Délmagyarország, 1947. április (4. évfolyam, 74-97. szám)

1947-04-10 / 80. szám

om m a g r a ir ocaa lei Két Képzőművészeti kiállítás örömmel tapasztaltuk, liogy végre Szegeden is élénkebb művészi élet kezd megindulni, mert a közeli na­pokban két eriékes kiállítás is nyi­totta meg kapuját. A néhány év óta Szegedén, tartózkodó országosan is­mer'tnevü feslőmüvésznő: N. Ko­vács Mária nagysikerű egyházmű­vészeti kiállításának megnyitásáról már beszámoltunk. A legnagyobb fel­tűnést 14 darabból álló a batlonyai plébániatemplom számára készült »Keresztút* cimü majolikasorozata kelti. Krisztus kálváriáját nem a sab­lonos, megszokott modorban fogja fel, hanem megtalálja benne az em­beri érzések sokféleségét. A inult mű­vészi felfogásától eltérőén nem sze­repeltel tömegjeleneteket, hanem egy­két ember jellemző jelenlétével mondja el az eseményt* A modern müvészéleK fő törekvésükben meg­egyeznek a népművészetek alapvoná­sával, vagyis közérthetően igyekeznek előadni mondanivalójukat, minden fe­lesleges részlet kerülésével. Ennek az elgondolásnak felelnek meg N. Ko­vács Mária alkotásai is és kompozí­ciói csupán a leglényegesebb jel­lemző elemeket tarlamazzuk. Általá­ban majd minden munkájában az egyetemes ttulturmüvészet alapjaiból kiindulva a népi .művészei adottsá­gait használja fel. Valamennyi kiállí­tóit szobra egyébként komoly mű­vészi elmélyülésről tesz tanúságot é' őrömmel látnánk minél előbb világi tárgyú alkotásainak kiállítását is. A másik kiállítás a PDP Széchenyi­téri helyiségében nyilt meg és re­méljük. hogy a magyar-jugoszláv mű­vészi kapcsolatok megindítása terén jelent megindulást. Ií u j u n d z s i c s Zs. Dezső délszláv szobrászművész, aki több kiállítást rendezett Jugoszlá­viában is és most készül ösztöndíjjal Olaszországba; állította kj több figye­lemreméltó szobrát. Kujnndzsicsbau igen sokoldalú és egyéni utakon járó művészt ismertünk meg, aki egyaránt kiválóan dolgozik terracol la-munkakat ezüstvercteket és a nehezen megdol­gozható gránitot. A fővárosi képtár­ban fs kiállított díjnyertes kovácsolt ezűstveretei különösen érdekesek arab ölvösmesterektől tanult technikájuk­kal. Nagy anyagismeretre vallnak grá­nilszobrai is, amelyeket egyébként saját maga is farag ki. Ezek közül Dante és Beethoven feje tűnik ki karakterisztikus kifejezőerejével és archaikus formáival. Vak énekes* cimü bronzszobra is rendkívül kife­jező mozdulatú, úgyszintén fnvelief­jei. -A rab• cimü farelief a felsza­badulás hangulatát ábrázolja lágy vo­nalvezetéssel. Általában tehetséges fiatal szobrászművészt ismertünk Belvárosi-mozi Telefon: 6—25. Csütörtöktől vasárnapig bemutatjuk a legfrísebb amerikai újdonságot: BETTE DAVIS Amerika legnagyobb drámai mű­vésznőjének ragyogó alakltásávál. A NAGY HAZUGSÁG Nagyszabású társadalmi dráma. Szereposztás: A férfi ... GEORG BRENDT Az első asszony . MARY ASTOR A második „ . BETTE DAVIS ki ebben a szerepben életének leg­szebb és legnagyobb szerepét játsza HÍRADÓ Előadások 4, 6 és 8 órakor PéfizLámyftás délelőtt' 11—12, dél­után azi előadások eíőtt félórával. Kővetkező műsorunk az: arab éjszakák meg KiijuncJzsicsban e. n a kiállí­táson és hisszük, hogy még sok ér­tékes alkotás hagyja el műtermét. Négy szegerii festőművész is kiál­litotla ez alkalommái „képeit: Rimá­it óczy, Dinnyés Ferenc, Somo­gyi és Országit. Rintanóczy szé­les ecsetvonásokkal megfestett, erő­teljes színezésű kompozíciói, lendüle­tes, mozgalmas képükkel meglepően festői hatást keltenek. Dinnyés to­vábbra is nielegszinezésü, gazdag színvilágú festményeivel tűnik ki, amelyek nagyrésze szimbolikus, misz­tikus hangulatával kapja meg a szem­lélőt. Somogyi finom poézis ü képek­kel, Országit pedig erőteljes, kon­strükliv hajlamú, erősen vonalas fel­építésű festményeivel szerepei a ki­állitásoh. Értesülésünk szerint a kf­állitús befejezése után Pécsre viszik a kiállított anyagót. (1. z.) Félelem nélküli életet és becsületes darab kenyeret követett a kiskereskedők számára Bozóky László elvtárs az Országos Kongresszuson A vidéki kereskedők sérelmeit azonnal orvosolni kell! (Budapest, április 9.) A Kiskeres­kedők Országos Szabadszcrvezele lms­vélvasárnapi nagygyűlésén amely­ről tegnapi számunkbanr már rövi­den beszámoltunk — kél ízben is felszólalt "Bozóky László, a DIKSz elnöke; Bozóky László a Délvidék kis. kereskedőinek nevében üdvözölte a nagygyűlést. Azzal, hogv a KiSOSz megalakult — mondotta többek kö­zött — a kiskereskedők hatalmas tá­borában "egy uj korszak indult el. Mi kiskereskedők a fejlődés törvé­nyét látjuk a KISOSz megalakulásá­ban és hisszük azt, hogy ez a ha­talmas és jól megszervezett tömeg­megmozdulás hozza nekünk az uj és virágzó életet. A felszabadulás óta a kiskereskedelem hatalmas ország­épitő munkát végzett, amit már igen sokszor méltattak az arra illetékesek. És ezért az emberfeletti munkáért, amit a magyar kiskereskedői tábor végzett országának ujjáépiléséért, a magyar nép felemelkedéséért, nem vár köszönetet. De igenis elvárja, sőt megkövetelt, hogy a becsületesen végzett munkája után, a társadalmi helyzetének megfelelően az dl megillető he­lyet a magyar társadalomban meg is kapja és az ől megillető jogoktól ne foszlassák meg. Minthogy szállóigévé vált, hogy azé a föld, aki megműveli, mi is azt. mondjuk és valóra is váltjuk, hogy becsületesen dolgozó kis­kereskedői rétegnek, amely ne­héz és fáradságos munkával el­juttatja az árut a termelőtől a fogyasztóig, ezért a munkájáért félelem-nélküli éíet és becsüle­tes darab kenyér jár. A demokratikus rendszer erre ne­künk jogot és módot ad, hogy ezt kiharcolhassuk számunkra és mi ez­zel a joggal élni is fogunk még akkor is, hu ezt sokan el szeretnék gán­csolni, vagy enyhén szólva nem né­zik jó szemmel. A KISOSz van hi­vatva arra, hogy ezt a harcol ve­zesse és szervezze meg ezt a jobb sorsra érdemes társadalmi osztályt ugy, hogy az egységesen tudja fel­venni a harcot u jobb jövőjének el­érése érdekében. Befejezésül összefogásra liivta fel Bozóky elvtárs az ország összes kis­kereskedőit és az elkövetkező nagy munkához kívánt sok szerencsét. A kongresszus másnapján, húsvét­hétfőjén a KISOSz széházában 10 óra­kör nyitotta meg az elnök az értekez­letet. Az elnöki megnyitó után Bo­zóky László elsőnek szólalt fel és tárta a kongresszus elé a vidéki kis­kereskedő tar Ihatatlan helyzetét. Ke­mény szavakkal ostorozta azt a pénz­ügyminiszteri rendéletet, amely alig tesz különbségei adózás terén a fő­városi kereskedő és a vidéki keres­kedő között. Erkölcstelennek bélyegezte azt, hogy addig, míg áruellátás te­rén 'ennyire háttérbe szórni a vidéki kereskedelem, adózás te­rén egyenlő terheket akarnak á vidéki kereskedők vállaira rakni. Ismertette azt is. hogy a "KOKSz be­adványt intézett a pénzügyminiszter­hez, hogy egyenlő adókulcs állapi­tassék meg a pesti és vidéki kereske­dők részére és itt mutatott rá arra, hogy miképpen v'érii a KOKSz a kis­kereskedőket. Követelte a gyárak és üzemek beszérzőcsöportjainak azon­nali megszüntetését, az üzlet- és mű­hely helyiségeknek bérletét örökbér­letté való kimondását. Sürgette to­vábbá a kereskedők társadalombiztosí­tásának tető alá helyezését. Követette a közmunkaváltságnáfc a je­lenlegi formájának akkénti megvál­toztatását, hogy a közmunka váltság alapja a vagyoni állapot és a jövede­lem legyen. Kérte továbbá az adózási létminimum megállapítását és ha az állam kiesést lát e Téren, ha ezt a Csütörtök, 1947 április 10. Részlveszek a 3 éves munkatervben leszállítottam minden portékám árát. órák, ékszerek, ezüstáruk még olcsóbban, órák, ékszerek javí­tásánál is, > FIS CHER ékszerész Szeged, Klauzál-tér 3. rendeletet életbeléptetnék a hiányt rakják H gazdagok vállára, de a lét­minimum alatt lévők kapjanak adó­mentességet. Végül kérte á ko'ngresz­szitsón résztvevő hivatalos személye­ket is arra, hogy arravaló tekintettel, hogy Magyarország nem csal; Buda­pestből ált, a vidéki kereskedőket is hallgas­sák meg mielőtt rendeleteket hoznak, mert a jogegyenlőség szent elvének alapján legalább annyi joga van a vidéki kereske­dőnek is beleszólni az őt érintő kérdésekbe, mint a fővárosi kar­társaknak. V szegedi füszerkereskedők részé­ről Guzi István és Kecskeméti József ka Hársak szólaltak fel és drá­mai hangon - vázolták a Szegeden dol­gozó 500 luszerkcreskedő siralmas helyzetét. Mindkét felszólaló hangjá­ból kicsendült az a fájdalom, hogy ha tovább még igy marad a kiskeres­kedők 'helyzete, akkor rövid idő alatt a teljes megsemmisülés vár rájuk. Különösen az áruellátás körüli visz­száságok, valamint az üzemi és gyári beszerzőcsoportok és az álszövetkeze­tok jogosulatlan működéséről tartott előadásuk keltett általános tetszést. Az értekezlet 2 órakor fejezte be munkáját. n közegészségügyi ujjáépités hároméves terve Irta: Dr. Viola György városi tiszti főorvos. A hábprus események következté­ben Szeged igen súlyos egészség­ügyi veszteségeket szenvedett. Az épü­letkárok nagyságát az intézmények felbecsülhetetlen "értékű felszerelési hiányai súlyosbítják. A 3 éves terv keretében minden vonatkozású teljesítőképessége teljes latba vetésé vél igyekszik a város egy­előbb pótolni, másrészt a demokrácia részt az elszenvedett hiányokat mi­szellcmében arra törekedni, hogy az egyén és egyének összegsége, a külön­böző vonalon foglalkoztatott dojgozók olyan egészségügyi ipegbecsülésben részésüljenett, amilyet a legértékesebb nemzeti vagyon; áz élő ember meg­érdemel . Ilyen értelemben az egészségvé­delmi szolgálat hálózatának sűrítését uj védőnők beállításával, szakorvo­kal történő szolgálattal, vettük tervbe, sokkal, esetleg központosított, aütók­Emiek a tervnek megvalósulása fel­mérhetetlen előnyt jeleni a széfes néprétegek számára, mert felöleli az anya-, csecsemő- és gyermekvédelmi munkát, a tü'nő- és nemibeteggondo­zást, a gyermekek fogászati kezelé­sét és a széleskörű szociális gondo­zást. Az uj védőintézetek az egész­séges és bizonyos betegségekben szen­vedő emberek tanácsadói, gyógyítói, tanítói, menedékei lesznek. Nagy súlyt kívánunk helyezni a gyógyítással foglalkozó intézmé­nyeikre is. Itt a kórházi felszerelés korszerűsítésére, az ágyszám szaporí­tására es az elengedhetetlen hiányok pótlására "gondolunk. De múlhatatla­nul szükség van teljesen uj 150—200 ógyas tüdőbetegkórhazra, 'és egy kü­lön tüdőbetegkórházra a "fertőzött gyermekek számára. Mindén fertőző gümőkorosn'ak belátható időn belül Intézetbe kell kerülnie, és minden gyógyulást keresőnek tiszta kórházi ógvon, legkorszerűbb kezelésben kell részesülnie. Egyéni és nemzeti ér­dek, hogv a gümőkor szolgálatába sze­gődölt kaszás, a demokratikus nem­zet soraiban ne végezhessen bősé­ges aratást. Az 'elkövetkezendő három esztendő alatt a gyárak, a kis- és nagyüze­mek a "legkülönbözőbb műhelyek Vi­lágába is ugy kívánunk betekinteni, hogy azoknak egészségügyi hiányait szigorú szemmel felfedjük és arra törekszünk, liogy mielőbb megfelel­jenek legteljesebb mértékben azoknak az egészségügyi követelményeknek, melyeket a dolgozók egészségének megvédése érdekében meg kell kí­vánni. Megfelelő világítás, jó levegő, tiszta viz, langyos fürdő, korszerű árnyékszék, köpőcsészék, mosdók, ételmelegítők, öltöző- és vetközőlie­lyiségek íés munkaruhák álljanak majd mindenütt a dolgozók rendelkezésére és gondoskodunk arról is, hogy a dolgozók csecsemői és gyermekei az üzemek bölcsődéiben és napközi ott­honában otthonosan elhelyezhetők, gondozhatok és táplálhatók legyenek. Fokozni kívánjuk, a dolgozók egész­ségének biztosítását gyáregészség­őrök, gyárgondozónők és a gyárban rendelő és tanácsadó orvosok beál­lításával. Vázlatszerüen igy foglalható ösz­«*e a város 3 éves újjáépítési terve, melynek megvalósítása érdekében minden áldozatot meg fogunk hozni, mert egészséges emberek nélkül a legnagyobbfoku, más vonalon történő fejlődése Yicllelt is beteg marad a nép, meri az ország boldogulása min­den körülmények közölt az egészséges testű és lelkű emberekhez van kötve. Fizess elő a Délmagvarországra

Next

/
Oldalképek
Tartalom