Délmagyarország, 1947. november (4. évfolyam, 249-273. szám)

1947-11-16 / 261. szám

Vasárnap, 1947 november 16. dglmagyarohszxg a szOregi tömeges arzénmérgezési ügyben Megunt f ér jeh az áldozatok között Sziv-utca 92. Tiszta kis ,pa- j lást .állapított meg. A vergődő raszlház. két s^oba, koiiyha emberek uLolsó erejük meg® mindössze. Az egyikben Nagy feszítésével bejöttek a sze­András bjjrolt feleségével.,aki- gedi klinikára, ahol gyógy­től mindenki félt a faluban, szert kaplak és visszatérlek **akT azt nem tudta miért. Szőregye, ahol a boszorkány Az egyik szemét hályog fedi, görnyedten jár, valóságos bo­szorkány. Társbérletben lá® kott özv. Török Istvánnévál, annak 19 éves János és 14 éves Ilona gyermekével. A társbérlet elkeseredett ellen­ápolta őket. Állapotuk napról­napra rosszabbodott, végül beköltöztek a szegődi klini­kára. A bőrgyógyászatról pgy hét után áttették a megbénult családot az idegklinikára, ahol Törökné ás flia máig se javult, ten használták. Sk végza es éjszaka uj lakót kapott. Nagynó gyo­morfájással iparkodott befut­Szeptember 13-án, szombat ni áldozatai után. ő jajgatott este krumplistésztát főzött Tő- legjobban a klinikán, napköz­rökné vacsorára. Szinte ^pon-] ben meggörnyédten járt-kelt, tosan éjfélkor mint a iíum'egy- csak éjszaka suhant fürgén szerre ébredtek, szörnyű .ki- keresztül a kórtermen, mikor nok közt fetrengtek. ÍNagync szerinte senki sem láthatta, félelmetes ábrázatával járt- Mialatt Nagynó a klinikán jaj­kelt köztük, kéjesen gyönyör- gátolt, tragédia történt a ía­ködött a vonagló emberek- lúban. Az öreg Nagy András ben, akik e^ész éjjel hánytak. Három napig bírták, már alig felvágta az ereit. A suttogás mind hangosabb lett, vallot­tudták végtagjaikat mozgatni, j tak a betegek, de vallott a bo­orvost hívtak, aki gyomorron- szorkány is. Vérdij: cj.sses ágy, két kecske a megunt férjért Nagy Andrásnó. sűrgőtt-for- gyilkos férj is. Azért mene­go'lt legjobban. Megjelent a szegedi rendőrkapitányságon, Bepanaszolta az urát, hogy arzénes gyilkosságot követett el és azért lett öngyilkost, hogy a büntetések elől mene­küljön. Ugyanakkor kihall­gatták Törökéket is a klini­kán, akik elmondták, hogy kült a halálba — sikertelenül —, mert a felesége rá akarta hirni, vállalja el az összes arzénos gyilkosságokat he­lyette. De furdalta a lelkiis­meret is azért a sok fiatal életért, amit a felesége az ő tudtával kioltott. .Előállították Nagynét. Elő­Na^mé kélhete rózsaszín ppJ - l szőr Szőregen, mag Kistzom rai ^jött haza a Sziv-utcái a amit állítása szerint a sógor­nőjétől, Bezdán Andrásnétól kapott, hogy a legyeket irtsa. Teleszórta a porral a lakást, az ételeket, ami ellen Török­né tiltakozott. Kis lisztesládá­iuk volt Törököknek, felül le­lakatolva, alul azonban ki le­hetett nyitni. Ki is nyitották, bele is került a rózsaszín por­ból, mint ahogy dr. Hámori tanársegéd megállapította ab­ból a fél kenyérből] amit Tö­rökéi; utravalónak hozlak. 10 felnőtt emberélet kioltá­sára elegendő arzén került a kenyérbe. Vallott Nagy András, az ön­Belvéresl Mozi Ma vasárnap utoljára! A részben magyarul be­szélő pompás es szelle­mes amerikai vígjáték! Imádlak de el válok! merle oberon és MELWYN DOUGLAS fősz. híradók féi 4, fél 6 és fél 8-kor: Hétfőtől szerdáig Műsor torlódás miatt csak 3 napig! — A francia filmgyártás kimagasló al­kotása: Egy férfi aki visszafori keresi a múltját. Különös történet. Forró légkör, fojtott izgalom, szerelom, féltékenység. Főszereplők: g a b y molel és ltttj i s jot v e t. híradó. borban vallott. 1936-ban fel­kereste Szftcs Mátyásné *Kü­Diszes jággyal jutalmazták érte. Dávid Józsefné is nem­sokára jelentkezelt Szőregrőí. A légvpapír itt is meglelte a magáét. Az özvegységet két tejelő kecskével honorálta a szép DávSdrié.. Baj volt azután a családban is. Nagy András­nak két testvére volt, a szü­lőknek, Nagy Géezi Páléknak 7 hold földje. A gyerekek 2—2 holdját örököltek volna lialá­lyk után, egyet pedig az kap. aki eltemeti őket. Nagy Géczi Pál 1945-ben arzénos kávét ivott, özvegy Nagy Gécziné csak 1947-bén kapott ebből a kávéból. Nagynó sógornője, Bezdán Andrásnó Nagy An­na. „tartotta az öregekét, az igaz, nem a lakásban, csak egy kamrában, neki is érde­ke volt a harmadik holdért bűnözni. Orvost is hívtak az öregékhez, a tisztesség ezt kí­vánta. A kezelőorvos megál­fapitotta, hogy influenzában halt cl a két öreg. Szirovicza Antalné ma már Budapesten éli vig özvegységét, amihez ugyancsak Nagy Andrásnó juttatta ném| kis ellenszolgál­tatásért. A nyomozás természetesen még tovább folyik, hogy az elvetemült gonosztevő "min­den bűnére fény derüljön. A | kiszombori kápitártyság részed ről az eddigi nyomozást tel­jesítő Papp András hadnagy, a' szfegedi kapitányság részé­ről Toldy Miklós főttiádnagy ! irányításával az egész bűn­ügy] apparátus bekapcsoló­dott a bűnügybe, hogy végleg felgöngyölítsék az utóbbi idők egyik J egnagyobbszabásu tő­in egmergezéSét, melynek gya­núsítottjai Valamennyien a Panaszok az adóvaltomások körül Azok a kereskedők és ipa­rosok, akik nincsenek adó­közösségben minden hónap­ban kötelesek benyújtani a forgalmi adóhivatalban adó­vallomásukát. Nagyon sok kereskedő és iparos az utóbbi rosók elmondják, hogy a be­nyújtott ádövallomásról nem kaptak elismervényt és igy nem is tudják benyújtását bi­zonyítani. Könnyen megtör­ténhetik, hogy elkallódik né­hány adóvallomás es ezért a az »rát' IsS ^ndőrsé. őrizetébe segjtbLgei keit. kerültek. A rendőrség érte­IIárom leáztatott légy papír I sitette 'az ügyészséget s az özveggyé tette a kikapós; | évek óta eltemetett hullákat menyecskét. I rövidesen exdiur*iálrö fogják. időben bírságot fizetett, mert i kereskedő vágy iparos fizet a hivatal szennt nem nyuj-. büntetést totta be adóvallomási ivét. Ez- , „ . zel szemben a kereskedők és | A forgalmi adóhivatalnak iparosok azt állítják, hogy7 be-; sürgősen változtatnia kell a nyújtották adővallomásukat.: rendszeren és a keresned ők­Az adóhivatal álláspontja, ha • nek valamint iparosoknak, beadták, hizonyitsák be. A pa- akik kérik, adjon átvételi elis­naszkodó kereskedők és ipa- mervényt. A kisiparosok és kiskereskedők kenyere Nemrég jelent mea a kenyér­jegyek kettős árrendszerét ma­gában foglaló rendelet, mely ar­ról intézkedik, hogy árkiegészí­tés cimén 1500 forint jövedel­men felül 10 forintot kell fi­zetni minden kenyérjegyért. A rendelet szerint az 1. csoportba (az idesoroltaknak nem kell ár­kiegészítést 'fizetniük) tartoznak azok a munkavállalók, akiknek az összes havi szolgálati viszony­ból eredő keresetük nem ha­ladja meg az 1500 forintot, vagy akiknek háztartásához leg­alább két eltartott személy tar­tozik és jövedelmük nem éri el a havi 1800 forintot. Ebben a csoportban vannak azok az iparosok és kereskedők, akik az együttes kereseti és jövedelem­adó szempontiából az I., vagy II. adóosztályba tartoznak, a többieknek már meg kelt fizetni a tízforintos kenyeriegyett Ebből az alaprendeletből meg­állapítható, hogy annak a kis­iparosságra vonatkozó intézke­dései súlyosak, tarthatatlanok és semmiképpen sem nevezhetők méltányosnak. Mert, az, hogy az J. és II. adókategóriába tar­tozó kisiparosokat es kiskeres­kedőket nem számítják az 1500 forinton felüli havi jövedel­műek csoportjába, úgyszólván semmit sem jetent. Mert ennek a két kategóriának tagjai az egész törpejövedelmet élvezik és gyakorlati élet emberei tud­ják, hogv még a II., IV.. de az V. és VI. adókategóriában is az 1500 forintnál jóval keve­sebb tiszta jövedelmet élvez egy egy kisiparos és kiskereskedő. Mert a kisiparosnál nem lehet, nem szabad ebből a szempont­ból a havi forgalmat tekinti alapnak, hiszen nagyon jót tud­juk, hogy a kisiparosság ál-jö­vedelménél a jelentősebb ré^z nem a munkáért, hanem a fel­használt nyersanyagok értéke teszi ki. Igy tehát egy kisiparos lomnál sem keres többet né­hány száz forintnál, ami alig­alig elég puszta létfenntartására. A rendeletet tehát minden­képpen tiltakozással és keserű­séggel fogadja a magyar kis­iparosság és kiskereskedelem. Meg vagyunk győződve arról, hogy Ittetékes helyen méltányol­ják és megértik, hogy ezt a dolgos kisjövedelmű és a min­dennapi élet millió nehézségé­vet küzdő kisiparos és kiskeres­kedőtársadalmat nem lehet min­den ok és alap nélkül nagyjöve­delműek csoportjába sorolni. A rendelet végrehajtási uta­sítása még jiem jelent meg. Meg van tehát a mód és alka­lom arra, hogv ebben a vég­rehajtási utasításban tisztázzak azt: melyik csoportba sorolják a kisiparosságot és a kiskeres­kedelmet? Ez a tisztázás pedig nem végződhet más eredmény­nyet, mint azzal, bogy a kis­iparosságot igenis a dolgozók és kis jövedelműek eísőcsopor ljába keh felvenni a kenyérjegyek kettős árrendszerénél,' mert hi­szen mai viszonyok között a magyar kisiparosság és kiske­reskedelem még 10 forintos fel­ár nélkül is csak nehezen tudja előteremteni a mindennapi ke­nyérrevalót. Felfedezték a Magyar Közösség terrorista csoportfáit A belügymintaztérium saj- lasztásofc következtében tezí a osztóivá közli- —AJ :i._h.jci_ tóosztálya közli: i tervüket módosították, ugy November 13/áú délután a i ll0SV az "4 országgyűlés ielső budapesti városházáról jelen- í mesének valamelyikén} a po­tették az államvédelmi' osz-1 holgépes merényletet a patria­tálynak, hogy a v,ároshá*a 3-ik emeletén, egy folyosó szögielénél aktatáskában el­helyezett pokolgépet fedezitek fel. A tüzszeyész-szaké/rtő megállapította, hogv a pofkol­gépet házilag álíitoűák. elő. Megállapították, hogy a szálak a /Magyar Közös­ség* néven ismert és az év elején leleplezett összeeskü­vésnek eddig íiel nem dc­rileit csoportjához vezetnek Alapos gyanuokok alapján őrizetbe vették Jaczkó Ivánt és Vizy Károlyt lö/bb társuk­kal egyetemben. Jaczkó, Vizy 'Károllyal együtt igyujtogatá­sokat, szábolázsakcípkat ké­szített elő. Szabotázsakciójuk beveze­téseképpen 1947 jnnfus ha­vában Jaczkó Iván állal sa ment épülőiében hajtjuk vtyg­ré. Egyidejűleg tervbjevett^k vonatkisiklaíásokát is. Jaczkó Iván a letaítözta-ú tolt összeesküvőktől kapott adatok alapján hozzáktezdelt a »Magyar Közösség* csoport­jai szabadonmaradt t&gjai­íi^ik szervezéséhez. Szerveze­tük több tágja kapcsolatban volt á közelmúltban letartóz­tatott kémszervezet egyné­hány tagjával is- Szervezke­désüknek a hírhedt Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség ní'vct adták és ezzel az alá­ír; ásítal az elmúlt hét folya­mán ujabb fenyegető és mér­VezHé joveleket küldtek szét ív raaevir demokrácia csak­neCEen ve^0 féríiáQak' Miért nem fejezik be to deszki óvoda javítási munkálatait? miről van szó, mikor 14.000 'forintot költünk óvódára. Vár­juk az illetékesek nyilatkozatát az ügyben, mert nagyon csú­nya vadak hangzanak ef a fa­luban az óvóda javüásávai kap­csolatban. K orzó-Mozií Telefon: 624. A deszki óvóda a háborús t félbemaradt orvosi lakástól el cselekmények folytán annyira j hoztak 100 darab cserenet me­mem-ongálódott, hogy rendfelte-. 1 ---' lésének nem feiei meg. Az il­letékes hatóságok helyszíni szemle alapján ezt meg is- ál­lapították. Annak rendje és módja szerint az ujjáépités ter beire előirányoztak' 14.000 fo­rintot az óvóda helyrehozata­lára. Ki is irták a pályázatot és fétkr Ü • , clőántoft 70 mér- a, megállapodás szerint 40 nap -4 » . « , .. - , . O-mtr róevil t -*T/-\IT-I n-xl n r, Árvő. gőzeit levelet küidüllek szét poslán demokratikus köz­éiélünk különböző vezetői­nek. Juliusbdn elhatározták, liogy a demokratikus szervezetek tskékházái ellen pokolgépes merényletet követnek el. A közbejött országgyűlési, Vá­datt készült volna el az épü­let. Szeptember elején megjelent az óvódánái nénány munkás, akik 40 nap alatt 25 méteres drótkerítést két szobát Ivekkel kijavították a tetőzetet. pitettek egy féi disznóólat és a padlást javították ki régi desz­kákból. Ezek a munkaiatok 40 napig tattottax. A vállalkozó ezenKivül még három régi és hiányos kályhát állított az óvó­dába. Az óvóda ablakai azonban olyan állapotban vannak, hogy a termek fűthetetlenek, mert egyrészt a keretek rosszak, más­részt hiányzik az ablaküveg és ablakzár. Az óvódában az abla­kokat cáak bedrótozni tudják húztak, elkészítet- Értesülésünk szerint a váílal­kimeszettek. Ezzel hozó azért nem fejezi be a Ma vasárnap utoljára ját­szua az uj amerikai Mo- j pex grand guignoll! gene tier né y izgalmas fő szerep lés ével. j Sárjkányvár asszonya Szenvedélyes szerelem, titokzatos bűnügy és ro­mantika. 2 porn- i műsor- í szemben az óvóda hat helyi- j munkálatokat, mert a 14 OOO fo­sége és az óvónő lakása mesze- rint már elfogyott Sürgős .rizs­ieden maradt A tetőt leseper- gálatot kérünk az ügyben a ték és a háború következtében i nemzet nehezen befolyt Jövedel­___ *atői kezdve Hétx 1 pás slág­ban! tolna y klári, CSORTOS, PATAK Y e ^EIL,E£ főszerepléséVel. ki a férjeura ? i Mikszáth magyar fifmvlg­r,Já'éka -- Azonkívül: ° % • éf, ü.rammattea I kiváíó alakításával Erfisebh a szerelemnél Előadások: fél 4, fél 8. fél 8. írógép, számolói ép SZENESE táiimimt, stórbeap­lér 7. — Teiaton 9~4t, vooexn nodarutdr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom