Délmagyarország, 1944. november (1. évfolyam, 1-10. szám)

1944-11-30 / 10. szám

4 DELÜIAG YARORSZAO NWa'os közleménvek Fogafok igénybevétele kz orosz katonai parancsnokság elrendelte a város területén lévő lo­vak és fonalolt jármüvek nyilvántar­tásba vételét és igénybevételét. Felhívom Szeged város belterüle­tén, Újszegeden, a városkörüli tele­peken, a városkörüli feketeföldeken, Röszke és Szentmihályteleken lakó azon ló és fogatolt jármű tulajdono­sokat, akiknek 1914. évi október hő 11-ike előtt csak egy lova és egy kocsija volt, vagy egyáltalán nem volt, jelenleg azonban egy, vagy több lova és egy vagy több kocsija van, súlyos büntetés terhe mellett azon­nal jelentkezzenek Szeged, Bérház, II. em., 1G. sz. alatt. Szeged, 19-14. évi nov. 26. Dr. Valenliny polgármester. A vízzel való takarékosság Felhívom a város közönségét a viz zel való takarékosságra és arra, hogy ha bárkinek tudomására jut, hogy valahol rossz vízvezetéki berendezé­sen vagy nyitva hagyott csapon át vízpazarlást észlel, azt azonnal je­lentse a városi mérnöki hivatalban, vagy a városi vizmütelepen. A saját lakásában levő rossz vízvezetéki Le­rendezést pedig mindenki sürgősen javíttassa ki, hogy a felesleges viz glfolyása mielőbb megszűnjön. Szeged, 1944 november 25. Dr* Valenliny Ágoston polgármester Almát, szöllö', gyümölcsöt nagyobb tételben is vásárol Meinl-fiók, Kárász-u Elveszett zsemlyeszínű, Bundás névre hall­gató kuvasz kutyánk. Kérjük a meg­találót, hogy jutalom ellenében adja át Lengyel-u. 26. szám alatt I ALMA SZOLLÁ RIBIZLI MEGGY folyékony állapotban kapható: a Hangya-fiókokban, az összes füszer­ós csemegeüzletekben, valamint a gyárban: Ilona-utca 16—20. Gumiiavitó üzememet ismét megnyitottam'. — IIó- és sárcipőjavitásokat vállalok. Bolgár gumijaviló, Kossuth Lajos­sugárut 29. Ertesiiés 1. Értesítem az Alsótanyán lakó gazdákat, hogy a buza, rozs, árpa, zab, köles, kukorica, burgonya és mák vásárlását megkezdtem. Fenti termények a pontba beszámítanak. 2. Alsóianyán lévő cséplőgéptulaj­donosok és gazdák az ott maradott petróleumos vashordókat, bárkitől va­lók azok, haladéktalanul hozzák Al­sóközpontra a malomudvarba, ahol az elismervényt megkapják róla. Aki ezen felhívásnak eleget nem tesz, annak törvényszabta büntetés jár. 3. Korpaeladás minden nap van gazdakönyveseknek gazdakőnyvre pontterheléssel, gazdakönyvnélkülick jószágaik járiatlevelét hozzák maguk­kal. Tisztelettel: SeBők Mátyás gabona­kereskedő. A Kommunista Ifjúsági Szövetség somogyitelepi csoportja vasárnap d. c. 11 órakor tartotta alakuló gyűlését. A gyűlésen a somogyitelepi ifjúság nagy számban jelent meg és a gyű­lés igen lelkes hangulatban folyt le. Vérles Imre beszámolója a magyar ifjúság sorskérdéseiről nagy vissz­hangot keltett az ifjúság soraiban. A Kommunista Ifjúsági Szövetség so­mogyitelepi csoportja legközelebbi összejövetelét a következő vasárnap d. e. 11 órakor tartja a VII. utca 357. szám alatti székházban. 1944. november 30, •••••MMMM Ä Führer beszéde helyeit csodafegyver-propaganda Newyork1, november 27. A szövetségesek fogságába jutott német foglyok most elmondot­ták, hogy Németország belső helyzetében tulajdonképepn mi a jelentősége és szerepe a sokat reklámozóit csodafegyvereknek. Az elmúlt hetekben, amikor a szövetségesek uj támadása'meg­ind'ult, a német nép nagyban várta Hitler beszédét. A Führer beszéde azonban elmaradt és helyette ugyanazon napon nagy beharangozással Göbbels a V. 2. uj csodafegyverével vigasztalta a német csüggedőket. Ugy lát­szik, ez már gyakorlat lesz a né­meteknél, hogy amikor a Fünrernek hozzá kellene szólni a helyzethez, helyette valami­lyen csojdafegyveres propagan­da-blöffel próbálják a nép egy­re jobban mutatkozó nyugtalan­ságát levezetni. A nép azonban — mondták a hadifoglyok — most már leplezetlenül tudja úgyis, hogy a háború már elve­szett, tekintet nélkül arra, hogy. lő-e a V. 2. vagy sem Megind&all az été! a szegedi pénzintézetekreá (A Délmagyarország munkatársá­tól.) A normális gazdasági élet egyik fontos feltétele a pénzintézetek mű­ködése. Természetes, hogy a vissza­vonuló német csapátok és a velük rohanó nyilas hatóságok mindent el­követtek, hogy a pénzintézetek mű­ködését hosszú hónapokra lehetet lenné tegyék vagy legalább Is meg­bénítsák. A vezérigazgató urak lehe­tőleg a sopronvidéki enyhe alpesi éghajlat felé siettek, de magukkal hurcoltak minden pénzt és értéket, melyet szegedi ittmaradt ügyfeleik rájuk biztak. Nem sokáig sokáig él­vezték azokat a stallumokat, melye­ket elődeik Táradhatatlan munkával és alapos szakértelemmel építettek ki, amelyeket ők csak vitézkedé­scikkel, frissen mázolt zengzetes ne­vükkel és elődeik kiméletlen félre­lökésével érdemeltek ki. Ahhoz elég hosszú volt tevékenységük, hogy bankjaiknak súlyos károkat okozza­nak, de ahhoz nem elég hosszú — hála az orosz haderők gyors előre­törésének —, hogy intézeteiket tel­jesen tönkretegyék. Most pedig no­Magyar-orosz zsebszótár a kiejtés megjelölésével ka Nyomda és Könyvkiadó Rt.­könyvkereskcdőknél. — Ara pható a kiadónál: Szeged, Városi nál, Kárász-utca 9. sz. alatt és a P 8.-. vember hó 26-ika óta a szegedi ban­kok megnyitották kapuikat és ügy­feleiknek rendelkezésére állnak. Működésűk még némileg korláto­zott. így semmi olyan követelésüket nem sürgethetik, mely bírói jogse­gélyt igényel: adósaik csak önként vállalt mértékben törlesztik hátra­lékaikat. A betevők havonklnt legfel­jebb 1000 pengőt yehelnek fel kö­vetelésükből. Kivételt képeznek azok a cégek és vállalatok, melyeknek munkabér, üzemi kiadás, OTt vagy MABI illetékekre, vngv adófizetés cél­jából van igazoltan szükségük na­gyobb összegre. Bizonyos, hogy a szegedi pénzintézetek a város ható­ságának előreláthatóan esedékes hi­telmüveleleinek lebonyolításánál ÍJ tevékenyen közreműködnek. FIGYELMEZTETÉS! Figyelmezte­tem mindazokat, akik a kisvasul mentén lévő Balog - iskolába a bom­bázás elől kivitt holmiaiinat elvilléíc, vagy azt bárkitőt kapták, vették, ha­ladéktalanul adják vissza, mert el­lenkező eselbcn megteszem a föl­jelentést az orosz katonai parancs­nokságnál. Annái is inkább, mert el­müket már többeknek tudjuk. Yisz­szaadás esetén nem lesz bántódásuk Guzi István füszerkereskedő, Szeged, Boldogasszony-sugárut 59/b. szám Apróhirdetések Foglalk ozás Javításokat vállalok. Aranyat és ék­szert beváltok. Laezkó ékszerész, Ká­rász-u. 14 Del-Ka mellett. Ékszerkészilés, aranybeváltás, kari­kagyűrű készítés. Bárdóczky Tivadar, Tisza Lajos-kórut 55. Házmestert (idősebb házaspárt) ke­resek délután 3 és 5 óra között. Károlyi-u 2/a., II. em 3. Ernyőjavílásokal vállalunk. Káldor J és Társa, Kárász-u. 6. Irodai gyakorlattal elhelyezkednék KossuUi Lajos-sugárul 23. Ok!, építészmérnök többévi magas építési gyakorlattal állást keres. Cse­konics-u ! házmester. Oki- gazda szakmába vágó vagy egyéb értelmiségi állást keres. Cseko­nics u 4.. házmester. Clpészsegéd vegyes munkára felvé­telik Vásái lieiyi-sugárut 114. Gtp- és gyorsirónő 5 éves gyakor­lattal állást keres. Tóth, Bárka-u. 8. Mindenes elhelvezkedne. Szentmi­hálylelck 808 szám. Adás-véíel Figyciein! Használt kar- és zseb­órát, aranyat magas áron veszek. — IlárdóczKy ékszerész, Ttsza L.-körút 55 szám. Mihályi-ház. Cvapjutor.a'at és kézimunkákat ve szünk Faltai kézimunkaüzlet. Kígyó utca 4. szám Egy uj sírkereszt eladó. Érd. So­mogyi-telep VII. u. 367. Vérbeli pockos lacsi kölykök el­adók. Iskola-u. 27., Dóm-tér. Veszek bélyeget. Bélyegkereskedés, Fogadalmi templommal szemben. Egy szép üzletberendezés eladó. Érd. Kárász-u. 9., gyümölcsűzlet. Egy fehér mély gyermekkocsi el­adó. Rom-u. 5. Kis szobát adnék tűzifáért. Dobó­utca 76. Jókarban lévő gyermek-sportkocsi eladó. Valéria-tér 2", Kisék. HerH, céklát, szénát, kukoricát ve­szek. Csordás bőrruhagyár, Szt. Mik­lós-u. 7., felsővárosi templom mellett Használt ruhát magas áron veszek Mérey-u. 18., Bényinó. Eladó takarmányrépa. Pásztor-utca 66. szám. LaKás Magányosnak kis lakás kiadó. Viz, villany bent. Csongrádi-sugárut 41. Szóba-konybás lakás-7 kiadó albér­letbe azonnalra. Damjanich-u. 11., Barnádénál. Iparoscsaládnál outorozott szoba al­bérletije kiadó két személynek, vagy házaspárnak Rigó-u. 4. Különfélék Horgoson levő kertes názamat el­cserélném szegedi házért. Érd. Ká­rász-u., Meinlnél. Figyelem! Privát sütés minden nap fél 9-kor, kalácssülés vasárnap 10 órakor. Ifj. Farkas sülödé, Petőfi S.­sugárut 84 szám Elveszett egy barna retikül, kulcs, szemüveg, pénzzel Somogyi- és Ká­rász-utcán. A megtaláló adja át a bőrklinikái konyhán. Elveszelt szombaton délután egy csomó kulcs a Mars-tér körül. A meg­találónak 5 P jutalom. Feltámadás­utca 7., Várkonyiné. Szombaton a déli klsvasülon Szék­sóstó állomáson tévedésből leadott kosarat demizsonnal kérem az ottani állomásfőnöknek jutalom ellenében átadni. Salak ingyen elhordhafő az OTI székházából. Kokszért Iát cserélek. Gólya-utca 3. szám. Tandarl Károly tetőfedőmester je­lenleg Pulc-u. 10. sz. alatt la&ik, megbízásokkal ott található. tzeneíek ItJ- Szojka Antal iízeni Beregszász­ra: jól van, értesítést vár. Szegedről üzenik Dorogi Lajosnénak Békéscsabára, Bocskav-u. 14., aggódó szülei: jói vagyunk, üzenj, Bercsényi­utca 11. Debreczeny Miklósnénak Békéscsa­bára üzen huga Szegedről: föltétlen értesítést vár. Hódmezővásárhelyre üzeni Szeged­ről Görbe József és neje szüleinek, testvéreinek: egészségesek vagyunk Lidi üzenetét megkapták. Paliról nincs semmi hir. Aki olvassa, kérjük, szi veskedjék átadni özv. Görbe István­nénak Berkcnye-u. 44. sz. alatt. Nagyváradra, Klementisz családnak Sal-Ferenc-u. 12. Gizikém, hogy vagy­tok, mi jól. Nagyon várjuk érlcsités­teket. Aggódó születtek, Szeged. Jntka nénjétől Kolozsvárról élet­jelt vár nevelt leánya, Szegeden, fl jól van és dolgozik. Mályásék Szegedről üzenik Sövény­házára Udvardi Sándor postamester­nek- jói vannak. Tömörkényen Né­metékről értesítsenek. Újkígyós, Szent István-u. 67., Gug­lova Pálnénak: jól vagyok, Misük«, Irénke ott vannak-e? Föltétlen érte­sítsetek. Szegedi nagymama. Aki ol­vassa üzenetem, kérem, adja át Bajára (Czirfusz-u. 44.) Horváth Gyulánénak üzenik szülei, hogy jól vannak, nincs semmi bajuk. Zeniára Csorba Antalnak üzentk Szegedről: Kornélia jól van. Értesít­sen. Bocskai-u. 1. Nagykőrösre üzenem Szegedről szü­leimnek, Péli Ferenc főgépésznek, hogy jói vagyunk, nincs semmi ba­junk. Üzenetet várunk vissza. Gabt itt volt fogságban. Ilonka. Ki lud róla? Kérem mindazokat, akik tudnak valamit fiamról, Gnzt István karp. szkv.-ről, aki 1944. évi okt. 14-őn Kiskunfélegyházáról indult Szegedre, értesítse aggódó szüleit: Guzi István, Szeged, Boidogasszony-sugárut 59,ü, Felelős szerkesztő: Erdei Ferenc to Felelős kiadó: Koncz László. Kiadja: Hírlapkiadó Kft. Szerkesztőség Jókai-ntea C. Kiadóhivatal: Kárász-utca l-l

Next

/
Oldalképek
Tartalom