Délmagyarország, 1948. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-13 / 9. szám

DELMAGYAH ORSZÁG Kedd, 1948 január 13. Bzfositó intézkedések a tiszai kompnál Szombaton műszaki bizottság járt a tiszai kompoknál, hogy ellenőrizze a forgalmat és a gyakran előforduló tumultuózus jelenetek következtében előfor­dulható esetleges szerencsétlen­séget megakadályozza. A bizott­ság a városi mérnöki hivatal, a rév-kapitányság és a folyammér­nökség szakembereibői állott. Elhatározták, hogy a kompokon vörös csíkkal megjelölik a leg­felsőbb merülési határt, nehogy nagyobb megterheléssel induljon el. Ezután nagyobb figyelmet fordítanak a mentőberendezé­sekre is és azok állandó készen­léiben tartását rendelik el. Ezenkívül mindkét oldalon meg­erősítik a kompié járókat, a je­lenlegi kompkorJátoía t erősebbekre cserélik ki. pedig 3) nagykereskedelem néhány szekferánafi államosítása fontos kérdés Vajda Imre, a Tervhivatal elnökének beszéde A Szociáldemokrata Párt va­sárnap. Budapesten gazdaságpo­litikai ankétot rendezett, ame­lyen elsősorban a kereskedel­met érintő kérdésekkel foglal­koztak. Vajda Imre, az Országos Tervhivatal elnöke fontos be­jelentéseket tett. A külkereske­delem államosításának kérdésé­ről szólt és kijelentette, hogy e kérdést a közelmúltban téve­sen állították he. — Szó sincs róla —, hogy az egész külkereskedelem államo­sítását szorgalmazzuk — mon­dotta.- Minden körülmények kö­zött fontosnak tartom a külke­reskedelem néhány nagyon fon­tos szektorának államosítását. Az ország alapvető gazdasági érdekei megkívánják, hogy az áruexport, ne alakuljon át tőke­exporttá, ami a múltban gyak­ran megtörtént. — Nemzetgazdaság,5i szem­pontból nagy Jelentősége van a inagkereskede!ein, a toll- és baromfilíereskede­lem államosításának. Az import terén szintén nagy szükség van döntő ipari nyers­anyagok behozatalának tel jes ál­lamosítására. A hároméves terv sikerének érdekében van erre szükség. Vajda Imre ezután be­számolt, hogy a nagykereskede­lem örve alatt lelkiismeretlen egyének gyakran folytatnák bű­nös játékot. — Szó sincs a nagykereske­delem teljes államosításáról. De ja nagykereskedelem parazita sze­repet tölt he — folytatta, Semmi szükség e szektor fennállására, -mert az ország gazdasági ki­fosztásához vezethet. Ez a szek­tor kifosztja a kiskereskedelmet is és megszüntetése komoly po­litikai program. Színház • Juim •Művészet Zöídmezőgazdasági tanfolyam Január 25-től kezdve Csórván zöldmezőgazdasági tanfolyam kezdődik Tóth Béla gazdasági felügyelő vezetésével. A tanío­íyam február elsejéig tart és körülbelül 42 órás anyag kele­tében állattenyésztési, állat­egészségügyi, takarmányozási és takarmánylermesztési kérdése­ket beszélnek meg. Dr. Oiti Vi'mos farf előadást Szegeden A Magyar Jogászok Szabad Szakszervezete rendezésében azi ügyvédi kamara dísztermében január l(i-án, pénteken délután 6 órakor előadást tart dír. 01 ti Vilmos elvtárs., a budapesti nép­biróság kül ön tanácsának elnöke »A demokratikus államrend meg­döntésére irányuló büntettek« címen. Az előadáshoz dr. Pe­re n c z Tibor elvtárs, a buda­pesti népügyészség vezetője, to­vábbá dr. Jankó Péter, anép­biróság másodelnöke és dr. Rácz Endre itólőtáblabiró,nép­bi ró sági tanácselnök szól hozzá. Az előadást vita követi, aliol a szegedi ügyvédek részéről dr. Eisner Manó ügyvéd szólal fel. A vitaesten érdeklődőket szívesen lát a rendezőség. Fogjxk meg, tolvaj — kiabálta a betörő Izgalmas jelenetnek voltak szemtanúi vasárnap este a kor­zó járókelői. Egy fiatalember rohant, ahogyan csak bírt és közben kiabálta: »Tolvaj, fog­ják meg! Tolvaj!*, mögötte pé­tiig a károsult kereskedő futott, aki szintén tolvajt kiabált, vé­gül már egész csődület kergette az élenjáró fiatalembert, akinek gáncsot vetettek, felbukott, to­vább fulott. végül mégis elfog­lak. Mint kiderült, »üzletszerző« körútra érkezett Szegedre Szé­kely Jenő, saját bemondása sze­rint zöldségkereskedő Budapes­ten a Zichy Jenő-utca 6. szám alatt. Körülnézett a Városban és Blau László Klauzál-téri di­vatcsarnoka nyerte meg tetszé­sét. Vasárnap este negyed 10 óra tájban felfeszitette a róiót, álkulccsal kinyitotta az üzletet és bent összecsomagolt 8000 fo­rinL értékű bundát, és bőrkabá­tot. A tulajdonos, Blau László, ugylálszik rosszat sejtett, mert vasárnap eslc üzlete felé sétált és észrevette a bentről kiszű­rődő zajt. Be akart menni, mire a tolvaj keresztültört az üzle­ten és' futni kezdett s hogy ma­gáról a gyanút elterelje, ő kiabálta leghangosabban, hogy »Tolvaj, fogják rheg!« A rendőrség őrizetbe vette, ahol eddig három hasonló lie­lörést ismert be. Dolgozók Színházának missora: Jan. 11-én este G érakor: Pénteken, jan. 16-án este 7-kor: Csütörtökön, jan. 22-én 6 érakor: Január 25-én, d. u. 3 órakor: Helyette: Február 1-én délután 3-kor: Lear király. D. 1. 9. Mosolyországa- (D. II. Lear király. D. II. 9. Mosolyországa elmarad. 8). Mosolyországa. — D olgozók Színháza előadásában. Jegyek kaphatók, bérletek válthalók a Délmagyarorszáe kiadó­hivatalában. fi Szegedi ftl'aini Nemzet! Színház heti miisora: Keddien Szerdán este 6 órakor: Csütörtökön este 0 órakor: Pénteken este 7 órakor: Szombaton este 7 órakor: Vasárnap este 7 órakor: Szünet. Leár király- D. I. 9. Lear király- M L 9. Mosolyországa D. II. 8. Váratlan vendég. Bérletsz. Olhello. Bérletszünet. Szegedi nap a rádióban A Magyar Rádió január 27-én szegedi napot rendez. Ez alka­lommal Budapest I. és II. hul­lámhosszán töftj.. műsorszámot közvetítenek, helyszíni közvetí­tést adnák te Szegedről. Ennek keretében hallhatjuk a szegedi Nemzeti Színházból Dumas Há­rom testőr cimü előadását is. A részletes műsorterv összeál­lítása még most folyik'. Operabál február 1-én Az idei báli szezon legkima­gaslóbb eseményének ígérkezik a február 1-i operabál a Hun­gária-szálló nagytermében. Har­minctagu zenekar szolgáltatja a zenét, változatos nagy mű­sor szórakoztatja a közönséget. A színház kiváló művészgárdája szerepel. A szegedi közönség máris nagyon érdeklődik az operabál iránt és minden biz­tositék megvan rá, hogy rend­kívüli élményben lesz része. Mozgalmas hót Következik az országgvüiósben A magyar országgyűlés éle­lében most előreláthatóan moz­galmas hét következük'. A mai, keddi napon a magyar—jugo­szláv barátsági és kölcsönös megsegitési egyezmény szerepel a napirenden. A pártok! vezető tagjai lesznek a vezérszónokok. Szerdán terjeszti be Nyárádi Miklós pénzügyminiszter az 1917T—48. évi ' költségvetést. Egyúttal részletes tájékoztatást ad az ország gazdasági hely­zetéről és á kormány gazda­sági tervehői. Csütörtökön az amnesztiarendteletet tárgyalja az országgyűlés, amelyre á sürgős­ség kimondását kérik. A költ­ségvetési vita egyébként feb­ruár elején kezdődik és előre­láthatóan március végéig tart. — Szilveszter éji szakáján he­lört Nagy Károly né utászt afe­Ianyai lakásába Kohód! Hona fogl alkozá snéikü I i csavargó és ruhanemüeket vitt magával. Pestre utazott, ahol a topott holmit -értékesítette. Nemrég tért vissza-Szegedre, itt u nyomozók (már várták és bekísérték! a rendőrségre, ahol őrizetbe vet­lek. x A Sző regi Rákóczi SE ja nuár 18-án délután fél 3 óra­kor klubhelyiségében tartja évi lisztujiló közgyűlését. Sza vazgtra csak az jogosult, aki nincs tagdíjhátralékban. — Angyalcsinálásért hároan és félév; fegyházbüntetésre ítélték Kiss Antaíné átok házi bábaasz­szonyt, akt egy fiatalkorú leá­nyon halálosvégű tiltott műté­tet hajtott végre. Az asszony az Ítéletet megfellebbezte, a tör­vényszék elrendelte előzetes le­tartóztatását. — Nyitvahagjyla lakása aj­taját Tóth Péterné Szenthá­romságf-ütea 35. számú ház­tartásbeli s egy óvatlan pil­lanatban ismeretlen lettes le­akasztott a fogasról egy 2000 forint értékű szürke férfi ál­meneti abátot. BÚTORT Olcsón készen vásárol hat ésié szittetiiet felelősség melléit. -» D'fflfa politúrozott Kombináltszobát 2800 Pl Hálószobabutorl 2800 Ft Konyhái 1000 F! Festett hálószobái 2000 Pí KfiKUSZJ muasiíales Kossuth LaJos-snaSmi s> Lear király előadásai a Színházban 6 órakor keziiesfnek Magyar kg-kint 20 » Fi Szeredainál Cserz? Mibály-o. 3. Kárász-a. íű. Hírek al üWll IMIIimiMii II* mrw IM llHIMIIIWMICl liillbaNa^^gyy^ A HŐMÉRSÉKLET ALIG VÁLTOZIK Mérsékelt déli, délkeleti, később délnyugati szél. Be­rull, ködös idő, többhelyen eső. havaseső, a hegyeken ha* .vazás. A hőmérséklet alig vá Rozik. A Tisza ma Szegednél 54» (ti">. Vizének hőmérséklete 1.3 fok. NAPIREND Kedd, január 13. Nemzeti' Színház: este 6-lcor: Leár király. (A-bérlet.) Széchenyi Filmszínház fél 4, féi 6, fél 8: Ezt látják a csilla­gok. Széchenyi Híradó Mozi fél 10 órától fél 2 óráig folytatólagos előadások. Belvárosi Mozi fél 4, Tél 6 féi 8- Pánik. Korzó Mozi féi 4, fél 6 és fél 8: Tomi, a megfagyott gyermek. Muzeum: valamennyi osztály nyitva 9-től 13 éráig. Egyetemi könyvtár: nyitva 8—7 óráig. Somogyi könyvtár:nyitva9—7 óráig. SzelgáUtea fy6£y*zertárak: Leinzinger örökösök: Horváth M.-u. 9; Pósa Balázs: Kálvária­utca 17; dr. Kotsis J. Endréné: Földműves-utca 17; Sehneczi Béla: Somogyitelep IX. u. 489. RÁKOSI MÁTYÁS KERESZTAPA LETT Vasárnap keresztelték meg a vármegye Markó községé­ben lakó Nagy Imre földmű­ves 8-ik gyermekét, akinek Rákosi Mátyás a keresztapja. A pap a kereszteléskor Isten áldását kérte a szülőkre, a gyermekre és a keresztapá­ra is. — A Munkás Kultiirszövct­ség előadásában vasárnap szinre került Moliére: Fös­vény cimü vígjátéka. Az elő­adás, melyet Waltner Mihály elvtárs rendezett, nagy sikert aratott. Tekintettel a nagy ér­deklődésre, a köziéi jövőben ismét előadják. x Rókusi szülők figyelmé­be! A tantestület felkéri a szülőket, hogy általános szü­lői értekezlet lesz hétfőn, 12-én délután fél 5 órakor a rókusi iskolában. Szülők meg­jelenésie kötelező.. Igazgatóság — Harminchét kiló talp'teőr érkezett Mezőkovácsházára vas­alón, amit a többi csomaggal kiraklak a sinok mellé, ahonnan eltűnt.' Nemsokkai ezután egy kerékpárt szintén a sínek met­től vittek el. Ugyanaznap a pos­takocsi lováról is ellopták1 a ta­karót. Este hál volt Mezőko­vácsházán, ahol megjelent Agócs Antal csavargó és eladásra kí­nálta a pokrócot. Az üzlet si­kerüli, Agócs azonnyomban el­itta az árát, közben a rendőrök megérkeztek és előállították a rendőrségre, ahol beismerte, hogy a vasúti lopásokat is ő követte el. Átadták az ügyész­ségnek, ahol elrendelték előze­tes lefar'óztatását. — TexfiliceresliedSk figyelmé­be- A kamara felhívja az érde­kelt szegedi textilkereskedőket, hogy az 1918. évi január havi textiJszelvények 13-án, 11-én és 15-én vehetők át a kamara II. cin. 3 a. sz. szobájában délután 4 órától 7 óráig. — Kemlertermeíést értekezlet, A-kendertermeléshez fontos nem­zetgazdasági érdek fűződik. Sze­geden viszont ezt a kérdést mindezideig eléggé elhanyagol­ták. Csütörtökön délben ezért a szakértők bevonásával megbe­szélés lesz ebben az1 ügyben y főispánnál. x TI* ebéd 29 forlnl. 2 tál bőséges élei. Hetenkénl há­romszor hus, kétszer tészta Minden szakszervezett tag Igénybe* eheti. — Dolgozót konyhája. Vár, MÁR KÉSZÜLNEK AZ ÜJ PÉNZEK Az ötfilléres váltópénz! már készíti a pénzverde. Akkora mint a tizfilléres, alumínium­ból készül és női -fej disziti, A centenáriumi ezüstpénze* ket, az ezüst öt- és tizforin­losokat szintén gyártják. Az öiforjntpson Petőfi, a tízforin­toson Széchenyi képe lesz. A pénzeket március 15-én hoz­zák forgalomba. — Rá dió küzvel Rés tesz a szombati jazz-hangverseiiyröl A Belvárosi Moziban szómba* Ion 9 órai kezdettel rende­zendő szimfonikus jazz-hnng­versenyre az érdeklődés már országos méretekel ölt. A rá­dióból és filmekről már köz­ismert műsorszámok, nemke* véisbbé az a tény, bogv ezen a hangversenyen Tild'y Zol­tán köztársasági elnök, vaIn­mi nl Gerő JZrnő és Ortulav Gyula miniszterek /s megje­lennek, iezt indokolttá is te* szi. A hangversenyen a sze­gedi Állami Nemzjeti Színház 80 főre kibővített zenekara működik közre Várady László vezényletével, Gershwin Rbap* sody in Blue cimü világhirtS müvének zongoraszólóját Dé­nes Erzsi játssza. Jegyek ar Koncertnél (Pető) kaphatók, — Volt munkaszofgálalosok Hivat aj os h elyiségünkbenr (SzoVjet-Magyar Társaság — Kiss D.-ház, II. emelet) min­den szerdája," pénteken, szom­baton délután 5 órakor és vasárnap délelőtt 10 órakor, irodai órákat és bajtársi ösz* szejövetelt tartunk. Jöjjetek közénk hozzátartozóitokkal együtt. Minden rászorult baj* társnak és családjának tő* lünk telhetőleg segítséget nyuj tunk. x Laboránsképző tanfolyam indul meg a szegedi ált. ve* gy eszelj műszaki középiskolá­ban. A tanfolyamra jelenlkez* ni lehet az iskola igazgató­ságánál Szeged. Marx-lér 7. Telefon 781.) hétköznapokon: délelőtt. Érdeklődőknek aá igazgatóság felvilágosítássá I. szolgál. MlflRT Széchenyi FümszinSsáz Szegedi Telefon: 450 Az óriási érdeklődésre váló \ tekintettel még ma is CRONIN: Ezt iáiják a csillagok Műsor torlódás miatt szerdán, csak 1 napig Hamupipőke vidám mesefilm Előadások féli, fél6, fél 8 kor

Next

/
Oldalképek
Tartalom