Délmagyarország, 1947. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1947-02-25 / 46. szám

Világ proletárjai eoyssüijelsk I ^A^O fliiár SL & MAQYAI KOMMIIHIIT A fAl? PÉtliÁ6YA»0l<IÁ01 NAPILAPJA A Kisgazdapárt presztízskérdést csinál az összeesküvésből? és hailart (Budapest, február 24.) A koalí­ció? pártok vezetői vasárnap dél­lutájk ismét megkezdték a kilxm­takozásra irányuló megbeszélése­iket A miniszterelnök és a pártok vezetői még a késői esti órákban is .tárgyallak és hétfőn reggel ismét Mv.dték az érintkezést egymással. 'A hétfői megbeszélések folytatása­kén: l.iith Zoltán köztársasági el­nöknél a Kisgazdapárt vezetői ki­hallgatáson jelentek meg. Kovács Béla szombatra a Kis­gazdapárt presztízskérdésévé duz­zadt és a nemzetgyűlés mentelmi "bizottságának kisgazdapárti tagjai ennek áz ártalmas hangulatnak a -ha'ása alatt határoztak'ugv, hogy XIcm függesztik fel Kovács Béla mentelmi jogát. A magyar belpoli­tikában ezeknek az eseményeknek a hatása alatt végleges válsághan­gulat lelt úrrá. Vasárnap azonban a Kisgazdapártban a munkáspár­tok komoly történelmi fele/ősség­teljes és határozott magatartásá­nak hatása alatt árpolitikái, indula­tok és a presztizsvédelem helyét komolyabb és felelősségteljesebb magatartás váltotta fel. A Kisgazdapárt látva azt, hogy a demokrácia erői egyöntetűen kö­vetelik a válság megoldását és a demokráciaellenes összeesküvés leljes felgöngyölítéséi, o'yan meg­oldást keresett, amelv a: párt presz­tizssérelme nélkül tehetővé teszi, hogy az összeesküvés felderítésé­nek útjából elhárítsák az akadá­lyokat. Ez a megoldási a következő: Kovács Béla, akinek mentelmi jo­gát a nemzetgyűlés mentelmi bi­zottsága nem függesztette fel, le­velet intéz a nemzetgyűlés elnö­kéhez s közli, hogy mentelmi jo­gáról önként lemond s a bíróság elé áll, liogy szerepét a fasiszta összeesküvésben tisztázza. Budapesti lapértesülés szerint hétfőn Kovács Béla levélben kö­zölte a miniszterelnökkel, liogy a nemzetgyűlés mentelmi bizottságá­nak döntése után hajlandó men­telmi jogának védelme nélkü az illetékes hatóságok rendelkezésére állni. Magvarország népe lelkesen ünnepelte Vörös Hadsereg megalakulásának 29. évfordulóját Sztálin generalisszimusz napiparancsa A szegedi ünnepségen Dsnes polgármester éj Ignaiyev alezredes mondottak beszédet elnök, Rákosi Mátyás és Szako­síts Árpád miniszterclnökhelyeiLe-j sek, valamint a kormány több tagja, Svirldov altábornagy, a szö­vetséges ellenőrző bizottság elnö­ke, a diplomáciai testületek és a külföldi katonai missziói vezetője, A szovjet himnusz elhangzása' után Nagy Ferenc miniszterelnök Szegedi emlékünnepély a Széchenyi-téren (Moszkva, február 21.) A Vörös Hadsereg megalakulásának 29. év.­tordulója alkalmával a szovjet hír­szolgálat közölte Szlá'in genera­lisszimusz napiparancsát, amely­ben többek közölt a következőket olvassuk: Országunk ma ünnepli íi szovjet hadsereg fennállásának 29. évfordulóját. A nagy Lenin lalnpitotta szovjet hadsereg dicső­séges utat telt meg. Egész törlé­toete a hűségnek, a hazájához való hajthatatlan ragaszkodásnak és a katonai kötelességnek, a kiválói tel­jesítménynek példája. A szovjet hadsereg fennállásának 29. évfor­idulóját olyan pil anatban ünnepli, ímiikor minden nép dolgozik és teljesiti feladatát a háború nyo­mainak felszámolása ás nemzete fejlődése érdekében. A békeidőben a szovjet hadseregnek teljesítenie kell a katonai előkészület felada­tait. fejleszteni kell és ujabb, na­gyobb sikert kell elérnie a katonai ínevelé-sben és katonai kiképzés­ben, A béke megszilárdítása és or­szágunk biztonsága köveleli ezt. Éljen a szovjet hadsereg és hadi­tengerészet! Éljen szovjet kormá­nyunk! Éljen kommunista pár­tunk! Éljen a nagy szovjet nép! Sztálin, a Szovjetunió generalisz­szimusza^ p Szovjetunió hadsere­gének minisztere. Budapest ünnepette a Vörös Hadsereget Budapest lakossága vasárnap méltó ünneplésben cmlékczeltmeg a Vörös Hadsereg megalakulásá­nak 29. évfordulójáról. A Szabad­ság-téri szovjet hősi emlékmű előtt "zajlott le az ünnepség, amelyen megjelent Tildy Zoltán köztársa­sági elnök, Nagy Ferenc '.miniszter-' Mondóit ünnepi beszédet. Utána Sviridov altábornagy nagyhatású beszéde következett. A beszedek után az emlékmű megkoszorúzása következett, majd magyar katonai alakulatok diszmenetbén vonultak fel Hasonló ünnepségek zajlottak le az ország minden városában. (Szeged, február 21.) Vasárnap délelőtt Szeged város közönsége is díszes külsőségek közölt ünnepelte meg n Vörös Hadsereg fennállá­sának 29. évfordulóját. Ebből* az alkalomból a város hatóságai bensőséges ünnepség kerelében ko­szorúzták meg a Szeged felszaba­dításakor liősi halált halt szovjet katonák emlékművét. Az ünnep­ségre kivonult egy orosz és egy magyar katonai diszszakasz is, majd az orosz és a magyar Him­nusz elhangzása után elsőnek Dé­nes Leó ólvtárs, polgármester lé­pett a Széchenyi-tér alsó felén levő emlékműhöz és közvetlen szavak kíséretében helyezte el a város ko­szorúját. t — Ma visszaemlékezünk arra — mondotta a polgármester —, ami­kor a forradalmi orosz csapatok­ból a világ legdtső hadserege: a mai Vörös Hadsereg lelt. Ebben fő érdeme van Leninnek, Sztálin­nak. Vorosilovnak és a hadsereg többi dicsőséges marsalljának, de ugyanakkor elsősorban köszönhető annak a kommunista szellemnek, amely ezeket a csapatokat átha­tolta. Az orosz nép a'kommunista­bolsevista szellemtőr áthatva a> leg­véresebb ütközetekben is a tan­kokon énekelve ment rohamra, ugyanolyan lelkesedéssel', tervszerű stratégiával épiti fel ma is a béke munkáját hazájában. A Szovjet­unió nemcsak harci kitartásának köszönheti nagyságát, 'lianem an­nak is. hogy ötéves terveket ké­szített a béke építésére. — Itt orosz katonák nyugsza­nak — folytatta beszédet. G-^Ez ma különösen figyelmeztető számunk­ra. amikor hazaáruló elemek tör­lek arra a szabadságra, amelyet a Vörös Hadseregnek köszönhe­tünk. Nyugodtak lehetünk és biz­hatunk abban, hogy szabadságun­kat nemcsak mi védjük meg, ha­nem a szomszédos népek is, első­sorban a Szovjetunió, amelynek nem közömbös, liogy ill reakció van-e uralmon v:.igy a demokra­tikus szabadság. Dénes Leó elvlárs, polgármes­ter beszédét a magyar-szovjet ba­rátság és a független, szabad, de­mokratikus Magyarország éllelé­s'vel fejezte be. Az orosz varos­parancsnokság nevében Krupnov városparancsnok és Ignaiyev gár­daniezredes helyezett koszorút az emlékműre. Ignaiyev alezredes beszédében megemlékezett arról, liogy a fa­siszta német csapatok az egész vi­lágot hatalmukba akarták venni, dc a Vörös Hadsereg megakadá­lyozta hódiló törekvéseiket. — Mi az emberi szabadságért küzdöttünk — mondotta —, liogv valamennyi szabadságszerető nem­zet békés, építőmunkát tudjon ki­fejteni. Ma Is baráti kezet nyu]­tunk minden népnek, amely sza­badságra. demokráciára áhüozrk. Beszédét a Vörös Hadsereg hő­seinek éltetésével fejezte be, majd Orley Zoltán altábornagy heyezle el az emlékművön a honvédség, Dlczfalussy Ferenc rendőrvezérőr­nagy pedig a rendőrség koszorú­ját. A Magyar Kommunista Párt nevében Havalecz Istvánné és dr. Viola György, a Szociáldemokrata Párt nevében Bozóky István ko­szorúzta meg az emlékművet. Az ünnepség után átvonultak a másik szovjet emlékműhöz és olt ugyancsak koszorút helyeztek el, majd befejezésül a honvédzenekar eljátszotta az orosz és a magyar Himnuszt. Az ünnepségnek csu­pán egy zavaró jelensége volt,, mégpedig, hogy a Szabadságpárt nem törődve a nagyjelentőségű megemlékezéssel, egész idő alatt mikrofonján belebömböH agitációs felszólításaival a szónokok beszé­débe. Papent nyolcévi kényszermunkára I félték (Nürnberg, február 24.) Ai német nácillanltó bíróság hétfőn hirde­tett Ítéletet Papon ügyében. Pa­penl S évi kényszermunkára- itéllé és beszámitotlnak vette a vizsgá­iul! fogságban eltöltött i7 hóna­pot. Papén magán vagyonából csak 3 ezer márkát tarthatott meg. Kivégezték Hajnácshői Lászlót (Budapest, február 2tA A jogerő­sen kötéláltali hatódra itélt Haj­nácskői László volt csendőrezre­dest hétfőn délután a törvényszék Kohári-uleai udvarán kivégezték. fl foutaonalakcn elhárultak * a közlekedési akadályok (Budapest, február 24.) A köz­lekedés ügyi minisztérium jelenti, hogy a hóakadályok eltakarítása a főútvonalakon megtörtént, csu­pán Veszprém és Vas vármegyék­ben vannak kisebb hóakadályok, ezek eltakarítása tovább folyik. Kélltiy flnna beszámolót tartói! Szegeden (Szeged, február 24.) Vasárnap a Szociáldemokrata Párt nagygyűlést tartott a Belvárosi Moziban, ame­lyen résztvett Kéthly Anna a nem­zetgyűlés alelnöke is, aki beszé­dé-ben emlékezett arra, hogy a Vörös Hadsereg űzte el' Magvaror­szágról azt az ellenséget, amáV országunkat a sajátiának tekin­tette. Az uj Magyarország arcának ki­alakításáért a dolgozók fizettek a legtöbbet és egyesek mégis azt hi­szik, hogy az újra felépített or­szágot visszaadjuk azoknak, pkik. megint zsákutcába kergetnék Ma­gyarországot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom