Délmagyarország, 1947. június (4. évfolyam, 122-145. szám)

1947-06-18 / 135. szám

D ÉflL MAGYARORSZÁG parth1rek Szabad pártnapok junius 16—23 ig sr^M-dán, 18-án: Belváros I 7 óra: dr. Baseli Béta. ' Belváros II. 7 óra: ifj. Komócsin Mihály. Rókus 7 óra: Bedő Kálmán. Móraváros 7 óra: Tőrök Gábor. Felsőváros 7 óra: Láng Károly. Alsóváros 7 óra: Simon József, ósomogyitelep 7 óra: Szabó János. ' Ujsomogyitelep 8 óra: Berár D. Újszeged 7 óra: Varga Pál. * Egyetem 7 óra. Koncz László. .Vasút (Rókus) 3 óra: Katkó István. Nyugdijasok 3 óra: Sztodolnik L. Nehézpontonhid fél 5 óra: Márki A. Angol-Magyar Jutafonó 1—2 óra: id. Komócsin Mihály. «Mltflelttk»n, 19-én: Város 5 óra: dr. Baranyai Vince. Tisza-malom 4 óra: Dobó Miklós. * Dohánygyár 4 óra: Katona Audrás. Fűtőház 3 óra: Ökrös Dezső. Tisza p. u. 3 óra: Kósa Béla. - Gyufagyár 3 óra: Róna Béla. fjppai-'fatelep 3 éra: dr. Zöld S. Konzervgyár 2 óra: Kövi Béla. Rendőrség fél 5 óra: Mison Gusztáv Kolrótelep 3 óra: Berár Demeter. Pénteken, 20-án: Gázgyár 3 óra: Bari Dezső. Pick-szalámigyár 3 óra: Nyéki F. - Köztisztasági telep 4 óra: Trischler *» Ferenc. V Vizmütelep fél 3 óra: Bozóky L. Lemezgyár 2 óra: Dénes Leó. ftuxnbalon, 21-én: Dorozsma 7 óra: Hegedűs Viktor, Szőrén 7 óra: Perjési László. * MÁV Uvé. 1 óra: Lakó Antal. " Pénzügy 1 óra: Kiss Andor. Vasárnap, 22-én: Kecskéstclep 3 óra: Osvatli Gábor Hétfőn, 23-án: Postások 5 óra: Forbáth György Színház 4 óra: Erdős Jinos. A felsővárosi pártszervezet kultur­S gárdája műsoros estet rendez tánccal ®ybekötve a Római-körut 23. szám alti helyiségében, amely szombaton este fél 9 órakor kezdődik. Mindenkit Szeretettől vár a rendezőség. Jontns 27-én, pinteken fél 8 óra Kor munkáselőadas keretében a Szo­rocsinszki vásárt adják elő. Jegyek elő. Jegyek elővételben kaphatók Arany János-utca 2. szám, L em. Az Alföld legnagyobb táblaüveg és üvegáru nagykereskedés, "SEK Körösi Géza Mérey u. 9. Telefon: 5-07 r MEGHÍVÓ. <Ar Aszfalt és Kálrányipar Rt. szc­8 edi bej. cég 1947. évi junius 30-án. , e. 10 órakor Szegeden, Tury üózsef hites könyvvizsgáló irodá­Í ában (Arany János utca 11. fsz !.)) közgyűlést tart, amelyre ^rész­vényeseket ezennel meghívja az Igazgatóság. — Tárgysorozat: 1) Igazgatósági beszámoló 1944. janu­jár 1-től 191G december 31-ig eltelt Jüzletévekről. 2) Az 1790/1917. ME. sz. rend. alapján készített meg­nyitó mérleg bemutatása és az igaz­gatóság javaslatainak előterjeszté se. 3) A felügyelő bizottsági (és a hi les könyvvizsgáló jelentésének elő­terjesztése. 4) Az alapszabályok G. S-ának (a társaság alaptőkéiének jós a részvények névértékének fo­rintértékben való meghalározasaV íralamint 52. §-ának (a r. t. hirdet­knényeinek közzétételére rendelt lap) módosítása. 5) Az igazgatóság jés a felügyelőbizollság részére tan­lieme megállapítás. 6) Hét igazga­tósági tag és három felügyelőbi­Kottsági tag megválasztása az alap szabályszerű három évre. A megnyitómérleg,, az igazgató­sági javaslatok és a hites könyv­vizsgáló jelentése a társaság iro öájában, Budapest V. Pannónia u 24. I. em. kifüggesztetett a részvé­nyesek betekintésére. Ugyanitt le® iondők le a közgyűlés előtt 3 nap­pal a részvények is. Igazolványképet sürgősen 10 perc aUttFotóltópli (okmánymásolás) Dtaposltlvek készítése mozi­hirdetők részére K O Z Ó-F OTÓ Mikszáth Kálmán ulca 11. Telefon: 8-65 Csuhéj szatyrok ás ilszonfBlafléknak rCTlKUlOK legolcsóbban SZEREDAIN ÁL G»erzy Mihály 8.- Telefon 1-61 Hivatalos közlemények Hirdetmény. A földmirelésügyi minisztériumtól nagyobb mennyi­ségű féláru sertéspestis elleni szé­rum áll a város rendelkezésére kedvezményes védőoltások céljai­ra. Ezen oltásra igényjogosultat:: a) az újonnan földhözjuttalotlak. b) 5 holdon aluli fölműveseké cl földnélküli földmunkások. Az ol­tások mielőbbi lebonyolítása, érde­kében az igényjogosultak junius 30-ig bezárólag jelentkezzenek az I. fokú közig, halóságnál (Bérház II.X vidéken pedig a közig, kiren­deltségnél. Dénes polgármester. Szerda, jsraius 18. Szakszeruezeti hírek Az Élelmezési Munkások Szakszer­vezetének munkanélküli tagjai junius 18-án, szeraáfi délután 4 órakor tag­gyűlést tartanak a szakszervezeti szék­házban, Tagsági könyvét mindenki hozza magával. A Mérnökök és Technikusok! Szak­szervezete politikai szemináriuma ke­retéhen junius 18-án, szerdán délután S ólakor a szakszervezeti székházban dr. Bibó István egy. nyilv. r. tanár Fasizmus, polgári és népi demokrácia, szocializmus címmel tart előadást, amelyre minden érdeklődőt szívesen lét a vezetőség. A Bőripari Munkások Szakszerve­zete junius 19-én, csütörtökön délután 5 órakor vezetőségi ülést tart a szak­szervezeti székházban. A Vendéglátóipari Munkások Szak­szervezete junius 19-én, csütörtökön délután fél 4 órakor vezetőségi és bizalmi együttes ülést tart a szakszer­vezeti székházban. a Szegedi miami Nemzeti Színház heti műsora: Szerda este lói 8 órakór: Csütörtökön este léi 8 órakor: Pénteken este fél 8 órakor: Szombaton este fél 8 órakor: Vasárnap este léi 8 órakor: Rev'ier. Szelvény-bérlet. Bohémélel. Munkáselőadás. Szorocsinszki vásár. Csodafurulya. Szelvénybérlet. Bemutató előadás. Ajtay Andor ven­dégfelléptével: Csipetnyi bors. Ajtay Andor vendégfelléptével: Csi­petnyi bors. •miiiiiii11ii i——bm—• "Szeged thj. város polgármestere. 15573/1974. VI: sz. Tárgy: Rádió orvhallgalók üldö­zése. HIRDETMÉNY. A közlekedésügyi miniszter az ország egész területén a rádiói orv­hallgatók felkutatását rendelte el. Az orvhallgatók felkutatását rá­dióellenörző csoportok! végzik és azok ellen, akik postai engedély nélkül tartanak birtokban vagy üzemben rádiókészüléket, a rend­őri büntető eljárást megindítják. A rádióberendezések engedély nélküli birtoklása, megszerzése, üzembe tartása, illetőleg az 'orv­hallgatás két hónapig terjedhetői el­zárással vagy G00.— forintig ter­jedhető pénzbüntetéssel büntethe­tő kihágás. Az orvhallgatótól a készüléket elkobozzák és a kihágás elkövetőjének nevét, foglalkozását és lakását a rádióbirmondó utján, a nyilvánossággal közlik. Akiknek tehát rádiókészülékük van, de arra engedélyt még nem szereztek, saját érdekükben hala­déktalanul váltsák ki az engedé/yt a postahivatalban. A rádió előfizetési dij havi 10 forint. Dr. Anlalffy Györőy polgármesterhelyetles. APROHIRDETESEK I FOGLALKOZÁS I TANULÓT, típészsegédet felveszek, délutáni kisegítésre tüzőnőt is. Bőrt, ócska cipőt veszek. Cipészüzlet, Mar­git-utca 9 FÉRFIING?ARRAST és fehérnem üja­vitást vállalok. Füredi-utca 2. VASKERESKEDŐSEGÉDET keres Varga Dezső, Hid-utca. EGv IG—18 éves jóravaló erős fiu tanulónak felvéleÜK. Lázár-sütőde, Szabadság-tér 11. Alsóváros. EGY rendes, helyes fiatal leány el­menne mindenesnek, g/ermek mellé is. Maros-utca 30. Mátyíséknál. 13 ÉVES leány pásztornak elmenne. Somogyílelep XI. utca 726. KÉSZÍTTESSE és javíttassa gyorsan, olcsón cipőit Ábrahám cipésznél. Deák Ferenc-ulca 22. BOT A Sándor műszerész vállal ke­rékpár-, varrógépjavitást. Autogén­heggesztés. Gyors, pontos munka, ju­tányos ár! Vásárhelyi-sugárul 2. JOL főző mindenes elsőrendű bizo­nyítványokkal kor" telik. Iíálvária-u. 3. szám. OXIGÉNREDUKTORT és heggesztő-, vágópisztolyjavitást vállalok. Mun­kácsy-ulca 1/b. GAZDASÁGI mindenes felvételik. Vá­sárhelyi-sugtárut 80. I adás-vétel 1 BÉLYEGGYCJTEMÉNYT, fömecbé­1 veget veszek. Árjegyzék 9 kirakatban, Falus bélyegölje!, Isknia-nüUI 29, ifl­gadalmi templomnál. JóKARBAN levő férfiszabógép eladó. Damjanich-utca 11. LACZKO ékszerész, Kárász-utca 14. Veszek magas áron briliiáns ékszere­ket, ezüstöt, kar- és zsebórákat. Nagy óra- és ékszerjavitás. VASARHELYT-SUGARUT mellett két­szobás magánház azonnal beköltöz­hető, 7000 Ft. Borsi ingátlahérldke­sitőiroda, Valéria-tér. 7. EGYTONNÁS tehergépkocsi jó álla­potban és 250-es NSU motorkerékpár eladó Centrál-garázs, Bocskay-utca. IPARI vásárból kimaradt hálószoba­bútoraim rendkívüli olcsó árban áru­sítom. Spitzer Sándor asztalosmester, Margit-utca 12. KONYHABÚTOR, szobabútor, sző­nyeg, clőszobafal, utazókosár, képek, edények eladók. Tömörkény-utca 5. Erd. 2— 6-ig. EGY fcjőskecske eladó. Szivárvány­utca 54. URISZOBA, ebédlő stil bútor, csillár, zongora, képek eladók. Valéria-tér ,4., földszint 2. EGY szalongarnitura orvosi váróba, vagy női divatterembe, egy varrógép eladó, a varrógép 100 forintért. Gyer­tyámos-jilca .6., II. 10. , SZÉP menyasszonyi ruhám kölcsön­adom, íátvollal is. Tisza Lajos-körut 44., I. 3. FEIIÉR mély gyermekkocsi eladó. — Újszeged. Főfasor 58. FÉREGMENTES szép rekamiét kere­sek megvételre. Ajánlatot »Rekamié® jeligére a kiadóba kérek. VILÁGVEY'Ö szuperek most alkalmi áron 3—400 forint. Amatőrbolt, Dáni­ulca. Csöveket átveszek. KERESEK magyar vagy keleti perzsa­szőnyeget. Méret és ármegjelölést »Szőnyég* jeligére. TELJESEN uj Singer-varrógép előre­hátra varr, eladó. Madácn-utca 17., II. em. 5. EGY modern villanygramofon hang­szóróval és lemezekkel együtt alkal­mi áron eladó. Megtekinthető Déry gépüzlet, Párisi Áruház mellett. ALIG használt 2 lángos gázrezsó és nagy kerti kanapépad alkalmi áron el­adó. Munkácsy-ulca 1/b., emelet. JőKARBAN levő mély gyermekkocsi (és horganyozott fürdőkád alkalmi áron eladó. Szent László-utca 3. JőKARBAN levő diófa ebédlőkredenc és pohárszék kék majolikalapokkal, ötágú bronzcsillár, szoba-lorna, csó­nak, éléskamraállványoK, emeletes ba­romfikelrec, konyhakredenc, háztar­tási /felszerelések" és kxilönféle kép­keretek alkalmi áron eladók. Dózsa György-utca 14. VAROSHOZ közel 5-6 hold jóminő­ségü földet veszek. Bódi, Bokor-u. 2. EGY anyakoca 10 kéthetes malaccal és egyéves süldő eladó. Érdeklődni a kiadóban. TELJESEN jókarnan levő gyermekke­rékpár és egyajtós kis jégszekrény ol­csón, sürgősen eladó. Szentháromság­utca 43/b. Márton. r lakás 1 ELCSERÉLNÉM szoba-konyha, fürdő­szobás lakásomat szoba-konyha, spei­zoszos lakásért. Yásárhelyi-sugárut 60. Kószó Rudolf cipész. [ KÜLÖNFÉLÉK 3 ÉLELMISZEREKBŐL, kenyérből, fel­vágottakból a legjobbat kapja az Un­gár élelmiszercsarnokban, Mikszáth Kálmán-utca 1. Ecetem a legelsőren­dűbb. KERÉKPÁROSOK! Figyelem! Ange nyers gumiragasztó újra kapható* NM ra-utcaí kerékpdrösaáí. pvegaí fe«*ü hozni. ÉLETHŰ Wüfogak, fogtömés, logbn zás felerősséggel, olcsó árban. Rács Géza fogász, Mikszáth Kálmán-o. 12 TAMÁSSY Gyula a megbírható fentéi­áruk legolcsóbb beszerzési helye. — Valéria-tér sarok. , i i HASZNÁLT bútorokat vesz és elad Singcr Gyuláné, Török-utca 0., ka­puval szemben. MARGIT kézimunkaüzlet: előrajzolásí, kötést, hímzést vállal. Kigyó-u. 8. ALKALMI hidegtálak, imbiszek, szend­vicsek ízlésesen, legolcsóbban Sípos­nál. Bajcsi-Zsilinszky-utca 15. SZEMMÁRY Andor rádió, villamossági vállalata Szeged, Kossuth Lajos­sugár ut 16. ' RÁDIó, csillái' nagy választókban. Talpai, Aradi-utca 7. ÉTKEZDE: Forgács Jánosné, Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 77. SZELEI Béla órás, ékszerész, Orosz­lán-utca 5. Nagy óra-, ékszerjavitómü­hely. i FELHÍVÁS! Gaál Eszter, Pacsirta-ií. 31. szám alatti kocsmáját átvettem. Esetleges tartozásaiért kérem három napon belül jelentkezni. Ozv. Illés Györgynó. IIAZ1SZAPPAN a régi jó minőség­ben isméi kapható. Délvidéki Áru­ház, Tisza Lajos-körut 48. UJ kerékpárt lámpával és dinamóval junius 16tán a déli órákban Margit­utca 4. számú házból elloplak. Nyom­ravezető egyszáz forint jutalmat kap. Gelei, Attila-utca IC. NAPONTA Testre megyek. Bármifólo megbízatást vállalok. Érdeklődni Bat­thyány-utca 4., házfelügyelő. 10—15 ezer forinttal betársulnék ren­tábilis üzletbe. Jelige /Komoly.® Jó állapotban levő családi házat ve­szek készpénzért. Jelige > Közmüvek­kel®. I ! , APUKÁM! Anyukám! Ne vegyetek ne­kem meséskönyvet. Ismertek engem. Kiolvasom, aztán nem érdekel! OXIGÉNREDUKTORT és heggesztő-, vágópisztolyjavitást vállalok. Mun­kácsy-utca 1/b. Nyiittér*) Feleségemtől, szül. Szögi Iréntől különváltan élek, érte semmiféle fe­lelősséget nem vállalok. Tóth Krabót Gergely Szeged, Baktói kiskertek 99. •)' E rovatban közöltekért sem • szerkesztőség, sem a kiadóhivatal fe­lelősséget nem vállal. Felelős szerkesztő: DR. FERENCZ LASZLÖ. Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLfl Kiadja: I a HÍRLAPKIADÓ KFT Szerkesztőség: Jókai-utca ». Telefon: 439 és 103, nyomdai NMfe kesztőség este 8 órától: 673 Kiadóhivatal: Kárász-utca S< ' A HÍRLAPKIADÓ KEI NÍOMÁMS

Next

/
Oldalképek
Tartalom