Délmagyarország, 1947. március (4. évfolyam, 50-73. szám)

1947-03-02 / 51. szám

2 D£LMAGYAROKSZAG Vásárnap, 1917 rnárJiu Kovács Bélával, Arany Bálinttá'; akit meleg személyi kapcsolatok fűztek Kovács Bélához. A továb­biakban arról vallott, hogy a Ma­gyar Közösség személyi anyagát felhasználták arra, hogy elhelyez­zék a minisztériumokban, hivata­lokban, parlamentben s befolyást gyakoroljanak a. politikára. Sze­rinte ö és Kiss Károly a mérsé­keltekhez lífvtoztak. — Voltak-e a hetes ^bizottságban olyan megnyilatkozások, amelyek a demokrácia megdöntését célozták — hangzott a kérdés. — Erre nem volt szükség, inert nyilvánvaló volt. Konkrét terv nem alakult ki a tagok képzeletében, de valamennyien tudták, hogy 1944 március 19-c atfőcél, bár Hor­thy személyének visszahozatala nem volt kedvelt gondolat. — Hát hogyan képzelték cl az államhatalmat Horthy nélkül"? — Kállavval, Dá'noki Vcrcss La­jossál, vagy Lakatossal. — Kinek a megbízatásával? — Horthy miniszterelnökeként. — Hogyan, Horthy nélkül? - Erre nem Indok határozott feleletet adni, lalán egyLuj nemzet­gyűlés megbízásából, amely vye/eg döntött volna az államformától. — Tehát nem a mai demokra­tikus államrendszer miniszterelnö­keként képzelték cl a miniszter­elnököt? — Ez sem volt clképzelhetot'en. dc minden a külpolitikai helyzet­től függött volna. ,Elsősorban a földreformmal álltunk szemben" — Milyen álláspontot fog'altak el a mai demokratikus köztársa­ság alaptörvényeivel szemben? — Ezekkel, elsősorban a földre­formmal, szemben álltunk, ugyan­így szemben álltunk bizonyos mér­tékig a köztársaság védelméről szó­ló törvénnyel és az ál'ampolgár­sági törvénnyel Is. — Gyakorlatilag jnilyen terüle­ten kísérelték meg önök a politi­kai élet befolyását? HollC'átták'azo­kat a pontokat, ahol ennek a be­folyásnak lehetősége különösen mutatkozott. — Elsősorban és legfőképpen a Kisgazdapárton és különösen an­nak jobbszárnyán keresztül. Ez annyira feltűnő volt és annyira egyirányba terelte a mozgalmat, bog}' 1916 nyarán kezdeményez­tem a Szociáldemokrata Párttal való kapcsolatok felvéteél. — Tessék felsorolni a tényeket! — Saláta minden megbeszélés előtt, vagy után, amikor a Kisgaz­dapártból iölt, vagy a Kisgazda­pártba ment, ott tárgyalt a jobb­oldali politikusokkal, Háhmmal. Czicseri Rónaival, Hőgye Miliály­lyal. Gyulai Lászlóval, Horváth Lászlóval, Kiss Sándorral, Mistéth Endrével cs a köréjük csoporto­suló kisgazdapárti A parasztság tömegeit akarták felhasználni a Magyar Közös­ség céljaira — Melyek voltak azok a kérdé­sek. amelyekben álláspontjukat a Kisgazdapárt jobbszárnyán ke­resztül bevinni kívánták? — Minden politikai kérdésben, amely politikai fontossággal birt. Így a sorozatos belpolitikai vál­ságban, amely általában 2—6 he­tenkint Ismétlődött \ tnváhhinl. han NrentmiklÓKÍ a , .Szünet után a Parasztszövetség­re vonatkozóan tett fel kérdéseket az elnök. Arra a kérdésre, kinek a gondolata volt a Paraszlszövet­ségbe való bejutás, a vádlott, igy válaszolt:* Hédernek és Arany Bá­lintnak. Elsősorban azonban Hé­dernek. aki régen főtiszhséget vi­selt a Parasztszövetségben. — A parasztnapok megrendezé­sének mi volt a célja? — A parasztság országos de­monstrációja volt. A parasztság próbaniozgósilása. — Beszéljen egyébirányu penet­rációs tevékenységről? — Mindenekelőtt igyekeztünk a honvédségen beiül és más vonala­kon is. a Bélistázásokná! átmente­ni azokat, akik ne nr vágták el ma­gukat Száfasi alatt és a mi ideoló­giánkhoz közel állottak. Szcn Imiklósi arra a kérdésre, hogy Mistéth hogyan jutott nagyobb poli­tikai 'érvényesül -shez, igy* válaszolt: 1946 eletén" a KGcazdapárt támogatá­sával, tehát közvetve a nii támogatá­sunkkal ís iparifeji államtitkár lelt. Arra nem eraléaszcm, hogy a 7-es bi­zottság elölt szerepelt volna ez a kérdés. Csak Ekkor beszéltünk róla, amikor nfár államtitkár volt. öröm­mel látluK, "hogy közösségi tagjaink egyike államtitkár. Ezt a sikert rész­hon a nu érc orr ényünknek tekintet­űik. ff Berci bátyám, miniszter tesz belőled" Elmondotta ezután a vádlott, hogy Kovács Bélát Tóth István befolyásolni akarta, hogy pártprogrammá legye azt a memorandumot, amelyet átnyújtott neki". Jaczkó lakásán vojt egy megbe­szélés. Erre meghiélák Barlha Albert vezérezredest, egy héttel miniszter­sége elölt. En, Andráss, Tóth István, Szilágyi Gábor, Nagy Bódog és Szili Tibor is jelen volt. A megbeszélés vezetését Saláta vállalta és .engem kért meg, hogy igyekezzem alátámasz­tani az ő gondolatmenetét. Azzai je­leni meg Bartba, hogv ő még nem ís miniszter, igaz, a Kisgazdapártnak lagja. de nincs is még miről sokat beszélni. Ekkor Saláta hozzáfordult és ezt mondotta: Berci háljam csak njtfeodlau csináló, arnü mondunk és •yto;! Bap alatt miniszter lesz belőled. Ezután megbeszélésre került az is, hogy ki 'legyen a szárnysegéde és egész környezete kikből álljon. Iif alakult kí. liogy szárnysegédnek Missy Lajost jelölik) — Barihát nem hivatalos megbe­szélésre hívtuk meg Jaczkó lakására politikusokkal.' és a meghívásnak mint magánember telt eleget. Olt voltak -képviselők is, mi is. Mindenkit személyesen ismert és megindult a közvetlen diskurzus. Missyl másnap Szy Tibor összehozta a ínúiisz.tcrrcl. de' Barlha mégis Ti­már mellett döntött. — Az egyházak télé volt vonaluk? — hangzóit az elnök kérdése. — V katolikus egyház vonalán aía­kull ki Iénvegesebh összeköttetés Do­nátit és Salála részéről. Fz az össze­köttetés Mfiids/enly személyéig veze­tett, akivel egy vágy kél alkarommal Salála is tárgyalt és lebeszélte kato­likus párt alakításáról. Indokul azí ország ha­minlmíilis mennyiségen felüf ne szol­gáltasson < i.-e mezőgazdasági termé­nyeket — szögezte' le nz elnök, majd a tárgyalás íojytatcisát csütörtök reg­gel . 9 'órára tűrte kí. Tizenfcétévfi fegyházra ítélték Lukács Béla volt minisztert (Budapert, március 1.)' A buda­pesli Tiépbirói g szombaton tárgyalta Lukács Béla 'nyugalmazott tárcaneí­kiili ininisz: .- b:'borús es népellenes bűnügyét. A hi' onyitósi eljárás uian sor ke­rült a perbe szőriekre. Délután hirde­tett ítéletet a népbiróság, ameíy. sze­rint háborús és r/épellenes bűntette­kért Lukács Bélát 32 évi'fegyházra és vagyonelkobzásra ítélték. TEfl Hl VONATOK ciíromesseiiciak reklám áron SZEREDAi-ttáf Cserzy M.-u. 3. — Kárász-u Ki aknrlák felhasználni a Magyar Kö­zösség számára. Először Héder Já­noson keresztül akarták ér­vényesíteni ezt az elhatározást, majd később szükségesnek találták Kiss Sándort is beavatni. Horváth Lajos végig ta Magyar Közösség tagja volt és végül! fokozatosan ke- gazdapárl jobbszárnyához rültek be a Magyar Közösség em- tekintették, berei a Parasztszövetségbe. — ön egv tanulmányában azt írja , — kérdezte az elnök —, hogy az ön­ellátás legalsó határáig keff csak fej­lesztem 'a gazdasági életet? Mozgalmunk Kisgazdapárt jobbold portja és a iMagyar Közösség* kö­zölt volt valami kapcsolat? — kér­dezte az élnök. —•> Kovács Héra személyén keresz­ti! (.meri Arany Bálint Kovács Béfál a kö/össtfehe valií hehn/ufalra Java­soíla. Kovács Bélát feltétlenül á Kis­írt jobbszárnyához lartozónak Az elnök delt el. ezután szünetet rcu­! UJ SORSJÁTÉK 50.000 darab osztálysorsjegy 500.000 - Ft 300.000'- FS 200.000 - Ft 100.000'- Ft Főnyeremény SORSJEGYEK Osválh föárusitónáj Kelemen u. 11 Ingyen játékterv Húzás április 13 e k. I — .viozgaimuiLK szempontja l>óf a gazdasági slanili2áció csak addig cél­szerű — felelte Szcntmikfósi —, amig az önellátás afsó határáig jut, mert í ha tovább stabilizálódik ezen a' vona­1 ion a rendszer, akkor ez nyilvánva­lóan nem szolgálja mozgalmunk céí­ját. — .Vem cítfe a nagy nyomornság, amibe az ország jntoil? Küiek a bő­rére ment volna ennek a tervnek a keresztülvitele? — kérdezte az cfnök. — A magyar parasztnak és mun­kásnak — Telelte Szentmikíósi. — A beszolgáltatással kaposolatos áfíás­pontja az volt', hogy a parasztság a flz árvizvéúeEmi kormánybiztos feltwása a tisiamenti községekhez (Budapest, ihárcíus 1.) .Az országos árvízvédelmi kormánybiztosság felhív­ja a tiszai: cnli összes községek elöl­járóságát, hogy március 1-től kezdve Budapest I. rádióállomásának adási idejében .Vljand '• figyelőszolgálatot' tartsanak, boey rádió utján a kor­mánybiztosság közléseiről mindenkor azonnali éri es léseket szerezzenek az árvízveszély < (multáig. A Tisza jegét a Vörös Hadsereg bombázói" radió­értesités után esetenként bombázni fogják. Felkéri az árvízvédelmi kor­mánvbiztos súg Gazamenti összes köz­ségek elöljáró-ágát, hogy a bombázá­sok időpont iát '< k'obolas utján azon­nal tegyék •. ..hírré a községekben. Megkezditek a quakér­adományok kiosztását A quakermoigalorn kiküldöttje pén­teked kezdte meg a szegediek szá­mára hozott ni Ha fél ék kiosztását az egyetem gazdasági hivatalának épü­letében. Ebben az ügyben az UNRRA­hízoltság a üli t héten tartott ülést és az erre .ve átkozó tervezetet Buda­pesten le tárgy Ha. Végül arra a meg­állapodásra jutottak, hogy segélyezést a quaker-megbízoll saját személyében s»cmé!vev r. gzi *of. Ennek követ­keztében az NRRA bizottsága véle­ményének kikérése mellett személye­sen oszlottá ki az adományokat. Szem haton déiulán az MKP össz­akliva-UIést tartott a Kálvin-téri szék­házban. AZ lést dr. Zöld Sándor nemzetgyűlési képviselő nyitotta meg, majd Tomhú cz Imre nemzetgyűlési képviselő, a nag\-zégedí pártbizottság elnöke tartott előadást. Beszámolt a nemzetgyűlés munkájáról és belpoli­tikai beszámolót adott. Beszédéhez több hozzászólás történt a megje­lentek részérő]. Szeged demokratikus fiatatjainak külvárosi őrjáratai (Szeged, március í.) Megírtuk, hogy a Magyar Demokratikus Jfjiu­sági Szövetség Js a Medflcus Kér nagyjelentőségű együttes akciót kezdeményezett a külvárosok dol­gozóinak egészségügyi kérdésekben való megsegítése érdekében. A mult héten már el isS"indult az első cso­port és nagy sikerrel tarlói h meg előadásait. Pénteken a Medikus Kör két tagja, dr. Prónay Gábor és Lányi Ottó a MaDISz felsővá­rosi és rókusi székházában nagy érdeklődő közönség időit lartgtt előadási a helyes táplálkozásról és a tuberkulózisról. A külvárosi őrjáratok sorába ezen a héten bekapcsolódott a Mó­ricz Zsigmond Népi Kollégium ii­iusága is. A népi kollégisták akid­városokban főként a fiatal-íg srt— mára tarlanak kulturálisés pofi- ­likai jellegű előadásokat. Pénte­ken Kelemen Kristóf Somogyite- ­lepen, Bozóky István Újszegeden. Nagy Sándor Felsővároson, Olkírtlü­csányi László pedig Kecskéstele-­pen tartott előadást. Mindenütt szép számmal gyűlt össze az ifjú­ság és hallgatta meg beszámolóju­kat a jelenlegi politikai helyzet­ről, különösen ezzel kapcsoíatfc in a Független Ifjúság szerepéről, amelynek főtitkára és több vezeiö— tagja veit részt a fasiszta összees­küvésben. A nagy érdeklődéssellkí­sért előadások után élén levita'ala­kult ki. amelynek során számos egyéb kérdést • is megbeszéltek. A külvárosi egészségügyi és kul­turális előadásokat ezentúl rend­szeresen megtartják és amint az. időjárási viszonyok} rhegengeoik meglátogatják a szegedkörnyé.1 i ta­nyák, falvak dolgozóit is. 8 hadigondozottak hövelelése/t Pálfy dr. főispán viszi fel Bu­dapestre •A szegedi hadigondozottak íey.n i határozati 'javaslatot fogz.te.1i u i. pénteki nagygyűlésükön, • íe/vrefc' egyik' példámat szomhalon <16!<1 :t küldöttség nyújtotta át Púii'y -yi rgy .főispánnak, kérve, hogy a határé ti", javaslatban foglallak érdekebcu • sze­mélyesen járjon el a fővarosban A főispán ígéretet tett. hogy a jövő. ét elején felutazik a fővárosba < - eíjái" a hadigondozottak ügyében A b. ii­gondozoltak csütörtökön k< iesTk fef ismét a főisix'mt, hogy érdeklndje-: k. mit végzett ügyükben' Budap'.sten vétel, eladás, jjavi­tás legelőnyösebben irodagép, Váüa'at Széchenyi-tér T Telefon 6—11. A vidék legnagyokk tr«tÉif>iéy import vállalata. Belvárosi-mozi Telefon. 6—25. Figyelem! A Kis Hungáriában zönség közül legszebben láncoló FLIPPET KAP. Zsűri a Nemzeti Szinház tagjáiból áll. Figyelem csütörtökön, szombaton és vasárnap este a táncoló kö­„SWLW-PÁK HUNGÁRIA Ua vasárnap és héttőn ut«ljára HURRY BAÖR pompás lőszereplésévej a GÓLEM j Előadások fél l, negyed 6 ós 7-kor

Next

/
Oldalképek
Tartalom