Délmagyarország, 1945. március (2. évfolyam, 48-72. szám)

1945-03-01 / 48. szám

2 AffLJMUY 4 ullmmhi—imm klitlslu 1945 március * páncélkocsit, nagymennyiségű hadianyagot zsákmányollak az Koszok és 300 foglyot ejtettek. A balti flotta a Balti-tengeren f, összesen 11 ezer tonnányi német szállítóhajót és egy el­lenséges őrhajót elsüllyesztett A Vörös Hadsereg a Sclinei­denu'ihlnél körülzárt ellenséges hadcsoport likvidálása során lóbb mint 5 ezer ellenséges ka­tonát és tisztet ejtett foglyul. A Schncidcmühltől északra lévő erdőben két német hadcsopor­lot likvidáltak és sok foglyot ellettek. A foglyok kózótt van Schneidemühl katonai paiancs­noka és az erőd műszaki csa­patainak parancsnoka. Elesett Flasheim, tizenhat kilométerre Köln előtt London, február 28. A Reuter­Iroda jelenti: Az első és 9. ame­rikai hadsereg csapatai fokozták a támadás ütemét. A 9. hadse­reg elfoglalta a Kölntől 16 kilo­méterre fekvő lilasheimet és tovább nyomul a Rajna felé. Más amerikai csapatok kőze­tednek az Elf-folt/óhoz, a Rajna baloldali mellékfolyójához. A Röhr-folyótól keletre a szö­vetségesek benyomullak Erke­len városába. Münclien-Glad­bachtót a Rajna-vidék Ipari középpontjától 13 kilométerre állnak a szövetséges csapatok. Három nap alatt négyezer fog­lyot ejtettek és sok hadianyagot zsákmányoltak. A 3. amerikai hadsereg csa­patai a Sigfried-vonal körzeté­ben PrümtÖl keletre 12 kilomé­tert haladtak előre. Az amerikaiaknak Németor­szág területén való legmélyebb beékelődése 26 kilométer. A nagyhatalmak kötelessége szolgálni a világot és nem uralkodni rajta Churchill beszámolóra a krimi konferenciáról az angol alsóházban London, február 28. Chur­chill miniszterelnök tegnap be­számolót tartott az angol alsó­bazban a krimi konferencia ha­tározatairól. A beszámoló majd­nem két óra hosszat tartott és főbb pontjai a következők vol­tak : Németország hiába reményke­dik a szövetségesek közötti szét­húzásban. A szövetségesek ter­vei nagyjában a következők: Németországot teljesen lefegy­verzik, a nemzeti szocializmust és mililarizmust megsemmisí­tik, a háborús bűnösöket meg­büntetik, végül természetbeni kártérítésre kényszerilik Német­országot. A német népet nein •kar|ák olyan helyzetbe hozni, hogy he tudja eltartani önma­gát, de a békét biztosítani kell. Lengyelországról a követke­zőket mondolla: A brit kor­mány iontosahbnak tartja Len­gyelország szabadságát, függet­lenségét és szuverénilását, mint a tulajdonképeni határkérdést. Oroszországnak a Curzon­vonallal kapcsolatos igénye méltányos. Lengyelország kár­póllásképen északon megkapja Danzigot, Kelelporoszág nagy­részét és egy parti szakaszt a Keleti-tenger mentén, nyugaton Felsősziléziát és más területe­kel, amelyekről a békelárgya­tásokon fognak döpteui. Len­gyelország függetlenségét biz­tosítják, de baráti politikát kell folytatnia Oroszországgal szem­ben. A krimi egyezmény hatá­rozatai kiierjednek ai egységes alapon álló ideiglenes lengyel kormány felállítására is, ame­lyet mind a három nagyhatalom elismernél. A brit kormány minden be­folyását érvényesíteni fogja a választások szabadságának biz­tosítására. A miniszterelnök el­ismeréssel adózott a lengyel fegyveres erők tagjainak és an­nak a reményének adott kifeje­zést, hogy mindazok számára, akik brit vezénylet alatt har­coltak, ha ugy kívánják, lehet­séges lesz megnyitni a brit pol­gárjog lehetőségét. A jövőbeni világszervezet fel­áll Húsáról a következőképpen nyilatkozott a miniszterelnök: A béke és közbiztonság meg­őrzésével kapcsolatos legfőbb tervek a nagyhatalmakra hárul­nak. A nagghatalmak köteles­sége szolgálni a világot és nem uralkodni rajta. Nem lehet jo­ga a nagyhatalmaknak a világ feletti diktatúrához. A sanfranciscói konferenciá­ról ezeket mondotta Az egye­sült nemzeteknek mindazon tag­iai. amelyek március 1-én ha­diállapolban vannak Németor­szággal és Japánnal,tárgyalásra ülnek össze és megteszik az első lépéseket egy világszervezet fel­állítására. Ez a testület sokkal erősebb lesz, mint a népszövet­ség volt és nein fog vissza­riadni attól sem, hogy a fegy­verek erejével érvényesítse aka­ratát a gonosztevőkkel szemben. Angliát a konferencián Eden és Attlee fogja képviselni. A nyugateurópai brit politika első alapelve, hogy erós Fran­ciaországot és erős francia had­sereget kiván. Churchill miniszterelnök Olasz­országról a következőképen nyi­latkozott: Nagy várakozással nézünk elébe annak, hogy Olasz­ország valóban demokratikus kormányzat alatt visszatérjen a békeszerető nemzetek soraiba. Olaszország számíthat a szövet­ségesek jóakaratára és anyagi támogatására. A miniszterelnök ezulán be­számolt arról, hogy milyen meleg fogadtatásban részesí­tették Athénben a krimi kon­ferencia után és kijelentelte, hogy a brit fellépés szükség­szerűsége a legteljesebb mér­tékben igazolódott Athént ször­nyű sorstól menteltük meg. Rendet teremteltünk bosszu­állás nélkül. Görögország jö­vője most saját népe kezeben •van. A krimi konferencia megerő­sítene a hármn nagyhatalom közötti knpcsolalokat és kimé­lyítette a kőztük lévő megér­tést Az Északamerikai Egye­sült Államok mélyen és igen konstruktív módon léptek be s megmentendő Európa életébe. Kétségtelen, hogy ezután el tud­juk vezetni népeinket a jólét, a megértés és a boldogulás utján. —oqo— A szövetséges ellenőrző bizottság beavatkozása a román válságba London, február 28. Mint a Reuter-iroda jelenti, uj fejezete előtt állunk annak a viszály­nak. mely Radescu román mi­niszterelnököt és a Nemzeti De­mokrata Frontot állítja egy­mással szembe. A fegyverszü­neti fellételek végrehajtását el­lenőrző szövetséges bizottság terve az, ha a válság igy is meg­oldható, Radcscut megtartani a kormány élén, ha pedig nem, egy hasonló politikai összetételű uj kormányt alakítani olyan személyiséggel az élén, akihez Moszkva is hozzájárulna. Az angol közvélemény — je­lenti a Reuter — élénk figye­lemmel kiséri a ro mániái ese­ményeket annál is inkább, mert most először érvényesül a yaltai j konferencia egyik döntése, mely ! arra vonatkozik, hogy viszály 1 esetén egy felszabadított ország­ban a három szövetséges nagy­hatalom együttesen lép közbe é» nem osztják fel Európát érdek­zónákra. Londonban Magyarország felszabadítását ünnepelte a Magyar Tanács London, február 26. A nagy­britanniai Magvar Tanács nagy­gyűlést larlolt Londonban, hogy megünnepelje Magyarország fel­szabadítását, az Ideiglenes Ma­gyar Nemzeti Kormány meg­alakítását és a fegyverszünet megkötését. A Magyar Tanács elnöke, Károlyi Mihály beszé­dében kifejezte a nagybritan­niai és az egész világ magyar­ságának háláját a Vörös Had­sereg iránt. — Végre lehetséges — mon­dotta —, hogy a magyarok uj nemzeti életet kezdjenek, meg­szabadulván a fasizmustól és békéber^ szabadságban élhesse­nek. Lelkesen üdvözölte ezután a krimi konferencia határozatait és kijelentette, hogy a nagy nyugati szövetségeseit és a Szov­jetunió együttműködése feltétle­nül szükséges Európa jövő bé­kéje számára. A gyűlésen a következő hatá­rozatot hozták: „A Károlyi Mi­hály elnöklete alatt álló Angliai Magyar Tanács február 25-iki naggyüléséről üdvözletét küldi és forró szeretetének kifejezését a feudális fasiszta rabságból felszabadult magyar népnek. Üdvözöljük a demokratikusan megválasztott Ideiglenes Nem­zetgyűlést, az Ideiglenes Magyar Kormányt, amely a nép akara­tát kifejezve szakitolt a néme­tekkel, átvezette az országot az Egyesűit nemzetek fáborába és megindította a háborút a néme­tek ellen. A fegyverszüneti szer­ződés megnyitotta az utat a magyar nép demokratikus fejlő­tlése előtt A sajtó és gyüleke­zési szabadság a radikális föld­reform előkészítése, a közigaz­gatás megtisztítása, a németek ellent hadüzenet megindítása, mind a legnagyobb örömmel és megelégedéssel töltötte el a magyar népet. Köszönetet mondunk a szö­vetséges nemzeteknek, elsősor­ban Szovjetuniónak, NagybrU­lániának és az Amerikai Egye* sült Államok kormányának, amelyeknek megértő magatar­tása lehetővé lelte, hogy hazánk beleilleszkedjék a demokratikus népek nagy közösségébe. Kö­szönetünk és hálánk illeti aa országot felszabadító hősiéi Vörös Hadsereget, ennek főpa­rancsnokát Sztálin ' marsalt, amiért a nácik kiűzésével lehe­tővé telték, hogy a magyar nép rálépjen arra az útra, amely a demokrácia eszméinek megva­lósításához vezet. Erősödik a b&mdaJí mázsálom Japáaban London, február 28. Váratla­nul összehívták a japán kabi­nelet. Ugy vélik, hogy sor ke­rülhet a kormány átalkitására is. A belső politikai helyzetben nyomok vannak arra, hogy a Japánban évtizedek óta elnyo­mott baloldali mozgalmak az utóbbi időben egyre erősebbek és hangosabbak. A japán kabinet hét tagjának lemondása ulán a pénzügy mi­niszter is benyújtotta lemondá­sát. Helyéhe a miniszterelnök a nemzeti bank elnökhelyetteséi nevezte ki Svédország kiadja a dán fasisztákat London, február 28. A svéd igazságügy miniszter kijelentelte, hogy Svédország kész kiszolgál­tatni a Svédországba menekült dán Quislingeket, mihelyt a tör­vényes dán kormány azt hiva­talosan kéri. Dán szabadságharcosok mef rongálták azt a vonatot, ame­lyen az uj dán főparancsnok, Undenrn tábornok utazott A tábornok valószínűen megme­nekült, de kíséretének tag,ai közül többen megsebesültek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom