Délmagyarország, 1945. október (2. évfolyam, 222-247. szám)

1945-10-11 / 229. szám

P E L M A li t A n U «í S A X Q 1045 október 11. •••••••••• Egy évvel ezelőtt Hogyan vonult be Szegedre a Vörös Hadsereg Fejvesztett menekülés a városból — A visszavonulók felrobbantják a hidakat és kifosztják a geffól — Megalakul a polgárőrség — Izgalmas napok a város­háza pincéjében — Átadják a várost a Vörös Hadseregnek (Szeged, oklóber 10) Egy évvel ez­előtt szabadult fel Szeged a néme­tek. a fasiszták, a nyilasok uralma Silói. Egy év leli el, Szeged közön­sége azonban még ma (cm tudja. Julajdonképperi hogyan történi a vá­ros átadása a diadalmas felszabadító (Vörös Hadseregnek, liogyan foglalták el a várost az orosz kalonák. Szeged szeptember vége Tus izgalomban remegett, dörgés már belekkel óta hábo­Az ágyu­elöbb idehallat­szott Makó és Hódmezővásárhely bá­nyából. ai. október 8-i szép napsülc­ifs vasárnapon jelenlek meg az első »rn*z járőrük x város halárában. Ugyanekkor kiragasztották az tilcán H kiürítési plakátokat. Délelőtt 10 óra­lói kezdve olyan volt a város, mini a felrnklalott hangyaboly. Sokezren igyekeztek a pályaudvar feló a me­nekülő vönalokra, sokan indullak cl az országúinkon gyalogosan vagy va­lamiféle járművön, de a nagy löhb­gég, Szeged munkássága és józan­KM'iUléleiii, demokratikus érzelmű polgársága nyugodtan varia a/ rse­wényekel, a reilpgell nyitásuratenilél való sziibadnrás örömével eltelve. 4 városháza pincéjében Amig kint a városban ezek az ese­mények zajlottak, a városháza' pincé­jében néhány föbül álló férficsoport azon tanácskozott, mi a leendő Sze­gi d kiürítése és a felszabadító hnd­ibreg közeledésének pillanatában. A ráró- vezetőségének néhány tagja és p szegcdi közélet több szereplője ok­lóber 8-án délelőtt jött össze clő­jizőr a városháza légopincéjcben, bogy (elkészüljön az elkövetkezendő na­pokra. Délulán 2—3 órára minden halóság és a karhatalom is cllünl a városból. A városháza pincéjében ta­nácskozók rögtón átlátták, liogy első­sorban rcndfcnnlarló karhalalomra van szükség. Akadtak is íérliak Ko­mócsin Illés és I'oilor Imre elvtársak személyében, akik megbizhaló embe­rekből, főképpen épitijnmnkásokból és az illmaradt, meg a környékből ha­zaiéit munkaszolgálalosokból polgár­őrséget szervezlek. A polgárőrség ínég vasárnap délulán megalakult, egye­lőre csak 30 taggal, elég gyatrán fel­fegyverezve, mert a lőfegyvereket a kivonuló rendőrség és katonaság mind magúval vitte. A hétfőre virradó éj­szaka aránylag nyugodtan tett el. A hétfőt nap tragikus eseményei a hi­dak felrrobbantása és a "gettó kifosz­tása voltak, fll azonban a karhatalom igen gyorsan és eredménycsen avat­kozott he. Oklóber 10-én este követ­kezett he a nagy változás. Hét óra tájban hagyták c7 a várost az utolsó visszavonuló magyar, csapatok. A vá­ros déli halárából szórványos ágy lé­lövések, némi géppuskatűz és némi kézifegyverropogás hallalszolt bc a városba. A városháza pincéjében le­vök próbáltak telefonösszeköttetést kapni a város különböző részeivel, a telefonközpont azonban akkori már nem működött. Nyolc ura után még egy elkésett visszavonuló osztag tag­jai dörömböllek a városháza kapuján, dó nem engóüték be őket. A pineéhen levők ekkor lövöldözés zaját hallot­ták. A lő vés éket a visszavonulók ad­ták le. másnap hal polgári holttestei találták a Szccheny i-íéren, Jönnek az oroszok . .. Közben a legopincébcn levők meg­állapították, bogy á különböző légo­kózponfftl; őrségei a helyükön vannak és telefonvonaluk is jó. A városháza légolclcfonjának letepe azonban ki­merüli és nem lehetett beszélgetni. Valahonnan zscblúinpaelcmcl szerez­lek és ennek a segítségével felvették az összeköttetést Alsóvárossal és a tűzoltólaktanyában levő légoőrséggcl. Nvole óra tájban az. alsóvárosi isko­lában levő őrség jctentelte, liogy a közeiben egy páncélkocsi állott meg és a beiöle kiszálil katonák idegen nyelven beszélnek. Csakhamar iöbb idegen páncélos érkezését jelentették. Ebből tudták meg a várösházán te­vék, bogy Alsóvárost már elfoglalták a szabadkai országútról jövő orosz különítmények. Elfoglalásról ugyan komoly formában nem lehetett szó, mert ellenállás alig voll, csak az alsóvárosi "(emelőnél fordult elő ki­sebb csetepaté," a védők azonban in­nen is hamar visszavonullak. Tiz­érakor már a I)u£ontes-lé;cri állottak az orosz páncélosok, amint azl a bel­városi iskola légoprsége a városházá­nak jelentette. Az éjszaka nyugodtan lelt el. Kora hajnalban kinyitották a városháza kapuját, á kitekintők a Széchcnyi-léreii egv orosz páncélost pillantottak meg. Odamentek és Fehér Mátyás tolmácsolásával érintkezésbe leplek a páncélos parancsnokával. A váras vezetőségének tagjai közöllek, liogy a várost átadják a Vörös Had­seregnek és kérik a lakosság számára a frlszabadilék jóindulatát. A Vörös Hadsereg lisztje megnyugtató kije­lenlésekel tett és arra kérte a város vezetőit, hogy őrizzék meg higgadt­ságukat.' Az orosz katonaság zömének bevonulása már a lakosság szemelát­tára folyt le. 'Három nap múlva, októ­ber 14-én érkezeit meg Szegedre csa­pataival Iliilyenko alezredes és ál­ve ttc a város parancsnokságát. A hízott baromfi zsirját hatásági áron jegyre osztják hi A libamájat és husi külföldre szállítják gépekért és tenyészállatokért (Budapest, oklóber 40) Kedden dél-'a baromfirendelet végrehajtását tár­elöl 1 fontos értekezletet tartottak a köz- j nyalták meg. A közellátásügyi miniszter ellátásügyi minisztériumban, amelyen barom firendelcte eredményeként máris valamennyi érdekelt meghallgatása után megindult a hízott baromfi széleskörű | felvásárlása. A baromfizsirl a közellá­; tásügyi miniszter a munkabérekhez at SZÉCHENYI MOZI Csütörtöktöt mindennap be­mutatásra kerül a nagyszerű magyar vígjáték: DunauartB randevú l'öszercplők : K a b a S Gyula. Perez el /.ila, Ráday Imre, Csorios Gyula és Balla Uci. Azonkivül: Ooiaifl a rendőr Wall Disney rajzos Irükk­lilmje kalmazkodó olcsó lialósúgi áron jegyre fogja kiosztani a városi lakosság 6» az iparvidékek dolgozói közöli Olcsó úron kerül kiosztásra a baromfiaprólék is. A libamájat és busát külföldre szállít­ják, ezekért finom mechanikai gépeket és tenyészállatokat kapunk cserébe. Illetékes helyről figyolmezlclik a közönséget, bogy hizolf baromfioúsúr­lására kizárólag a közellátásügyi mi­niszter állal megbízott kereskedő jogosult. Sovány baromfit a maga szükségletére bárki vásárolhat, dc egyik helységből a másikba szállítani, vagy postán fcL­adni kizárólag a közellátási miniszter szállítási engedélyével lehet. (MTI.) A Kommunista Párt szegedi szervezete táviratban fejezíe hi ragaszkodását és harckészségét Rákosi Mátyásnak Előadások krzdele: 3, három­negyed 5 és fél 7 urakor. Elővételi pen/tir d. <:. 11 —12 óráip. Pc íilár- | ny tás délután »> eKuilá. keiutele elöli lélórdvii. (Szeged, október tü) A Magyar i Kommunista Párt szegedi szervezete ' kedd "Ii "délelölt rendkivüli üsszveze­lőségi illést tartott, amelyen időszerű j politikai és pártszervezett kérdéseket ' tárgyallak. Az ülés egyhangú felkcse­1 "léssel határozta el, hogy az alábbi szövegű táviratot küldi cl a párt nagy vezérének, Rákosi Mátyás elvtárs­im!;: " T'r-f*[ RákoM Mátyás elvtársnak, a Magyar Kommunista Párt vezérének Budapest. A szegedi pártszervezet vczclösége őszinte ragaszkodással és harckész­ségbe] köszönti Rákosi elvtársat. Szer­vczeliink lörcllcn bittel és akarattal végzi kötelességét. Harerakcszcn várjuk Rákos? elvtárs és a központi vezetőség utasításait. Nem fogadta el a város a huszonháromszoros vil­lamos egységáremelést A most bemutatásra kerülő számlál 10. a következői 15 pengős egységáron fizetik a fogyasztók (Szeged, október 10) A gázgyár köz­ponti igazgatóságának megbízottai a liét elején ismét Szegedre érkeztek, liogy folytassák a villamosegységár fel­emelése ügycbíii megkezdett tárgyalá­saikat. Amint ismeretes, a közellátási mi­niszter engedélyezte a gázgyárnak, liogy az áram egységárát a tavalyinak buszon­liáromszorosár.i emelje fel. A gázgyár ezt az emelést végre is akarta hajtani, A tárgyalások szerdán délelőtt fejeződ­lek be Dénes Leó elvtárs polgármester, Róna Béla elvtárs tanácsnok és a gáz­gyár megbízottai között. A tárgyalások eredményéről Róna elvtárs a követke­zőket mondotta : — A minisztérium által engedélye­zett és a gázgyár központi igazgatósaga által végrehajtani szándékozott 23-szoros emelést néni fogadtuk el, ezzel szem­ben ugy egyeztünk meg a Központi Gáz- és Villamossági Rt kiküldötteivel, hogy a legutolsó, most bemutatásra kerülő számlát 10 pengős egységáron fizetik a fogyasztók, akár kiegyenlítet­ték ezt a számlájukat, akár nem, a kö­vetkező számlát pedig 15 pengős egy­ségárral állítja ki a gázgyár a fogyasz­tóknak. Az egységáram emelésére vonatkozó megállapodás tehát, amint a nyilatko­zatból látjuk, lényegesen kedvezőbb a miniszter által engedélyezettnél. Minden elismerés megilleti a város kommunista vezetőségét, amely nctn engedi az amúgy is tullerheít fogyasztókat ujabb horribilis villamosegységár emeléssel sújtani. A párták osztják hi a jegyeket a csiitörlökesli díszelőadásra A Nemzeti Bizottság (mini lapnak más helyén megfedik) csütörtök e-.e G órakor nagyszabású díszelőadást rendez a színházban a felszabadulás ünnepén. Az esti előadás jegyeit * Nemzeti Bizottság a pártok kii/öli oszdtila szél és így mindenki a saját parijánál díjmentesen igényelhet a díszelőadásra szóló jegyekel. Nagyvárosi iizlct ! Főváros) 6ru ! Vlűílii őrak! a BOOIJ BOLT-ban Kdrász-utcQ 13. Aranyai és ékszert magas áron veszik. Hazahozzák Németország­búi a zagyvapálialvai üveggyár teljes felszerelé­sét és gépi berendezését (Budapest, oklóber 10) Az iparügyi minisztérium nemrég kiküldötte meg­bízottját Németországba, bogy a náci gonosztevők állat leszerelt és elrabolt magyar gyári berendezéseketfelkutas.a és hazahozataluk iránt intézkedjék. A kutatások során a minisztériumi ki­küldött megtalálta xualnhol Német­országban« a zagyvapál falvai üveggyár teljes felszereléséi és gépiberendrzését. Az iparügyi minisztérium most lépése­ket tesz, liogy az amerikaiaktól minél hamarabb megkaphassa az engedélyt az üveggyári gépek hazahozatala tekin­tetében, hogy a miskolci üveggyár mel­lett még egy gyár állithasson elő ablak­üveget. A zagyvapálialvai üveggyár a szük­séges nyersanyaggal ellátva, megold­hatná n nagy üveghiány kérdéséi A zagyvapúlfatvaí gyár üzembchelyezése az idén előreláthatólag már nem lelic • séges. (VlTl) A MAGYAR KOMMLMSIA FART minden tágja tartsa kötelességének, hogy tevékeny részi vegyen a párl választási mozgalmában! Szervezkedjünk, hogy szervezhessünk 1 A Maayar kommunfsla Párl felit v a tagjai1, luny csuiörtüjm déieiől! a Kálvin-téren. 10 órai kezdeliel felvonulást felszabadulásának eqyéves évfordulója emiékére. fél10-kor gyülekezzenek e z is n k Sze e ) Tiikárs vl r e n

Next

/
Oldalképek
Tartalom