Délmagyarország, 1945. június (2. évfolyam, 122-145. szám)

1945-06-14 / 132. szám

/ MLMAfllAlOISIiC IMS fonta* 11 IwjMri utiu éa Jpfuitfls ueiepct ját­szott Ausztriának náci Németországba való bekebelezésénél. 0 volt ezen­ktvül a német Ifjúság rezére 1* és a Ritierjugeml megszervezésében és a német ifjúság militarista szellemben való nevelésében igen nagy része volt Egyébként Hitler legközelebbi környezetéhez tartozott és már ez a tény h elég lehet ahhoz; hogy ne férjen kétség háborús bűnösségéhez. A háborús bűnösök fölött ítélkező bíróság bizonyára meg is fogja találni a módat a hirhedt nácivezér mezein Intésé!*, Má sir, meg eTTenőrfzheleffcn nrr szerint Rihbentrop volt nád ktflügy­n ilszter is a szövetségesek kezébe került Szép eredményekel hozott a vasúti rohammunka Tombácz Imre beszél a vasat újjáépítésének eddigi teljesítményeiről és a megvalósításra váró feladatokról A keleti gazdaságtudományi kar kérdéséhez A keleti kereskedelmi főiskola szük­ségessége oly mértékben jelentkezik, hogyha eddig nem lett volna meg, i: ost kellene mindent elkövetnünk, ho 'V felállíthassuk. Keleti és gazdasági I II etekre szüksége van a magyar é elmiségnek ée munkásságnak egy­Hi int. mert érdekeink, politikai ás gaz­dasági szükségleteink ilyen vonatkozá­snak. A mait tapasztalatai bebizonyították, hogy két évet kereskedelmi főiskola nrm elégséges a azéles és alapos isme­retek megszerzésére, ezért határozta el • keleti kereskedelmi főiskola tanári kara és ifjúsága (akik jőrészben Buda­pesten és Szegeden tartózkodnak) a főúkolának rgvetemi karrá való ki­egészítését, A teljes közgazdasági Ismereteket adó, de főleg külkereskedelmi vonatko­zásokat előtérbe helyező keleti gazda­ságtudományi kar legeredményesebben a zogedi egyetem keretében működ­hetne. SzeRed várost mivel Balkán és Kelet kulcsa, kulturúja, gazdasági és I rreskedelini helyzete arra predeszti­* itat ja, hogy a keleti kereskedelem köz­pontjává legyen. Ma az ifjúság is szót ís helyet kér, ha jó utat választ, azon támogatni kell. Minden demokratikus szellemtől át hatott magyar ifjú érzi ax ország ne­héz helyzetét és tudatában van a reá háruló feladatoknak A keleli kereske­delmi főiskola ifjúsága nagv lelkese riéssel és munkakedvvel fogott a keleti és gazdasági tudományok tanulmányo­zásához, mert meggyőződése, hogy r.agyarság a Balkánon, Közelkelelen és Keleten, továbbá a gazdasági élet min­den területén keresheti gazdasági és politikai problémáinak megoldását. T.egyen a szegedi egyetemnek keleti gazdaságtudományi kara. A keleti ke­reskedelmi főiskola ifjúsága szeretettel kéri • szegedi egyetemnek, Szeged né­pének é.s a MaDISz szegedi szerveze­tének jóindulatu támogatását. Párthíreh A Független Kisgazda. Földmunkás és Polgári Párl junius 17-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Dorozsma-Arpád­központon pártgyülést tart. Á Szociáldemokrata Ifinságl Mez fa'em rókusi csoportja alakuló ülését t Íja t.'l-an, szerdán délután 7 órakor a hétvezérutcai Munkásotthonban; fodortel-pi csoportja szerdán dél­után 7 órakor ifjúsági délutánt tart geilói villasor 151. sz. alatt; felsővárosi csoportja összejöveteleit szerda délután 7 órakor tartja Vásár­helvi-sugárut 22. sz. alatt; központja csütörtökön délután órakor Csekonics-utca 4. sz, alatt sze­mináriumot tart. A Szociáldemokrata Párt somogyi telepi szervezete 13-án délután 7 órakor pártgyülést tart III. ulca 83. sz. alatt Előadó Olejnyik József, A TR.R.MMC^-WIM • MII II—M—— iWozife műsora: Italvárosi Mozi: Ma Salamon Béla két 1 felvonásos tohózatban lép fel. Filminüsor: Mak ráncos hölgy. Főszereplők Karády Ka lalin és Jávor Pál. Saéebenyi Mozi: Ma Éjféli gvoJs. Főszereplők Sárdy flortly Bella. Bili esi. Gregus. (Szeged, junius 13) Májm 20-án hirdette meg a harcot Rákod Mátyás, a Magyar Kommunista Párt vezére a vasút újjáépítéséért, rövid pár nap múlva Szegeden már együtt ült a Kommunista Párt vezetősége az üz­letvezetőség szakembereivel és rész­letes terv alapján megbeszélte a sze­gedi tennivalókat, majd ismét egé­szen rövid idő leforgása alatt már meg is Indult a rohammunka a tönk­retett szegedi pályaudvarok és vasúti műtárgyak helyreállítása érdekében. Május 28-án kezdődött a munka, amelybe naponta kapcsolódtak bele önkéntes felajánlkozással Szeged dol­gozói s ma — alig két hét múlva — máris szép eredményeket tud fel­mutatni a nagy lendülettel megindult, egyre szélesebb keretek kőzött kibon­takozó, pártkereteken túlnőtt meg­mozdulás. A Déhnagyarország munka­társa felkereste Tombácz Imrét, a Kommunista Párt szegedi szerveze­tének titkárát, hogy megtudja tőle, milyen eredményeket mutathat fel vasúti rohammunka első két hete. — Éppen tegnap tartottunk meg­beszélést a vasúti és ipari szakembe­rekkel — kezdte nyilatkozatát Tom­bácz ímne —, hogy az ujjáépitésl munka kezdeti stádiumának máris szép eredményei ulán lezárjuk a munka efső szakaszát és még pontosabban kidolgozott tervek alapján, még liaiványozot­laMi ernkliejlfescl folytassnk as újjáépítést, vasúti rohammunka első szakaszá­ban 31)78 órát dolgoztak a verseny­ben résztvevők, ezalatt az idő alatt 2307 köbméter földet mozgattak meg, vasat válogattak, csatornát építettek, téglát válogattak és Cs/tJtoltak. vasa­kat osztályozlak, tetői cserepeztek és sok más olyan munkát végeztek, nm; egy többszörös bombázás állal súj­tott nagy pályaudvaron adód;k. - Eddig az alapmunkálatok vég­zése folyt lulajdonséppen, a romok takarítása. Nem is lehetett másként, mert a ruhnmmunkára való jelent­kezések ezideig ötletszerűen történ­lek, ami nem volt baj, mert a hete­rogén, nagyrészt nem szakmunkások­hói álló csapatok munknkészsége és tudósa megfelelt a végzendő munka természetének. A jövőben azonban rendszerbe foglaljuk a Jeíenlkrzése­ket, egyrészt, hogy irányítsak a mun­kaerőt, másrészt, hogy biztosítsuk a szakninnkarröt. Hatvan szakmunkás­ra van szükség állandóan a követ­kező napokban kezdődő ninukálatck­nál, ezek a szakmunkások kisiparo­sok, lakatosok, asztalosok, ácsok és más szakmabeliek közül kerülnek ki. — A munkásság és a többi társa­dalmi osztályok körében az újjáépí­tés iránt mutatkozó hatalmas érdek­lődés kétségtelenné teszi a sikert, nehézségeket okoz azonban az építéshez való anyagok beszerzése és az anyagi alap előteremtése. F.rős akarattal és utánjárással azonban eze ket az akadályokat is le fogjuk győz­ni. Máris lépések történtek példáid a faanyag beszerzésére. Elsősorban a város és a megye területén fel­lelhető faanyagot vesszük igénybe, de tudjuk, hogy cz nem elég, éppen ezért megindultak * tárgyalások Ro­mániával, hogv a szegedi fűrész­telepek Erdélyben lekötött és ki­tizetett faanyagának leszállítását tegyék lehetővé. A tárgyalásokat a Román Kommu­nista Párt utján indította mag a Ma gyár Kommunista Párt a romén kor­mánnyal. Minden remény megvan rá, hogy a két testvérpárt együttműkö­dése meghozza a kívánt eredményt. Az orosz katonai paranranokságok nál Is eljártunk a Tisza-meder meg­tisztítása érdekében, hogy az észak­ról vízi uton szállítható fa leusztátá­sának ne legyen semmi akadálya. A meder megtisztítására ígéretet kap­tunk. — Aa a»y»g< atap w^toiuirtéoc akként válik lehetségessé, hogy a munkásság példájára a nagyvállalatoknak, péNBal • bankoknak is be kell kapcsolód, nlok az újjáépítésbe és míg a munkás a munkáját adja, addig ezeknek pénzzel kell a nagy cél szolgálatába szegődniök. A Tombácz Imre által vázolt mun­katerv és az eddig elért eredmények kétségtelen biztosítékok árra, hogy a legközelebb majd ujabb jelentős elő­rehaladásról számolhatunk be aa uj­jáépllésért folyó harc során. Tízévi börtönre és vagyonelkobzásra ítélte a népbiróság Msklay Frigyes vezérőrnagyot Tukats Starter éa Peketehakny-Czelrtner barátja a népMrósrtg aSM (Szeged, junius 13) Tett padsorok géröl beszélt. A Hungária-kávéházban előtt tárgyalta kedden a népbiró ság II. számú tanácsa dr. Csaba Sándor tanácsvezetőhelyettes elnők­lésével Míklay Frigyes vezérőrnagy, a szegedi tüzérosztály volt parancs­nokának népellenes bűnügyét. A tárgyalás megnyitása után dr. ördögh Attila védő javasolta, hog. tegyék át sz ügyet a honvédelmi minisztérium állandó igazoló bizott­gához, dr. Bíró Sándor ügyész ezt elle­nezte, egyben az uj népbirósági no­vella szerint szigorította a vádat. A népbiróság ugy döntött, hogy az ügy­ben a népbiróság illetékes és a tár­gyalás megtartható. A tanácsvezető a kővetkezőkben ismertette a népügyészség vádiratát: Míklay Frigyes a háboru egész tar­tama alatt türelmetlen szélsősége* fa­siszta és németbarát magatartási ta­núsított, szoros barátságot tartott fenn Érleli Kompi német konzultat, Fckcte­halmy-Czaydner Ferenc hadlestpa­rancsnokkal és Tokai* Sóudor főis­pánnal. A Huncárla-kávéházban levő tiszti törzsasztalhoz egyizben karlen­rtltés kíséretében »Iletl Hitler* kö­szöntéssel lépett oda. Kávéház! törzs­asztalánál a német győzelmet hir­dette. A vádlott kijelentette, nogy nem érzi magát bűnösnek. A kávéházi asz­talnál zártkörű tiszti társaságban be­szélték meg mindig a háboru esemé­nyeit, a stratégiai helyzetet, tehát ha tett volna is a németek győzel­méről kijelentéseket, ez nem lett volna propaganda. Nem volt német­barát, sem pedig Szálasi hive. Ami­kor Horlhy konnánvzó szózata el­hangzott, ő Kalocsa katonai parancs­noka volt. Nyomban ezután tovább kellett volna mennie a Dunántulra, ő azonban nem ment, mert nem akart Száladra felesküdni és a németekkel tovább harcolni. Kunszenlmiklósra ment, majd Budapestre, hogy olt várja be az oroszokat, noha ezzel a főbelövés veszélyének tctle ki ma­gát. Tagadta azt is, hogy Kompi kon­zullal, Feketehalmy-Czeydnerrel és Tukats Sándorral baráti nexusban lett volna. »Heil Hitler« köszönlésl sohasem használt. Hivatkozóit rá, hogy a leiszabadulás után jelentkezett az oroszoknál, akik igazolták, Debrecen­ben tiszti bizottság I* Igazolta. Bulgár György kisebb jelentőséaü tanúvallomása után Szalai László mér­nők elmondotta: egyizben hallotta a városi gőzfürdő pénztárfülkéje előtt hogy a vádlott egy magasrangu tiszt­társának a németek letyőzheletlensé. számtalanszor fültannja volt, hogy a vádlott zvirinzolt. Dr. Raranvl János számtalan eseí­hen tótla Miklayt a kávéházban Tu­kats főispán társaságában. Törzs*sé­tálónál, amely szomszédos volt aa fl törzsasztalukkal, állandóan fennhan­gon zsídózotl és dicsőítette a néme­teket. Tannja vott, amikor a mérelo* 10-iki német megszállást követő na­pon a vádlott bement a kávéházba éa bokáját összecsapva, örömtől sugárzó arccal igv köszöntötte társaságát) »lleíl Hitler*. Przfbislan szky ferene ny. ezredes, aki tagja volt a tiszti asztaltársaság­nak, vallotta, hogy szinte naponta hal­lotta a vádlott " ellentmondást nem lürő németbarát kijelentéseit. Hir detle a német győzelmet, propagálta Magyarországnak a háborúban való minél nagyobb részvételét. Sok eset­ben látta Kampf konzullal. Ha a konzul megjelent a kávéházban, Mfk­lav nyomban átült hozzá és vitte a németek legyőzheletlenségéről szóld híreket törzsasztalához. Itarabás Sándor, Szérsll György, Rosner Sándor, Csikós Pálné kisebb jelentőségű vallomása ntán dr. Széli Pál arról vallott, hogy amikor az ő visszatartása érdekéhen ivet köröz­tek, Míklay aláirta az ivet. Dr. Benkö Sándorné elmondotta, hogy a vádlott közbenjárt az ő zsidószánnazásn édes­anyja érdekében. Erről tett tanúvallo­mást dr. Benkő Sándor is. Szflcs Endre postaigazgatót megkérte Mík­lay, hogy egy zsidószármazásn volt katonája poslatiszti előléptetése ér­dekében járjon közbe. A vádlott nem egyszer kikelt előtte Tukats ellen, mert a főispán megsértette. Kijelen­tene. hogy megpofozza Tukatsot, ma jd provokáltatni akarta, de ez elmaradt, mert a főispán bocsánatot kért. Merx Elemér klinikai lelkész tavaly novem­berben Budapesten találkozott a vád­lottal, aki ekkor hevesen kiket! előtte a németek ellen. Horváth Tibor és Xaszáiil Sándor, akik a vádlott fiá­nak évfolyamtársai voltak mint ve* gyészek a szegedi egyetemen, tavaly ősszel Budapesten a vádlotthoz for­dullak tanác.Th't, hogyan kerülhetnék el a katonai bevonulást. A vezérőr­nagy arra biztatta őket, ne vonul­janak he. ne engedjék magukat el­hurcolni. Kijelentette, hogy a fia sem fog bevonulni. Hivatkozott rá. hogy maga (s hamis Igazolvánnyal mint lábsérült »lóg«. A tanuld hallga (ások befejezése után a népbiróság elutasította a vértelen

Next

/
Oldalképek
Tartalom