Délmagyarország, 1946. október (3. évfolyam, 219-245. szám)

1946-10-03 / 221. szám

4 DÉLMAGYARORSZÁG § P O R T mrnmummmwmsimmi&iM&'Ss Biróküldés a vasárnapi mérkőzésekre Nem történt biirtcsefekmény 2 Uim'i Eleiiriszer­iteemnél, csak gondatlanság és hanpgség — ált api íja meg a felügyetcbizotlság jelentése 1. osztály.- SzAK II.—SzATE (dr. Csóti), Rendőrség—BTK (Jódal), Móra­város—MMTE (Simonyi), UMTE—Pos­tás (Várnai), -SzFIE—DFC (Adányi), UMTE—Toldi (Saláhki), Rákóczi—Hód­mezővásárhelyi TVE (Szabados). — II. osztály: D. SzMTE—S/ATE (Török), SzEAC—Rendőrség (Dobóezky), Rákó­czi—Tisza (Bokor), UMTE—Szikra-Ma­DISz (Acs), Móra—DFC (Hajnal), szom­baton Postás—Tűzoltók (Kocsis). — Ifi­bajnokság; D. SzMTE—DFC (Kamasz), SzAK—SzATE (Orosz). MVSE—SzFIE (Dobos), Móra—Tisza (Pintér), UMTE— SzEAC (Aczél), Rákóczi—HTVE (Mo­hai). — KISE (középiskolás) bajnokság szombaton: Dugonics—Klauzál (Schlé­singer), Felsőipar—Felsőkereskedelmi (Priszlinger), Tanítóképző—Baross (Tö­rök). A SzFIE bekerült, az I. osztályba. A DLASz tanácsának kedd esli döntése .ilapján az. NB II.-be került D. SzMTE helyére a SzFIE került az I. osztályba. A sorsolásban a hátralevő mérkőzések­re az SzMTE ellenfeleit kapta, az ed­dig lejátszott négy forduló elmaradt mérkőzését csütörtöki napokon játszák le. Ma délután 4 órakor játsza le az el­ső bajnoki mérkőzését a SzFIE az UMTE ellen Újszegeden Lőwy játékve­zetésével. A 65 éves Lovas is indul a vasárnapi maratoni bajnokságon. A vasárnapi Sze­geden megrendezésre kerülő maratoni bajnokságnak a maga nemében párat­lan érdekessége van. A beérkezett ne­vezések szerint elindul a versenyen Lo­vas is, az elmúlt idők kiváló bajnok­atlétéja. Lovas Antal 65-ik évét tapos­sa és hozzá képest Gyetvai Józseí 18, Csonka Balázs 46 és Galambos József 46 évecskéjükkel gyermeknek számíta­nak. Lovas Antal és társainak példája ragyogó cáfolatai a sportellenesek kije­lentésének, mely szerint a sport ké­sőbbi korban fogja éreztetni káros ha­tását PÁKTH8RER Ma délután 5 órakor a Kálvin­téri székházban a sajtómegbizot­tak értekezletet tartanak. Pártsarok a ke>-9Ml ím üzemi szervezetekben Tárgy; Az MKP harca a magyar népért a II. és III. kongresszus között. Október 3, csütörtök; Városi pártszervezet, fél 6, Dániel Gy. Gyufagyár, 3 óra, dr. Kispéter I. Ujszegedi kendergyár, 2 óra, Bányász Imre Llppai-fiirószgyár, 3 óra, Perjési L. Délmagyoirarszági cipőgyár, fél 4, Gyenes A. Községi élelmiszerüzem, 6 óra, Tóth Róbert Rendőrség, 4 óra, Gyöngyössi J. Vasút Tisza p. u., 3 óra, Aszódi V. Vasút Rókus p. u., 3 óra, dr. Bánk­falvi Gy­OJctóber 4, péntek: Postások. 6 óra, Téglás János Pick-gyár, ? órr Fo V álh Gy Dohánygyár, 3 óra, Perjési László Gázgyár, fél 4, dr. Bánkfalvi Gy. Október 5, szombat; Pénzügy, 1 óra, dr. Bánkfalvi Gy. ÜVE l óra, dr. Serley Sándcr Saőreg, fél 8, dr. Papp Imre Durozsma, 7 óra, Gyenes András Október 6, Vasárnap: Kecskéstelep, 3 óra, Gergely A. Október 7, hétfő; . . Munkásszövetkezet, 5 ora, Teglas J. Az MKP városi pártszervezete 3-án, csütörtökön délután egynegyed 7 órai kezdettel Bartók-emlékünnepélyt ren­dezi, melyre érdeklődőket szivesen lát a rendezőség. A kerületek, amelyeknél népparla­meiit levelesláda van kint, azonnal hozzák be Kélvln-tér 6. szám ala. (Szeged, október 2.) A Községi Elél­ni iszer ügyében hetek óta tartó vizsgá­lat szerdán jelentős lépéssel közeledett befejezéséhez: az Élelmiszerüzem, fel­ügye'öbizotts ága ugyanis b Dterj esztette a polgármesterhez az üzemnél történt visszaélések ügyében készitett jelenté­sét. A számvevőség vizsgálati jelentése alapján elkészüli, felügyelőbizottsági je­lentós 47 gépelt oldalra terjed és 27 melléklete van. A polgármesternek szerda délelőtt hivatali elfoglaltsága mellett még nem jutott ideje, hogy be­hatóan áttanulmányozza a jelentést, ezért érdemben egyelőre nem nyilatko­zott, különben is előbb a tiszti főügyész­sz;l és a gazdasági ügyosztály vezető­jével akarja megbeszélni a kérdést és csak azután, pár napon belül ad ki a vizsgálat eredményéről részletes jelen­tést. Annyit azonban a jelentés futóla­gos átnézése után is elárult a polgár­mester, hogy szükségesnek látszik a Községi Élelmiszerüzem gyökeres át­szervezése, ennek kapcsán a tisztvise­lői létszám, hetven százalékos csökken­tése. Kijelentette még Dénes elvtárs, hogy a felügyelőbizottság jelentéséből futólagos áttekintés alapján is megál­lapítható, hogy a Községi Élelmiszer­üzemnél vem történtek bűncselekmé­nyek. csupán nagyfokú gondatlanságról és hanyagságról van Szó. miiimmmmiimmir. CSÜTÖRTÖK, 1946 OKTÓBER 3. Közellátási közlemények 60 év21* l>iüUc'K re zére cukOrkJJ®2*' tá®. A 60 éven feiüiiek a közellátási hivatalnál cuKorj egyet kaphatnak. E jegyek i. szamu ®zcivényére Az irek adományaként 20 dkg. cukor kap­ható ingyenesen a kereskedőknél. Kereskedők eiőrt beszedett, október 10-ig elszámolt jegyekre kapnak ki­utaiast. Kereskedők kötelesek üzlet­helyiségükben feltűnően kiirni a kö­vetkező szöveget; »A nemzetköz.-Vö­röskereizt. Az ir nép eukoradoma­nyának elosztóhelye*. Reszogáttafo., áriatok ára, a ki­jelölt kereskedőit kötelesek Ta megálla­pított hatósagx élőállatárakat abban az esetben i® kifizetni, ha az állat­tartók azokat olcsóbban is teiajan­ianák. Terme'ök figyelmében. A téli szamoitatátok alkalmával beszolgll­latatáni KOteiezctt termények ellenér­téke az utalványok visszaadásával október 31-ig a közellátási hivatal­nál* Uletye tanyai ki rend ottaégekn é» igényelhetők. Közellátási hivatal Foglaikosfts Budapesti müstoppoló beazoveeei ki­fogástalanok. Szolid Arak. Korona­utca 5- szgm. Clp'Szsegéd-k felvétetne*. csoport' munkára. Mérey cipőüzem, Remény utca 39. Jövedelmező házmestCTSég átcserél­hető keltőszoba® rakásért. Emeleti üres szoba ínaganosnat kiadó, sLe­hetőleg azonnal s jeligére. A d élei 20 HP Forzon-trnktor cSaláAfl okok miatt sürgősen eiadó. Vörös Péter Kistelek. Hálószobák, rckamiék késren leg­olcsóbban Spitzer Sándor a®zcarasnéi, Margit-utoa 12.' 3-f-l Phüps rádió, jókarban íevő bömabát eiadó- Cserepessor 15.1, Nfc­ihetné. Zongora, heti 120 forint részletre eladó- Jelige; „Búrái gyártmány*. Egy fehér mély gyermekkocsi, hasz­nált épüiecfaanyag, dobkáJyha es egy mandoün eladó. Árviz-utea 59 Atignasznátt varrógén é® egy íérft­kerékpár olcsón eiadó. Zákany-u. 54, Regi divatú ebédlőasztal, nogy szék­kei olcsón eiadó. Bu® páter utca 19, emelet. Lakát Elterelném 3 szobás, fürdőszobás lakásom 2 szobásért. joljg«: * Nagy­körúton belüü«. Egyszoba-konyhas lakás átadó, je­lige „Belváros*. Sz'p tiszta különbejáratu összkom­fortos bútorozott &zoba klado. SrCnt­haromság-utci 4a, II. 3. K SISniélék Major a«o gyorsíróiskolájában ok­tóber 7-én uj gyorsiráei, gépirá®i tanfolyam kezdődik. Beiratá® egé^z nap. Bocskai-utre 4. Szegedre szóló itaiméresi engedé­lyemhez üzlethelyiséggel rendelkező iccést, vagy társai keresek. Cim a ki­adóban. Felelős szerkesztő: GARDOS SANDO* Ftitíős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ Kiadja: HÍRLAPKIADÓ KFT Szerkesztőség: Jókai-utca i Telefon: 493 és 103 Kíadóbiv&tal: Kár ész-utca « Telefon: 326 A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁS-A MA MÉG NEM de holnap már KÉSŐ •orxjegrct venni, mivel hoUnp OKTÓBER 4.-én HÚZÁS OSVÁTH LÁSZLÓ Föámsitónál, Kelemen-nton IL Megalakult a városi alkalmazottak délvidéki blokkja, amely közös erővel lép fel a VCOSz budapesti kongresszusán (Szeged, október 2.) A Vá®o®i Al­kalmazottait Orszago® Szövetségének szegedi csoportja meghívására szer­dán Szegedre érkeztek a VAOSz gyu­lai, makói, hódmezővásárhelyi, szen­tesi, félegyházi, békéscsabai, orosházi csoportjának megbízottjai, hogy a szegedi csoport tagjaival rrregbesz.él­jék a városi alkalmazottakat Közösen érintő problémákat. A VAOSz ugy an­is október 13-án tartja Budapesten országos kongresszusát és a dúlviricki csoportok szükségesnek látták, hogy Közös nevezőre hozzák nézeteiket a® a kongresszuson egységesen foglalja­nak aüást bizonyo® kívánságok ügye­ben, mint péidaut a -tisztviselők fi­zetésjavitása, túlóradíjak fizetése, az előmenetel kérdésének rendezés?, sza­badságidő rendezése stb. A dr. Töiteéry László 'élvtárs ta­nácsnok vezetésévei megtartott meg. beszélésen a különböző városok kikül­döttei összeegyeztették nézeteiket és megalakították a VAOSz délvidéki blokkját, ameiy az október 13-i kon­gresszuson egységesen lép fel. SZÍNHÁZ • MUVESZET A Varázsluvola és a Co&i'fao tutle az Ujságiróottlkunban Vasárnap délután fiz operatársulat tagjai Mozart Varázsfuvolájából é® a Co?i fan tultejabói mutatnak b^ rész.etekvL az Ujsagiróotthonban. Nő­ve a az eiöadiá® érdekességét, hogy a szereplők túlnyomó ré»ze a Nemzeti Szinhaz újonnan szerződtetett tagja, akik az Ujságiróotthonban mutatkoz­nak pe •cipszor. Az előadód résztvevő3 az uj tagok közül Hanlos Adam, Ka«sal János, vaiamint a három ösz­töndíja® énekesnő: H<*ty Hí-da, La­zar Márta, Lánczi Éva. A régiek közül Pogány Zsuzsa és dr. .Sikolya István vesznek részt a hangverse­nyen. Az összekötő szöveget Varatíy László karnagy irta, 5 látja ei a zongorakiséretet is. Az előadás uéi­utan 6 órakor kezdődik és azon csak az Ujsagiróotthon tagjai, valamint azok hozzátartozóik vehetnek részt. -v. . ív... a. . ..... * Hegedűs Tibor Szegeden. Jelentei­tiik, hogy a Szegcdi Nemzeti Színház igazgatójának sikerült megállapodnia Hegedűs Tiborral, a kiváló rendezővel s Hegedűs felbontva a budapesti Ma­gyar Színházzal kötött szerződését, mé­gis a szegedi színház főrendezője lett. Hcg-.düs Tibor kedden este megérke­zett Szegedre és rövidesen megkezdi a munkát a Nemzeti Színháznál Wilden „A mi kis városunk" cimü színjátéká­nak szinpadraúllitásával. Ugyancsak Szegedre érkezett Lázár Gedeon, ai te­hetséges fiatal színész is, akivel most már teljes a Nemzeti Színház drámai együttese. MADISz HIREK A MaDISz belvárosi szervezete ok­tóber 5-én a központi székházban (Vö­rösmarty-utca 3.) reggelig tartó szüreti bálát rendez. Kitűnő dzsesz, tombola, büffét Meghívó. A MaDISz móravárosi szer­vezetének kulturgárdája a fodortelepi MaDISz-ban csütörtökön este 7 órai kezdettel kulturestet rendez. R A D I ü Szakszervezet hírei Az Épit&munkások Szakszervezete október 3-án, csütörtökön délután 4 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban. A szakszervezeti if/umunkás és ta­noncmozgalom október 3-án, csütörtö­kön délután 6 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban. A postások szakszervezete pénteken délután 6 órakor a Postásotthonban tag­gyűlést tart. A bőripari munkások szakszervezete ma, csütörtökön délután 5 órakor ve­zetőségi ülést tart a szakszervezeti szék­házban. A vasmunkások szakszervezete ma, Csütörtökön délután fél 5 órakor veze­tő-ági ülést tart a szakszervezeti szék­házban. Orvosok adóbírság felszólításukat két napon belül az orvosi szakszerve­zeTben adják le. CSÜTÖRTÖK, október 3. 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 7.00; Hirek, műsorismertetés. 7.20; Az Áttelepítési Kormánybiztosság közlemé­nyei. 8.00: Asszonyok világhiradója. 8.15 Operettek és keringők. 9.00; A Vakutas hangversenyzenekar játszik. 10.00: Hi­rek. 12.00: Déli harangszó, hírek. 12.15: Kalmár Rezső szalonzenekara játszik. 13.00: Előadás. 13.15: Végh Mihály ea­xofonözik. 14.00: Hirek. 14.10: Vörös­kereszt-közlemények. 14.20: Csevegés. 14.40: Bódy József énekel. 15.15: Rá­dióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00; Hírek. 16.10: Szimfonikus zene. 16.30: Gyermekrádió. 17.00: Párthiradó. 17.10: Kodály összes kamaramüvei. 17.40: Pá­czay Pállal beszélget kultúrpolitikánk Időszerű kérdéseiről Homoródy József. 18.00: Hirek. 18.05; Vöröskereszt-közle­mények. 18.15: Előadás. 18.45: A Ma­gyar-Szovjet Művelődési Társaság mű­sora. 19.00: Közvetítés az állami Opera­házból. Az I. felvonás után kb. 19.45: Hirek. A II. felv. után kb. 20.45; Idő­szerű kérdések. Kassai Géza előadása. Előadás után 21.50: Hirek és krónika oroszul. 22.00: Hirek. 22.20: A gitár művészei. 22.30: Műsorismertetés. 22.35: Vöröskereszt-közlemények. 22.45: Hang­lemezek. 23.10: Hírek és krónika ango luk 2fe.20: Hirek és krónika franciául. 23.30: Hanglemez. Budapest II. 20.00: Hanglemezeit. 20.30: Rádió szabadegyetem. 21.00: Hirek. 21.15: Ifj. Babos Gyula cigányzenekara muzsikál. 22.00: Tarka est 35 évvel ezelőtt. Hang­lemezrevü. m ii 0 e Tűzifa Fürészpor Faszén Szén Délvidéki (Vétftes) Szénkereskedelmi R). Boldogasszony-síig. 17. PORZOL befő2észerek Szeredainál Cteny Miháiy-o. 3. Kárás»alca 10. sz. Apróhirdetések

Next

/
Oldalképek
Tartalom