Délmagyarország, 1945. július (2. évfolyam, 146-171. szám)

1945-07-26 / 167. szám

DÉLM AG YAROUSZIQ '1945 Iulius 29/ állam azért nem lehet megfelelő erre • célra, mert a tudom íny finom kér­déseit egy valódi tudós is csak sok évtizedes elmélyült kutató munka után fogja fel, hogyan értene akkor hozzá az állam. Viszont a Magyar Tudomá­nyos Akadémia sem alkalmas erre mai összetételében. En már megpróbáltam belülről átalakítani — jelentette ki az elő­adó —, dc ha nem megy belülről, megteremtjük a szükséges testüle­tet kívülről s ha nem megy szép szóval, megteremtjük erőszakkait Ismertette ezután a Nobcl-dijas tu­dós a bzovjelunióban szerzett legutóbbi tapasztalatait ezzel a kérdéssel kapcso­latosan és elmondotta, hogy az orosz akadémia 220 tagja, a népbiztosokkal teljesen egyenlő elbánásban, javadal­mazásban és tiszteletben részesül. Ott ugyanis felismerték már, hogy a tudós • nemzet legnagyobb kincse, ő mun­kálja ki azokat a lehetőségeket, ame­lyekkel ezután a politikusnak hivatása gazdálkodna Erélyes hangon követelte ezután, hogy a magyar tudósokról ve­I yék le a megélhetés gondját. Amelyik itam ezt nem teszi meg, az önmaga sírját ássa, mert a tudomány a nemzet jövője és életlehetősége A közönség nagy lelkesedéssel és helyesléssel fogadta Szent-Györgyi Al­bert merész és uj szellemiséget hozó szavait. Sokan elragadtatva a nagy tu­dós szavaitól, így kiáltottak fel: Éljen a demokrácia, ahol mindezt ny illan et lehet mondani I Ezért érdemes volt élni! Ehhez a lelkesedéshez igen jó len­ne, ha minél előbb csatlakoznának az Akadémia és az állam illetékes ténye­zői is, hogyMgazán magyar tudományos életet teremtsenek. Felülvizsgálják a bombasérült házakat A bombázás állal lakhatatlanná vált lakások helyreállításához Indokolt esetben segélyt ad a város (Szeged, Julius 25) A város vezető-1 pótban vannak-e és a benne levő la­sége mindent megtesz, hogy a lakás- kósokat lakhatókká lehet-e tenni. A Ínségen enyhítsen. A legutóbbi kózgyü- mérnöki hivatal rövidesen hozzáfog a lésen szóba került a bombázástói vizsgálathoz és összeírja, hány Németország élelmiszert hap a szövetségesektől (Berlin, julius 25) Az egyik szövet­séges tudósító közötte, hogy a német lakosság olyan kicsiny élélmiszcrada­got kap, amely csak ahhoz elég, hogy életben maradjon, de nem nyújt lehe­tőséget ahhoz, hogy a lakosság vala­milyen munkát is folytasson. Az éhín­ség megakadályozása céljából Német­ország élelmiszerküldeményeket kap majd a szövetségesektől. Cukrot nem kaphatnak, mert ennek hiányát világ­szerte érzik. Az angol hadsereg főhadi­szállásáról érkezeit hir szerint Anglia és az Egyesült Államok elállnak attól •z elhatározásuktól, hogy Németország önmagát lássa el. megsérült házak problémája. A tanács­úlés is foglalkozott ezzel a kérdéssel és ennek eredményeként Dénes Leó h. polgármester elvtárs intézkedett, hogy a bombasérült házakat vizsgálják meg abból a szempontból, kijavítható álla­lakást lehetne lakhatóvá tenni róvid idő alatt. A számbajöhető házak tulajdonosait felszólítják a lakások kijavítására. A város indokolt esetben támogatást ad a háztulajdonosnak. OQO Szálast és Szlóiay ellogalásának részletei Egy amerikai katona kétszer pofonvágta az okvetet­lenkedő Szátasií — Sztójay ékszerrel akart vesztegetni Megkezdte működését Szegeden a Terményhivatal (Szeged, julius 25) A napokban uj (Hivatalos közgazdasági szerv kezdte meg működését Szegeden. Az uj szerv a Terményhivatal, amelyeta beszolgál­tatási kötelezettség alá eső gabona megvásárlásának, felhasználásának, nyil­vántartásának céljából állított fel a kormány. A hivatal felállítása késve történt, mert az uj gabona hamarosan piacra kerül és megkezdődik a bcszot­{ altatás. Az előkészületeknek hamarabb ellett volna meg történni, azonban, mint ismeretes, a Faraghó-féle gabona­rendeletet annakidején nem fogadta el • minisztertanács, ujat kellett készíteni s ez némi késedelmet okozott. Most annál nagyobb lendülettel fo­gott hozzá a munkához a hivatal, amelynek szegedi kirendeltsége a Cson­grádi Takarékpénztár Széchenyi-tér 7. szám alatti palotájában az I. emeleten működik Sellei István vezetésével. Sellei István tavalv október­től kezdve a városi közellátási hivatal­nál tevékenykedett és kiváló szakér­telme nagyban hozzájárult ahhoz, hogy • válságos időkben átsegítették a város közellálását a nehézségeken. Most bizo­nyára hasonló sikerrel látja el felada­tát. A Terményhivatal felállítása nagy nyeresége Szegednek. F.zelöttcsak Szen­tesen, mint megyeszékhelyen működött hasonló szerv. £z nagy nehézségeket okozott a szegedi gazdáknak, kereske­dőknek malmosoknak. Mórt nemcsak Szeged, hanem a kiskundorozsmai já­rás, Sr őreg, Deszk és Kübekháza érde­keltjei is itt iutezhetik el a gabonaren­delettel kapcsolatos dolgaikat, mivel ezek a községek is a szegedi hivalal hatáskörébe tartoznak. (Budapest, julius 25) A Zürichből Budapestre érkezeit utasok részteteket közölnek Szálasi elfogatásiról. Egy amerikai batárellenőrző osztag, mint­egy 8—10 főből álló csoportot látott meg a svájci határ felé haladni. Iga­zolásra szólította fel őket, mire a cso­portból kivált egy középtermetű, meg­viselt arcú férfi és papírokat nyújtott át. Az amerikai tiszt zsebrerakta a pa­pírokat anélkül, hogv elolvasta volna. A férfi arra kérte, hogy olvassa el a memorandumot, az amerikai tiszt ezt elutasította, közrefogta az egész cso­portot és a parancsnokságra kisérte. Ekkor Szálasi — ő volt az, aki a pa­pírokat átnyújtotta — tiltakozni kezdett, tekintettel arra, hogy mint külföldi állam államfőjének, megkülönböztetett bánásmódra van igénye. A vitatkozás egyre hangosabb lett, Szálasi kikérte magának, hogy őt egy­szerű hadifogolyként kezeljék, szó szót követett, mire egy amerikai katona kétszer arculülötte Szálasil. Sztójay Döme elfogatásiról egy most hazatért deportált számol be. Egy linzkörnyéki táborban felismerték a közöttük bujkáló Sztójayt, aki aranyat, ékszert igért nekik, ha nem leplezik le. Ennek ellenére átadták az ameri­kaiaknak. (MTI) Nagyszabású sportesemények a ju!:us 29-i ünnepségek keretében Az e'sö szabad kőnyvnapot julius 28, 29 és 39-in rendezik meg (Szeged, julius 2f>) A Magyar Kom­munista Párt julius 29-i ünnepségeinek keretében nemcsak hatalmas méretű nagygyűlés és népünnepély lesz a Szé­chenyi-téren, hanem ritka sportesemé­nyek is lejátszódnak. A népgyűlést sportbemutató követi. Az MTE kitűnő birkózói egy-egy tízperces mérkőzésben a görög-római és szabadfogású birkó­zást, a MaDISz ökölvívói három két­perces mérkőzésben az ökölvívást, a NVM, Tisza és MTE atlétái pedig a súlyemelést mutatják be A Vasutas-stadionban 2 órakor kez­dődik a nagyszabású sportünnepély. Le­játszásra kerül az MTE—Szegedi MaDISz ifjúsági válogatott, továbbá a Vidék válogatott—Szeged válogatott lab­darugómérkőzés, férfi munkásváloga­tott—társadalmi válogatott és női vi­déki válogatott—szegedi nöi válogatott kosárlabdamérkőzés. A gazdag atléti­kai műsorban rövid- és hosszútávfutás, gátfutás, staféta, súlyemelés, súlylökés, távolugrás, magasugrás szerepel (férfi­és női számok). A sportünnepélyen egész Dólmagyarország legjobb atlétái indulnak: Szeged, Szőreg, Dorozsma, Békéscsaba. Hódmezővásárhely, Gyula, Makó, Kiskunfélegyháza, Kistelek, Kecs­kemét versenyzői mérik össze tudásu­kat A julius 29-iki ünnepségek összees­nek az első szegedi szabad kónyvna­pokkal is. A Széchenyi-téren felállított könyvsátrak a haladószellemü magyar irodalom uj, értékes kiadványait fog­ják árusítani. Igy az újjáépítés és az első szabad aratás ünnepe egyben a felszabadult magyar szellem ünnep­napja is lesz. A kereskedelemben is megalakulnak az üzemi bizottságok A kereskedelmi miniszter nagyfontosságú rendelet* (Budapest, julius 25) Gerő Ernő elvtárs, kereskedelmi miniszter rende­letet adott ki, amelynek értelmében minden olyan kereskedő cégnél, amely 19E5 május elseje ulán rendszeresen legalább 15 üzemi alkalmazottat fog­lalkoztatott, üzemi bizottságot kell ala­kítani. Minden olyan vállalatnál, ahol az alkalmazottal; száma tizenötnél ke­vesebb, bizalmi egyéneket kell válasz­tani. A rendelet foglalkozik azzal az eset­tel is, amikor fióküzletek vannak, to­vábbá meghatározza az üzemi bizott­ságok lélszámát és megválasztásának módját. Az üzemi bizottság ellenőrzi az alkalmazottak munkaviszonyából folyó jogainak érvényesítését, az alkalmazot­tak kötelességének teljesítését és a munkafegyelem betartását Ezenkívül felügyel az alkalmazottak gazdasági és jóléti érdekeire, a kulturális, jóléti in­tézmények működésére. Az üzemi bizottság tesz javaslatot a racionális munkamódszerek kidolgozá­sira, az előléptetésekre, jutalmazások­ra. Vitás ügyekben az üzemi bizottság egyeztető bizottságot küld ki. Fz az egyeztető bizottság dönt. Amennyiben azonban vitás ügy merülne fel az üze­mi bizottság és a tulajdono között, akkor az országos kereskedelmi üzemi döntőbizottság dönt. Ennek 12 tagja van akik közül hatot a szakszervezeti tanács, hatot pedig a demokrata mun­káltatói érdekképviseletek küldenek ki. Rádión hivták meg a Magyar Nemzeti Segélyt a bukaresti kongresszusra (Bukarest, julius 25) A román haza­fias védelem szervezete, az Apararea Patriotica augusztus I-én országos kongresszust tart Bukarestben. A ro­mán hazafias védelem szervezetének vezetősége az idő rövidségére való te­kintettel a román rádión keresztül hivta meg magyarországi testvérszervezetének, a Magyar Nemzeti Segélynek kiküldöt­teit a bukaresti kongresszusra. Tehertaxi fuvarozás KOVATS, Csongrádi-sugárut 3 szám. HÍREK Szolgálata* gyógyszertárak Nyilassy A. bérlő Kolsis Kálmán, Ró­mai-körut 22, Barcsay Károly, Tisza Lajos-körut 32, Bulcsu Barna, Kálvá­ria tér 7. -oOo— Hirdetési díjszabásunk: Apróhirdetés 1* szóig 40 — pengő miadea tovább! szó 8 — „ hasábhirdelés mlllimé­lereaklat 10— „ írógépek, számológépek ismét kap hatók Szenesi irodagépnagykereskedő' nél, Szt. Mihály-u. 9. Bemutatás dél után 3—6-ig. Használt gépek vétele. — Az egveteml igazuló bizottság döntései. Az egyetemi igazoló bizdttság keddi ülésén Treer József egyetemi címzetes tanárt nyugdíjazásra ítélte, mert beigazolódott róla, hogy német­barát magatartást tanúsított, sokat érintkezett a német konzullal is, aa orvoskamarai numerus nullust meg­szavazta. ezeakivül igazgatója volt a hírhedt Szegedi Csónakázó Egyletnek is, amely tuizolt jobboldali intézkedé­seket foganatosított. Az igazoló bizott­ság Karácsonyi András egyetemi ma­gántanárt. a belgyógyászati klinika ad­junktusát igazoltnak jelentette ki. Ugyancsak igazolták dr. Berky Imra tanárt is. Fróhlich Pál ügyét az igszot6 bizottság elhalasztotta. — Rádióengedélyek kiadása. A szö­vetséges ellenőrző bizottság az ország egész területén megengedte a szóra­koztató rádióvevóberendezések üzem­bentartását. Rádióvevőberendezést aa tartbat üzemben, aki az erre vonatkozó szándékát a lakóhelyére illetékes kéz­besítő postahivatalnak írásban előze­tesen bejelenti. A bejelentéshez szük­séges nyomtatványok a postahivatal­ban és a levélkézbesitőknél kaphatók. Tekintettel arra, hogy lLÍM.1 korábban kiadott ridióengedélyek ér­vényét 194.1 junius 1. hatállyal meg­szüntette, rádióengedélyt annak is kell kérnie, aki ezen határidőt megelőzőleg már rádióelőfizető volt. A beérkezeti kérelmek alapján a Szeged 1. postahi­vatal minden kérelmezőnek névra szóló engedélyokiratot állit ki és ezt a Icvél­kézbesitők utján kézbesiti. Minden újonnan jelentkező rádióelőfizető aa engedély kézbesítésekor egyszersmia­denkorra 40 pengő újjáépítési hozzfe járulást és a bejelent" napjától sz4» mi'áruló, havonta esedékes 20 pengd használati dijat tartozik fizetni Ugyan­csak megszüntette a K. K. M. a rádió­vevőberendezések iparszerü előállítá­sira, javítására és forgalombahozata­lára eddig kiadott engedélyek érvényét is. Ilyen engedélyeket is újonnan kell kérni Felvilágosítást a posta ad. Aki előzetes engedély nélkül rádiót tart üzemben, vagy ilyet engedély nélkül iparszerúen előállít, javit, vagy forga­lomba hoz, kihágást követ et "és bün­tetésben részesül. — Palika kószóal a rahrat. A „Délmagyarország" egyik mullhctl számában rövid felhívást közöltünk, amelyben egy fiatal anya kéri a kö­zönséget, hogy beteg kisfia részére küldjenek neki néhány szem cukrot. A felhívásnak örvendetes hatása volt. M> gmozdultak a jó szivek és a ki­adóhivatalon keresztül szinte elhal­mozták a kilenchónapos Palikát cu­korral, sőt többen pénzt is köldtek neki. A hálás anya bent járt a szer­kesztőségünkben és meghatottan kö­szöni meg mindazoknak a jóságát' akik adományaikkal hozzájárultak Palika csont rendszerének erősítéséhez. Különösen köszönet illeti az „Orion* bőrgyár üzemi bizottságát nagy meny­nyisegü küldeményéért és a munkás­szolidaritás szép és nemes megnyil­vánulásáért. — Spekalárió a gyógyszerekkel. Budapestről jelentik: A népjóléti mi­niszter javaslalára a gyógyáru nagyk ­reskedésekben és gyógyszertárakban vizsgálatot tartottak és ennek során 1U millió pengő értékű olyan gyógyszer nyomára bukkantak, amelyet eddig ki­vontak a forgalomból. — Négyszáz pengével emelték a magánliszt viselik fizetéséi. Magánal­kalmazottak Szabad Szakszervezete közli, hogu a szakszervezetek ősszvezetősége által elhatározott fizetésemelés a havi­fizetéses tisztviselőknél julius 16-tól szd­mitódik és egységesen 4W pengőt test ki. A tisztviselőbérek végleges megálla­pítása a julius 27-én Budapesten össze­ülő Országos Vidéki Birrendczö Bizott­ság határozata alapján történik meg. ^társak! SE"0* Mindenki olt legye* {

Next

/
Oldalképek
Tartalom