Délmagyarország, 1947. május (4. évfolyam, 98-121. szám)

1947-05-06 / 101. szám

4. hrlsábnioiiiib ROBenMaMBMBOMHaM Kedd, 1947 májas: 0. fl délvidéki cipésziparosok vasárnap nagygyűlésen tiltakoztak a talpalás! utalvány bevezetése ellen Nam engedjük, hogy az Ar- és Anyaghivatal a világhirü magyar kisiparost foltozó vargává tegye! — Az Ar- és Anyaghivatal a bőrgyárosok ós nagyke­reskedők érdekeit védi a kisiparossággal szemben Kisiparosokat az és Anyaqhfvalal -vezetőségébe! (Szeged, május 5.) A Délmagyar­ország yolt Szegeden az egyetlen újság, amely felhívta a figyelmet árra, hogy a éipész és bőrfeldol­gozó kisiparosságot létalapjaiban rendíti meg. az úgynevezett utal­ványrendszer bevezetése Tiltako­zásukkal párhuzamosan Szegeden megmozdult az érdekelt iparos­réteg ís vasárnap délelőtt tiltakozó nagygyűlést tartott a kereske­delmi* és iparkamara nagy ter­mében. A gyűlésen nagyszámban jelentek meg iparosok, akik különösen a környéki falvakból és városok­ból jöttek cl a gyűlésre. A gyűlést Szögi Zoltán, a szegedi cipész­ipari szakosztály elnöke nyitotta meg. Megjelent a .gyűlésen a ke­reskedelmi és iparkamara képvi­seletében dr. Lengyel István, az IPOK képviseletében dr. Pon­grácz Miklós és Lakó Anlal, a DIKSz küldötte, valamint az ér­dekeli szakmák vezetői is képvi­seltették magukat. Igazságos anyageloszlást! S c h ő n b c r ge r I.ajos előadó ismertette a bőrfeldolgozó kisipa­rosság áldozatos munkáját. Rámu­tatott arra, hogy a felszabadulás után; a gyárosok nfég be í-pm mer­tek menni a gyáraikba, amikor már a kisiparosok összeszedték szerszámaikat és megmaradt bőr­készletükkel beálltak a demokrá­cia szolgálatálxa. Az infláció eze­ket a kisiparosokat sújtotta a leg­jobban és a stabilizáció ulán újra kellett kezdeni a létért való küz­delmet a kisiparosoknak. Ekkor anyagot már lehetett kapni — mondotta Schönberger f ajos —, de nem volt vevői, mert kevés volt a forint. A kisiparosok reményei szertefoszlottak, amikor .megjelent a bőr forgalmát korlátozó rende­ld, mely havi 2 kiló tafpbőrt biz­tosított csak a kisiparosoknak. Most pedig egy ujabb rendelet jelent meg, mely foltozó vargává süllyeszti le a világhírű magyar kisipa­rosi. Utalványra lehet csak a lulpbört kiváltani akkor, ami­kor az üzletekben eladatlanul bevernek a különböző lábbelik és azok utalvány nélkül sza­badon vásárolhatók. A rendelet értelmében a gyárosok tipusoipő előállítására Korlátlanul kapnak jobbnál-jobb minőségű bőrárut. Ugyanakkor a kisiparo­sok ugyanehhez csak 50 és 100 százalékos úgynevezett importfel­árral juthatnak hozzá. Az Ar- és KORZO-MOZI T<£j" Ma indul n legszebb és leg­pompásabb magyar film! Szörényi Éva — Turay Ida Ajtay, Blllcsi és Greguss nagyszerű főszereplésével J I Műsort bevezeti: A legfrisehb ANfíOf. VILAGIIIKADö. ttléadssek 4, 0 és 8 óraikor. Anyaghivalal urainak azonban még ez sem volt elég — folytatta az előadó —, hanem, hogy a szeműn­ket mégis kiszúrja valamivel, megengedték a talpalás és ja­vítás árainak felemelését. így akarnak a fogyasztóközönség előtt uzsorások liirébc keverni bennünket, becsületes iparosokat, mert '" . ugyanakkor a gyárosok az ol­csón kapott bőranyagból ol­csó lábbeliket tudnak előáll! tani. Azokat a bőrgyárosokai védi az Ar- és Anyaghivatal, akik sorjátm kerültek' az uzso­rabiróság elé. ' De mutassanak egyetlen bőrfeldol­gozó kisiparost, aki a bíróság fclé került árurejtegelés vagy árdrágí­tás miatt — mondotta nagy he­lyeslés közepette az előadó, majd igy folytatta: — Követeljük az Ar- és Anyag­hivataltól, hogy teremtsen igazsá­gos anva^elosztást ás adják meg a lehetőséget a "kisiparosságnak, bog£ egyenlő feltételek mellett ve­hesse fel a harcot a" gyáriparo­sokkal szemben. Követeljük, liogy az Ár- és Anyaghivatalbau adjanak he­lyet a kisiparosok érdekképvi­seleti szerveinek ls, hogy azok ellenőrizhessék a nagytőkése­ket pártfogoló hivatal munká­ját. Az import felárakat pedig fizessék meg a nagyobb haszonkulccsal dolgozó bőrgyárosok és ne cigyedűl a kisiparosokkal fizettessék azt meg — fejezle he heszédét "Schön­berger l.ajos. ODNOPOSOFF csütörtök, f. hó 8-án Tisza S Egészséges Magyarország leiéi Tönkreteszik a világhirü szegedi papucskészifő ipart Ezután a kisiparosok felszóla­lásai következtek, akik közül töb­bek között N egyesi József szen­tesi cipész tiltakozott az adókulcs nagysága ellen. Kifogásolta azt is, hogy a közinunkaváitságot a kisipa­rosoknak akkora összegben ál­lapítják meg, mint az ügyvé­dekét .és orvosokét. Varga Sándór békési cipészmes­ter ldjelenlettc, hogy az utalvány­rendszer már a háború alatt,. J912­ben megbukott és most is megbu­kik, meri nem a dolgozók jutnak maid utalványhoz, hanem azok, akiknek több pénzük lesz. M u c s i István hódmezővásárhelyi cipész­mester bejelentette, hogy a vásár­helyiek már 3-án feljuttatták tilta­kozásukat az utalványrendszer el­len az iparügyi miniszterhez. N é ­medi Kálmán bőrkisJtercskedő el­panaszolta, hogy a kisiparosok ré­szére egyetlen darab rendes bőrt nem tud vásárolni Budapesten, mert azok a gyárak részére van­nak feltartva. Sérelmezte, hogy a világhírű szegedi papueské­szllő ipar ls elsorvad az Ar­és Anyagbivatai munkája kö­vetkeztében. Ezután határozati javaslatot foga­dott él egyhangúlag a gyűlés, me­lyet eljuttatnak az illetékes .fóru­mokhoz. Ebben többek közölt a következőket 'követelik a kisipa­rosok : Mit kövelel a cipésziparosok nagygyűlése? Követeljük, hogy a meglévő anyagkészletet ugy osszák el, hogy számarányukhoz képest juttassa­nak a bőrfeldolgozó kisiparosság­nak is. Nem törjük tovább, hogy a kormányzat és illetéktelen té­nyezők a világhirü bőrfeldolgozó kisiparost foltozó vargává züllesz­szék le. Követeljük, liogy a feldolgozás­ra kiadott áru elosztásának ellen­őrzésébe és végrehajtásába von­ják be a kézmüiparosok képvise­lőiéi. amely érdekképviselet ellen­őrzi és biztosítja az ország feldol­gozó kisiparossága megfelelő anyagellátását. Követeljük, hogy a kormányzat találjon lehetőséget arra, hogy az ország lábbeílszükségletének kielé­gítésébe kapcsolja bele a tőkével nem .rendelkező, de dolgozni aka­ró lábbelikészitő iparosokat, áru­hitellel lássa el őket. Követeljük, hogy az Ár- és Anyaghivatal azonnal szüntesse meg azt az árpolitikát, hogy a kis­ipar részére kiadott selejtes anya­gon hozza be azt a kedvezményt, amelyet a gyáriparnak nyújt a jobb anyag kiutalásnál. Amelynek más délja nem lehet, mint a nagy­töke újbóli megerősítése a demo­kráciával szemben. Követeljük a legújabban kiadott talpalás! utalványokra vonatkozó rendelet azonnali visszavonását és a bőráruk kereskedelmének sza­baddátételét. Mert meglátásunk szerint a már meglévő cipőmeny­nyiség mellett nem látjuk szüksé­gét a további kötöttségnek. Követeljük" a bőrszakmában az egyfázisú forgalmiadé bevezetését, amely .az államháztartásra kedve­zőbb "lehet, mjg a bőrfeldolgozó iparosokat kellemetlen zaklatások­tól mentesiti. Követeljük az adózás és a köz­munkaváltság tekintetében a kis­iparosság yrdekeinelc megfelelően egy méltányosabb helyzet megte­remtését. Felkérték az iparkamara képvi­selőjét, hogy a határozati javasla­tot tegye magáévá és továbbítsa azt a társkamarákhoz, hogy igy or­szágszerte hasonlóan tiltakozzanak a kisiparosok az Ar- és Anyaghiva­tal tőkéseket védő politikája ellen Néhány felszólalás után a gyűlés lelkes hangulatban ért véget. Nyomtatványait Klauzál tér — Telefon 6-85 ízlésesen, gyorsan és olcsón készíti a nyomda Körúton belül magánházban levő 3 szobás lakást keresek 4 földszintit Szép, modern összkomfortos lakásomat cserélném is. Költségeket téritem, ügynököket dijazok. „Betegség miatt" sürgősen a kiadóhivatalba kérem az ajánlatokat Megalakult az Apáthy István Medikus Keílégium (Szeged, május 5.) Orvosképzé­sünk ina, vesztett háború után, Szegeden, de országosan is, igen nehéz feladatokkal birkózik és kép­telen eleget tenni hivatásának. A nagyszámú hallgatóság képzése a szűkre szabott intézetekben nem kielégítő. Szükség, vhn hát egy olyan jólképzett, élenjáró medikus gárdára, amely lendületével, tudá­sával orvosképzésünk nivóiát emel­je. Ilyen medikusok képzését tűz­te ki céljául a vasárnap délelőtt megalakult Apáthy István Medikus Kollégium. Ki volt Apáthy István, a kollé­gium névadója? A kolozsvári egye­tem világhirü professzora, akinek* nevét különösen az idegszövettan terén végzett kutatásai tették is­mertté, ott is hires elmélete, az idegfolvtonosság tana. Szerencsé­sen választották hát névadóul és ideálul Apátliy .Istvánt az alapitó medikusok, bizonyságául annak, hogy szándékuk: olyan orvosokká lenni cs olyan orvosokat képezni, akik világviszonylatban, tudomá­nyos síkon is megállják helyüket NÍépi kollégiumi jellegük nedigan­nak "biztosítéka, hogy azok az or­vosok, akik ebből a kollé$umbói kerülnek ki, soha nem fognak meg­feledkezni arról, hogy az * ezernyi fajta népbetegség, szapora csecse­mőhalál' hazájában lettek orvossá és valóban a nép orvosai lesznek. Reméljük, hogy azt a nggy, ko­moly és Szent feladatot, amit "a magyar orvossá-lélel jelent, nem­csak elvállalja, de be is tölti az Apáthy István Kollégiumba tömö­rülő medikus ifjúság. Szeged tár­sadalma kötelességének érzi, hogy segítse és támogassa ezt az uj kol­légiumot, tudva azt, hogy ezzel Ls közelebb jutunk az egészséges népi Magyarország felé. , —lto. flz Újságíró Szövetség délvidéki kerületének közgyűlése üdvözölte a „Holnap" szedését megtagadó nyomdászokat (Szeged,, május 5.) A Magyar Uj­ságiró Szövetség dejj kerülete va­sárnap tartotta tisztujiló közgyű­lését, melyen a központot Simán­d i Béla országos titkár képviselte. A Város képviseletében Dénes Leó polgármester jelent meg A közgyűlés táviratban üdrözölle dr. Groza Péter román miniszterel­nököt a magyar-román kulturhél alkalmával, továbbá Mihály ff y Ernőt, a szövetség elnökét és Sza­kasits Árpád diszelnókőt. Ezen­kívül táviratot küldött a közgyűlés a budapesti öntudatos nyomdá­szoknak, akik megtagadták a de­mokráciát aláásó »Holnap* szedé­sét. A szokásos jelentések után a közgyűlés megadta a lelépő tiszti­karnak a' felmentvényt és megvá­lasztotta az uj vezetőséget. A köz­gyűlés ezután fontos kari ügye­ket tárgyalt. írógépet, számológépet legmagasabb áron vásárolok Szenesi Irodagép Vállalat, 5zérhenyl-fór 7 Telefon 6—41.

Next

/
Oldalképek
Tartalom