Délmagyarország, 1946. július (3. évfolyam, 145-168. szám)

1946-07-05 / 148. szám

4 DELMAGYARORSZÁG PÉNTEK, 1(940 JÚLIUS 5. Rónai elvtárs kereskedelmi miniszter szegedi előadása a szövetkezetekről (Szeged, julius 3.) Rónai Sándor ke­reskedelem- és szövetkezetügyi minisz­ter vasárnap a városháza közgyűlési érmében nagy érdeklődéssel kísért elő­adás keretében ismerteti a kormány •zövetkezetekre vonatkozó célkitűzéseit. Ez alkalommal Rónai miniszter tájékoz­raitást ad -az uj szövetkezeti törvény­tervezetről, amely hatályoin kivül he­lyezi az idevonatközólag fennálló ösz­szes eddigi rendelkezéseket és teljesen újonnan, egységesen szabályozza a szö­vetkezetek kérdését. Kétségtelen tény, hogy Magyaror­szág jövő gazdasági élet-e szempontjá­ból rendkívül naigy szerep jut a szö­vetkezeteknek és a szövetkezeti gaz­dálkodásnak. Ennek a nagyszabású szö­vetkezeti programnak alapjait most rakta le ai kormányzat és ezért Rónai Sándor miniszter szegedi beszéde or­szágos vonatkozásban is rendkívül nagy .jelentőségű lesz. A julius 7-i szövetkezeti nagygyűlés alkalmával megjelennek a Délvidéki Szövetkezeti Központ területén levő összes szövetkezetek képviselői. A Dél­vidéki Szövetkezeti Központnak ezidő­-zerint több mint 200 szövetkezeti tag­ja van. A ©yülés nagy jelentőségére te­kintettel részt vesznek azon nemcsak a szegedi, hanem a környező törvényha­tóságok képviselői, továbbá a mező­jazdasági, ipari és kpreskedelmi' érde­keltségek is. Rónai elvtárs még hétfőn is Szege­den lesz és kamarai na-pot tart. SPORT SZÍNHÁZ • MŰVÉSZÉT Színház Hódmezővásárhelyen A Vásárhelyen vendégszereplő Gobbi Hilda a vidéki szinészet megreformálásáról Hódmezővásárhely, a szomszédos nagly parasztváros, amely eddig csak nyáron látott színházat, most állandó ízintársulatot kapott. Osváth Béla hir­'.apiró .kartársunk, a Délmagyarország volt munkatársa nagy ambícióval és hozzáértéssel áLliairdó társulatot szer­vezett és eleven, pezsgő művészi életet teremtett Vásárhelyen. Sorra köti le a fővárosi -szinmüvészek legjobbjait ál­landó vendégszereplésre. A nyár elején hosszabb ideig tartózkodott a vásárhe­lyi szinházhál Hegedűs Tibor, a Víg­színház volt igazgató-rendezője, aki né­Itóny diarabot rendezett. Nemrégiben Somlaij Arthur járt Hódmezővásárhe­lyen. a „Naplemente előtt'-ben és a „Sári biró"-ban vendégszerepelt. Ott járt Gázon Gyula és Berky Lili is. Jelenlegi Gobbi Hilda elvtárs, a Nem­zeti Színház tagja a vásárhelyi társu­lat vendége. Ö ugyaocsek a „Sári bi­ró"-ban és Móricz Zsigmond: „Léey jó mindhalálig"-jában lép feli A Vásárhely Népe cimü kommunista testvérlapunk vásárhelyi vendégszerep­léso alkalmából meginterjúvolta Gobbi Hildát a vidéki színjátszás kérdéseiről. Gobbi elvtárs elmondotta, hogy nemré­giben a Művészeti Tanácshoz és a szi­nészszak szervezethez tervezetet nyúj­tott be a vidéki színjátszás alapos meg­reformálására. — Először is az a tervünk — mon­dotta, — hogy a vidéki színházak kötött műsorterv alapján játszanak. Ezzel meg­határozott kulturális szinvonalat tudnánk a színházak számára biztosítani, ellentét­ben a mai állapotokkal, melyek müsorpo­litika tekintetében igen sok kívánnivalót hagynak hátra. -r- Ugy tervezzük, hogy minden szín­igazgató es rendező számara kőtelezővé tesszük egy művészeti és politikai sze­minárium végighallgatását. A művészet és a demokrácia érdeke ezt feltétlenül meg­követeli, — A Művészeti Tanács és a szak­szervezet kiküldöttei lelátogatnak a jö­vőben a vidék nagyobb városaiba, hogy a színházak részéi e támogatást harcolja­nak ki az illetékeseknél. — Tervbe vettük, hogy Budapesten a vidék részére egy országos központot ál­lítunk fel, ahonnan azután központilag tá­mogatnánk és irányítanánk a vidéki szín­házakat. • Gobbi Hilda elvtárs '.tervezetét öröm­mé! üdvözöljük : a kötött műsorterv ér­vényesítése és a politikai és művészi szeminárium hallgatása jó hatássa! lehetne a Szegedi Nemzeti Színházra is, A labdarúgás néhány időszerű problémájáról Az Országos Bajnokságéit játszó csapatok vezetői már huzamosabb ideje tárgyainak arról, hogy a mos­tani áliamatőr rendszert miképpen le­hetne megszüntetni és hogyan lehet­ne a magyar labdarúgás felszaba­dulás utáni problémáit nyugvó pontra hozni. A nagyegyesületek bizottságot küldtek ki a kérdés megoldására. 'Te­hát amiképpen a gazdasági nehézsé­gek minden problámaja, ugy a labda­rúgás problémái is bonckés alá ke­rültek. Az őszi idény már ennek a bizottságnak az előterjesztései alap­ján indul majd meg. A változásokra kétségen kivül szük­ség van. Bizonyítják ezt az utóbbi időben gyakori gólzáporos mérkőzé­sek, melyek arról tesznek tanúságot-, hogy csapataink egyrészt O várnia* játszva, másrészt pedig a Ka'ória­niány érezteti hatását. A Tizek Harcában még három for­duló, van hátra és azutan megérde­melt pihenőre .térnek a csapatok. Sok élvonalbeli legyesüietühk kapott Ifiii­íöldi meghívást. Szívesen is kelné­nek útra, mert az egtyesület és játé­kosok anyagi helyzeten — ugy vélik — ilyen módon segíteni tudnának. Mint értesülünk, az ilí-eiékes szervek végre rendet teremtenek a küiíöldi sporutazások körül és már leszögez­ték álláspontjukat, amelyek előírják a kiu'tazási engedélyek, útlevelek megszerzésének mikéntjét. Szigorúan megszabják a jövőben a külföldi ver­senyen vagy mérkőzésen résztvevő já­tékosok és kísérők számát, szabályoz­zák a küliöldi pénznemekkei való gaz­dálkodás módját js. Amennyiben tehát mód nyilik a portyákra, nem fordul majd elő, hogy a határról kell visszafordulni a csa­patnak. Nagy kérdés azonban, hogy. nasználnak-e valóban egyesüieteina­nek ezek a portyák? N«m icnne-e jobb az őszi idény megindulásáig a két esztendőn keresztül robotoló lab­darugóknak pihepniök. Véleményünk szerint a szövetségnek kellene meg­állapítani, hogy anyagiak terén kie*e­gitő-e a portya mérlege és főleg nem jelent-e nagy megerőltetést a játéko­sok számára egy-egy ilyen utazás. Főleg olyan országokba lenne szabad kiengedni labdarugóinkat, ahol azok nomcsak a sportot, de a magyar de­mokrácia érdekében is sikraszállhat­nának. (*ibcru) A Tiszái iütí a revansvágy A Tiszai vasárnapi pexecesi veresé­gének a balszerencsén kívül — mint ér­tesültünk: — más okai is vannak. A feltűnően kisméretű perecesi pályán a Tiszartámadiások nem tudtak kibonta­kozni. Ezenkivül négy Vasutas-játékos nagyon gyengén játszíott. A Tisza-jáité­ko-sok erősen fogadkoznak, hogy na­gyon beleíekszenek a mérkőzésbe és a kétgólos hátrányt nemcsak behozzák, hanem ezenfelül még ki is harcolják a továbbjutást a vidéki bajnokságért és az OB-ben való bekerülésért folyó küz­delemben. A SzAK szakosztályi üíése. A SzAK pénteken este 6 órai kezdettel szak­osztályi ülést és utána játékos érte­kezletet tart Petőfi Sándor-sugárut 6. szám alatt. Vasárnap: SzMTE—Orosháza ösz­szecsapása. A másodosztályú vizi­pólóbajnoklság során vasárnap az SzMTE ismét Szegeden játszik Oros­háza jóképe-sségü yizipólózói ellen. A két város úszomérkőzésen is össze­méri erejét. A versenyek 4 órakor kezdőonek az újszegem versenyuszo­dában. A DLASz hírei. A DLÁSz a kedd esti tanácsülésen az ifjúsági Aabda­rugó-sport előmozdítása érdekében el­határozta, hogy az ifjúsági bajnokság nevezési diját eltörli. — A kerületi labdarugó bajnoki küzdelmeket au­gusztus 25-én kezdik meg. Az OB II döntés után osztják be a csoportokat és ejtik meg a sorsolásokat. Nagyszámú szurkoló Kiséri az MTK-át. A nagy érdeklődéssel várt SzAK—MTK összecsapásra az VITK már szombaton este Szegedre érke­zik vonaton. A kék-fehér gárdát nagyszámú szurkolóhad kiséri. Az MTK a Tizek Harcában az erős ellen­felekkel szemben is szépen szere­pelt. Legyőzte a SzAK-ot, a Csepelt, az Újpesttel pedig döntetlen ered­ményt ért jel. Demény az SZMTE-ben. Demény, a Kolozsvári AC Volt jobbfedezete most tért haza a hadifogságból és Szegeden tartózkodik. A kiiiinő játé­kos után több szegedi egyesület ér­deklődik, sőt a hirek szerint aj SzMTE már le is igazolta. Ezt a hírt azonban fentariással kell kö­zölnünk, mert hallottunk már olyan hírt is, hogy a kitűnő játékos Fran­ciaországba vándorol ki, ahol kitűnő szerződést kapna. Hivatalos közlemények i Felhívom a város lakosságát, hogy , a városi orvosoknál ((hatósági orvos) 11946 julius I5-ig jelentsék be azokat i az elmebetegeket, akik családok köt-e­: lékében vannak. Jelentsék be ezenkí­vül a vakokat, siketnémákat, gyenge­' elméjüeket és testi fogyatékosakat (nem háborús rokkantak, bénák stb ) Dr. Viola tiszti főorvos. . i Hirdetmény. Értesiti a városi adó­hivatal az érdekelteket, hogy a hadi­segélyek kifizetése a városi fogyasz­tási adóhivatal pénztáránál (Marx­tér 20. sz.) julius 10-től folytatód­nak. A hadisegélyek mindenekor, .a, napi adópengő jelzőszámmai lesznek kiűzetve. Városi adóhivatal. Szakszervizen hireh Apróhirdetések A vegyipari munkások szakszerve­zete közli tagjaival, nogy ezemui a pénztari óra kizárólag pénteken dél­után 5—7-ig lesz. Az önálló kereskedelmi ügynökök szombaton déiután 6 órakor szakosz­tályi ülést tartanak a szakszervezeti székházoan. A kereskedelmi alkalmazottak szak-Í szervezete péteken délután 4 órától! a székházban az adópengöben megál­japitotc alkalmazotti lizetésekrői fel­világosítást ad. Az orvosok szakszervezete közli tagjaival, hogy pénteken délután - 6 orauor a oőriciiniKa előadótermeoen dr. viola György tiszti főorvos és dr. Kanyó tíéia egyetemi nyiLvuaos rendes tanár ipaivgészségiigyi cím­adást tart, melyre az érdektöuoKCi/az üzemek vezetőit és tagjait meghívja a vezetőség. A malomipari munkások szakszer­vezete vasárnap délelőtt 9 órakor taggyűlést 'tart a szakszervezeti szék­háziján. A textilmiesterek vasárnap délelőtt 10 órakor értekezlete? tartanak a szakszervezeti székházban. A szakszervezeti ifjumunkás és ta­noiicrnozgajom vasárnap egésznapos kirandutast rendez- a Maros-toi ok­hoz. Gyülekezés és indulás regget féi 7 orakor a szakszervezeti székaáz eiótt. A gépészek, művezetők és viilamos­kezetok szakszervezete szombaton dél­után xél 5 orakor rendes havi tag­gyűlést tart a szakszervezeti székház­ban. Foglalkozás RADIU Málna izü szörp Szeredainál! Cseray Miháíy-u. 3. és Kárásx-alca 10. j PÉNTEK, julius 5. 6.45: Reggeli torna. 7.00: Hirek, mű­sorismertetés. 7.20: Reggeli zene. 8.00: Előadás. 8.15: Szvitek hanglemezről. 9 óra: Az 1. honvédkerületi zenekar ját­szik. 10.00: Hirek. 10.10: Mesterek mu­zsikálnak. 10.30: Rádióiskola. 12.00: Déli harangszó, hirek. 12.15: Jazz. 13.00: Előadás. 13.15: Hanglemezek. 13.45: Helyszíni közvetítés a könyvnaprói. 14 óra: Hirek. 14.10: Vöröskereszt-közie­mónjyek. 14.20: Sándor Anna és Palotás Imre énekel. 15.15: Rádióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: Hirek. 16L10: Az amerikai misszió ajándéklemezeiből. 16.40: Petőfi napjai. 17.00: Szakszerve­zeti híradó. 17.10: Losonczy Schweitzer Oszkár szalonzenekara játszik. 17.45: Sportközlemények 18.00: Hirek. 18.05: Vöröskereszt-közlemények. 18.15: Sárai Elemér cigányzenekara muzsikál. 18.45: Zsebők Zoltán államtitkár beszél pá­risi útjáról1. 19.00: Faluhiradó. 19.30: Ney Tibor hegedül. 20.00: Hirek, sport­hírek. 20.20: A Rádiózenefcar játszik. 21.30: Előadás. 21.50: Hirek és krónika orosz nyelven. 22.00: Hirek. 22.20; Mű­sorismertetés. 22.25: Vöröskereszt-köz­lemények. 22.35: Filmdalok. 23.00: Napi hírösszefoglaló. 23.10: Hirek angol nyel­ven. 23.35: Hirek és krónika francia nyelven. 23.35: Hanglemezek. ( Budapest II. , 18.00: Előadás. 18.20: Magyar könyv­szemle. 18.30: Aldi? egykor mulattattak. 19.00; Szakszervezeti Tanácsadó. 19.15: Josephine Baker énekel. 19.30: Rádió szabadegyetem. 20.00: Taxnay Alajos emlékezete. 20.40: Előadás* 21-00: Hi­rek. 21.15: BBC-hanigáemezbemutató. 22 óra: Előadás. 22.20: Tánczene. Cgyes bejáró mindenest felveszünk. Kiauzál-tér 8. Takarítónő a reggeii órákra azon­nalra felvétetik. Dr. Eisner, Deák Fe­renc-utca 6. Vasesztergályos, vagy motorszerelő tanoncnak JOÖD helyre elmennék. Je­lige »Iskolázott*. Fejéihcx lohoz értő mindeneafiu bent­lakássai, koszttal felvétetik Uaiamb-u. ), Lakás 2 szobás lakás igényjogosultaknak azonnalra, bútorozott szouak állan­dóan kapnátok. Lakásügynökség, Köi­csey-utca 10. Csere Forrasztó cio és uj favágó fejszék elcsereiheiok táen. Fodonteiep, Ungvari­uica 5. Zsirért, szalonnáért adok párnát v(augint) tollai, gyapjú női fürdőru­hát, nöi esernyőt, damaszt abroszt. Érdeklődni Bocskai-utca 6, I. 7. dél­után 2—3 óráig. Paiituros hálószoba, madárszemes jávor, kompiért iélmodern ételemért elcserélhető, Haió-utca 13. Barackot adok zsirért, kukoricá­ért és lisztéi;*, mezérc. Vásárnejyi­sugárut 98, Gedó medett, üé-u*an. Petróleumot tzalas takarmányért adok, 8 meier vastag gumicső e.cseréi­hetö. Galamb-utca 1. A d á s-v étel Bélyeggyűjtemény*, tömegbélyegei veszek, raius óeiyeghcreskedes, lskoia­utca 29, togadafmi templommal szemben. 100-as Wanderer motorkerékpár teljesen uj eladó- Vapas, Margit­utca 12. Mély gyermekkocsit veszek, vagy élelemért cserétek. Báró Jósika-ut­ca 25, az udvarban. Különfélék Bőrkabátok javítása, festése szak­szerűen készül Csoidas bórruhakészitö­mestérnél, Szent Miklós-utca 7. Felsővá­rosi templom mögött. Elveszett egy jbaina fél íérfikabSi szeidan este pénztárcával, iratokkal. A megtaláló élelem jutalmat kap. larján­utca 29. csö&zháznái, Füszeriizíetet bérbe vennék Szege­den vagy vidéken. Jelige ^Megegye­zés«. Vendéglőt vagy kocsmát bérelnék. Jelige >Ipar«. i^mmmmMummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmni Felelős szerkesztő: GARDOS SANDOB­Felelős kiadó: KONCZ LASZLO Kiadja: HÍRLAPKIADÓ KFT Szerkesztőség: Jókai-utca 4 Telefon: 493 és 103 Kiadóhivatal: Kárász-utca 6 Telefon: 325 A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMASA

Next

/
Oldalképek
Tartalom