Délmagyarország, 1946. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1946-01-03 / 2. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! Szegen, 1946, fannár 3, csMBrlgfc ffl, éff. 2. sz. — flra 3QO P QYARO A Magyar Kommunista Párt délmagyarországi napllapfa „fi moszkvai döntés nagy csapás a magyar reakció délibábos álmaira" A moszkvai rádió hírmagyarázójának újévi kommentárja (Mosíkva, január 2) Orlow Iván, a moszkvai rádió hírmagyarázója, ki­jelentette, hogy a Szovjetunió az nj esztendőben nem pillanatnyi mohó érdekekel, hanem történelmi felada­tokat szolgál. A magyarországi reak­ciósok mindent elkövetnek a gyökeres demokratikus átalakulás ellen. A Füg­getlenségi Front pártjain meghúzódó magyar reakciósok a nagyhatalmi el­lentétekben bízva szemérmetlen nyílt­sággal kezdték meg suttogó hadjára­tukat. Különösen erős volt ez 'a had­járat a nemzetgyűlési választások előtt. Jól véssék a fejükbe a magyar reakciósok, — mondotta a hirtná­gyarázó — hogy az EgyesTilt Államok, a Szovjetunió és Anglia szilárd bé­két akar a világnak, a fasiszták ki­zárásávál. A moszkvai döntés nagy csapás volt a magyar reakció déli­bábos álmaira. Biztosiljűk őket, hogy az uj esztendő még kiábrándítóbb ébredést hoz álmákból. (MTI) A hivatalos lap újévi számában megjelent a lakásodéról kiadott rendelet Hogyan számítandó ki a nem védettbérü lakások adója? — Az albérlő a iőbérlőnek fizeii ki a lakásadót - Szegedre még nem érkezett meg a hivatalos lapban közölt kormányrendelet 1 millió pengőt trtall M a Tárosl Ma. zenm sürgős Javítási munkálatainak elvégzésére. így minden remény meg­van arra, hogy a képtár és a muzeum egy része hamarosan megnyílik, a Somogyi-könyvtár, mint ismeretes, tel­jes egészében zavartalanul működik Szőke Mihály múzeumigazgató egyébként ujabb jelentést tett dr Csallány Dezső, Németországba mene kült volt igazgató által elvitt érté kékről s kérte a város hatóságii hogy Csallány ellen országos körö zést adasson kl és amikor hazaiéi Németországból, azonnal tartóztassál; le. Csallány, mint ismeretes, magával vitte a nagyszéksósi kincsleletet, kél ** (él kiló színaranyat, valamennyi arat.y- és ezüsttárgyakat, bélyegalbu mokat, e^p Írógépet és egy arche ológiai Contax 3. fényképezőgépet. Szőke Mihály igazgató arra is kéri a város hatóságát, hogy a városi hivá talokba elvitt muzeális értékű képeket és állami letéteket szállítsák vissza a muzeum "képtárába. Budapest, január 2. (Saját tudósí­tónk telefonjelentése.) A hivatalos lap újévi száma kpzli a lakásadóról szóló rendelet részletes leírását. A rendelet szerint a lakásadó alól mentesülnek a háborús események következtében lakhatatlanrt'á vált helyiségek és üre­sen álló lakások tulajdonosai mind­addig, amíg azokat használatba nem lyiségeknek nyersbérét, amelyeket 1939 szeptember után szabad bér­megállapítás mellett adtak bérbe, a 'akásadó kiszámításánál az emlilclt időpontot megelőző időben bérbeadóit hasonló helyiségekért fizelcSt bérek­kel történt összehasonlítás utján becs­léssel kell megállapítani. Ha a la­kásban szobánkinl két személynél ke­vesebb lakik, akkor a lakásadót anv­nyiszor kell husz százalékkal fel­emelni, mint amennyivel a lakásban lakók száma a szobák számának két­szeres szorzatánál kevesebb. Albérlet escicn az aibérlő bérleményére evő lakásadót az albérlő fizeti meg a fő­bérlőnek. A lakásadót minden hónap 5-ig kell a háztulajdonoshoz eljut­tatni, a háztulajdonos pedig a kiszá­mítási jegyzék kíséretében minden hónap 8. napjáig köteles a községi elöljárósághoz befizetni. Mii mond a sre^d^pé^r'.'gy;gz:zgaic3ág A szegedi pénz'ügyigaJjgatóságon, ahol szerdán délelőtt érdeklődlünk a lakásadórendelet végrehajtása iránt, nem tudtak semmi bizonyosát mon­dani, merf'a hivatalos lap még nem érkezeit meg Szegedre és igv nem ismeretes a rendelet pontos szövege. Ennek ismerete nélkül pedig nem le­het dönteni a rendelkezések alkal­mazásáról, mivel több kényes pont magyarázatára vonatkozóan eltérések vannak. Egyik budapesti napilapban például az volt, hogy a lakbér 200— 1000-szeresének összege egy évre fi­zetendő tizenkét egyenlő havi rész­letre elosztva. Ezzel szemben egyéb jelentések hangsúlyozzák, hogy a 200—1000-szeres összeg havonta fi­zetendő. , —oöo— Január huszadikára elkészül a vasúti híd gyalog- és teherforgalmi átjárója Dénes elvtárs polgármester szigorú vizsgálatot indított annak megállapítására, miért nem készült el eddig a hid — Szerdán 50 szakmunkás és 30 napszámos állt munkába (Szeged, január 2) Dénes Leó elv­társ, polgármester szerdán reggel ér­tekezletet hivott egybe a szegedi vas­úti hid gyalog- és teherforgalmi át­járója problémájának azonnali megol­dására. Az értekezleten megjelent Cserta főmérnök is a MÁV szegedi üzlclvezetősége részéről, valamint a városi mérnöki hivatal vezetői. Dé­nes Leó elvlárs, polgármester a'z ér­tekezleten bejelentette, hogy szigorú vizsgálatot tart a felelősség megálla­pítására: mi az oka annak, hogy a hid még máig sem készült el. A mér­nöki hivatal vezetői részletesen refe­ráltak arról, hogy a hidat október hónapban vették át az orosz katonai parancsnokságtól, ezután nyomban hozzáfoglak, hogy a hid elkészítésé­hez szükséges anyagot beszerezzék. Nagymennyiségű faanyagra volt szük­ség, amelyet a város erdejéből ter­meltek ki és a Lippai-fürészgyárban dolgoztatták fel. A szögeket nyers­anyagból állíttatták elő. Az anyag­beszerzés miatt a munka nehezén ha­ladt előre. esuDÓn a feljárók kubikos munkájával lehetett haladni. Ma az a helyzet, hogy az ujszegedi átjáró készen van és a szegcdi átjáró is el­készül a napokban. Az összes szfik;é­ges anyag január 10-re lesz meg. Szerdán ölvén szakmunkás és ~ harminc napszámos állt mankó­ba és remény van rá, hogy a hid' legkésőbb január 20-ra elkészül. Dénes Leó polgármester egyébként a hid elkészítését szinte naponkint sürgette a közlekedési minisztérium­ban, ahonnan a legújabb értesülés szerint elrendelték, hogy a vaspon­tonhiú, amely a Nr.gykörutat köti majd össze Újszegeddel, szintén el­készül tebrnár folyamán és nyomban hozzálátnák felállításához. A hid mo­dern emelőberendezéssel lesz ellátva, hogy az a hajóforgalom idején szét­nyitható legyen. A közúti hiddal KapesorafiTan szak­értők körében felvetődött annak lehe­tősége, hogy a kirobbantott részek­helyén bárom betonoszlopot emelje­nek és a gyalogjárók számára járha­tóvá tegyék a köznti hidat adtfig, amíg a hiányzó vasalkatrészek elké­szülnek és a hid ajjácpiléséhez hozzá lehet látni. A MKP iavaslatára A kultuszminiszter 5 milliót utalt ki a Városi Muzeum restaurálására Országos körözést adnak ki a muzeum volt igazgatója ellen, aki szökésekor magával vitte az intézet kincseit (Szeged, január 2) A MKP szegedi szervezete nagyarányú akciót indí­tott a háborúban megrongálódott és korábbi igazgatója állal kirabolt Vá­rosi Muzeum reorganizálása érdetrí ben. A szegedi Városi Muzeum ké­regét pártunk központja felterjesz­tette a kultuszminiszterhez, ahonnan most az a válasz érkezett, hegy a vaj lós- és Iröv»ltfat4«tt<rv1 tnfnfoíer jft­Visinszky, Harriman és Kerr a román királynál (Bukarest, január 2) A román sajfá és rádió hivatalos jelentést közöl, amely szerint Mihály román Hrőlj jauitár F-en *h.inallg*íáson fogadia Vi­selsz ki szovjet helyettes népbiztos^ Harrimant Amerika moszkvai nagy­követét és Clark Kerrt, Nagybritanhia moszkvai meghatalmazott miniszterét Az egy óriág tartó kihallgatáson á szövetséges megbízottak ismertették a moszkvai tanácskozásoknak Romániá­ra vonatkozó jegyzékét. (MTI). Meghosszabbították a bankiegyek felülbélyegzésének határidejét A közlekedési nehézségek miatt az ország egyes részeit nem tudták kellő időben ellátni a bankjegyek felülbé­lyegzéséhez szükséges bélyegmennyi­séggel. Ezért a kormány a bankjegyele felülbélyegzésének határidejét január 12-ig hosszabbí­totta meg. A bélyeggel el nem lótott 1090, 10.000 és kékszínű 100.090 pengős január 5-ig szabálgos fizetési esz­köz, január 5-t6i 12-ig csak bélyeg vásávolható e pénzekért, januárt 12 után pedig a Nemzeti Bank sem fogadja el. Az árbe:«ten^snél kövőíe iJi eljárás (Szeged, január 2) Amint ismere­tes, Rónai közellátásügyi miniszter rendelete értelmében minden iparos és kereskedő köteles január 6-ig beje­lenteni az 1945. évi december 15-1 eladási árait. A szegedi kereskedelmi és iparkamara ezzel kapcsolatosan érintkezést keresett a minisztérium­mal annak tisztázása érdekében, hogy a december 15-i árakat kell figyelembe venni abban az esetben is, ha ezen a napon eladást nem eszkö­zöltek. A minisztérium hozzájárult eh­hez az értelmezéshez és igv abban as esetben is a december lö-iki árkalku­láció szerint kell az árakat bejelenteni, hf ezen a naopn tAnylqges üzleti el-

Next

/
Oldalképek
Tartalom