Délmagyarország, 1947. április (4. évfolyam, 74-97. szám)

1947-04-23 / 91. szám

2 9ÉLMA6TAI0B91XG Szerda, 1917 április 23. Ez évben az egész dolgozó magyar nép ünnepel május elsején A szegedi ünnepségen Nagy Imre elvtárs, a földosztó m níszfer lesz a Magyar Kommunista Párt szónoka (Saeged, április 22.) Nemsokára harmadik szabad május 1-ét ün­nepli Magyarország dolgozó népe. 52 esztendeje annak, 1890 május l-óo, liogy elsöizben vonult ki több ország fővárosában ugyan­azon a napon a munkásság. Az első májusokat a nyolcórás mun­kanapért- rendezték. Azóta május elseje a munkás­osztály nemzetközi szolidaritásá­nak, az elnyomottak közös harcá­nak s az eljövendő közeli győze­lemnek jelkepe lett. Az első világ­háború alatt az igazi szocialisták a május 1-ét az imperialista hábo­rúellenes tüntetésre használták fel." A mi harmadik szabad máju­sunk az eddigieknél kedvezőbb politikai és gazdasági körülmények mellett zajlik majd le a demo­krácia győzelme és a külső béke biztosítása jegyében. A harmadik szabad május l-e nemcsak a munkásosztály, ha­nem az egész dolgozó magyar nép szabadságünuepe lesz. Az idén május 1-ét munkások, pa­rasztok, értelmiségiek, kisipa­rosok és kiskereskedők egy­aránt megünneplik. Munkáspártiak, parasztpártiak cs demokrata kisgazdapártiak fognak ezen a napon kezet, azok találkoz­nak, akik együtt küzdöttek a mun­ka frontján, május 1-én együtt is I ünnepelnek. Szegeden a május 1-i 1 ünnepségen a Magyar Kommunista Párt szonoka N a gy Imre nem­zetgyűlési képviselő, a »földosztó miniszter® lesz. A Szociáldemokra­ta Párt részéről Kéthly Anna szólal fel, a Nemzeti Parasztpárt Sz. Szabó Pál államtitkárt jelöl­te ki szónoknak. A Déimagy arország mesedélelőttöt rendezett az ujszegedi kendergyár bölcsődéjében Az apróságok pompásan szórakoztak és kérve kértek, jöjjünk el máskor is (Szeged, április 22) Cukorkával, mesekönyvvel, játékokkal megrakott, vidám kis csoport koreste fel áz Uj­szegedi Kendergyár napközi otthonát, • hogy az aprósagokat felvidítsa egy mesedélelfltt keretében. A Kender­gyáron tul hat egyforma épület van. Az elsőben a munkások gyermekei élik külön kis világukat. Ragyogó tisz­taság mindenütt, a pályások"ónp für­detés után pihennek, a fürdoszoba » még gőzölög a melegtől. Naponta kő­zet ötven gyermeket tesz tisztába Szobota Ida okleveles, ügynevezett Heim-nővér, a bölcsödé és Kocsis Ilona, a napközi otthon vezetője. Apnó kás ágyak, puha párnák, taka­rok, hatalmas lábasban tej, kellemes pörköltillat a konyhából, mindez a •munkások gyermekeiért s mindezt a f yár adja. Veres Klári, a gyár gon­ozónőhclyettese a két nővérrel oivan teljesítményt produkált a gyermekek gondozása teren, liogy nem is csodál­koztunk, mikor megtudtuk, M aprfaágokal hétfőn behozzák a wttlőfc és csak szombaton vi­szik haza magukkal. Fej sem mérhető, mit jelent egy ilyen napközt otthon az egész nap dolgozó munkáscsaládnak." Nyugodtan végezheti munkáját, hiszen gyermeke a legjobb felügyelet mellett a legjobb ellátást kapja. Mikor a Dé ím agyarország lelkes csapata megérkezik, éppen az óvodában tartózkodnak a 2—6 évesek. S e f 1 e i u é Franki Lili mesével szó­rakoztatja őket, majd uj játékokra ta­nítja a fogékony kis társaságot. Be­mutat egy képluvágós játékot s meg­indul a szavalóverseny, cukrot, játé­kot kap minden szereplő. Eleüite hú­zódoznak a jelentkezők, de a jutalom minden gyereket felizgat, egyszerre 10—15 törtet a szoba középáré pro­dukálni .magát. Hervay Holla, a köz­kedvelt kis gyermek sztár is szóra­koztatja az apró nézősereget, majd Fodor Imre elvtárs, a Délmagyar­ország igazgatója minden gyermeknek cukrot juttat s igy megbékél a sze­replésből kimaradtak serege is. öröm volt látni a hálás apróságokat, akik* alig tudtak betelni a DéJmagyaror­szag mesedélelőttjének szokatlan él­ményeivel s "hívták a vendégeket, máskor is jöjjenek hozz/Íjuk, amit ilyen hálás publikumnak szívesen meg is ígértek. Háromszázezer forint segélyt ad a kormány a szegedi kulíurpalota helyrehozására Hazahozzák Löw Immánuel hamvait és utcát neveznek el a ludós főrabbiról Szeged, április 22) A város keddi tanácsulóáién Somogyi Imre gazda­sági tanácsnok a tűzoltóság reszére készítendő egyenruhákra beküldött ár­ajánlatokról tett jelentést. A tanács­ülés a legolcsóbb vállalkozónak adta Iti a ruhák elkészítését és igy hama­rosan uj egyenruhát kap a tűzoltó­ság. A sneardi sportvadászok lebon­tott fehértói épületüknek téglaanya­fjút kérték a várostól, hogy ujrn lel­épi thesséií. Ar. uj épületben a város­nak is állandó helyiséget, adnának. A tanács hatoííjárult a kérés leljesité* 9ébez Douászv Kálmán kulturta­n ár síink laidapesii útjáról tett jelen­tést és közölte, hogy 3*0-000 forint segélyt ígérlek a ludluumtnhztériuinban a szegedi kultúrpalota helyrehozására és korszerű kibővítésére. igen jelentős kérdést sikerülne ezzel a segéllyel egyúttal megoldani, még.­po<Ug aa öfyan régóta hiányzó állandó képzőmüvészieti kiállítási csarnok lé­tesítését. Antulffy György, h. pol­gármester a belügyminisztérium leira­táról tett jelentést, amelyben két és íéltonnáa tűzoltó tartátygépkocsik megvételére tesz ajánlatot a varosnak 34.000 forintos áron. A tűzoltóautók árából 20.000 forintot az átvételkor, a többit ,» jövő évi költségvetés kere­tébon keltene kifizetni A tanács el­határozta* hogy legalább egy iíyen vautól vásárolnak. Ugyancsak a .helyet­les polgármester javaslatára verseny­tárgyalást Írnak ki a Szegeden talál­ható fel nem robbant repülőbombák kiásására. Megemlítette Antalffy he­lyettes polgármester, hogy löw Inuuánueí, a tudós szegedi főrabbi hamvait a kii/.el Jövőben hazahozzák és méltó lenne, ha a város ntcát * nevezne el róla. A város tanácsa a városrendezési bí­zottságnak a Margit-utcanevének meg­változtatását javasolja. I C s á n y i Ferenc műszaki tanácsos í jelentette, liogy a munkás lakások ter­j veit Ismét felviszik Budapestre to­vábbi megtárgyalásra. Általában az á ; vélemény alakult ki — mint azt Róna Béla pénzügyi tanácsnok is hangoz­, tattu —, liogy olyan házakat kell épí­teni, amWyekben minél több lakás helyezhető el. Egyben javasolta Róna tanácsnok, a modern buda­pesti munkáslakásokat is vegyék ala­púi. A továbbiakban a tanács felha­talmazását kérte, liogy előkészíthesse a csatornázási céíadó bevezetését. A tanács hozzájárult kérésére ahhoz is, liogy a jövő évi költségvetésbe be­vegye a csatornázási céladó beveze­tését, valamint a vízdíj felemelését. Javaslata szerint ugyanis mindezek a bevételek elsősorban szociális célo­kat szolgálnának, igy többek között a felemelt vízdíjakból a városi üze­mek közeiéhen "létesítendő munkásla­kások építését lehetne megkezdeni. Viola György tisztifőorvos beje­lentette, liogy vasárnap este megér­keznek a népjóléti minisztérium egész­ségügyi faluiáró autói, amelyek a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége szegedi csoportjának szervezésében jugoszláv ifjúsági kikütofiílek érkeztek Szegedre (Szeged, április 22) A Magyarorszá­gon tanuló délszláv egyetemi hallga­tók két rezelője érkezett Szegedre. Megérkezésük után felkerestek a MaDISz vezetőségét és ott Aszódi Vilmos megyei titkárral, valamint De r i é s i Lászlóval folytattak meg­beszélést. Elmondották, hogy szeret­nék felvenni a kapcsoialot a Szegeden tanuló, délszláv fiatalokkal. Felkeresték a Móriért Zsigmond Népi Kollégiumot is és Székely La­jos igazgatóval, valamint a kollégium diákjaival hosszan elbeszélgettek! a magyar egyetemi problémákról. Ma, szerdán esle hót órakor közös megbeszélés . lesz a. népi kollégium­ban (Vásárhelyi-sugárut 2.. volt Tu­nyogi-gimnűzium) a szegedi magyart é.s délszláv egyélcmi ifjúság rész ere. Frre a megbeszélésre, ahol a dél­szláv kiküldöttek is felszólalnak, min­den érdeklődőt szívesen látnak iárják majd a szegedkörnyéki falva­kat és látják el orvosi tanáccsal 3 betegeket. Az autókon röntgenkészü­léket is visznek és egyben díjmentes orvosi vizsgáfatokat is végeznek. Dczialussy Ferencz és Drégely József előadása a Rendőregyesület műsoros ünnepélyén (Szeged, április 22) A szegedi Rend­őrégyesülct hétfőn este műsoros estet rendezett a rendőrpalota szépen fel­díszített tornatermében a Szegedi Nem­zeti Szinház művészeinek és a rendőr­zenekarnak közreműködésével. A mű­soros esten megjelentek a közületek és a pártok képviselői is, közöttük Tombácz Imre nemzetgyűlési kép­viselő. Bevezetőt dr. Drégely Jó­zsef, a Rcndőregyesüíet kutturszak­osztálvának vezetője mondott. Vázolta az egves szakosztályok, közte a kul­turszakosztály feladatait. Ezután a rendőrzenekar egy nyitányt játszott, majd I. e h o t a y Árpád szavalt hatá­sosan. Szanati József Buchov Bo­rongását énekelte frenetikus sikerrel. Diczfaíussy F erenc rendőrtkapi - ­tány tartotta meg ezután az előadását >A demokratikus rendőrség megala­kulása, szervezése és fejlődése* cím­mel. A nagy tapssal fogadott előadás után Darvas Ióofya énekelt nagy sikerrel, majd Zoltánná Andörka Ibolya szavalt. A rendőrzenekar mű­sorszáma fejezte he a jóísíkerült mű­soros estet. A siker hatása alatt elha­tározták a Rendőregyesüíet tagjai, hogy háromlietenkint megrendezik .ízi. előadásokat éspedig a nvar folyamán szabadtéren, a rendőrpalota udvarán (f „Sajnálom, többé nem teszem* üzente a betörő a kifosztott kereskedőnek (Szeged, április 22.) Szegeden is­mét elszaporodtak az éjszakai be­törések. A keddre virradó éjjel két betörés is volt a városban. Először Iványi József Kelemen-utca 7. sz. alatti füszerüzletének kirakatát törte be ismeretlen tettes. A haj­nali órákban Kende Sándor Szé­chenyi-tér 11. szám alatti textil­üzletében tett látogatást egv be­törő, aki behatolt az üzletbe és összecsomagolt. Ezután nyugodtan kidobálta a csomagokat az utcára, majd kimászott és mivel az pgszes rablott holmit nem tudta magával vinni, annak egy részét a szomszédos l-es számú reudörőrszoba ut­cai ablakmélyedésében rejtet­te el. A betörő azonban póruljárt, mert a rendőrség betörési csoportjának nyomozói kezébe esett. Az igazolás során kiderült, hogy Móráth Györgynek hívják és a Lengyel-u. 16. szára alatt lakik, pillanatnyi­lag állás nélkül van. Rövid fagga­tás után beismerte, liogy betört a Kende-féle üzletbe. Az üzletben a ii i ii •• ni r IOO db 6*94 SZEREDAINÁL Cserzy Mihály u. 3.— Kárász u 10. nyomozók a helyszíni vizsgálat al­kalmával egy cédulán néhánysoros üzenetet találtak* mely* nyilván­valóan Móráiktól eredt. A cédufán a következő szöveg olvasható: lesajnálom, többé nem teszem «, A rablott holmi értéke mintegy 5 ezer forint lett volna, de a nyomo­zók jó munkája miatt a kereskedő nem szenvedett kárt. Móráth ki­hallgatása folyik a rendőrségen. A' Í 'elek szerint az utóbbi időben el­követett betörések nagyrészét ő követte el. Kihallgatása után át­kisérik az államügyészségre. A ren­delet értelmében valószínűleg^sta­táriális bíróság ítélkezik fölötte. Az éve fennálló FISCHER órás- és ékszerész cégnél Szeged, Klauzál-tér 3­Alkalmi vételekből származó órá­kat, ezüstárukat és brilliánsék szereket nagyon olcsón vásárol­hat. öra-, ékszerjavitás, jól, ol­csón és gyorsan készül. Nagy választék, olcsó árait I Baromfihús, felvágottak tejtermé­kek, élelmiszerek. Naponta friss áru Elsőrendű keuyeyel és min­den jegyes árut kiszolgálunk Ungár éíeMnisiercsarnoiitiafl Mikszáth KAlmAn lllca 1 »z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom