Délmagyarország, 1945. november (2. évfolyam, 248-271. szám)

1945-11-18 / 261. szám

1945 november 18. ÖELMAGYAHÜ US Z Á G Egy évvel ezeléíí felení meg Délmagyaror^zág Egy év a demokrácia és a nemzeti újjáépítés szolgálatában (Szeged, november 17) November 5 0-ike örökre emlékezetes és neveze »s dátuma nemcsak Szeged, dc az Igész demokratikus Magyarország saj ójának. Egy évvel ezelőtt ezen u lapon jelent meg fsmét a D álmagyar ferszág, mint a felszabadulás lázában Igő Magyarország, a frissen megszö letelt magyar demokrácia szabad, uj­langu harcos orgánuma. A tomboló iyilas önkény, amely 1944 március 9-én a'pémet megszállással szakadt z országra, eltiporta a baloldali D.ü­aagyarországot. Alig telt eí egy fél sztendő, a felszabadulás lehetővé ette, hogy a' lap, mint a Magyar lemzett Függetlenségi Front lapja tá­nadjon fel Megindul a felszabadított Magyarország első napilapja Az lij Délraagyarország a Magyar E emzeti Függetlenségi Fronttal egy őben született meg A felszabadulás uáni időkben kilenc napon keresztül Vépakarat tímeü jelentetett meg la tol a Kommunista Párt, a megszülető kagyar demokráciának azonban szük­sége volt olyan sajtóorgiaumrajrámely t pártok koalíciója alapján jelenik iaeg. A lap megalapítása körül jelentős v-erepet vállalt pártunk, a Magyar kommunista Párt. Révai József elv­társ és Koncz László elvtárs, akik Isztában voltak vele, nogy ít magyar lemokrácia csak harcos szellímü sajtó jcgilségével ereszthet gyökereket és frősödhet meg, a Független KDgazda­I árltal és a Nemzeti Parasztpárttal, letve annak vezető férfialva/, dr. SaToglt Istvánnal és dr. Erdei Fercnc­tel karöltve megalapították á Délma­t rarországof, mint a Nemzeti Függet­nségi Front lapját. November 9-én lezdödtek a tárgyalások a pártok kö­íött és tiz nap ninlva méjirlcnt a babad1, független, demokrat'kűs Ma­gyarország első demokratikus napí­japja, a Détmagyarorszá* jól megszer­lezeli szerkesztőséggel, az akkori ví­tonyokhoz mérten aránylag kitűnő lirszolsálaltal. A lap élén a Balogh— prdei—Révai-triumvirátus állott mint •zerkcsztőbizottság, Erdei Ferenc jzcnkivül felelős szerkesztőként Is jc­( yezte a lapot. Felelős kíadókéut oncz László irányította a lap kiadó hatali ügyelt. A fontosabb posztot t etöltő belső munkatársak Bereyné sányl "Piroska, dr. Donászy Kálmán ls Erőé' Sándor voltak. Szemelvények az uj Délmagyarország első számából A demokratikus Magyarország élső napilapjának megjelenését nagy ár­tfeklődés előzte meg. November 19-én léiben Szeged és a környező tanyák, falvak népe lázas izgalommal vette kezébe a demokrácia uj hírnökét. A lap első oldalán félkövér, kéthasábos ti futó szedéssel közölte Vörüs János későbbi honvédelmi miniszter felhívó lát a magyar nemzethez, amely arr-­izólitotta fel a magyar haisereget, faagyja abba a reménytelen küzdel­!het. csatlakozzék az ország felszaba­dítóihoz, a "dicsőséges Vörös Hadsereg katonáihoz, a lakosságot pedig arra Iivla fel, bogy álljon a magyar de­hokrácia zászlaja alá. A vezércikk •Vörös János szózata* eimmel szin­tén a kiáltvánnyal foglalkozik. A nyolcoldalas első szóm uilnden lapján, minden hasábján és minden során a felszabadulás, a felszabadult­ság boldog érzete ujjong. »A Délma­gyarország megindulása clé« chnen a demokrácia első orgánumának meg­jelenését méltató cikket közölt az nj­ság. Egy eleven aklualitlsu hosszabb Kossuth-idézet és a »Magyar Jakobi­nus dala* cimü Ady-vcrs is arra mu­tattak, hogy uj hang, uj vilig van születőben ezeken a ha iónokon. A legújabb orosz hadijelentélek, ame­lyek a Vörös Hadseregnek a magyar harctereken folyó diadalmás előre­töréséről számolták be, szmtéa me­rőben ujat jelentettek a megszokott német badijelentésck hazudozásaival szemben. A helyi hírszolgálat élén kolümnás riporfo állolt »A meginduló sregcdí étéi nyemában« címen. A cikk beszá­molt a város legelemibb szükségletei­nek, a villanynak, a gáznak, a villa­mosforgalomnak, a kísvásutnak a bU­tosilásáról, az Sszi mezőgazdasági munkák állásáról, a közigazgatás, köz­rendészét és közbiztonság munkájá­ról, amely akkor már meg volt szer­vezve. Az •Uj beosztás a városházán* cimü cikk is a közigazgatás átszerve­zésével foglalkozott. A liírro va'tban az éledő Szeged tanujaként ujjongott ez a kis hir: sMcgnyflt a városi rííz­fürd£«. Itt olvashattuk azt a híradást is, hogy a fogadalmi templom feles tiszteleteit az ősz és a tél hátralevő szakában az altemplomban íartjíl meg, mert a belövések következtében betörött templomablakok miatt a szé kcscgyliázban hideg van. SamÜfriÜkál is közölt az első szám: ŐLtárty Lajos • Süt a nap* cimü darabjínak előadá sáról számolt be a színikritikus. Sok más, érdekes közlemény, hivatalos hirdetmény lelte ezenkívül változa­tossá az első. számot. Az efső szám 20 000 péioányban jelent meg, ami vidéki lap történeté­ben szinte egyedülálló, a példány­szám később napról napra emeli'dett mert az érdeklődés nem nak Szege den, hanem vidéken is nőtt Ar egész akkori felszabadult Magyarország agy­szólván a Débnagyarországo? olvasta Hónap végére Makótól fel egészen Kecskemétig a Délmagyarország volt a legolvasottabb újság az időközben itt-ott megindított lapok mellett. A kezdet küzdelmes és boldog fel­szabadulást hozó napjai után a Dél magvarország a fejlődés egyjnes ut­ján továbbhaladva erős oszlopa lett a magyar demokráciának, raaji mint a Magyar Kommunista Párt déhnngyar országi napilapja még inkább fontos feladatokat oldott meg ezen az uton A mostani évforduló, 1915 november 19-ikc munkában gazdag egy eszten­dőt jelent a demokrácia £s a nem­zeti újjáépítés szolgálatában. Ami iránt nem voltak „alkotmányjogi aggályai" Teleki miniszter urnák A szegedi Városi Muzeum helyreállítására 67 millió kell és Teleki gróf 200 ezer pengőt utalt ki erre a célra Elkészült a muzeum és a Somogyi-könyvtár helyreállítási munkálatainak költségvetése önálló lakatossegéd munkát kapnat lelentkezés: Mura-utca 2, Balogh. (Szeged, november 17) Teleki Géza glróf ex-kultuszihiniszter, akinek »al­kotmányjogi aggályai* lámadtak a munkásság bérkövetelései miatt s ez­zel indokolta lemondását, nemcsak a munkás jogokkal szemben viselkedik áeniokráciaellencsen, de a magyar knlinra szent ügyét Is szabotálta. A hadműveletek következtében erősen megrongálódott szegedi Somogyi­könyvtár és Városi Muzeum épületé­nek rendbehozására a tnod távozó kultuszminiszter uh — mint ismeretes — nemrégiben kiutalt — ird és mondd — 230.000 pengőt. A Városi Mu­zeum megbízott igazgatója, Szőke Mi­hály most készítette el a muzeum és a könyvtár helyreállítási munká­latainak költségvetését, amelyet fel­terjesztett a közoktatásügyi minisz­tériumba. A költségvetésből kiderül, hogy azok 1 munkák, amelyek elvégez­tetésérc Teleki Géza grfií 230.000 pengő! utal! ki, nem kevesebbe, mint 67 millió pengőbe kerülnek. A költségvetéssel egyidejűleg Szőke Mihály megbízott muzehmlg-izgafó el­készítette a Somogyi-könyvtl ^és a Városi Muzeum 1946 évi munkater­vét is. Ami a személyzeti ügyeket il­leti, a legfontosabb és legsürgősebb teendő az, hogy az ül osztállyal ren­delkező muzeum megfelelő képesítésű cs muzeum! gyakorlattal bíró két vég­leges átlásu tisztviselőt kapjon. Eddig ugyanis az volt a helyzet, liogy aj tisztviselőket, mire megszerezték mu 7.eumi gyakori a luk a 1, többnyire cíhe­lye/.ték a miizcuiiilól s uj tisztviselők kezdhették élőiről az egészet .. Hala­déktalanul gondoskodni kívánnak a négy főnyi altiszti személyzetnek hat före történő kiegészítéséről, mert munkaerő hiányában vontatottan,nagv zökkenőkkel tudják csak ellátni a ké; intézet szolgálatát, különösen a ne héz és egész napot igénybevevő könyv tárt szolgálatot. Ugyancsak két ál­landó ruhatáros kinevezését szorgal­mazza a munkaiorv, mért igy az al­tisztek felszabadulnak ez alól a ter­hes szolgálat alól is és szakszerű munkára vehetik igénybe őket. \ murtkalerv beszámol arról is. hogv az épület külső és beriő mun­kálatai október 15 óta folynak. A külső munkálatok között a legfonto­sabbak azok, amelyek az időjárás vi­szontagságalt megelőzve nem engedik meg, hogy ujabb károk keletkezhesse­nek a múzeumban, illetőleg a könyv­tárban. Ajtók, ablakok megjavítása, a hiányzók pótlása, a teljesen elpusz tult kupolafelsőrész befivegezése, a WEJSZFELER TESTVEREK PAPÍR éü RÖVIDÁRU VISZONTELADÓKNAK SZEGED, KÖLCSEY-UTCA 2 Működd tc'e onszimuak, 1*4 kupolacsarnok alsó üvegezésének pót­lása, ezenkívül a kőművesmunka foly­tatása, különösen — a háborúra erő­sen emlékeztető — homlokzat hely­reállítása. A kidőlt betonoszlopot újra cl kell készíteni és felállítani, a bejá­rat előtti két művészietlen bomofcfcő­sjohrot eltávolítani. Az épület előtti két oldalfeljárót szintén véglegesén rendezni kell, ezenfelül az épület aj­tóit biztonsági zárakkal, vasalásokkal és biztonsági csengőkkel kell ellátni, A Somogyi-könyvtár könyvállomá­nyát at kell rendezni és áüandúaa pó­tolni. A könyvtár betűrendes és szak­katalógusának újrarendezése, könyv­kötés, könyvek beszerzése és a hiá­nyok megállapítása szerepei' még a munkatervben. A szépművészeti osz­tály anyagát és a kiállított müveket is át kell rendezni, kiegészíteni és fel­cserélni. A munkaterv szúk íégcsnek tartja a városházára kiadott mazrálto képek és egyéb értékek felülvizsgálá­sát, a képek címkézését, kerettel való ellátását és a leltár szigorú átvizsgá­lását. A régészeti gyüjteményilél kü­lönösen nagy feladat a hiányok meg­állapítása, mig a természetrajzi osz­tályon a legfontosabb az egész osz­tályra kiterjedő fertőtlenítő és konzer­válást munka elvégzése. l!gvanez rt helyzet a történeti tár és a néprajzi osziály anyagával kapcsolatosan. Azo­kat a népművészeti lárgyákaf, ame­lyek eddig ládákban elraktárazvá nem voltak hasznosíthatók a tudomány és a kultura szempontjából, a műnk" terv szerint ki fogják állítani. A munkatervezet azonban csak a' ­kor vafósithaíó meg, ha jelentős lami támogatás áll a szegedi muzc: rendelkezésére. Szeged város főisp. jónak és polgármesterének, valami, az összes pártoknak e-vtiltesen ki ­felkarolniob a Városi Mnj.mim és c Somogyi-könyvtár helyreáfFt.ísűn: és fejlesztésének komoly proWmá}: ­Erre Tömörkény és Móra muzeun::' kötelez! Mozik műsora Korzó Mozi Szerdától, november 14-től kezdve az előadások kezdete a téli szezonban; fél 8, negyed 5 és 6 órakori Uj magvar filmi Simor Erzsi. Nagii István, Greguss, Turag, Pclhtx és Misoga együttes főszereplésével: A gazdátlan asszony. Azonkívül: A leg­frisebb Heti Ilirck. (Telefon: C24.) Belvárosi Mozi Ma és mindennap Afrikai ör|árat, az amerikai Universal filmgyár világ­filmje Magyarországon először, Buda­pestet megelőzően I Előadások fél 3, negyed 5 és 6 órakor kezdődnek, (Te­lefon: 6-2">) Széchenyi Filmszínház Ma és mindennap bemutatásra kerü\ a kitűnő uj zenásfilin: Muzsika szárnyán. Egy tenorista karrierjének és szerelmé­nek története. A film zenéjét: Bizet, Gsajkowszkij, Riiuszki-Korzakov, B»­r(idiii és Flotcv müvei szolgáltalják. Soha nem hallott hangverseny í I! Azonkívül: Uqíépitési ver<eay, a leg­újabb riportfilm. Előadások kezdetei fel 3, negyed 5 és 6 órakor. JÖN! November 22-től a sztárok filmje: Z I E G F E 1,1) G I R L, a nagy látványos, zenés, táncos revüfilm. Kerlá fan Halínsrésetn állandóan nyitval Kitűnő borok, valódi kisüsli pálinkák, rumok kihordásra kedvezményes árban kaphatók KUCSKA MIHÁLY Kossuth Lajos-sugárut 21, telefon 128. HflPfHY HSÜlffl Makay Margi', Radnóthy ín, Róbert Zsuzs'% LehoSay Argád, Lenfray "U BIN nmmwiM, flfiíj0r? múi november i8-ánf vasárnap délután fél 6 órai kez­dettel a Nemzeti Színházban! Rendezi az 5. honvéd kerületi parancsnokság a Vöröskereszt javára

Next

/
Oldalképek
Tartalom