Délmagyarország, 1945. május (2. évfolyam, 97-121. szám)

1945-05-08 / 102. szám

1945 május 8. HfiLMAGYARORSZAG 3 H I RE K Szalgálatás gyógyszertárak Pósa Balázs, Kálvária-u. 17. Telefon : Í2—25. Apró Jenő, Kossuth L.-sugárut 59. Telefon: 19-96. Salgó Péter, bérlő Halász Klára, Mátyás-tér 4. Telefon: 12—96. Temesváry József, Klauzál-tér 9. Telefon: 13-91. —oOo— — Szabályozzák az egyclemi taná­rok Igazoltatását. Budapestről jelentik: Érdekes határozatot hozott a pénteken tartott minisztertanács az egyetemi tanárok igazoltatása ügyéhen. Gróf Te­leki Géza kultuszminiszter azt a ja­vaslatot lerjeszlette a kormány elé, hogy ideiglenesen függesszék fel az egyetemi tanárok igazolási eljárását és bízzák meg az igazságügyminisztert, hogy a kultuszminiszterrel együttesen uj rendeletben szabályozza az egyetemi - profeszorok igazoltatását. A miniszter­tanács a közoktatásügyi miniszter ja­vaslatához hozzájárult. A Nemzetközi Vöröskereszt Mar­git-utca 14 alatti kórháza, amely a de­porlációból betegen hazatérteket gyó­gyítja és gondozza, az egyre szaporodó betegek száma és az intézet hiányos felszerelése miatt nagyfontosságú em­berbaráti tevékenységet csak a legna­gyobb nehézségek árán tudja folytatni, í zért kérő szóval fordul a város ne­mesen érző közönségéhez, hogy taka­rók, lepedők, vánkosok, hálóingek, alsónadrágok, gyógyszerek, lázmérők adományozásával biztosítsa továbbra is a kórház működését. Élelmiszert is elfogad az intézet és eznton mond kö­szönetet Vorák Istvánné feketeszéli földmüvesasszonvnak, aki 25 liter tejet adott a kórház betegeinek. — A N'cnizeli Segély részére Mucsi Sándor, Finta László és Ungi György 1125 pengőt adományoztak. — Kötelezi a napraforgó terme­lése. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A közellátási és földmüvelésügyi mi­niszter rendeletére a miniszterelnök rendelelet adolt ki, amelyben kötele­zővé teszi a napraforgó termelést. Tiz holdon aluli gazdák szántóföldjük öt százalékának területén, tiz holdon fe­lüli gazdák földjük százalékának ará­nyában kötelesek napraforgót termelni. x llaláiozis. Dr. Tatai Molnár József a szegedi Klauzál Gábor gimnázium rendes tanára életének 59. évében ja­nuár 23-án Budán bombalámadásnak esett áldozatul. x Az aüami Árpádházi Szent Erzsé­bet leánygimnázium IV.—VIII. osztály tanulói kedden, 8-án délelőtt 9 órára jöjjeuek he az iskolába rövid megbe­szélésre. X Az egyetemi ifjúság figyelmébe ! Feihivuuk minden egyetemi hallgatót és hallgatónőt, hogy saját érdekében jöjjön el 10-én, csütörtökön délután fel 5 órakor MaDISz központi helyisé­gebe (Vörösmarty-u. 5.), hogy niind­anyiunkat érdeklő ügyekről beszélget­hessünk. Nemcsak a Egyetemi Tagozat tagjait várjuk tehát, hanem minden egyetemistát. x \ kőműves-, kőfaragó- és áes­mesleri kepzellség megvizsgálására szolgáló bizottság tnegalkult. Ennélfog­va ilyen vizsgára érdekelt iparosok az államépitészeli hivatalba jelentkez­hetnek. x Orvosi liir. Dr. Dénes Jenő orvos, fogszakorvos ismét rendel. Kossuth Lajos sugárut 3. x Miiélcsztö használata. Kenyér és lángoshoz egy kiló liszthez mást'él-két­dekat. Kalácshoz is este kovászotni egy kiló liszthez 6 dekát. Két-három kilós letel liszthez kilónkint 4 deka is elég. Fnnk és egyébbhez egy kilóhoz 6 dekát jó langyosan reggel áztatunk- hedagaszt­juk. a tésztát kissé keményebl« hagyjuk a óra hosszáig kel, utánna krezaggatva egy orát pihen és utánna sütjük. Több liszthez aránylag kevesebb élesztő kell. Kérjük utasításainkat megőrizni. Joó és Nacsa muélesztő üzeme x A Kamaraszínház május 10-én mulatja be Háy Gyula rendkívül ak­tuális és érdekfeszítő drámáját a „Né­metek '-et. A darab a háborus Német­ország erkölcsi keresztmetszete. A „Né­metek" Leholay Árpád rendezésében, Sarlay Imre felléptével kerül -szinre. x Építőiparosok figyelmébe! Facc­menl, fakutránv és carboljneum ígénv­lések még beadhatók az ipartestületnél. Elnökség. II szegeti! egyetem ifjúsága kiáltványban követeli a reakciós eleme!; eltávolítását József Aflila nevéről kívánják elnevezni az egyetemet — A kiált­vány követeléséhez két egyetemi tanár is csatlakozott Tukats Sándori és Golfner Lajost megfosztotta magántanári képesítésitől az egyetem tanácsa (Szeged, május 7) Az egyetemi ifjúság kiáltványt bocsátott közre, amelyben követeli az egyetem ne­vének megváltoztatását^ az egye­temhez tartozó szobrok közül a népellencsek és reakciósok szob­rainak azonnali eltávolítását, a reakciós elemek eltávolítását az egyetemről, az egyetemi ifjúság ér­dekképviseletének részvételét az egyelem gazdasági, szellemi és ad­minisztratív életének irányításá­ban. az elnyomott szegény pa­rasztság és munkásság íjainak to­vábbtanulását megakadályozó tan­díj és vizsgadíj rendszeres eltör­lését, az egyetemi életet guzsba­kötő és időtrabló bürokrácia meg­szüntetését, a keléteurópai és dél­szláv tanszék felállítását és a ma­gyarságtudományi tanszék meg­szervezését. Az egyetemi ifjúság az egyetem uj elnevezését József Attila emlékének megörökítésével kapcsolatosan kívánja megvalósí­tani. A szobrok közül a jobbágy­elnyomó Werbőczy cs a Ralio Fduealionis-I a magyar népre kényszerítő Örményi szobrait kí­vánja eltávolítani az egyetemi if­júság. A reakciós elemek eltávo­lításával kapcsolatosan az ifjuság követeli, hogy az egyetemen ha­ladéktalanul kezdjék meg az iga­zoló eljárásokat és az igazolóbi­zottságban ad janak helyet az egyc­lemi ifjúság képviselőinek is. Az egyelem gazdasági, adminisztratív cs szellemi vezetésében ugy akar résztvéuni az ifjúság, bogy két i képviselőjét kívánja beküldeni az í egyetemi tanácsba. A bürokráciái ellen peclig ugv harcol az egye-1 temi ifjúság, hogy kérvénye/és helyeit szóbeli elintézési kíván. aktahalmozás helyett azonnali in­tézkedést. A keleteurópai és dél­szláv tanszék felállítását a kos­suthi Dunaföderáciő megvalósítá­sához vezető kulturális kapcsola­tok kimélyitése érdekében kíván­ják. Az ifjuság átérzi, hogy az orosz és szerb nyelvnek és iroda­lomnak, valamint népi kulturának megismerése hozza majd közelebb az egymásra utalt népeket. Végül követeli az ifjúság, hogy társada­lomtan, népléíektan és néprajz is­merete nélkül ne játszhasson senki a jövőben vezető szerepet a ma­gyar nép életében. Még a kiáltvány nyilvánosságra­hozatala előtt örömmel csatlako­zott az egyetemi ifjuság reform­mozgalmához dr. Pnrjesz Béla professzor, az orvoskar dékánja és dr. Mester János professzor, a Tanárvizsgáló Intézet elnöke. A szegedi egyetem tanácsa is ülést tartott és foglalkozott a Né­metországba távozott egyetemi ta­nárok ügyével. Az egyetemi ta­nács Fcrenczy István egyetemi ta­nárt, aki Németországba távozott, megfosztotta tanszékétől. Miután alapos gyámi forog fenn arra néz­ve, hogy Kogittoxvicz Károly, Kra­már Jenő, Gellért Albert és Kul­csár Ferenc professzorok is Né­metországba távoztak, az egyetemi tanács ugy döntött, hogv ameny­nyiben ezt a körülményt beiga­zoltnak látja majd. ezt a négy professzori is megfosztja tanszé­kélő!. Az egyetemi tanács magán­fanári képesitésétői megfosztotta dr. Tukals Sándori, a hírhedt né­melbérenc főispánt, Göllner La­jost, a nyilaspárt vezetőjét és Gás­pár Jánost Salgótarjánból megérkezett az első szénszállítmány Szegedre (Szeged, május 7) \ Salgótarjáni Kőszénhánya Részvény lm ,ág szegedi kirendeltsége a város, a MÁV és a vil­lanytelep vezetőségével karöltve az orosz katonai parancsnokság megértő támogatásával május 2-án, szerdán este negwen vagonból álló zárt szerelvényt indított Salgótarjánba. A bányamunká­sok áldozatkészsége a vagonok soron­kivüli gyors megrakását tette lehetővé, úgyhogy a vonat rekordidő alalt, május 5-én vasárnap hajnalban 7500 mázsa szénnel visszaérkezeti Sze­gedre. A bánya üzemi, bizottságának kérésére a város vállalta, hogv a szénért élelmi­szeri ad és a kirakodás után azonnal visszainduló szerelvény az első élelmi­szerküldeményt magával is viszi. Re­mélni lehet, hogy az igy kialakuló in­gajárattal Szeged ipari szénellátása biztosítva lesz. Ezúttal is nyomatékosan felhívjuk a város közönségét a villanyárammal való fokozott takarékosságra, mert a most beérkezett első próbaszállilmány egyelőre még csak reményt nyújt ar­ra, hogy viílanytelepünk szénellátási gondjai a legközelebbi jövőben eny­hülni fognak. SPORT BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK. Vasárnap barátságos mérkőzésekkel készültek a szegedi futballcsapatok a rövidesen meginduló bajnoki meccsek­re. Szegeden három mérkőzést ját­szottak, mindhármat a Hunyadi-téri pályán. A SzAK Szőregre rándult ki. Az eredmények a kővetkezők: SzFIE—Postás 3:1 (2:1). Vezette; Fehérvári. Góllövők: Rudas (2), Ki­rály. illetve Majoros. SzTK—Móraváros 5:2 (2:2). Vezette; Megyeri Góllövők: Szekeres (2). Gyu­rik (2), illetve llincsi. SzTK ifi-SzAK ifi 3:3 (3:1) Ve­zette: Kaufmann. SzAK—Szöregi Rákóczi 9:0 (3:0). í. o. bajnoki Vezette: Keru. Lanyha, léleknélküli JtUék. A effarányírugybbb is lehetett volna. Góllövők: Nagy (4). Ludas í. (3), Szűcs (2). A mezőny leg­jobbja Saőcs.' Jók: Kakuszi. illetve « kapus Szezoitnyitás az nrzósporlban. Va­sárnap rendezte a SzUE edzésjellegű szezonnyitó versenyét az ujszegedi uszodában. A versenyen résztvett a SzUE egész gárdája. A 100 méteres gyorsúszásban elindult két országos, sőt európai nevü verscnvző: Körösi (UTE ós Balla iMAFC) is. Mindket­ten 1,007-es időt usztak. —oO°— A SzAK szerdán délután a bolgár katonacsapattal játszik edzőmérkőzést. Oülörtwki bajnoki fulbaüprogram: Kilátás van rá, hogy 10-ére feloldják a járványzárlatot és tovább játszák a szegedi l'utbatlhajnokság mérkőzé­seit fia a feloldás csakugyan meg­történik, ugy a következő" bajnoki mérkőzéseket rendezik Aldozócsütör­tökön: SzFIE—SzEAC (Hunyadi-tér, fél 3-teSzATE-S-íTlí (IIuayudi-lEr, fél £>J( SzVSE—Kakőczi. A Postás Makóu ját­szik az MVSE-vel, a Móraváros Kis­kundorozsmára megy » DEC he*, , Május I5-IŐ1 külön igazolvány kel! a vasúti utazáshoz A vasutak túlzsúfoltsága miatt a kereskedelem- és közlekedésügyi mi niszter május 15-én 0 órától kezdve alábbi rendkivüli szabályzatot lépWte életbe: Személy- éa vegyesvouatokon dsaV azok utazhatnak, akik egyszeri utazás ra kiállított külön igazolvánnyal reu delkeznek. Ezeket az illetékes rendőr­hatóság vagy elöljáróság állítja ki. A munkás vonatokon a munkahe­lyükön kivül lakó dolgozók és tanulói utazhatnak, akiknek kedvezményes ha vi bérletük van, továbbá iparosok é» kereskedők, akik nem a munkahelyü­kön laknak. E rendelkezést a vonato­kon szigorúan ellenőrzik. Maglnsze mélyek részére a hatóság csak abban az esetben állit ki igazolványt, ha ai illető munkábaállás céljából, súlyos belegsége, vagy pedig valamilyen köz érdekű cél miatt utazik. Kamara Színház: Május 10 „Németek" Sarlar Imre felléptével „A" bérlet. 11-én „Németek" Sariai Imre fellép, tével „B'" bérlet. 12-én „Németek" Sariai Imre fellép­tével. Bérletszünet. Rendező Lehotay Árpid Előadások kezdete fél 6 óraker. Je­gyek elővételben a Délmagyarország kiadóhivatalában. —— 1111 i ii ül.jimi x Májns 8-án, kedden délután Tóra­kor a fiugimnázium dísztermében a MaDISz diáktagozata gyűlést tárt, melyre minden felsőst vár a vezetőség. x A Vigsziupad a járványzárlat fel­oldása után — ami köztudomásúlag csütörtökre várható — folytatja meg­kezdett, nagysikerű műsorát, a „Kacagó tavasz" cimü színész és artistaparáctét A műsor természetesen a premier ra­gyogó szereposzlásában megy további Salamon Béla. Tflatky Edit, "Boros GA za, Hódossy Judit, Keleti László, Varga D. József, Radö László, Major Arany, Polgár Margit, a duo Hargitay és a dug Argauta. Radó L. rendezésében, Somló Sándor zenei vezetése mellett. Mivel pedig Sipos Ila, aki a premieren beteg­sége következtében nem vehetett részi időközben szerencsésen felgyógyulj a Vigszinpad gárdája még egy kitűnő tá^ gal bővül a „Kacagó tavasz" további dlőadásain. Szegedi Igazoló Bizottságiéit 8992 19(5. ig. biz. sz. Felhívás Az Igazoló bizottságok tárgvalísi rendjének kifüggesztésével kapcsolat­ban a Délmagyarországban megjelent hirdetmény kiettészitéseképen érte»:Mro Szeged város közönségét, hogv az iga­zoló bizottságok a sajtó nyilvánosságát bizonyos esetben mégis igénybe óhajt­ják venni. Ezzel kapcsolatban közlöm, bogy amennyiben valaki ugy látná, hogy .vz igazolás alá vont közalkalmazott igazo­lása megkívánja a közvélemény széle­sebbkörü tájékoztatását, bejelenthet: ezt a kívánságát az igazoló bizottságnál. Akinek tehát a legkisebb aggálya is van valamely igazolandóval szemben múltbeli magatartását illetően, vagy feltételez arról bármit, jelentse be az igazoló bizottság hivatalos helyiségében, hogy az illető közalkalmazott igazolási ügyének tárgyalását kéri hirlapilag iv közzétenni. Ez egyszerű szóbeli beje­lentés formájában történhetik az iga­zoló bizottság titkárságánál. Szeged, 1915. május 7-én. Antalffy, a bizottság titk.tr* Föárverési hirdetmény A Szeged vidéki Ármenfesit > és Bel vizszabályozó Tarsulat szegedi szakigaz­gatósága "az úgynevezett paph.i'mi töl­tés íütérmésének árverését május t0-u» csütörtökön reggel 8 árai l??zdett* fögia megtartani Gyülekezés' i-cygel árakor a klebelsbei-glefepi vasuu át>« rónál. V- J-.J'ATÁUIGFT

Next

/
Oldalképek
Tartalom