Délmagyarország, 1944. november (1. évfolyam, 1-10. szám)

1944-11-26 / 7. szám

wrt? LMAGYARORSZÁG 6 , AWHHnMRDOMMHi RapSainb A sajtó csak akkor teljesili tár­sadalmi feladatát, ha gondosan fi­gyeli a közélet minden tünetét és helyes, épilő kritikával kiséri azt. A »Dél magva rország* tel jesíteni kívánja hivatását. Részt kivan vpn­ni a közvélemény irányításában. Értékelni, segíteni kiván minden helyes kezdeményezést, népszerű­síteni minden értékes gondolatot, de s/tfl emel az ellen, amii hely­telen. • FELZAKLATOTT KÖZÉLE­TÜNKBŐL hiányzik' sokszor a ve­zetők megnyugtató türelme, a biz­tató szó, a felülemelkedettek' el­néző mosolya- Inkább ijesztgetnek, ránk szóinak, gyakran fenyegetnek! is. Pedig talán soha sem volt szük­ség annvi fegyelmezett önuralom­ra, az o' os szó megnyugtató ere­jére, mint éppen most. Az élet hozza a mindennapok problémáit. Tegnap plakátokatsza­feitollak le, mia sok gyermek sza­Indgil az utcán. Ezek' megoldásá­én/. nyugalom- kell és felii'emel­kedettség. E*ek o'kos megoldása Rdja vissfa á lakosság nyugalmát, biztonságérzetét. Ne legyünk' maxi­malisták, ne támaszkodjunk a tör­vény rideg erejére olt, ahol ez fö­lösleges. A paragrafusok hideg textusa helyett próbáljunk inkább nevelni, tanítani. Alig ért el liozi­cánk a szabadság — meg k'ell ta­nulnunk' élni vele. Jelöljünk ki talán a gyermekek részére alkalmas játszótereket, biz­tosítsuk azok nyugalmát számuk­ra, legalább a napsütés óráira. Mivel ijesztjük őket? Kik nkarSk őket bántani? Hol a mumus? Ml uem ismerjük1. l Otthon fűtetlen a lakás. A' ját­szótereket néha a nap nvelegiti. • A ZART KAPUK' pszihözisa uralkodik a városban. Mindén ház kapuja csukVa van. Bútorozott szo­bát kerestem1. Ügynököm hat ci­nvet adott. Egyik házba sem tud1­'am1 bemenni a délelőtt kléső órái­ban: zárva voltak a kapuk. Az egész város íéL Elinduló plety­kák1, tudatos, sátáni nyilas mesék! és otromba hazugságok' megféleimf­ü tették Szeged polgárait. Magukra zárták a kapukat. A zárt kapu politikája rossz po­rlika. Rablók étlen még nem ta­hi I Iák' fel a lctörhetetlen lakátot. Tolvaj előtt nincs kinyithatatlan ajtó. Próbálkozzunk meg a biza­lom; a baráti nyíltság fegyvereivel. A kppuk zárja lassanként zárttá teszi öi. magunk lelkét is és nem nyilun' meg senki előtt, a barát előtt MUT. így nem csoda aztán, ha be ítaink'is ellenséget látnak bennünk. v A vihar elvonult már Szeged fe­lett. A qvülevész bandák' rabló vá­gyát nv.gfékezték a ha lóságok. Kik­től féltjük hát míég mindig földi javainkat? Nyilas suttogok azt ál­lítják, hogy az oroszoktól. Ez nem lelv t igaz, hiszen ezek' minden tár­gyi jónál többet hoztak: a sza­bad ágot. IUDOLF HESS, aki egy ang­liai haidii fogoly táborban van őri­zetben, csöndben, szomorúan ál­lapítja meg, hogy Németország el­vesztette a hál>orut. Hímmler-elle­nos, mert azt állítja, hogy az SS ve ér elárulta Hitlert. P.GY lengyel árulót, aki a néme­teknek dolgozott és önkiént jelent­kezelt az SS kötelékébe, LublLn­hin kivégeztek. FRANCIAORSZÁG élchniiszercl­IFásnlassan, de biztosan javul. 275 gviim helyütt 350 gram a napi ke­nyér fejadag, 9 helyett 25 deka 1 ist kapnak belenként a franciáik' I' ivonla egy deka zsiradék helyett iro.vC 3 és fél dekát. Naponta ezen­túl 5T0Ö hektoliter bor fog Páris­bn érkr 'ui. A siegedi folyik a Annak, hogy a város élete nor­mális mederbe terelődik, egyik leg­biztosabb jele, hogy az iskolák­ban zavartalanul folyik p tanítás. A szülők' eleinte kissé bizalmat­lanok' voltak', nemi merték elenged­ni gyermekeikét felügyelet nélkül, de ma már (megszokott képe az utcának, hogy az iskolás gyerme­kek kettesével, hármasával igye­keznek a tanintézetbe, vagy cso­portosan indulnak hazafeléi, akár csak' a háborús idők előtt. Az iskolai oktatás megindulását dr. Bec.ker Vendlel, az uj tan­kerületi főigazgató szervezte meg, aki valóban derekas munkát vég­zett ezzel. Felkerestük a tan­köriül eti főigazgatót, aki a következőkben tájékoztatott ben­nünket arról, hogy mik-ént áll az iskolai oktatás ügye Szegeden s melyek azok az uj irányelvek!, ame'yek szerint a tanuló ifiusálg az életre készül. Tanügyi problémák — A' tanítás Szeged város bel* területén mindenütt, tte a kül­területen is sok helyütt szé­pen folyik, —mondotta a főigazgató. — Azok a nehézségek', amelyek a háború­val kapcsolatosan előállottak, las­sanként eliminálódnak. Az isiklo­lákban a bombázások következté­ben hiánvosak! még. az ablakok, nincsen fűtőanyag s egyéb zök­kenők is vannak!, de a város ható­sága igazán mindent elkövet, liogy ezeket az akadályokat áthidalja. Megtudtuk, hogy a Szeged bfolte­riületi elemi iskolák közül csak az Izraelita népiskola — egyelőre tanulók hiányában, — nemi működik. A' többi népiskolába, ÖsSzesen 86 osztályba beirattak 3156 gyerme­ket. A külterületen valamivel ne­hezebb a helyzet, mert a ( l tanerők legnagyobb riSsze ©T­menekült, vagy bevonult, a hői tanerők, alcikf ittmlaradlalk, beköltöztek a városba. Érdekfos tervet vetetf fel példád! a kliskW­dorozsmai körzet oktatáisáhak biz­tosítására az oltahi igazgató, aki a vándortanitást akarja bevezet­ni a kerületben. A' tápéi, rÖszkfei, szegWÍ-alsóköz­pontJ, várostanyai, sándioríhlvai,öt­töim(ösi, pusztamérges!, szegvári is­kolák' viszont működnek s igy a tanyavilágban a népoktatás elég normális mederben folyik, A belterületen az eleani iskoláik zsúfoltak1, egy-egy összevont osz­tály 70 növendékét is szájmftál a igy az a helyzet, hogy az elmúlt évi növendekátlag­gal szemben legfeljebb 20 szá­zalékos csükíkíeiiéts tapfcusztaí- 1 ható. Egy kis statisztika A középiskola! tanítás is zavar­talan. Az eddigi három) fiugimná­zium1: a kegyesrendiek gimnáziu­ma, a Baross Gábor és a Klauzál Gábor gimnáziumok az utóbbinak épületében állami, rjugimnáziórrt gyűjtőcím alatt működnek, *A leá­nyok' számára továbbra is kjét gim­názium' áll fent: az Állami Szent Erzsébet Leánygimnázium és az apácanővérek alsóvárosi leánygim­náziuma. Az állami kereskedelmi leányiskola pedig az állami leány­gimnázium vendége. Az állaimji fiu­gimnáziumnak 9 osztálya van 438 tanulóval, a leánygimnáziumnak' 8 osztálya 141 tanulóval. A rómiai katolikus leánygimlnázjiumhd' 240 növendék iratkozott be, miután a növendékek' legnagyobbrészie azon­ban vidéki, csak 70 tanulója van ennek' az intézetnek1. A fiu'kereskie­delmi iskolában 4 osztályba jár 106 növendék, a leányokhoz pedig iskolákban fanatás ugyancsak' négy osztályba 310. A tanítóképző és a tanítónőképző az idén együtt van, mégpedig az alsó­városi zárda falai közölt. Ez az első eset, hogy az n pácán fivérek1 nemcsak 1 eánynövendékeket oktat­nak. A vegyiipari középiskola nö­vendékei két épületben tanulnak ideiglenesen, az elméleti oktatást a Jílauzál gimnáziumban, a gya­korialit saját épületükben kapják. Ennek az intézetnek' igen kevés je­lenleg a növendéke: négy osztály­ba összesen 'i'i fiu iratkozott be. Ugyancsak kévés a zárdai ipari leányklörópiskpla növendékeinek' a száma, itt négy osztályban össze­sen 30 növendék nyer oktatást Igaz, hogy több, mint 100 iratko­zott be, do ezek nagyrésze vidéki s Vasutforgalom' hiányában nem közelítheti meg » várost. A' íelső­iparlsk'ola 3 osztályában 61 növen­dék tanul 8 az oktatás három he­lyed folyik'. Ennek az intézetnek nagyon megcsappant a növendék­serege, ugvanis a tanulóik száma itt 500 kiörül szokott lenni. A gya­korló polgáriiskolában három) pol­gári iskola növendékei számára fo­lyik a tanítás: a gyakorló polgári iskoláé, a Margit-utcai leány pol­gári .iskoláé és a Szent Imre fiúis­koláé. A Madách'-utcai polgári fiú­iskola jelenleg a Margit-utcai le­án* polgári iskolában helyeztetett el. A háromi együtt működő pol­gári iskola növendékeinek számla 8 osztályban 370, a Madách-utcai fiúiskoláé pedig 7 osztályban 284. A' Dugonics-utcai polgári leányis­kolában 8 Dsztály 319 növendéket szánd ál, az apáóanővérek polgári leányiskolája pedig 4 osztályban 168-at. Az iparos tanonciskola nö­vendékeinek sZá'ma összesen 990, a kereskedő tanonciskoláé pedig 65. A siketnémlák "és vakok intézetében egyelőre nemi folyik' tanítás. Tanifási irányelvek A'z uj tanítási irányelvekkel kap­csolatosan dk. Bee ken Vendéi fő­igazgató mbndotta, hogy a tantervben nincsen változás. Az ölktatás mindenütt a meg­szokott tankönyvekből folyik topább, a régi tankönyvekből. Persze, tankönyvekben nagy a hi­ány, de ezt azzal orvosolják, hogy a szükséghez képest röviden össze­foglalt jegyzetekkel folyik a taní­tás. A tanerőkben is hiány mutat­kozik, de a nyugalomba vonult tapáírók s ez ittmtaradtak nagy lel­kesedéssel állnak az ifjúság neve­lésének' szolgálatában. Természe­tes, hogv am'enriyiben uj, fiatal tanerők'lesznek', a nyugállományú tanárok ismjít IviSsizavonulhJatnak majd. — AT tantárgyak közül a hon­védelmi ismeretek' íanitását « tanári kar Önkcint kiikapcsolta a természeteden elmarad' a le­venteképzés is, — m'onddtta a főigazgató. — Az oktatás irányelveihez tartozik, hogy az időknek megfelelően megvál­toztatunk1 egyes dolgokat. Az ma­gától értetődik, hogy a németek Iránti érzelmiekgyő­kéresen mfegváltoztak', mert nenteetönk válságos helyzetét nekik s magyar hiveikrtek k'ö­! szÓnhetj ük'. Ennek megfelelő az idevonatkozó tárgyak anyagának' átcsoporto­sítása. Erősen k! k'ell domborítani az ifjúság előtt a demokratikus •világnézeti esZmfék'et, az iroda­lomtörténetben pedig Ady End­re ?s József Attila müveit a a méltó megvilágításban islmler­tétjük. A' magyar ?s < orosz történelmet részletesen tanltjuk' • összefoglaló művelődéstörténetet Ismiertelü'nfi: meg az ifjúsággal 1944. november 2b, — Ki k'ell emelnem, hogy . az orosz katonai parancsnok­ság milyen nagy súlyt fektet a tanuló ifjúság háborítatlan­ságára és biztosítani kívánja a város területén működő is­kolák' tüzifaszükséglelct, hogy a tanilás zavarla'anul folyhas­séfc. — Életrevaló, komolyan dol­gozni tudó, fegyelmezett, jelle­mes magyar ifjúságot akarunk neyelni! — fejezte be nyilatkozatát dri. Becker Vendiel tankerületi fő­igazgató. fiz orosz sajtá a spanyol fas zmus felszámolását KiBveleli Moszkva, november 23. AZ Izvesztija irja: »Spanyolor­sz,álgnak meg mindig csak egy ré­sze látja be, hogy Hitler Német­országa kikerülhetetlenül el1­veszti a háborút. Franco akáll egy sakál követte Hitlert a pré­dából való részesülés reményé­ben. Franco annakidején kije­lentette, hogy a Falange a nem­zieti! szocializmus és fasizmus oldalán harcol. A hires »Kélú hadosztályt* kiküldte oz orosz frontra, ahol az orosz csapatok megsemanlsítélték azokat. Spa­nyql ország ál Utólagos semle­gessége blöff volt. Franoo való­jában Németország mel eltállt. Országa a fasizmus katonai és politikai bázisa volt. Hiába pró­bálja most Franco bizonygatni, hogy Spanyolország semleges volt és hiába követeli Spanyol­ország meghívását a békekonfe­renciára azzal, liogy bebizonyí­totta békeszieretét. Francot, naint háborús bűnöst kell kezdlni; mert a németeket segítette. Rövidhírek DÁN HAZAFIAKNAK sikérült megsemkriisiteni a német hatóságoH kezében íévő az ellenálló mozga« lomról szóló iratokat A "dán ellen­állók! állandóan zavarják' a német szerveződést. A' FRANCIA ELLENÁLLÁSI mozgatom harposai, akik1 négy éiven át harcban állottak' a néme­tekkel, most nyilvánosságra hoz­ták, ho^v 6oraik' közölt igen soll osztrák is hősiesen harcolt és vé­rét ontotta a francia függetlensé­gért. CSANKAISEK tábornaggyal • szövetséges főparancsnokság kato­nai megbízottja megegyezést léte­sített, amely szerint a kínai csapa­tókat a szövetséges főparancsnok­ság bárhol harcbaivetheti, a JA­pán elleni háboiuban. SZALONIKI KIKÖTŐJÉBE W­fulott az első angliai könvoy. A! hajókaraván liaiók hosszú sorából állott és tömérdek anyagot hozod nemcsak' az ínséget szenvedő bal­káni lakosság mcére, hanem ú szövetséges seregeik ytífoipótlásB­hós is. ' i l I A FRANCIA' SAJTÓ' m|5Hatí« ai* a gyors Ss kitűnő munkát, amit s szövetséges műszaki csapatok és a francia gzatómUnkások végez teli a Rhone Es Szajna csatorna tel­jes helyreállításában, A' forgalom a csgtornin már roeft ls kezdődőit A' NÉMET (FŐHADISZÁLLÁS rendkívül szigorú rendeletet adott k! a csapatok részére, hogy a ktZ­tonák parancs nélkül egy talpalat­nyi földet «e adjanak föl. Áz utasí­tásra azért volt szükség, mert a németek mind nagyobb számban mennek át «s oroszokba*

Next

/
Oldalképek
Tartalom