Délmagyarország, 1947. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1947-01-28 / 22. szám

DÉLMAGYAKORSZAG KEDD, 1947 JANUÁR 28. o Kormány, a pártok, a társadalom mindieu rétege idejön gyászolni vele­tek lés leróni háláját a széucsata hő­seinek, ebből megérthetitek, hqgy az elmúlt másfél esztendő alatt a ma­gyar nemzet szivébe zárta a s?*ncsata bőseit. Ebből a látványból, a kegye­tetuek ebből az impozáns megnyilvá­nulásából merítsetek erőt a jöv' munkához, inert Magyarország meg­érti és értékeli a hősi munkát Ké­rőn. a bányászokat, hogy ugv, :nmt eddig törhetetlen hittel, kitartással, szorgalommal és önfeláldozással dol­gozzanak a demokratikus haza újjá ­épitésén. A hozzátartozók merítsenek némi vigaszt, a részvétnek ebből az Őszinte ©s míely kifejezéséből, a ha­lottaknak pedig mély megrendüléssel kívánunk csendes nyugodalmat. A Szociáktemokrata Párt nevében Szakasits Árpád minisztarclnökhelyet­t«S. fejezte ki a dolgozók részvétét. Bán Antal iparügyi miniszter inté­zett ezután búcsúbeszédet a köteles­régíeljesités hősi áldozataihoz. Gerica Lajos a bányászok nevében búcsúztatta bámyásztársart, majd V®ss Miklós a szakszervezeti tanács titkára­mondott búcsúztatót. Sorra búcsúztak el a halottaktól L»í»g János a MÁV vezérigazgatója, Ötös bizottság' terjeszti elő a kormánynál a szegedi kiskereskedők sérelmeit és követeléseit A kereskedők vasárnapi nagygyűlése magáévá fekte a Magyar Kommunista Párt hároméves újjáépítési tervét A kiskereskedők felveszik a küzdelmet a tőkés érdekek képviselőivel kiskereskedőknek a budapestiekkel, a. a gyáripar és nagykereskedelem meg­rendszabályozása és végül rövidlejá­ratú hitelek nyújtása az arra rászoru­lóknak. : , • i j (Szeged, január 27.) A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemo­krata Párt vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Széchenyi Moziban kiskeres­kedő nagygyűlést tartott. Pánfcotai Jenő elnök nyitotta meg a gyűlést, majd átadta a szót Bozóky Lászlónak, az MKP szónokának. — Azért ültünk össze, hogy azokra a fájó sebekre, amelyek ma a kiske­reskedőket mind jobban elborítják, nvnél gyorsabb orvoslást találjunk — kezdte beszédét Bozóky elvtárs. A panaszokból megállapítható, hogy nagyrészük általános panasz, össze­foglalva a következőket: 1. üzletbér rendezése, 2. közmunkaváltság újbóli megái apitása, 3. egyenesadók ren­dezése, az egységes 6 százalékos adó­kulcsot leszállítani az egyes szakmák tagjainak teherviselőképességükhöz mot és az azon alul keresők részére adómentességet biztosítani, 4. áru. ellátás terén, egyenlő jogokat a vidéki Rapp Károly Esztergom és Komá- m^rteH) és megálkpitainii a létnSnimu­rommegye főispánja a vármegye, ­Bátkal István pedig AniiavÖlgy la­kossága, Döbrentei Kátolyné nem­zetgyűlési képviselő az MNDSz ne­vében. A búcsúbeszédek után elhelyezték n köztársasági elnök, a kormány, va. tamint az egyesületek és szervezetek koszorúit a koporsókra, majd M©sz­fényi Zoltán püspök megkezdte az egyházi szertartást. Az egyházi szer­tatás befejezése után újból felcsendült a Himnusz, megkondult a lélekha­rang és a Vasas Dalárda által elő­adott gyászinduló hangjai mellett meg indult a gyászmenet. Fahéj helyett kivak „FREGOLI" helyett kiváló minőségű fahéjpótló nagykereskedőknek is ere­deti gyári árban SZEREDAI-nál Cserzy M.-u. 3. — Kárász-u. 10 Az elmondott sérelmek gyors or­voslására Bozóky elvtárs azt java­solta a nagygyűlésnek, liogy az ál­talános,panaszokat az illetékes szak­minisztériumokban és illetékes helyen odják elő élőszóval, még pedig ugy, hogy alakítsanak egy ötös bizottsá. got, amelynek tagjai a Kereskedelmi és iparkamara, a Kereskedelmi Tes­tület, az Iparosok és Kereskedők Szabad Szervezete, a Magyar Kom­munista Párt és a Szociáldemokrata Párt küldötteiből állna, Bozóky elvtárs nagy tetszéssel fo­gadott beszéde után a nagygyűlés el­fogadta Bozóky elvtárs javaslatát az öttagú bizottság kiküldésére. Ezután Völgyi Vilmos emelkedett szólásra és rámutatott az orvoslási' lehetőségekre. Szirmai István beszéde A város! alkalmazottak taggyűlése (Szeged, január 27.) A városi alkal­mazottak szakszervezete, a VAOSz hétfőn délelőtt taggyűlést tartott dr. Tölcséri László elnöklésével. A taggyűlésen dr. Gál Tivadar tit­kár beszámolót tartott és a szakszer­vezet programját terjesztette elő. Oros József ismertette a taggyűléssel a szakszervezethez érkezett előter­jesztéseket és átiratokat Dr. Osváth Tibor hirlapiró tartott ezután előadást »A közigazgatás új­ságíró szemmel? címen. Előadásában íelhivta a tisztviselők figyelmét a hibákra és még mindég burjánzó bü­rokráciára. Dr. Osváth előadásához Róna Béla városi tanácsnok szólt liozzá- Koncz László, a szakszervezet kiküldötte elismerését fejezte ki az előterjesztett mtmkaprégramért - Kedden, 28-án déhitán szabad egyetemi előadások. Kedden délután a szabadegyetemen az iparkamara nagytermében 5—6 órásig dr. Koítay­Kastuer Jenő egyetemi tanár »örök versek, örök szépségek? és 6—7 óráig pedig dr. Bartucz Lajos egye­temi tanár »Ismerd meg tenmagadat!? címmel tart előadást. Minden érdek­lődőt szívesen látnak. Belépés díj­talan. • j [Kit Llllbi A kereskedők tetszéssel vették tu­domásul, hogy Szirmai István nem­zetgyűlési képviselő foglalkozik ez­után a kereskedők panaszaival. — Sok a panasz, de ezeket mi jói ismerjük, mert az ország minden vá­rosából felkeresnek és a bajok orszá­gos jelentőségűek. Ezenkivül nincs az országban egyetlen dolgozó réteg sem, amelynek n?,m volna jogos sé­relme. Nincs fogyasztás és á termelés is elégtelen. A bajok orvoslására 'megtaláltuk már a módszert,, ez pe­dig: munka és harc- Legyen a szegedi ; kiskereskedőtársadalom ott harcos, j ahol jogai kiharcolásáról van szó. A munka, melyet végeznek, legyen terv­' szerű, mert csak Így tudják a bajo­kat gyökeresen megoldani. Itt van laz MKP hároméves terve, a/nelv nem egy réteg, hanem a nemzet, az ország bajait oldja meg és elégedetté ícszi Bz ország minden tíolgozőjáí. Beszéde további részében Szirmai elvtárs utalt arra, hogy a kiskereske­dőknek harcos egységbe kell tömö­rülni jogos igényeik és panaszaik el­intézésére. Rámutatott, hogy a kis­kereskedelemnek nincs szüksége a nagykereskedőkre. Ismertette a har­cot, melyet az MKP folytatott már eddig is az Ár- és Anyaghivatal veze­•íői ellen, melynek 12 vezetője kö­zött egyetlen kiskereskedő sincs. El­mondta még Szirmai elvtárs, hogy amig a kereskedelmi érdekszervezetéit hallgattak, az MKP volt az, ams'y gazdaság mellett, virágzó kereskedel­met is akarunk az országban. Tudjuk, hogy' ez nem megy marói-holnapra, hanem további áldozatos építő mun­kát kiván az ország valamennyi dol­gozójától, hogy elindulhassunk a fel­emelkedés utján. A nehezén csak ak­kor jutunk hamarosan tul, ha pél­dául olyan jelszót tüzünk magunk elé, hegy a hároméves ter vet két éven belül megvalósítjuk — fejezte be nagyhatású beszédét Szírmai elvtárs. Á következő szónok Pataki Imre volt a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete nevében ismertette, hogy milyen mértékben támogatják a kiskereskedőket. Végül O'einyik 'Jó­zsef elvtárs a Szociáldemokrata Párt nevében beszélt Határozati javaslat A nagygyűlés a következő határo­zati javaslatot fogadta el, melyet megküldenek az illetékes kormány­szerveknek. i HATÁROZATI JAVASLAT A Magyar Kommunista Párt ég a Szociáldemokrata Párt szegedi ezervc­zauoinelv 1947 ianuár 26-án tartott kö­zös kereskedői jgyúuese súlyos aggodal­mát fejezi. ki a szegedi iuskereckedők: egzisztenciájának teneteüenüiese rcuWA. A kereskedeuem súlyos sexeimének tart­ja, höéy küiónö&en az elsőienaü ion­uaaságu iparcikkekben elégtelen áru­mennyiségben részesük Ipari termelé­sünk megengedné, hogy &z ország rrvá­eodik városa nagyobb áruellé.áíbain. ré­ezcsütjön. A tipusclkkeikinét követeljük a nogy­kerestódeiem teljes kiiicapcsoiását. A közvetítő szexv beiktatása ezeknél a cikkeknél az adók és költségek felszá­mítása után, a laiékereskedóke'j elüti minden haszon,tek Azonkívül biztosí­tani kell a többi cikkekben is a gyári ellátás tehetőségét Kötelezni kéli a gyá­rakat hogy a kiskereskedőket vagy azok megbízottját közvetlenül szoigáí­jálc ki. A protekcionizmus teljes megszün­tetését, igazságos és arányos árueilá­tásis követelünk. Sérelmesnek tartjuk, hogy közületek is folytatnak kereskedelmi tevékeny­ségek Követeljük, hogy ezt csakis ipar­igazolvánnyal lehessen folytatni. A fentieken kivül még igen súlyos sérelemnek vártjuk, hogy olyan rende­letek és intézkedések látnak napvilá­got, melyek nem számolnak a kiskeres­kedők teherbiróképesrsésévei, dilettan­tizmusa, sok esetben bün/ös kezek ma­nipuláelójára vailanok. Ugyanakkor, amikor mély felhábo­rodását fejezi ki a nagygyűlés, az ősz­lEzeesküvők országrontó aknamunkája felett, amely minden szabadságszerető ember tiitákozásáit váltja ki, követettük, hogy a letartóztatott ár- és anyaghiva­teií tisztviselők helyébe kiskereskedő­ket ós kisiparosokat nevezzenek tó. ÁzohtóvtEi. minden é IdskcrésilKdölcift érintő kérdésben követeljük a kiske­reskedők érdekvédelmi szerveinek meg­hallgatását. Az adózás vonalán a kisemberek: vé­delmét követeljük. Szükségesnek tart­juk egy adómentes létminimum megái­tepitásáí; a" progresszív adózás tényle­ges keresztülvitelét s 'az adónak a va­lóságos jövedelemhez" való hangolását. A közmunkaváltságot pedig az adózás arányéban kelljen fizetni, Felkérjük a Gazdaságii Főtanács, az Anyáig, ós Arhivatal, a pénzügyminisz­térium, az iparügyi és a kereskedelmi minisztérium illetékes vezetőit, hogy hallgassák meg a szegedi1 kereskedők küldöttségét és tegyék meg intézkedé­seiket a sérelmek orvoslására annál is inkább, mert ez nemcsak ai szegedi ke­resbedőtáiisadatom, hanem az egész vá­ros lakosságának érdekeit is szolgálja. A nagygyűlés távirata Gerő Ernő miniszterben Pankotai Jenő elnök clő'erjesztc­sére a következő táviratot küldte a nagygyűlés Gerő Ernő elvtárshoz:' Gerő Ernő Közlekedési Miniszter urnák Budapest. A szegedi kiskereskedők mai nagy­gyűlésén megismertük nagy vonalai­tiltokozott a készletek igazságtalan 'as ^ hároméves ^a Mh mertük, hogy. a terv a tóskereshede­closztása ellen. Hangsúlyozta Szir­mai elvtárs, hogy a kiskereskedőknek Szegeden is érdekvédelmi szervezet­be kell fömörührtök. Szirmai elvtárs felhívta a kiskeres­kedő társadalom figyelmét ezután a kereskedelmi és iparkamarai válasz­tásokra és rámutatott arra, hogy nem mindegy, kiket választanak meg. Az a fontos, hogy ezekbe a pozíciókba kis­emberek kerüljenek és ezek vegyék fel a harcot a tőkés érdekeket védeti mezőkkel szemben. Feltétlenül szük­séges, hqgy a demokrátíaellenes ősz­szeesküvésben kompromittált tisztvi­selők helyérc kisemberek kerüljenek. Ezeken túlmenően a kiskereskedők rés kisiparosok napi apró-cseprő gondjainak megszüntetéséért is har­col az MKP — mondotta Szirmai, elvtárs, A jni célunk azonban nem toldozni és foltozni; A virágzó mezö­lem problémáinak gyökeres megoldását ig szolgálja. A hároméves terv céljá­nak; a dolgozók életszínvonala e-meta­eénok sikere több árut, a fogyasztokc­pesteég növelését, fokozódó forgalmat jelent. Felismertük, hogy a hároméves terv sikere jeleníti majd a kötött gaz­dálkodás mindennemű formájánál; fel­számolását, jeleníti a szabad: kereske­delmet. A szegedi kiskereskedők) nagygyűlé­se méiy tisztelettel üdvözli önt cs ai fenti felismerései; alapján közli, hogy a hároméves terv sikeres megvalósí­tása érdekében messzemenő áldozatok­ra készek. Szeged itóskereskedő társa­dalma a többi dolgozó rétegekkel együtt fokozott munkával és .áldozatkészségül vesz részt a' hároméves terv nagy nem­zeti feladatainak megvalósításában} Szegedi Kiskereskedők nagygyűlése. Elutasították Miklay Frigyes újrafelvételi kérelmét (Szeged, jajiuár 27.) Mint emléke­zetes, a szegedi népbiróság annak­idején 10 évi börtönbüntetésre ítélte Miklay Frigyes, tüzérvezérőrnagyot demokrácia-ellenes hírverés miatt. Á NOT ezt a büntetést három évre szállította le. Miklay újrafelvételi és a büntetés kitöltésének megszakítá­sát kérte. Az újrafelvételi hétfőn tárgyalta a népbiróság Kiss Dezső­tanácsa és azt elutasította, jigy a 3 évi börtönbüntetést Miklaynak ki kell tölténk ' f - Az MNDSz keddi nőnapja. Az MNDSz nőnapjai' egyre nagyobb nép­szorüségre tesznek szert. A 'soron kö­vetkező keddi nőnap sem marad icl n'tvó tekintetében az előzőektől. Ked­den, 28-án Mészáros Júlia polgári iskolai igazgatónő tart előadást »A gyermek lélektana-! címmel, Kertész Lajos rektor énekszámán és Nagy­györgy Márta szavalatai is hozzájá­rulnak majd a nőnap sikeréhez. Az éjiekszámokat Kertészné Kain Kató kiséri zongorán. A nőnap a nőszövet­ség székházában, Tisza Lajos-körut 57.'szám alatt 5 Órakor kezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom