Délmagyarország, 1947. június (4. évfolyam, 122-145. szám)

1947-06-20 / 137. szám

Hazatérő hadifoglyok névsorát közöljük Hilág proletárjai egyesüljetek t Szeged, 1947 junius 20, péntek, IV. évt, 137. sz. hra= 40 fiHéir ÍLMAGYA Anglia nem ragaszkodik ahhoz, hogy Magyarországon nemzetközi ellen­őrzéssel tartsák meg az uj választásokat • A dollár diplomácia uj taktikával kísérletezik A londoni rádió részletesen ismer­-íelle a brit alsóház szerdai ülésén a képviselők által feltett magyar vonatkozású kérdéseket és azokra a kormány szóvivője által adolt vála­szokat. Egy további kérdésre válaszolva Mac Neil állatom iniszler közölte, hogy az angol kormány nem ragaszkodik ahhoz, hogy a magyarországi válasz­tásokat nemzetközi ellenőrzés mellett 4és csak a szovjet megszálló hadsereg •kivonulása után tartsák meg. A válasz­tások Magyarország belügye és az angol kormány nem kiván ellenőrzést ráerőszakolni olyan kormányzatokra, amelyektől azt akarja, hogy szabadok legyenek. Bevin párisi látogatása végén ki­adott szűkszavú hivatalos nyilatkozat homályban hagyja a megbeszélések | irányát és a Szovjetunióhoz intézett meghívás értelmét. Csak arra lehet belőle következtetni, hogy francia részről elég nagy az ellenállás olyan megoldással szemben, amely elfogad­hatatlan a Szovjetunió részére. Be­vin párisi látogatásának célja az an­gol és francia álláspont összeegyez­tetése volt az uj amerikai segélyakció keretében. Bevln megjelenésének nap­ián Leon Blum azt irta egv cikké­ben, hogy Franciaország válasza az amerikai javaslatra nem lehet más, mint azonnali határozott és bonyodal­mak nélküli csatlakozás. A francia demokratikus közvélemény azonban aligha fogaoja meg Leon "Blum taná­csát. Franciaországnak, mint Európa minden háborusuj tolta államának jól Jönne az amerikai segítség, ha ez nem íelentené a kölcsönben részesülő ál­lam politikai Ieigázását. Washington régebbi kölcsönlerveiből azonban lep­lezetlenül kitűnik az Egyesült Álla­mok uralmi törekvése. Marshall most eltér az eddigi gyakorlattól és az eu­rópai népek növekvő bizalmatlanság­gal szemlélik Washington uj taktiká­hoz való folyamodásat. Az »Action« cimü párisi hetilap szerint Marshall uj taktikája azt a látszatot kelti, mintha a Szovjetunió és" Kelet demo­kráciái önmagukat zárnák lei az együtt­működésből Washington ugyanakkor nyomást kiván gyakorolni a Szovjet­unióra. Ez a manőver annak' a zsaro­lásnak ujabb változata, amellyel már a moszkvai konferencián is kísérle­teztek. 200 ezer forint gyorssegély a homokternyei áldozatok hozzáfarfozóinak A minisztertanács hozzájárult Megalakult a szakszervezetek és Szombaton tárgyalják a bözalkalin (Budapest, junius 19.) A kormány csütörtökön délelőtt Dinnyés La­jos miniszterelnök elnökletével ren­des heti minisztertanácsot tartott. A miniszterelnök előterjesztésére 200.000 forint rendkívüli segélyt en­gedélyezett a kormány a homok­ternyei robbanás áldozatainak. Nyárádl Miklós pénzügyminisz­ter beszámolt a Moszkvában foly­tatott pénzügyi tárgyalásokról. A minisztertanács módosította n Pénzintézeti Központra vonatkozó jogszabályokat és az igazoló él­járások gyorsítására vonaikozó /rendelettervezetet.) Hozzájárult a minisztertanács az iskolai tankönyvek haszná­latáról szóló javaslatnak a nemzetgyűlés elé való terjesz­téséhez és elfogadta a francia köztársasággal kötendő kultu­rális egyezmény tervezetét. A nemzetgyűlés csütörtöki ülésén ;Nánási László parasztpárti kép­viselő rámutatott arra, hogy "Sí Ti­szántúl egyes vidékein Szolnok. Hajdú és Biharmegye egyes ré­szein és Szatmár-megyében katasz­trófális kenyérhiány van. Sürgős intézkedést kér a kormánytól. A szabadságpárti képviselők fel­szólalásaikban el'enezték a 3 éves iállamgazdasági tervet azzal a meg­okolással, hogy a terv beruházási költsége meghaladja a nemzet te­herbíró képességét. Ugyancsak ál­lást foglaltak a három "nagy bank 'államosítása elten, mert az szerin­tük sérti a magántulajdon elvét. Az elnök bejelentette, 60 képvi­selő írásban indítványozta a kor­mányprogram feletti vita lezárá­sát. ' Zsédényi Béla üdvözölte Kélhl.v Anna alelnököt, abból az alka­lomból, hogy immár 25 esztendeje megszakítás nélkül tagja a törvény­hozásnak. A négy koalíciós párt vezető­sége csütörtökön déléiőlt rendkí­vüli értekezletre ült össze Dinv­a tankönyvek államosításához. a aáuuiuripáiíuk ItkA ik i/u.íj<l. * azottak fizetésrendezésének ügyéi, nyés Lajos miniszterelnöknél. Az értekezletről hivatalos je'entéstinég nem adtak ki, de azon/ a bankok ál­lamosításának kérdéséről is tár­gyaltak és nem valószínűtlen, hogy megoldják a külügyminiszteri tárca betöltését is. A köztisztviselők slatusrende­zésére kiküldött külön bizott­ság szombaton tárgyalja a köz­alkalmazottak fizetésrendezésé­nek lehetőségeit. A Szakszervezeti Tanács és a 'két munkáspárt a hároméves terv rész­letes kidolgozására tervirodát lé­tesített. Címe: Budapest, IV. Reál­tanoda utca 13—15. A Szakszerve­zeti Tanács felhívja a szakszerve­zeteket, tervbizottságokat, üzemibi­zottságokat arra, hogy a 3 éves tervvel kapcsolatos összes kérdé­sek tekintetében forduljanak a tervirodához. ; Dr. O'tozi Miklós: luliusban egymillió forintot kap Szeged a munkáslakások építésére Az újjáépítési minisztérium kiküldöttei jártak Szegeden Megírtuk, hogy szerdán az újjáépí­tési minisztérium kiküldöttei érkez­tek Szegedre, hogy a hídépítéssel és város egyéb újjáépítési kérdéseivel kapcsolatos 'tárgyalásokon vegyenek részt. Megtekintették a város jelenlegi építkezéseit és általában mindent rendben találtak. Dr. Ojlozi Miklós elviárs, miniszteri osztályfőnök a kö­vetkezőket mondotta tapasztalatairól a Délmagyarország munkatársának: — A közmunkákat mindenütt teljes rendben talállam. Az alsóvárosi isko­lát rövidesen átadhatják rendeltetésé­nek, hiszen már csak a Tetőépitési munkálatok vannak hátra. Az ehhez még szükséges állami támogatást ha­marosan megkapja a város. Előrelát­hatóan tízezer forintra lesz még itt szükség. A városi kislakások építése is szép ütemben lolyik. Ehhez ötszáz­ezer forintot már elküldött a minisz­térium. A megígért és hátralevő egy­millió forintot julius hónap folyaman küldjük el Szegednek. A Lugas-utcai átjárót ebben az évben, feltéllenül be­fejezhetjük. Távolabbi 'tervekről majd az uj költségvetés kapcsán beszélhe­tünk. Szeged kívánságait lehelőség szerint igyekszünk a továbbiakban is mindig kielégíteni. Csütörtökön zajlott le egyébkéflt az épülő közúti hid úgynevezett közigaz­gatási bejárása is, amelyen szintén résztvcltek a miniszteri 'kiküldöttek. A közigazgatás különböző szervei vé­gezték itt a vizsgálatot és tették meg ezzel kapcsolatos észrevételeiket. Kü­lönösebb kifogásuk nem volt, úgyhogy a munkálatok az eddigi tervek sze­rint baladnak továob. Vas Zoltán: A iiároméves terv felemeli az orvosok Jövedelmét (Budapest, junius 19.) A Magyar Kommunista Párt orvoscsoportja nagygyűlést rendezett amelyen megjelent és beszédet mondott Ba­kóul Mátyás miniszterelnökhelyet­tes, Kossá István, a nemzetgyűlés alelnöke és Vas Zoltán államtitkár. Vas Zoltán hangsúlyozta, "hogy az orvostársadalom életszínvonalát a 3 éves terv keretében emelik. Az orvostársadalomnak csak ak­kor lehet jó sora, ha a magyar népnek jó a sora. A Kommunista Párt 3 évest,ter­vének fő gondolata a magyar dolgozó nép, a munkásság, pa­rasztság és értelmiség élet- } színvonalának állandó és gyors emelése. Hangsúlyozta a továb­biakban hogy az orvosok élet­színvonala a köztisztviselőével éli egymagasságban. Aa orvo­sok államosításának kérdése . egyre inkább előtérbe kerül. Ezután nagy taps közepette Rá­kosi Mátyás emelkedett szólásra. Mi kommunisták, mondotta, a leg­jobban meglátjuk azokat a problé­mákat, amelyekkel a magyar ér­telmiség küzd és minden törekvé­sünk oda irányul, hogy az elke­rülhetetlen nehézségeken, amelye­ket a vesztett háború okozottj/ígye­kezzünk . segiteni. Hangsúlyozta, hogy a magyar reakció sulvos csa­pást kapott az! összeesküvők leleple­zésével azonban minden csapás után uj támadásba megy át. Hosszú idő telik el, amig rájön, hogy Magyar­országon nincs számára hely. A 3 éves terv síkeresen meg fogja erősíteni a demokrácia hitelét. Va­lószínű — mondotta —, hogy ha­marosan választásokra kerül a sor amikor azt kérdezzük a magyar néptől, mi a véleménve ddemokrá­ciánk két és fél esztendejéről. A Kommunista Párt nyugodt lélekkel áll a magyar nép elé, mert otyan országot akar, amely nemcsak sza­bad és független, hanem boldog ország is. Az EAM a fasiszták terrorja ellen Ai EAM görög népi felszabadító arcvonal közponü bizottsága nyilat­kozatot bocsátolt ki, amelyben támadja a kormányt a terror fokozása miatt. A nyilatkozat rámutat a görög nép törhetetlen és hősies ellenállására a monarcho-fasiszták terrorjával szem­ben és megvádolja a. kormányt, hogy a polgárháborút Athénre is kiter­jeszti. A nyilatkozat végén az EAM központi bizottsága felszólítja azokat a politikai pártokat, amelyek hisznek a demokráciában, hogy az utolsó órá­ban lépjenek közbe a megbékülő* megteremtése és a vérontás megszün­tetése érdekében. Kiosztották a szegest egyetem pályadíjait A szegedi tudományegyetem csü­törtökön rendezte meg tanévzáré ünnepi közgyűlését a közponü egye­tem aulájában. Az ünnepséget an egyetemi énekkar nyitotta meg Ker­tész Lajos vezényletével, a Himnusa eléneklesével. A megjelenteket dr. Purjesz Béla prorektor köszöntötte, majd dr. Mester János bölcsészkart dékán »A modern pedagógia* címmel tartott értékes előadást. Hangsúlyozta, hogy a jó iskola ideális kis köztár­saság, ahol nem érvényesül születési vagy^ pénzarisztokrácia, hanem a te­hetség, a szorgalom és a kellő maga­viselet nyeri el jutalmát. Az előadás után az egyes karok dékánjai olvasták fel azoknak a hall­gatóknak névsorát, akik az idén pálya­dijat nyertek dolgozataikkal és egy­ben ki is osztották a dijakat. Pálya­díjnyertesek a következők voltak: Fülöp András, Pető Jenő, Liptay László joghallgatók, Bentzik Mihály, Feuer István, Eizner Anna, Paszt Aranka, Domokos József, Felkai Béla, Berek László, Kovács Kálmán, Sas Mihály, Koch Sándor orvostanhallga­tók, Gyürki György, B. Papp János, Veress Judit, Makkár Erzséliet, Schnel­ler Károly, Barta Erzsébet, Sebőto Lajos bölcsészhallgatók, Borsodi Ló­ránt, Kovács Klára, őhegyi Géza, Pá­kozdy Veronika, Váradi Ferenc, dr. Takács Ágoston, Moór Artúr matema­tikai "hallgatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom