Délmagyarország, 1947. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1947-05-03 / 99. szám

0RLNáeT:IKO«SVJG Szombat, 1947 májas 3. Ma érkezik Szegedre Borblró építésügyi államtitkár (Szeged, május 2.) Ma délelőtt érkezik Szegedre dr. Borbiró Vir­gil épitésfttfyi és közmunkaügyi ál­lamtitkár. Szeged közönsége nagy várakozással tekint működése elé, hiszen ő egyik legalaposabb isme­rője a magyar vidéki városoknak. Az államtitkár szombaton dél­előtt hosszabb megbeszélést foly­tat a város vezetőivel és mérnö­keivel, különösen a munkáslakások építése ügyében, majd a Nemzeti Paraszlpártban tett látogatása után a tanyaközpontokat Tekinti meg. Nyilathozat Alulírottak, mint a DIKSz-bcn tömörült kiskereskedői szakcso­bortok vezetői felelősségünk teljes tudatában az alábbiakat jelentjük ki. »A Délmagyarország április 30-i számában közölt nyilatkozattal, melyet Székely László főtitkár és Bozóky László ügyv. elnök irt alá, a legteljesebb mértékben azono­sítjuk magunkat. Nem felel meg a valóságnak a Szegedi Népszava május hó 1-i számában, DIKSz a kereskedői egység juellett cim alatt közölt cikknek azon állítása, hogy ápri­lis 27-én vezetőségi 'ülés volt a DíKSz-ben. Nem felel meg n valóságnak az az állítás sem, hogy ezen a megbe­szélésen Pankotai Jenő, a Fűszer és Élelmiszer Kiskereskedők elnö­ke tiltakozóit Bozóky ügyv. elnök ama felszólalása ellen, hogy a DIKSz csatlakozik a KISOSz-hoz, mert ilyen felszólalás sem Szege­den, sem Pesten a KISOSz kon­gresszuson nem hangzott el Bo­zóky elnök szájából. Az, bog}7 a DTKSz-ben tömörült kiskereskedők icsallakoznak-c a KISOSz-hoz vagy sem, az tényleg a kiskereskedőkre tartozik de Hogy a "KOKSz-hoz nemi csatlakozik, azt már tőbbizben kifcjezési-e juttatta a szegedi kiskereskedők figyelmet érdemlő lóbbsége. Ez a halalmas iábot "már többi > ben azt is leszögezte, hogy az ér­dekképviseleti ügyekbe politikát nem enged bevinni és igy az egy­séget mindenképpen biztosítja, de ez nem azt jelenti, liogy a nagy­kereskedőkkel egy tálból akar len­csét enni. Utoljára, de nem ulolsó sorban kijelentjük, hogy a szakcsoportok­ban a legnagyobb egység Uralkodik és a DlIÖiz vezetőségével szemben a leglcljPscbb bizalommal viselte­tünk és további munkájukban a tőlünk megszokott agilitással se­gítjük a vezetőséget.« Szegcrl, 1947 május 2. Fodor András sic., a piaci rövid- és bazáráru'kis­kereskedők elnöke. Verlelu István sk., a piaci rőfös kiskereskedők szakcsoportjának alelnöke. Pauzáin! Jenő sk., a szegedi füszerkereskedők szakcsoportjának elnöke Pjricli János sk., a zsibárusok szakcsorotjának örökös diszelnöke. Vliikcrl Pál sk . a piaci zöldség- és gyümölcs­kiskereskedők! szakcsoport já­nak elnöke Felhívás Szeged lársadalmához _ A Szegedi Gyermekbarátok Úttörő Mozgalma május 4-én a szegedi gyermekek nyaral látási ak­cióiára gyüjlőnapot rendez. Agyüj­tésben résztvesznek az Úttörőmoz­galmon kivül §zegecl valamennyi társadalmi és politikai szervei és iskoláit Ezer szegedi gyermeknek akarunk biztosítani vidám nyári vakációt az ország különböző nya­ralóhelyein: Szeged polgárai ezért fordulunk liozzátokt Támogatáso­tokkal járuljatok hozzá akciónk si­keréhez! A Szegedi Gyermekbará tok Úttörő Mozgalma vezetősége. Ma délután 6 árakor: dr. AngyaS János előadása a MKP politikai akadémiáján A köznevelés legidőszerűbb kérdéseiről beszél a kiváló előadó a városháza nagytermében (Szeged, május 2.) Szegedi vo­natkozásban a demokrácia a leg­súlyosabb és legnagyobb jelentő­ségű szellemi értékeket a MKP po­litikai akadémiáján kapja. Az elő­adások mindenkor a legaktuáli­sabb kérdésekkel foglalkoznak és a legtökéletesebb megoldásokat ad­ják. Ez a körülmény magyarázza a polilikai akadémia nagy népsze­rűségét Szombaton a MKP politikai aka­démiáját folytatja, dr. Angyal János kultuszminisztérium! osz­tálytanácsos: * A magyar közneve­lés" kérdései cimen tart előadási. Kultúrpolitikánk eddig nem felelt meg a demokrácia követelményei­nek. Ig}7 a demokrácia követelmé­nyei az" elmúlt jdők 'folyamán fel­fokozódtak ebben a szakmában. Dr. Angyal köznevelésünk egyik legtekintélyesebb demokrata szak­értője. Rendkívül jó előadó és ez teszi érthetővé a nagy érdeklődést, mely előadása iránt megnyilvánul. Az előadást számos értékes hoz­zászólás követi. A politikai akadémia szombaton ] délután a városháza közgyűlési ter­mében délután ti órakor kezdődik. ' Az idő rövidségére való tckinteltel ' a MKP ezalkalömninl már nem lu­dott külön meghívókat kibocsáta­ni és ezúton hiv m'g, minden ér­deklődőt. Ü MNDSz llnyák napján ruhát ajándékoz a sokgyermekes csatádanyáknak Már harmadik hete 15—20 MNDSz-asszony felváltva dolgozik 5 varrógépen a gyermehruháhon Vasárnap a városházán béueünnepöi és gyer­meknapot rendeznek a szegedi demokratikus nök (Szegeti, május 2.) Kattog a varró­gép, csattog az, olló, nagy a lárma, mikor belépünk az MNDSz Tisza La­jós-köruti helyiségébe. Vagy 15 asz­szony dolgozik olyan iramban, hogy nevetve említik érdeklődésünkre - az­ért tudunk nagyszerű munkát vé­gezni, mert az ügyvezető ugy hajt munkára, mintha kiuzsorázó kapita­lista lenne.* Szebbnél-szebb leány­ruhák kerülnek ki a szorgos ujjak alól, készül az MNDSz a május 4-iki anyák napjára. Január 5-ién gyermekmatinét* .ren­deztek s ainnatc a bevételéből 100 mé­ter ruhaanyagot és a varráshoz szük­séges kellékeket szerezték be, azon­kívül az MNDSz gyűjtést is rende­zett tagjai közölt s sikerült 300 ru­hára valót összeszedni. Harmadik lielc 15—20 MNDSz asszony dolgozik felváltva az íit varrógépen, liogy az anyak nap­ján a rászorult sokgyermekes családok gyermekeit felruházzák. Ezenkívül 50 teljesen uj fiuruhát is vásároltak. Mosolyogva "panaszkod­nak* -- A kislányomról leszakad oilhon a ruha, itt pedig ujakat készítek, de az a fő, hogy 4-ére készen legyünk. Természetesen mindenki névtelen hős az MNDSz-ben, a munkájuk' közős munka, nem engedélyeznek egy ne­vet se feltüntetni, pedig szívesen meg/ irnánk annak az eTvtársnőnek a ne­vét aki ma délelőtt 10 ruhát sza­bott ki s délután ínár a másodikat varrta. — Ugy megdagadt a bókám, hogy felállni se tudok a gép mellől, pedig oilhon mennyi munka vár ínég rám. Ebédelni se érek rá, ágyrajáró lettem a saját otthonomban. Mindannyian elhanyagolják háztar­tásukat, csak örömet tudjanak sze­rezni a rászorulóknak. Ajándékozá­suk is jellegzetesen nőies. Ezúttal nyári ruhákat osztanak szét s mar a meghívón feltüntetik, hányas asztal­nál jelentkezzen a megajándékozott. 3, 6, 9 és azon felüli korú gyermek­ruhákat készítettek s hogy elkerül­jék a luriiultuózius jeleneteket, a ha­talmas, számmal ellátolt asztalokhoz irányítják a meghívottakat. Az MNDSz május 4-én délulán 4 órai kezdettel a városháza közgyű­lési termében rendezi a békeűlinep­pel és gyermeknappal egybekötött anyáknapját, amelyre minden szegedi édesanyái szeretettel várnak, hogy az építőmunka legáldozátosabb folytatóit méltó keretek között ünnepeljék. ODNOPOSOFF a világhírű hegedűművész egyetlen hangversenye május 5. hétfő Tisza fél 8 (KONCERT) MŰVÉSZET Munkásszemmel a Cannháuser főpróbáján — Laikus színházi riport a Wagner-opera kulisszái mögül — Nekünk fizikai dolgozóknak, kik az újjáépítésben két kezünk munkájával veszünk részt, nem igen áll módunk­ban, hogy a szellemi újjáépítés ugyan'olyan fontos és felelősségteljes munkáját figyelemmel kísérhessük. Ugylálszik, hogy én a sors kegyeltje vagyok, mert leiéve szábászkésemet Végignézhettem a "LTanhausér* fő­próbáját. Ahogy belépek Thália templomába és szemem hozzászokik a félhomály­hoz, meglepve, tapasztalom, hogy nem a huszadik században vagyok, hanem a tizenharmadikban. A szék­sorok között csinos apródok, bájos udvarhölgyek, márconatekintelü vár­urak és lovagok ülnek, a második ! lelvoriás szereplői, szinte feloldódva 1 a wagneri muzsikában hallgatják n nyitányt. A 'muzsika döbbenetes erő­vel l'cjezi ki' az isteni megvallás és bün közötti ellentétet. A nyitány után Vasz}7 Viktor igaz­A szeged és szegedkörnyéki Cipész és bőrfeldolgozó iparosság tilíakozó nagygyűlést tart vasárnap d. e. 10 érafror a Kereskedelmi és iparkamara ű-gprermébeís I lianyos konyháiéit fe szerelem lungária Edényház Tisza ^j0'-""" 55 1 ' Telefon: 683. Zománcedeny, háztartás! cikkek, evőeszközök gató kérésemre lebilincselő szivó­lyességgel vezetett be a Tannháuseti "gyártásának a műhelytitkaiba*. — Wagner a világ zeneirodalmá­nak egyik legnagyobb alakja. Ope­ráiban a régi görög drámaíráshoz akar visszakanyarodni. Nemcsak szó­rakoztatni akar, hanem tanítani Ls. SZeine a monumentális díszleteket nézi. Én ugy érzem, hogy lelke vala­hol a thijringiai erdőkben Jár. Ott, ahol a Tannnáusér monda megszü­letett. De csak egy pillanatig tart az egész. Újra rendelkezik, magyaráz, ta­nácsol ad, tanácsokat kér és mindezt nem a korlátlan ur hangján, hanem az ember hangján. Abonyi Tivadar, akire a rendezés nehéz, sok munkál és még több ide­get igénylő feladata hárul, derekasan megfelel munkakörének. A hatalma's kórus elhelyezése, az első felvonás enjj'rdiszleté és a. második felvonás kupolás csarnokának beállítása az ő zsenialitását dicséri. Szinte elkábul az ember, mikor ezt a njrüzsgést-míozgást közelről nézi. a diszlelek tengeréből nagynehezen ki­halászom Király Sándort, a címsze­replőt. • — Művész ur, mondjon valamit a szérepéről! — kérdezem tőle. — Tannhauserben az Ösztön ós d szellem viaskodik egymással. Az ösz­tön dönti romlásba és a szellemi'a bit váltja meg rettenetes bűneitől. Még nem énekeltem Wagner-operában, de' érzem, hogy »fekszik« a szerep. Már szalad is, liogy megcsodálja Turján Vilmának Vénusz" istenasz­szony megszemélyesítőjének rózsa­színű tüllruliájal. De sietek én is, meri kész a díszlet, kezdődik az első felvonás. "Menetközben találkozom Szanatí Józseffel és Kassai Jánosáal. Mindkellő lovagruhában. a népszerű Figarónak a csizmáján tiz centi vas­tag tajp van. Újra. helyetfoglalok a grófok, apró­dok, nemesi hölgyek között és él­vezem * azt a zenét, amelyet csak Wagner tudott költeni. A zene szár­nyain visszaszállok a tizenharmadik századba. Jól érzem' magam ezeri a szellemi kiránduláson és hálás va­gyok Vaszy Viktor igazgatónak és re­mek munkatársainak, hogy megsze­rezték' nekem ezt az élvezetet. '(Láng.) A Szegedi Ifjúsági Iviskórus má­jus 3-án és 4-én, szombaton és vasárnap délután 5 órai kezdettel a dugonicsléi-i katolikus házban megismétli nagysikerű kórus és hangszerszóló hmigversenv^Umely­re Szeged város közönségét ezúton is meghivja. Amíg egy akla eljul odáig... Bolf József napszámos, bács­ujfalusi lakos ellen 1913-ban az akkori ötöstanács előtt eljárás fo\yt kormáiiyzósértésért. Azom­bori törvényszék Ítélete meg­járta már a Kúriát is és uj ha­lározathozatalra utasította az el­sőbiróságot. Közben azonban or­szághatárok keletkeztek és omol­lak össze, Zombor helyett a sze­gedi ítélőtábla területén működő ölöstanács lenne az illetékes, nem ugyan korniányzósérlési ügyekben, ennek ellenére Sze­gedre kerültek az akták. Az ál­lamügyészség pz iratokat illeté­kesség ljiánya miatt 'áttette á népügyészségre^ ahol 1947 máju­sában végre megszüntető hatá­.rozattal végre pontot lettek a " négy év óta húzódó »bűnügyre*. Fizess elő a Délmagyarországra

Next

/
Oldalképek
Tartalom