 óra: Far­kas István. , MAV (Rókus) délután 3 óra: Strack János. Szegedi Kend-ér délután 2óra: Dénes Leó. Városi kertészet délután fél 4 óra: Czirok András. Gázgyár délután 3 óra: Belváros II. (Aradi vértanuk­lere.) délután fél 7 óra: Barlha János. Közigazgatási törvényszék dél­után 6 óra: dr. Toldi F. Márkus fatelep délután fél 4 óra: Márk® András. CSÜTÖRTÖKÖN, 28-án: III. honv. fcer. délután 6 óra: dr. Ferencz László. MAV (pályafenntartás) dél­után 3 óra: Moisony® Gy. MAV (fűtőház) délután 3 óra: Bcdő Kálmán. Dohánygyár délután fél 5óra: Perjési László. Lippai fűrésztelep délután 4 óra: Gergely András. Iíolrótejep délután 4 óra: Szél Sámuél. Gyufagyár délután fél 5 óra: dr. Molnár Ferenc. Börtön délután 6 óra: S®,mo­v.ils Mihály. MAV nyugdijasok {Kálvin-tér 6. sz.) délután 3 óra: (Nyéki Ferenc. Uj szegedi Kender délután 2 óra: Stradk János. Szegedi Cipőgyár délután 4 óra: Imre István. PÉNTEKEN, 30-án: Vilzmüteiep délután fél 3óra: Haufc LásZló. < HÉTFŐN, május jl-án: KöZvágóhid reggel fél 8 óra: Pintér Géza. ' • Mozik délután fél 3 óra: Szi­lágy® Istvánné. Winier kefegyár délután fél 4 óra- Kerepes® Ferenc. Az összes párlnapi előadók részére hétfőn délután fél 8 óra­kor a Kálvin-téri székház nagy­termében előadói értekezletet tartunk. Minden pártnapi elő­adó pontosan jelenjen meg. A MUNKAVERSENNYEL OTTHONUNKAT ES HA ZÁNKAT ÉPÍTJÜK! öt ország kommunista pártja a Nyugateurópai Blokk veszélyeiről Franciaország. Nagybr t an- háborúra való leplezetlenké­nia, Belgium, Hollandia és sxülődés jellemzi. Luxemburg (kommunista párt-1 Ez a szerződés — állapít­ja' közös nyilatkozatot adlak ják meg a nyugaieurápai ki. A béke és a szociális ha- kommunista pártok — nem ladás megköveteli, hogy a nyuga.európai országok kom­munista pártjai figyelmeztes­sék az öt országban a mun­kásokat és a béke barátait a szerződéssel járó veszélyre — mondja a nyilatkozat. Ez a szerződés íoj/kus fej­leménye a Marshall-tervnek1 — mondja a továbbiakban — és. lényeges megnyil atkozása az USA imperialista külpoliti­kájának. Ezt a politikát a támadó szellem és egy ujabb járul hozzá semmiben sem Nyuglateurópa gazdasági ne­hetzségeinek: megoldásához, ezzel szemben fokozza Nyu­&atnémelor,szág részéről fe­nyegető támadó veszélyt. A uyugaleurópai munkások még nem felejtenék! el, hogy az első vüáíjhéboru után az angol-amerikai politika a szo­ccialiijzlmus elleni védőbástya kiépítésének ürügyé11 lehelé­vé lelte, hogy Németország felkészüljön a második yilág­háborura. Beiktatták Báron István?, a Kertész téglagyár vállalatvezetőjét egyre nagyobb számban iák törekvő munkások, akik­Szombaton délben bensősége­sen, háziünnepség keretében ik­tat Iák he Báron Istvánt, a szegedi Kertész' Téglagyár uj vállalatvezetőjét. A szakmaközi bizottság részérő® Hatv a n i Jenő, a Magyar Dolgozók Pártja részéről Be"dő Kálmán üdvö­zöl le az uj vállalatvezetőt. 'Bedő élvtárs beszédében rámutatott arra, ho'gy a demokráaia tehe­tővé telte egy munkásnak vál­lalatvezetői sorba való felemel­kedését. Reméljük', hogy Báron példáján felbuzdulva az üzem­ben akadna® nek azután alkalmuk lesz1 be­kapcsolódni a demokrácia gaz­dasági megerősitésébe — mon­dotta. A dolgozók nevében Ábra­hám ü. b. elnök1 és Fogas műszaki vezető beszélt. Báron István meghatottan köszönte meg az ünneplést és ígéretet tett, hogy mindenkor a munkásság és a magyar demokrácia érde­keit tartja szem előtt munkájá­ban. KALÁNKA ESPRESSO ő n y i I I - MEINL kávé m e vannak a tömegekért. Nem pro­fitéhes kereskedőnek, hanem egy árueiosZtó egyednek tipli Szövetsége ízléses plakettot lenni, aki azt tartja szem előtt, bocsátott ki »a 48-as eszmé- hogy miinél jobb árut minél ol­A hadifoglyokért A Volt Hadifoglyok Baj tárai kérte felirattal. A művészi' domborművön Kossuth és Pe­tőfi arcképe, valamint a 48-as gondolatot és az újjáépítést szimbolizáló kép látható. Az ajtóra szögezhető dombormű­vet a szövetség megbízottai juttatják ei az üzemekhez, ke­reskedőkhöz, csatádokhoz. Felhívjuk minden dolgozó fi­gyelmét, hogy ezeknek a pla­kettoknak máriásával erejé­hez mérten segítse, a hazatért, nehéz helyzetben levő volt hadifoglyokat. Szövetkezeti tanfolyamot indítottak a kereskedelmi alkalmazóiak A kereskedelmi és iparkama­ában 76 kereskedelmi alkal­mazott részvételével iinditotjtá'k el a szövetkezeti tanfolyamot. Wagner Sándor felügyelő nvi­totta meg a tanfolyam első elő­adását. utána Halász György szakszervezeti titkár beszélt. Be­vezető j ében kihangsúlyozta, hogy ina már a kereskedelem célja és értelme gyökerében megvál­tozott, mert nem a vásárló dol­gozó tömegek vannak a keres­kedőkért, hanem a kereskedők Gyógyászati segédeszközök orvost műszerek beszerzése ORVOSI MÜ SZERÖZEM Oroszlán-utca 6. sz. GyógyhaskötőkSf. . melltartók gumiharisnyák speciális ké­Kláuzál-lér 3. Höffle csöbb áron szolgáljon ki a kö­zönségnek. A tanfolyam mintegy 120 órán át, hét hónapon keresztül tart s az előadásokat szövetkezeti vezetők és" kereskedelmi szák­emberek veztetik. Május I. Szegeden Szegeden már május elsejét megelőző délután a város min­den nagyobb terén a rendőr­ös honvédzenekar, valamint a gázgyár® és kendergyári mun­kászenekar térzenét ad. Este fáklyásmenetben vonulnak vé­gig Szeged dolgozói a város fő­utcáin, "majd szabadtéri műsor­ral zárul az este. Május elsején zienés ébresztő­vel: kezdődik a nap. A nagy ün­nepi felvonulás reggel 9 óra­kor kezdődik. A. nagygyűlésre 10 órákor kerül sor. Ünnep® be­szédet Molnár Erik elvtárs, kül­ügyminiszter mond. Délután nagyszabású népünnepségek lesznek Újszegeden. Itt kultur­müsör, sportműsor szórakoztatja majd a közönséget, ezenkívül az eg'yes üzemek, szervezetek sátrakat, sőntéseket, büfféket ál­lítanák fel. A szegedi gyárak, üzemek, hi­vatalok dolgozói, a munkáspár­tok szervezetet városszerte máris nagy lelkesedéssel, buzgalommal készülnek a május elsejei nagy felvonulásra^ hogy méltóképpen vehessék ki részüket a munka nagy ünnepéből. >A MUNKA NÁLUNK BECSÜLET ÉS DICSŐ­SÉG DOLGA!« (Sztálin)

Next

/
Oldalképek
Tartalom