Délmagyarország, 1944. november (1. évfolyam, 1-10. szám)

1944-11-23 / 4. szám

uCLMAGYAKOKSZ ÁG n belga kormányválság hullámai London, november 20. A Oe £a kormányválság amely az ellenállá­si mo-zgalom harcosainak1 lefegy­verzése körül keletkezett további hullámigyürüket vet. A hazafias el­lenállási miozgalom vezetői elha­tározták, hogy ellenintézkedés ha­tása alatt a mozgalom harcosait Iefegyverzik. A' fegyverek1 átadására szombat estig kaptak haladékot. A londoni Times azt irja az ügy­gyei kapcsolatban, hogy a füg­getlen és félfüggetlen csoportok' és vezetők ugy látszik, nemi felel­tek meg a rend1 és a demokrácia követelményének' és ezért szükség volt erélyes kormányzati rendsza­bály érvényesítésére. A' moszkvai Pravda bírálja a belga kormány­válság eseményeit, anrelyek mliátt a két komtmunista tnliniszter le mondott. Érdekesnek' tartja azt a körüliméinyt, hogy Picrlot minisz­terelnök kormányára most egy olyan tábornok' tudott nyomást gyakorolni, aki annakidején Lipót belga király tanácsadója volt és aki a belga összeomlás után a ka­pituláló ^generális* neVet kapta. A lap még hozzáfűzi azt is, hogy a kormány ezesetben gvöngekeZü­nek bizonyult és a háborús bűnö­sök megbüntetésének ügyét u|gy látszik nem1 viseli szivén kellő gon­dossággal. A belga ellenállási csoportok letették a fegyvert London, november 21. A' belga ellenállási mozgalom csoportjai szombaton beszolgáltatták fegyve­reiket a szövetséges hatésígoknak. Az angolszász hatóságok ezt azért tartották szükségesnek, mert nem akarták', hogy hadtápvonalaik kör­nyékén rendzavarásra kerüljön sor Az elenálllási csoportok szerint viszxmt a Pierlot kormány nem jár el elég keményen azokkal szemben, akik együttműködtek a németekkel. A belga kormány kérésére a kép viselőház ma tárgyalja a Pierlot kormánynak1 szélesebb hatáskörrel való felruházását. Apróhirdetések 4 Heves harcok Ravenna térségében London, november 21. Olaszor­szágban a nyolcadik hdasereg csa­patai az adriai szakaszon tovább nyomultak előre Ravenna térségé­ben. A németek heves ellcntama Uást fejtettek' ki, de a brit és len­gyel csapatok' visszaverték1 Őket London, november 21. A Reuter Iroda a Japán elleni háborúról jelenti, hogy az amerikai csapa­tok tovább törnek előre és elfog­lalták a Fülöp-szigeti Bannot, ezt a fontos japán támaszpontot. Nimiicz tengernagy közölte, hogy amerikai repülőterekről felszápó bombázókötelékek szombaton Ma­nila ellen intéztek támadást és en­nek során legalább 110 japán re­pülőgépet és három japán keres­kedelmi hajót scmimlisitettek meg. Az Bniiías szta D ák Sztvefség telhivása A inult héten megalakult Szegeden az Antifasiszta Diák Szövetség. A diákság felkéri a Tanárok Szakszer­vezetét, a Főigazgatóságot és a szü­lőket, hogy támogassák a mozgalmat. A Szövetség célját és programmját — a bizalom megnyerése végett — is­mertetni kívánom. Célunkat meghatározza a Szövet­ség neve. össze akarjuk gyűjteni (a Középiskolások felsőbb osztályait is beleértve) azokat a diákokat, akiket nem tévesztett meg a fasiszta propa­ganda s ma is, józan ítéletekkel ké­szen állnak arra, hogy részt vegyenek a demokratikus szabad Magyarország ie (-(.illésében. _< Kötelessége a diákságnak megis­merni a valóságot, tudnia kell a fa­sizmus lényegét és ismernie kell azt, ami ezzel ellentétben áll és aminek jegyében újjá kell születnünk. Fzt a folyamatot támogatnia kell az értel­miségi rétegnek, akinek ezt tulajdon­képpen mar a múltban meg kellelt volna tennie. A magyar nép ka­tasztrófája az értelmiségiek nagy többségének ostobaságaira vezethető vissza. 11a azt akarjuk, hogy Magyar­ország talprnálljon és helyet kapjon a szabad nemzetek mellett, akkor meg kell teremtenünk hozzá a helyes, igaz alapokat, melyeken meg kell kez­dődnie a komoly munkának. A Szövetség keretein belül megvi­tatásra kerülnek az összes diákprob­lémák. Foglalkozni fogunk a legap­róbb füzetbeszerzési lehetőségéktől az fskolare.idszerig mindennel. — Teljes együttműködésben akarunk haladni a Tanárok Szakszervezetével, egészen addig, ameddig azok valóban képvi­selik a diákság érdekeit. Szórakozásról is gondoskodunkI A Szövetség láncestélycket, vilndélutá­nokat ós kulturális összejöveteleket lóg tartani. De ezekbe nem igyeke­zünk belevinni a náel fiatalság Íz­léstelenségeit és pogány erkölcstelen­ségeit. vagy felelőtlenségét. Nem fia­talos felületességre, hanem fiatalos erőre van szükség. A munkában az egyesület bármely tagja résztvehet aktívan is, azáltal, hogy előadásokat tart a gyűléseken. ­A tagokon túlmenően, előadások megtartására felkérünk tanárokat is. Könyvtárakat létesítünk, ami a di­ákság felvilágosodását fogja szolgálni. Végül pedig a legteljesebb együtt­működést kívánjuk az összes demo­kratikus partokkal (noha mi nem va­gyona politikai parit, azért, hogy egy­ségben sikerhez tudjuk vinni akara­tunkat. (. Segédkeznünk kell a demokratikus szabad Magyarország felépítésében, tta most elhibázzuk a lépést, nem hozhatjuk már helyre többé soha. lléAt Sándor, az ADSZ titkára. Sölélilő papirfüggöny jutányosán készül. Fekete papír kapható. Csonka paplrfeldoJgozó, Szeged, Dugonics-tér 4. szám. Lbszcrkészités, aranybeváltás, kari­kagyűrű készítés. Bárdóczky Tivadar, Tisza Lajos-körut 55. Eladni és vásárolni házat, háztel­ket, gyümölcsöst lenet Mézerné in­gatlaniroda által, Horthy M.-u. 2. sz. Nyitva d. e. fél 0—12. d. u. 3—4-ig. Bútorozol! szobák, főbérleti laká­sok. Lakásűgynókség, Kölcsey-u. 10. Kiadó lakását, bútorozott szobáját szíveskedjék bejelenleni. Lakások, bú­torozott szobák állandóan kaphatók. Lakásügynökség, Kölcsey-u. 10. Gondolj az egészségedre! Igyál fo­lyékony szőlőt (must). Tartalma: vi­taminok, természetes énkor és gyü­mölcssavak stb. Gondolj a gyerme­keidre I Adjál nekik naponta 2 deci folyékony gyümölcsöt. Akar egész­séges lenni? Igyon folyékony gyümöl­csöt. Kapható a Hangya-fiókokban és az összes fűszer- és csemegcüzletek­bcn. valamint Tlona-u. 16 sz. alatt. Babot, lencsét, mákot, köleskását, árpakását, burgonyát, vöröshagymát minden mennyiségben vásárolunk. — Danner Péter Fiai, Tisza L.-körút 12. Harisnya-szent felszedés megnyitt Váezi Mariskánál, Mérev-ntca 1. szám. Földeákon a Főtér legjobb helyén 24 év óta fennálló fűszer-, vas-, ve­gyes- és fexlilkereskedés teljes be­rendezéssel s hozzávaló 3 szobás la­kással kiadó. Benne lévő fűszeráru !s átvehető. Bővebbet Főideákon, Főtér 437., vagy Szegeden, Peternelly Jó­zsef Utóda füszernagykereskedésben, Feketesas-u. 24 szám. Keveset használt gyermek - hócipőt 26—28 as számokban, y.-ott üslházat veszek. Galambos. Nemcstnkáes-n. 28. Egy jókarban levő ballonkabátot és 37-es hócipőt vészek. Nemestakács­utca 28. szám. Szíveskedjenek cimükct velem sür­gősen közölni azok, akik Liebmann Rudolfné sz. Vadász Harcsával (néhai dr Vadász János leánya) júniusban még 1 icszéltek. Liebmann, Gyufagyár. Jó állapotban tévő féregmentes gyermekágyat keresek matraccal. — Tip-Top Áruház, Tisza L.-körut 47.. Püspökbazár. A* Első Magyar Általános Biztositő Társaság és a Magyar Hollandi Biz­tosító Rt. szegedi főügynöksége (Ti­sza L.-kórul 54.) értesiti i. t. ügy­feleit, hogy az iroda működését to­vább folytatja, s kéri, hogy az ese­dékes elemi-életbiztositási dijakat közvetlenül pénztáránál rendezni szí­veskedjenek. Házmester felvétetik. Polgár-u. 20( Középiskolások házi tanítását vál­lalja kitüntetéssel érettségizett egye­temi hallgató. Mikszáth K.-u. 4. sz; I. emelet, bal. Idősebb házaspárt házmesternek felveszek. Rajza-u. 2.. Tóthné. Elveszeit egy ajtókulcs és lakat­kulcs karikára fűzve a Jókai-, Ká­rász- és Kölcsey-utcán. Kérjük a ki­adóban, Jókai-utca 4. alatt leadni. Veszek bélyeget- Bélyegkereskedés, Iskola-u. 29. Fogadalmi templommal szemben. A közrendészet vezetőjétől. 271/1944. szám. Tárgy: Nyilaskeresztes plakátok és feliratok megsemmisítése stb. Rendelet. Megállapítottam, hogy a városban még mindig láthatók nyilaskeresztes plakátok, feliratok az épületek falain, kerítéseken. Felhívom a háztulajdonosokat, ház­gondnokokat és házfelügyelőket, hogy az tlyen plakátokat, feliratokat azon­nal távolitsák el, mert ha jelen ren­deletemtől számított 24 óra múlva bárhol ilyen plakátot találunk, az illető háztulajdonossal, hízgondnok­kal szemben a legszigorúbban fogok eljárni. Az Is megállapítást nyert, hogy a Kommunista Párt falragaszalt leté­pik. Figyelmeztetek mindenkit, hogy nz ilyen cselekményektől saját jól fel­fogott érdekében óvakodjon, mert akit kommunista plakálok megsemmi­sítésében tetten érünk, vagy aki nyi­laskeresztes propagandát szolgáló fal­ragaszt, feliratot terjeszt, vagy fel­ragaszt, a helyszínen agyonlövetem. Szeged, 1944 november 21. Sztanykovszby Tibor s. k. a bő-wndészet vezetője 1944 november 25. Szakszervezett Ifrek Az iparosok, kereskedők szakszer­vezete értesiti tágjait, hogy kiállí­tott tagkönyveiket a szakszervezeti székházban, Horthy M.-u. 8., I. át­vehetik. Taglölvétei és beiratás ugyan­ott, a hivatalos órák alatt d. u. 2-5­ig­Az egészségügyi a'kalmazottak szer­vezete értesitj tagjait és a belépni szándékozókat, hogy irodai óráit az Árpád-utcai klinikai bejárat kapuszo­bában tartja minden nap 2—4 közölt. Felhivás- Felhívjuk a dohánykis­árusokat, hogy f. hó 23-án, csütör­tökön délután 3 órakor a szakszer­vezeti székházban, Horthy M.-u. 8., I., megjelenni szíveskedjenek. Tárgy A dohánykisárusok gazdasági hely­zete. A Nyomda! Munkások Szakszer vezete (Br. Jósika-u. 21.) felhívja mindazon nyomdai munkásokat, akii; még nem tagjai a Nyomdai Munkások Szakszervezetének, hogy tagfelvétel céljából jelentkezzenek. Hivatalos órák péntek d. u. fél 4-től 5-ig és vasárnap d. e. 10-től 12-ig. Aki még nem tagja valamilyen szakszervezetnek, jelentkezzen a szak­szervezeti titkári irodában, Horthy M.-u. 8., I. A közrendészet vezetőjétől. 272/1944. szám. Tárgy Egyes cikkek maximális árának megszüntetése Rendelet. Szeged város közellátásának meg­javítása érdekében a Közellátási Bi­zottság jóváhagyásával egyes élelmi­cikkekre, u. m. élő és vágott baromfi, tejföl, turó, vi(j, gyümölcs, elrendel­tem az eddig érvényben volt maxi­mális árak megszüntetését. Felhívom tehát a termelőket, hogj a fenti cikkeket bárki szabadon szál­líthatja a városba, köteles azonban/az élelmicikkeket a nyilt piacokon ánfc sitani. Az élelmicikkckkel való háza­lás tilos. A rendelet ellen vétők sú­lyos büntetésben részesülnek s ezen­felül árujukat el fogom koboztatni. A termelők megnyugtatására köz­löm, hogy a piacok megfelelő őrzésé­ről gondoskodás történt s. igy senki se tartson attól, hogy áruját fizetér nélkül bárki is elveheti. Sieged, 1914 november 21. Szlanykovszky Tibor s. k a közrcndészel vezetője. Postaigazgatóság, Szeged. 140/1944. szám. Hirdetmény Értesítem a város közönségét, hogy a Szegedi Gazdasági Vasút mentén fekvő Szeged-Alsóközpont, Királyha­lom és Pusztamérges postahivatalok, Feketeszél, Lengyclkápolna és Csór­va postaügynökségek, valamint Sze­ged 1. sz. postahivatal közötti vi­szonylatban a közönséges és ajánlott levél és levelezőlap szállítását folyó év november hó 23-tól kezdődően berendeztem. A leveleket nyitva kell postára ad­ni, az írásbeli közlemény csak köz­értelmü nyelven szerkeszthető. A* összebeszélt nyelv használata a ha­direndelkezések legszigorúbb terhe mellett tilos. Az említett levélpostai küldemé­nyek a Széchenyi-lér 1. sz. alatt működő postahivatalnál a Iegulóbb érvényes tarifátis dijak melleit ad hatók' fel. Szeged, 1944. évi november 2i Postaigazgatóság. Felelős szerkesztő: Erdei Ferenc dr. Felelős kiadó: Kom-z László. Kiadja: Hírlapkiadó Kft. Szerkesztőség Jókai-nlra I. " Kiadóhivatal: Fárász-ntra i—X

Next

/
Oldalképek
Tartalom