Délmagyarország, 1947. június (4. évfolyam, 122-145. szám)

1947-06-22 / 139. szám

Vasárnap, 1947 junius 22. DBLMAGYABORSZAO 7 HÍREK napirend Vasárnap, junius 22. Nemzeti Szinház: Fél 8 órakor: Csipetnyi bors Ajtay Andor vendég­felléptével. Széchenyi Fílmszinház: fél 5, fél 7, fél 9: Vadnyugat királya. Hétfőn: Szerelmi házasság. Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7, fél 9: Gilda. Hétfőn: Kafja. Korzó Mozi: fél 5, fél 7, fél 9: Tokiói küldetés. Muzeum: Nyilva 9-151 l-ig. Hétfőn: Zárva. Somogyi könyvtár: Zárva. Hétfőn: Nyitva 9-től este 7-ig. Egyetemi könyvtár: Zárva. Hétfőn: Nyitva 8-tól este 7-ig. Szolgálatos gyógyszertárak: Apró Jenő: Kossuth Lajos-sugárul 59. sz., Nyilassy A. örök. K. Bo­korné: Római-körut 22. sz., »Szcnt István® gyógyszertár K. Tichy u^ia: Mátyás-tér 4) sz., Frankó Arjíior: Du­gonics-tér 1. T^'Ti. NÉPRIRóSAGI NAPIREND: A iiépbirős.ag és az ötöstanács egész héten vidéken tárgyal. —Idojárásjelenlés. Várhaló idő­járás vasárnap estiig: Mérsékelt szél, felhős idő, többfelé fők én f dó'­utáni és esti órákban záporcső, zi­vatar, a meleg tovább tart. | PARQ3EK ALAJOi | — Az MKP törvényhatósági bi­zottsági tagjai hétfőn d'. ji. 4 óra­kor értekezletet tartanak a Kálvin­téren. Megjelenés kötelező. — Kinevezés. A köztársaság el­nöke Dr. Baróti Dezső egyetemi magántanárnak, a kultuszminiszlé­riumi III. nevelési főosztály főnö­kének a miniszteri tanácsosi cimet adományozta. — A város jogügyi- és pénzügyi bizottsága hétfőn délelőtt fél 10 órakor értekezletre ül össze a vá­rosháza tanácstermében. Ez alka­lommal a jövő évi költségvetést tárgyalják meg. Az ülés fontossá­gára való tekintettel minden tag megjelenése feltétlenül szükséges. ÓRAT, ÉKSZERT legmagasabb árun vésáról DRLCKER, Széchenyi-tór 9. Pénteken éjjel 51 éves korában agyvérzésben meghalt. Parobek Ala­jos, az ismert kiváló szegedi fes­tőművész. Súlyos csapás érte ez­»ei Szeged város képzőművészetét. Parobek Alajos régi kedves alakja vol nemcsak a szegedi képző­művészvilágnak, de annak idején Juhász Gyula köré tömörült iró- és művészgárdának is. Főként a népéletet ábrázoló képei, a ma­guk friss, eleven színeivel mindig értékes darabjai voltak a szegedi és fővárosi tárlatoknak egyaránt. Képeivel országos hírnevet szer­zett magának és Szeged festésze­tének is. Halála előtti időkben a Dózsa-forradalmat ábrázoló na­gyobbszabásu kompozíción dolgo­zott, amelynek egy részletét nagy sikerrel már ki, is állította a köze ­multban. Hasonlóképpen nagysza­bású mvtnkán dolgozott az alsóvá­rosi templom számára is. Parobek Alajost a város saját halottjának tekinti. Temetésé ma, vasárnap délután 5 íprakoiijlesz a rókusi temetőben. A váro9 ne­vében dr. Donászy Kálmán kultur­tanácsnok mond gyászbeszédet Megindultak a fölvételek a népi kollégiumokba — Ma temetik Bánó Zsigmondot. Az áldozatkészségéről ismert szc­Igedi textilárukereskedő pénteken 59 éves korában elhunyt Bánó Zsig­mond 1941-ben telepedett meg Sze­geden, ahol csakhamar a szegedi kenderipar nyersanyagellátásának országos vonatkozásban ls egyik legfőbb irányitója lett. Az elhunyt szociális érzésű, áldozatkész maga­tartása a városban közismert. Bácska német megszállása alatt a kendertermés egy részét megmen­tette a mafprar ipar részére. A fa­sisztaüldözés alatt, bár maga is ül­dözött volt, kockázatosan támogat­ta az üldözöttek egész sorát. Bánó Zsigmond fiatalon, 59 éves kórá­ban távozott az élők sorából. Vég­tisztessége a szegedi zsidótemető cinterméből junius 22-énv vas"árnap délelőtt fél 10 órakor lesz, ' — A Munkaszolgálatosok Antifa­siszta Szövetsége felkéri a Szege­den tartózkodó munkaszolgálatos bajtársakat, ho^y a Partizán Ba­rátok Szövetségének vasárnap dél­előtt fél 11 órakor a városháza közgyűlésén teljes számban jelen­jenek meg. Bajtársak! Mi is őrsége vagyunk a demokráciának! x Esküvő. Stein Klára - és Blarícz Vilmos junius 22-én tartják esküvőjü­ket. (Minden külön értesítés helyett.) x Kőszönclnyilvánttás. A SzAK ve­zetőségének, mindazoknak a rokonok­nak, jóharátoknak és ismerősöknek, •akik felejthetetlen fiunk. Szilágyi Imre temetésén megjelenésükkel és virágadományaikkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek, ezúton mondunk kö­szönetet. Gyászoló család. A Népi Kollégiumok Országos Szö­vetsége a közelmullban kiadta felvé­teli tájékozta lóját az 1947—48-as cen­tenáriumi tanévről. Ma már szerte az országban 07 népi kollégiumban ta­nulhalnak a szegénysorsu, különösen munkás- és parasztszármazásu diá­kok, akiknek eddig legtöbbször nem volL módjuk, a továbbtanulásra. A népi kollégium minden paraszt és munkás szülőlől származó diák igaza otthona, dc otthona annak a szegény értelmi­ségi család gyermekének is, aki ne­velődésének feltételeit a népi diák­sággal együtt akarja és tudja megta­lálni. A népi kollégiumok számát őszre százra akarják felemelni és tíz­ezer diákot jelent. A népi kollégiumokban a felvételi dij egyszersminden korra 10 forint. El­látási dijért, lakásért, fűtésért, világí­tásért és teljes ellátásért havonta 5 forinttól 30 forintig terjedő összeget kell fizetni, fagdijmérséklési kérése­ket az illetékes igazgatóságokhoz cí­mezve kell küldeni. Szegeden egy évvel ezelőtt alakidt meg a Móricz Zsigmond népi kollé­gium, amely most a Vásárhelyi-sugár­ut 2. szám alatt, a volt Tunyogi-gim­názáum helyén működik. Azóta Szege­den még két népi kollégiumot hivott életre, mégpedig az orvostanhallgatók számára az Apáthy István medikus­kollégiumot és középiskolások szá­mára a Kálmány Lajos népi kollé­giumot. Szegeden ezeken kivül jelen­leg más népi kollégium nem működik. Felvétel iránti kéréseket augusztus l-ig lehet benyújtani mindhárom népi kollégiumba a Móricz Zsigmond kol­légium igazgatósága cimére. A felvé­teli kéréshez mellékelni kell tartal­mas, saiaíkezüleg irt önéletrajzot, is­kolai végbizonyítványt, magasabb év­folyamunknál tanulmányi indexet, szü­letési anyakönyvi kivonatot, hatósági szegénységi bizonyítványt, erkölcsi bizonyítványt, a most érettségizettek­nél az érettségiztető intézet Igazgató­jától. Kérvény fik alapján előzetesen felvett hallgatók augusztus 21 és 24 között a kollégiumban háromnapos megbeszélésre gyülekeznek. Ennek költségeit teljes egészében a kollé­gium fedezi. Ozv. Hirschfeld Lipótné fáj­dalomtól megtört szívvel jelenti, hogy felejthetetlen jó férje: Hirschfeld Lipót 73 éves korában hosszas be­tegség után elhunyt. Temetése vasárnap délután 6 órakor a zsidótemető cinterméből. Gyászolják még: dr. Schwáb Józsefné, Schwab Vera, test­vérei és rokonai. Ifi. Körösi József vizsgálati fogságban A hét elején részletesen beszámol tunk a Körösi-halászcsárdában tör tént véres eseményekről. Szilágyi Imre, a SzAK játékosa négy lársá val mulatozott a vendéglőben s zár óra után a vendéglőssel történt szó váltás közben halálos szúrás érle. Kő rösi Józsefei a rendőrség őrizetbe vette és átadta az ügyészségnek. Szom baton hallgatta ki a vizsgálóbíró amikor Körösi azzal védekezett, nem tudta, hogy a kezében levő késsel hadonászva Szilágyit eltalálta. A vizs gálóbiró szándékos emberölés bűn tettének gyanúja miatt Körösi Józse­fet vizsgálati fogságba helyezte. ítélet a dembegvházi tojás­háború üsv*ben Még márciusban hirt adtunk arról a nagyarányú piaci verekedésről, amelynek során Brflll Mózes textiles autóját kifosztották a dombegyháziak és végül toiáshéborúval fejeződött be A dombegynáziak olcsónak találták " tojás árát és elkeseredésükben piacra kipakoló textiles autóját lá madták meg ós kifosztották. A sze gedi törvényszék Linzer-tanácsa a hé ten helyszíni tárgyalást tartott, amely­nek során a két föbünöst, Nagy Sán­dort és Csortó Istvánt nom jogerő sen kétévi börtönbüntetésre és ötévi jogvesztésre, mig a többi 25 vád­ioltat 6—8 hónapi börtönPüntetésre itólte. Kétszáz szegény közhivatalok gyermekének tanulását biztosította a belBiynriiszler A szegénysorsu közigazgatási alkal­mazottak gyermekeinek tanitása csak­nem megoldhatatlan problémát jelent még ma is. A múltban a 'tehetséges, de szegénysorsu gyermekek csupán anyagi okok miatt nem kerülhettek ! középiskolába. Ezeket a népi szár­mazású szegénygyermekeket igy ütöt­tél el a tanulás lehetőségétől. Rajk László elvtárs belügyminiszter kez­deményezésére most 200 vagyonta­lan községi közigazgatási alkalmazott gyermeke teljesen ingyen taníttatás­ban részesül. Ezek ellátását és taní­tási költségeit teljes egészében a bel­ügyminiszter és a jegyzők országos árvaház alapja közösen fedezi. Máris megegyeztek a Népi Kollégiumok Or­szágos Szövetségének vezetőségével, hogy ezeket a diákokat és diákleanyo­kat a lakóhelyükhöz legközelebb eső népi kollégiumban helyezik ef. x A* epeniak megbetegedéseinél reggel éhgyomorra egy pohár Ferenc József keserű vizet. Kerdezza meg or­vosát I Ó R A T, ÉKSZERT csak DRUCKERNAL vásároljon Széchenyi-tér 9. x Halálozás. Ábrahám István ven­déglős junius 20-án elhunyt. Teme­tése 22-én (vasárnap) délután fél 5 órakor lesz a Dugonics-temető halot­tasházából. Engesztelő szentmise ju­nius "23-án reggel 8 órakor lesz a belvárosi fogadalmi templomban. x A Magyar Nők Demokratikus Szö­vetsége junius 24-én, kedden délután 6 órakor székházában, Tisza Lajos­körut, nőnapot tart. Dr. Kovács Júlia orvosnő »Gyermeknevelési problé­mák® cimcn előadást lart. Nagygyörgy Mária szaval. Szeles Rózsa, a Vörös­házaspár és Lévai Erzsike a »János vitéz®-bői jeleneteket adnak elő. Schil­ler Tamás zongoraművész zongorázik. Yendégeket szívesen látunk. Csuhéj szatyroki, viszonteladóknak rBtlkUlJÖK legolcsóbban SZEREDA1N ÁL Cserz? Mihály a. 3.— Telelen 1-61 Rákosi Mátyás prágai uí'a A csehszlovák kommunista párt köz­Í ionti bizottságának meghívására Rá­:osi Mátyás elvtárs, miniszterelnök­helyettes Farkas Minály elvtárs, fő­titkárhelyettessel hétfőn, 23-án né­hány napra Prágába utazik. Régi otthonába költözöl! a Duiouics-utcai leányiskola A Dugonics-uteai állami általános és polgári leányiskola igazgatósága tudomására hozza az érdekelt szülők­nek, hogy május nőnap folyamán visz­szaköllözött a nagy anyagi áldozatok­kal újonnan rendbehozott és teljesen kilakaritott saját iskolaépületébe. A demokratikus leánynevelés töké­letesebbé tételére már az elmúlt tan­évben beállították a háziszövő ipart. Szeptembertől kezdve pedig a gya­korlati háztartás elsajátítása céljából konyhát is rendeznek be. Növendékeket felvesznek az ália­lános iskola I., II., III., IV., V, VI. VII., valamint a polgári leányiskola IV. osztályaoa. Tehát 6 éves kortól 14 éves "korig. Érdeklődni lehet 26, 27 es 28-an délelőtt 8—12 óráig az igazgatói irodá­ban. PARTHIREÜ Julins 5-én és 6-án Szegeden mun­kásnapok. R. í». ftsszvezelöségí ülés 23-án, hétfőn a Kálvin-téren. Kintlevő gyüi­tőivekről. valamint a formaruhákról pontos jelentést kérünk. Hétfőn, 23-án este 7 órakor pro­pagandaülés a nagyszegedi párthelyi­ségben. Megjelenés kötelező az összea propagandisták részére. A szegeit sakkozók győztek a syéiekkel szemben Megírtuk, hogy szerdán esle világ­hírű svéd sakkozók érkeztek Szegedre, közlük például Eckstedt és Bergssoa is, akik különösen ismertek sakk-kö­rökben. A szegedi sakkozók ünnepé­lyesen fogadták őket az jíllomáson, csütörtökön délelőtt pedig Csamangó Henrik, a vasutasok szakszervezeté­nek kerületi titkára több szakszerve­zeti tag kíséretében a város neveze­tességeit mutatta meg a svéd sakko­náknak. A sakkmérkőzésekre csütörtökön délután került sor a MÁV üzletigaz­jatóság kistanácstermében nagyszámú érdeklődő jelenlétében. Az első napi erőpróbák a szegediek győzelmével végződlek 5:3 arányban. Ebből kettő remii volt. A szegedi sakkozók kö­zül külöijösen kitűnt játéikávai Mák Ernő, dr. Bakos Géza és Szűcs Pál. A svéd vendégek este a Bohémélet előadásán vettek részt a Nemzeti Színházban. A mérkőzéseket ma, pén­teken délután 3 órakor folytatják. ÖRAT, ÉKSZERT csak DRUCKERNAL javittasson Széchenyi-tér 9. — Közlekedést kiállítás Buda­pesten. A nagysikerű közlekedési kiállítás juaius 28—30. időközben ismét megtekintheti. A kiállítás­ra a közlekedésügyi minisztérium 50 százalékos vasúti jegykedvez­ményt biztosított. A vasúti kedvez­ményre a kiállítás megtekintésé­re jogosító jegyek a Délmagyar­ország kiadóhivatalában és a MKP titkárságánál (Arany János-u. 2) 10 fillérért megvásárolhatók. — A ParÜzánbarátok Szövetsége vasárnap délelőtt fél 11 órakor a városháza közgyűlési termében tartja alakuló közgyűlését. A szö­vetség minden érdeklődőt szívesen át. Az Építőmunkások Szakszervezete felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy a Jugosz ávéába való kiutazásra vasárnap 9-12-ig és hétfőn d. e. 8-tól d. u. 6 óráig lehet jelentkezni minden minőségben legolcsóbban KOVÁCS IMRE cukorka kereskedő Tisza Lajos körút 48. Telefon 2—45.

Next

/
Oldalképek
Tartalom