Délmagyarország, 1947. augusztus (4. évfolyam, 173-197. szám)

1947-08-01 / 173. szám

2 DÉL Dl AGYARORSZÁG Pénlek, 1947 augusztus 1 Hazaérkezett Svájcból a szeried! egyetemi énekkar A legutóbb Svájcban és Ausztriá­ban igen nagy sikerrel szerepelt szegedi egyetemi énekkar szerdán délelőtt Tóth László rektor és Kerlész Lajos elvtárs* karnagy ve­zetésével tisztelgő látogatáson je­lent meg Ortutay Gyula kultuszmi­niszternél. Az énekkar szerdán délben fel­kereste a Magyar Kommunista Párt központi székházát is. A kiváló ve­gyeskar a nagy moziteremben Ar­cadelt ftve Mária-ját* majd Bar tók és Kodály néhány müvét szó­laltatta meg. A központi vezetőség részéről ptt volt a kis rögtönzött hangversenyen többi kőzött Farkas Mihály, Kádár János, Nógrádi Sán­dor és Orbán László elvtárs. Far­kas elvtárs üdvözölte az együttest, megköszönte értékes külföldi sze­replését és biztositolta a vcgyes­kart az MKP támogatásáról. Az énekkar nevében Kerlész Lajos karnagy, elvtárs mondott köszö­netet azért a hathatós erkölcsi se­gítségért és közbenjárásért, amely lehel övé telle az együttes külföldi ntazását. Az énckkrtr csütörtökön kora délután érkeztek haza és a nagy­állomáson Szeged kulturális éle­tének vezetői fogadták őket. flítlee vfsszsBfssitotla a koalíciós kormán?alakifás tervit Olvasóink imafi Az angol munkáspárt szerdán zárt ülést tartott. Az angol mun­káspárt biztositolta Attlee minisz­terelnököt, hogy egységesen támo­•galja minden olyan rendelkezéséi, amelyet a jelenlegi gazdasági hely­zet megoldására óhajtana tenni. Későbbi jelentések szerint a munkáspárt parlamenti csoportjá­nak szerdai ülésén az angol mi­niszterelnök bejelentette, hogy a. .takarékossági rendszabályok sorá-| ban elsőnek Anglia fegyveres erőit fogja csökkenteni és nem hajlan­dók a konzervaliv párttal koalí­ciós kormányt alakjtani. A gazdasági válság, amely //lén­kén foglalkoztatja az angol köz­véleményt, megnehezíti a munkás­párt helyzetét. A konzprvaliv és liberális párt politikái tőkét sze­retne kovácsolni a jelenlegi hely­zetből. Attlee válasza azokra a hí­resztelésekre szól, amelyek cgv angliai koalíciós kormány megala­kulást remélték. Attlee tárgyaláso­kat folytatott a szénbányászokkal és kérte őket* hogy ideiglenesen dolgozzanak fél órával többet, jgy évente 10 millió tonna szénnel töb­bet termelhetnek. Hangsúlyozta azt. Szegeden tartja első kongresszusát a Magyar Vöröskereszt A Magyar Vöröskereszt 1917 au­f uszlus 2-án és 3-án Szegeden az parkamara nagytermében (Vörös­marty-ulca 3.) tartja meg felszabadu­lás utáni első kongresszusát. A kongresszust Sznkasits Árpádné, a Magyar Vöröskereszt főmegbizoltja nyitja meg és azon résztvtesznek a Magyarországon tartózkodó külföldi társ-vörökercsztek £s scgitőogycsüic­tek (Amerikai—Magyar Segítő Bizott­ság, Don Suisse, Ilc'dda, Barnen, stb) delegátusai, valamint a vidéki Vörös­keresztes-fiókok képviselői. A kongresszus az országos és helyi vonatkozású vöröskeresztes problémá­kat fogja tárgyatni és megvitatni a szociális kérdések országos nevü szak­tekintélyeinek tolmácsolásában. A kongresszus munkája mindkét napon délelőtt 9 órakor kezdődik. Az augusztus 2-i, szombati program keretében dr. Purjcsz Béla egyetemi Hova mennek a ialujárok vasárnap ? A kommunista falu járók vasár­nap .ismét 15 falut keresnek fel. Csengcle, Felsőközponl*.A|győ, Kis­templomlanya* Városianya. Szőreg. Kübekháza* Ószcntiván. Otlömös, Arpádközpont* Szentmihály telek. Lengyelkápolna* Röszke és Gyálát látogatják meg ez alkalommal, hogy a falu dolgozóinak segítségé­re legyenek. Ez alkalommal 7 köz­ségbe megy adóügyi tanácsadó és orvosok is többen indulnak el a falura. Falujárók figyelem! A pártszervezetek a következő beosztásban indulnak el a vasár­napi falujárásra: Szegedi Kenderfonó — Csengele. Felsőváros, Dohánygyár — Fetső­'központ. Móraváros. Gyufagyár­'Délmagyarországi cipőgyár —Kis­templomtanya. Hidmunkások — Várostanya. Belváros I. — Szőreg. LJjszegedi Kendergyár — Újszeged Kübekháza. Konzervgyár, Alsóvá­ros — Ószenliván. Belváros II., Vízmüvek — öltömös. Városháza I. — Árpádközpont. Rókus* Gázgyár — Szenlmihálylelck. Ujsomogyi — Lengyclkápolna. Vasút — Röszke. Városháza II. — Gyála. tanár, Szakasits Arpádnő és Vállay Gyula tart eíőadásl és megválaszt­ják a kongresszus tisztikarát. A va­sárnapi előadók: dr. Schneller Károly jogi kari dékán, dr. Viofa György­városi tiszti főorvos és dr. Pályi Már­ton miniszteri tanácsos. Előadást tart továbbá a szegedi szakszervezetek megbízottja a szegedi munkásság szo­ciális problémáiról. hogy szó sincs az ötnapos mun­kahét felfüggesztéséről, a többlet­munka önkénles lesz, Anglia ^ulyos helyzetét jellemzi, hogy sürgősen 75 millió fontot vesz fel amerikai kölcsönéből és igy a rLzSre előirányzott 937 mil iófonl­ból már csak 250 millió marad. A szabadságharcosok sikere Görögországban Görögországban a szabadsághíir­cosok egyre inkább erőteljesebb támadásokat folytatnak a fasiszta­monarchista fennhatóságok alatt lévő területek ellen. Szerda éjsza­ka a szabadságharcosok megtá­madták a görög Jiátár közelében fekvő Alexandropoliszt, Trácia leg­főbb kikötővárosát. A harcok még folynak a város belső területeiben. Á demokratikus görög hadsereg rádiója Marcos tábornok követke­ző nyilatkozatát közölte: A mo­narcho fasiszták ui bűncselek­ményt követtek el Kréla szigetén. Megöllek két Elas-tiszlet, Papucsa­kis alezredest és Sztamatakisz őr­nagyot. E gyilkosság, valamint a demokratikus tisztek és polgárok tömeges kivégzése és deportálása 'következtében a görög demokrati­kus hadsereg vezérkara kénytelen volt arra az elhatározásra jutni, hogy a foglyul ejtett reakciós tisz­tekkel szemben hasonlóképpen jár el. Ha a demokraták kivégzésének, deportálásának és üldözésének ez sem vet véget, a görög demokra­tikus hadsereg kénytelen lesz még nagyobb megtorlást alkalmazni a plutokraták és kizsákmányolók el­len, akik olajat öntenek a polgár­háború tüzére. Saját érdekük te­hát, hogy rászorítsák a kormányt, vessen véget a véres terrorista ura­lomnak. Tisztelt Szerkesztő Urí Az ujsomogyitelepi lakosság ál­talános panasza, hogy a telep egyetlen pékje, Fogarasi ijihálv ehetetlen kenyeret süt. A raga­csos, savanyu, keserű, sületlen kenyér még az egészséges gyomrot is tönkreteszi. Igy kényszerültem többedma­gammal a városba kenyérért menni, mert gyomorbeteg vagyok. Sokan a Községi Kenyérüzem kenyerét esszük. Az ugyanabból a lisztbőt készült kenyélr s mégis összehason­líthatatlanul jobb, mint a telepi Fogarasi Mihály pékmesteré. Miért nem lehet a Községi Ke­nyérüzem egy elárusító fiókját te­lepünkön felállítani? Hiszen leg­alább 1000 ember jutna igy jobb kenyérhez. ­Kérjük a Szerkesztő Urat, szí­veskedjék felhívni a Községi Ke­nyérüzem vezetőségének figyelmét erre a lehetőségre. Ezzel T000 ember leghőbb vágya tcljesülno telepünkön. Aláírások. A zsirhivafali sikkasztás az ország gazdasági rendjét veszélyeztette Súlyos terhelő vallomásole a csütörtöki tárgyaláson A Ilus- 'és Zsirhivatai ügyében j zolta a Kerekes által felvett 3000 fo­csütörtökön Körmendi Árpád, a rínt sorsát, amellyel a nászutas Mi­Hus- ós Zsirhivatai jogtanácsosa, a chalek feleségét váltották lei a Majes­vállalat igazgatója, gazdasági és pénz-: tic-szállóból. Szeredai József nagy­ügyi szakértője terjedelmesen kifej-; kereskedő általános derültség közé­letié, hogv az ország gazdasági rend- j pette adta eiő, hogyan csalt ki tőle jél a vádlottak manipulációja Sulyo-1 Kovács Antal 46.8.50 forintot, amire san érintette. Igy a hivatal egésa: többek között 15 métermázsa marha­évi ügyforgalma 1946-ban 200.000 fo-!,fejb«' k^?íjIUés részben romlott kol­ebből á hitelkeretből baszl szállított le Itibizsár hentes. A tárgyalás a késő esU óralag tartott. Pénteken reggel 9-kor folytatják. rinlol lett ki és Kovácsék 76.000 forintot sikkasztot­tak el. A hivatal Célhitelekkel dolgo­zott, amelyet a Gazdasági Főtanács és a hitelügyi tanácson keresztül Kapott meg a közellátási minisztérium, te­hát a Ilus- ós Zsirhivatai a célhitelt csakis arra a célra fordíthatta, amire azt kiutalták. Minden fillérre óriási szükség volt, mert a forinlplafon­rendelet csak annyi forintot engedett ki a közgazdasági "életbe, amennyivel az ország gazdasági élete, a felvásár­lásokat tekintve, meg tudott birkózni. Ilyen körülmények között Knvát'sék hivatali sikkasztása a forint értékállandóságát és az or­szág gazdasági rendjét súlyosan veszélyeztette. , Az ország leherbiróképessége hz irányadó szempont a bűncselekmény elbírálásánál és éppen ezért ennek a büniigvnek elvi érdekes­sége van, vájjon a biréság cFfo­gadja-e a demokratikus állam­rend uj törvényalkotását, a gaz­dasági rend védelméről szóló rendeíelct, vagy pedig a mull században éleirchivolt és ma már elavult büntetőjogi kódex alap­ján hozza meg lléíelél. Goídgrubcr Mihály tanú iga­Telicfon: 6—83.) (Tisza Lajos-körut 55. Hungária' edényház a 3 éves lerv szolgálatában Zománcedény — Háztartási cikkek — Evőeszközök választ ékban. Petróleumfőzök nagy Vasutas nagygyíilósek A magyar vasutassá^ halalpias erő­feszítései az jijjáépites munkájában mindenki előtt ismeretesek. A szegedi és környéki vasutasság is alaposan ki­vette ebből a munkából á részét. A 3 éves gazdasági terv indulásával egy­idejűleg két vasutas nagygyűlést ren­deznek Szegeden. Az eísó gyűlésen, meíy ma délelőtt 9 órakor' lesz a Széchenyi Moziban a vasutas nőknek!" és asszonyoknak Vincze Józsefné bu­dapesti kiküldött tart előadást. Szombaton a Vasutas-stadionban Karczag Imre miniszteri tanácsos be­szél fi lényleges és nyugdíjas vasuta- • sokat érintő kérdésekről. Mindkét nagygyűlésre szeretettel várják! a vas-1­utasok az összes kartársakat. 8 Délmagyarsrszág badlíegslYhlradója Az alábbi szegedi és kórnyéki ha­difoglyok julius 25-én érkeztek Má­ramarosszigetre és valószínűleg au­gusztus első napjaiban érkeznek haza családjuKhoz: 1-ejes Pál Hódmező­vásárhely, Farkas Kálmán Szeged', Ghut István Csongrád, Hévizi Lajos Makó, Makhajda István Makó, Soskó < László Csanáaapáca, Szögi Imre Sze­ged, Takács János Makó, Ungvári Ist­ván Szeged. CsülörtöKön az alábbiak érkeztek meg Szegedre: Pöbi Béla Szeged, Nyéki Nándor Szeged, Farkas Mihály Szeged. Ziaktcr József keresi fiát, Ziaktcr Ádámot, aki julius 3-án érkezett meg Szegedre. Édesapja a hadifogolyszol gáíat irodájában várja Szegeden. Vásárhelyi Sándort keresi családja. aki a 161/2-es táborban volt. Értesí­tést kér felesége Szeged, Avar-utca 4 Gyöngyösi lelt a PK elnöke Az egész országra kiterjesztették a házfelügyelők biztos sitási kötelezettségét — A hivatalos lap közli a bérek és fizetések felemeléséről szóló rendeletet A kormány tagjai Dinnyés Lajos miniszterelnök elnöklésével csütörtö­kön délelőtt rendes heti miniszterta­nácsot tartottak. Napirend előtt Rajk László bel­ügyminiszter javaslalára Krámer Pál rendőrnyomozó főhadnagyot, aki ju­lius 26-"án szolgálata teljesítése köz­ben halálos sérülést szenvedett, rend­őrnyomozó századossá nevezték ki és egyben a minisztertanács 10.000 fo­rintot szavazott meg a gyilkos Sántha elfogalásávai kapcsolatban kiadandó jutalmak fedezésére. Ugyancsak a belügyminiszter ja­vaslatára elfogadta a minisztertanács azt a rendelettervezetet, amely az államrendőrség zavartalan működésé­nek biztosítását célozza. Pongrác/, Aladár miniszterein5k­ségi álIamHlltár előterjesztésére a minisztertanács Gyöngyösi Já­nos volt külügyminiszternek a Pénzintézett Központ elnökévé történő kanevezéséhez hozzájárult. A pénzügyminiszter előterjeszté­sére elfogadtak a közszolgálati alkal­mazott Magyarország volt területén töltött idejének.a szolgálati időbe való beszámításáról szóló rendeletet. A népjóléti miniszter előterjeszté­sére hozzájárult a minisztertanács ah­hoz, hogy a házfelügyelők és segéd­házfelügyelők eddig Budapestre kor­látozott biztosítási kötelezettsége ez év augusztus l-lől kezdve az egész ország területére kiterjedjen. A hivatalos lap mai száma közli a rendeleteket a köztisztviselők és nyugdijasok illetményének átmeneti szabályozásáról, a kollektív szerződé­sek tyatályünak meghosszabbításáról, valamint a munkavállalók átmeneti pótlékáról. A rendeletek szerint a köz­lisztviselők augusztus i-lői mindaddig, amig illetményeik véglegesen nem rendeződnek, 20 százalókkal felemelt illetményt kapnak. A nyugdíjasok jö­vedelmét pedig a tényleges köztiszt­viselők felemelt illetménye 70 szá­zalékának alapulvételével kell meg­áljapitani. A kollektivszerződések ha­tályát meghosszabbítják. Addig is, amig az uj kollektívszerződés elké­szül, augusztus 1-lőí kezdődően 15 százalék átmeneti pótlékot' kapnak a munkavállalók. A kollektívszerződés hatálya alá nem eső vczetőálljásu munkavállaló havi 1500 forintos jöve­delemig 10 százalékos pótlékban ré­szesül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom