Délmagyarország, 1944. november (1. évfolyam, 1-10. szám)

1944-11-22 / 3. szám

4 f> É L M A 6 Y A R O K S /. A íí 1944. no vem ma 22. lazul a német ellenállás a balti tronton Moszkva, november 20. A balti arc­vonalon 200 német tiszt ós katona adta meg magát az oroszoknak. Egy altiszt, Franz W. mondja, hogy va­lamennyi parancs arra hívta tel őket: talpalatnyi földet sem szabad feladni. A tisztek mindent elkövetnek, hogy a hátországba visszakerüljenek. Igy az 544. és 545. ezred parancsno­kát rövid időn belül .hazarendelték*. A hátrább fekvő terideieken nemrég 30 szűkölt német katonát végeztek ki. Közellátási közlemények Jelentkezés hus- és éloia.jelláiásra. Az uj »llusjegy« szelvényekkel kö­teles mindenki jelentkezni — 1914. évi november hó 21-161 1914. évi .november hó 25-ig bezárólag annál a husiparosnál, akinél december hó­ra a iiusszükségletét beszerezni kí­vánj'). \ husiparosok a náluk jelenlkczö fogyasztókat kötelesek kimutatásba foglalni, a husjegyeket hátul bélyeg­zőjükkel, vagy sajátkezű aláírásukkal ellátni. A husiparosok a jelentkezőkről felveti kimutatásokat 1914. évi no­vember hó 27-ig kötelesek a köz­vágóhíd igazgatójának beküldoni. Mindazok, akik az 1914. évi decem­ber lió 31-ig érvényes zsirjcgyeikel nem váltották be. és élolaj-kiutalás­ban óhajtanak részesülni, az étolaj­kiutalás végeit -a zsirjegveiket va­lamelyik husiparosnál adják le. A husiparosok a jelenIkczökről név­sort tartoznak vezetni, a névsort a beszedett és lelragaszlolt zsirjegyek­kel együtt az étolaj kiutalása végett ugyancsak 1914. évi november hó 27-ig kötelesek a vágóhíd igazgatójá­nak beküldeni. Figyelmezted a közellátási hivatal az étolajért jelentkezőket, hogy ét­olajat csak azok részére igényelje­nek. akik tényleg Szegeden laknak, mert azok, akik illctéklclcnck után \csznek fel étolajat, kihágást követ­nek el s ellenük a kihágást eljárás folyamatba fog léiclni. Ezúttal figyelmezteti a közellátási hivatal tigy a fogyasztó, mint a sü­tőiparotokat, hogv kenyeret csak az uj kenyórjegyekro igényelhetnek, il­letve adhatnak ki és csak 25 dkg-os fejadag szerint. A hivatal e hirdetés megjelenésétől számítolt 3 napon tul semmiféle régi vagy pólkenyérjegyet, Illetve kereskedői utalványt el nem számol. Tekintetlel a liszlcllátás kö­rül mutatkozó nehézségekre, kenyér fsak n napi, szükség cselén a kö­vetkeze napra szóló jegyre adható ki, tei.it sem visszamenőleg, sem előre több napi kenyéradag ki nem ndható. Leq ufab b A szövetséges seregek felszabadították Betíort és Mühíhausen városát London, november 21. A lon­doni rádió híradása jelentést kö­zöl a nyugati hadszintén hely­zetéről. Francia csapatok egy nap fényes sikerei után ismét a Rajnánál állnak. Belfort-t megszállták és elérkeztek Mülil­hausenbe. Aa amerikai hadse­reg megtisztította Metz városát a németek tői és Saarburg kapujánál áll, A brit és ameri­kai kötelékek hatalmas erejiitá­madása Németország belsejében mtovább halad1. Részletes helyzetkép: Az első francia had'sereg benyomult Belfort erődvárosába, majd in­nen 30 kilométerre előretörve, elérték a svájci határ közelében levő Kench-et. A 3. amerikai hadsereg Melzben minden szer­vezett német ellenállást levert; a metzi katedrális épségben van. Az amerikai csapatok nem egészen 3 kilomélerre állnak a Saar folyótól. A lehengerelő harcok során elesett Diós és átkarolták Eischweiler. váro­sát. A német páncélos kötelé­kek erős utóvédeket hátrahagy­va teherautók1, gépkocsiso­rok kíséretében az aachen—köl­ni ulon kelet felé menekülnek. Az angolszász csapatok hat ki­lométerre vannak1 Dürentől, 10 kilométerre a Julis folyótól!, 5 kilométerre a Röhn folyótól. Lendületes támadással el­foglalták a Maas folyón tul Kés­sél Városát. A szövetséges haditudósítók közlése: A Reuter-iroda je­lenti Metzből: A' harcoló ame­rikai kötelékéknek értékes se­gítséget nyújtott a jelenleg mint­egy 60.000-re tehető francia la­kosság. A német utcai jelzése­ket, táblákat letépdesték s ezek helyeit kitűzték az angol, ame­rikai lobogókat, A Geilenkirchennél lefolyt öriáási méretű csata az angol­szász hadseregek, illetve fegy­vernemek' tökéletes összhangjá­ban folyt le, melyben múlhatat­lan dicsőséget szerzett a hatal­mas kötelékekből összetevődő, tűzzel, vassal, torpedóval, bom­baesővel támadó egyesült légi­líád'erőnek. t Szakszervezeti hirek Ki tud róla? R'ai Sándor szegedi ruhakeres­kedő a garanyi internálótáborban volt * 59024/1944. sz. Felhívás Felhivom a Szegeden és a Szeged környéki városokban és helységekben -tartózkodó joghallgatókat, hogy f. évi t ecember hó 5-ig délelőtt 8—13 óra közölt az egyelem orvoskari dékáni hivatalában beiratkozás végett jelent­ke/zenek. mert kellő számú jelent­kező esetén jogi tanfolyamok meg­indulására van kilátás. Az egyetem rektora Ígéretet tett ai ra vonatkozólag, hogy a tanfolya­moknak a jogi kari tanulmányi idő­be való beszámítása érdekében az H elékes hatóságnál teljes mértékben l< izre fog működni. A Szeged városán kívül lakó joghallgatók Írásban is jelentkezhetnek. Szeged, 1914 november 20. Dr- Wenttny Ágoston poloá^-mestcr. Felhívás! A Kommunista Ifjúság! Szövetség minden nap d. e. 8-tól fél l-ig és d. u. 2-től 5-ig hiva­talos órát tart. (Kálvin-tér 6.) Min­den csütörtökön d. u. fél 3 órai kezdettel ifjúsági délután. Minden vasárnap táncdélután díjmentesen. Az összes munkás, paraszt és diákifjakat liivja és elvárja a .Vezetőség. Értesítés! A Szegcdi Vasutasok Sza­bad Szakszervezete értesíti azokat a MAV tényleges, nyugdíjas és nyug­béres alkalmazottait, akik akadályoz­tatásuk miatt eddig nem léptek be a szervezetbe, az Uzletvezetőség pa­lotájában, földszint 2. szám alatt levő irodában reggel 8-tól délután 14-ig beléphetnek. i Azon vasások, kik még nem je­lentkeztek tagfölvétel céljából, jelent­kezzenek tagfelvételre. Hétvezér-Utca 9. szám, I. emelet. A Nyomdai Munkasok Szakszer­vezete (Br. Jósika-u. 21.) felhívja ,mindazon nyomdai munkásokat, akik még nem tagjai a Nyomdai Munkások Szakszervezetének, hogy, tagfelvétel céljából jelentkezzenek. Hivatalos órák pénlek d. u. fél 4-től 5-ig és vasárnap d. e. 10-töl 12-ig. Felhívás. A ruházati munkások szer­vezete felhívja a következő szakmák­ban dolgozókat a szervezetbe való tömörülésre: rendelt férfi- és női sza­bók, férfi és női konfekciósok, ma­gyarszabók, egyenruhaszabók, férfi­és női kalaposok, fehérnemű- és pap­lankészitők, szűcsök, füzőkészitők, lámpnernyő- és esernyőkészitők stb. Horthy M.-u. 8., I. Bciratás és tag­dijbefizelés a hivatalos órák alatt: d. u. 3—5-ig. Felhívás az élelmezési iparokban dolgozó munkásokhoz. Cukrászok, sü­tők, liszt- és paprikamolnárok, ma­lomban dolgozó segédmunkások, ga­bonamunkásolc slb. a szakszervezetbe való céljából jelentkezzenek Koreck Sándor szaktársnál a Szakszervezeti Székházban 8—12 és 2—4 közölt. Felhívás a famunkásokhoz. Minden asztalos, kárpitos, kádár, kocsigyártő, kosárfonó, kefegyári, színházi, íü­részgyárban gépen dolgozó munkás igyekezzen szakszervezetébe belépni. Beiratkozás és tagdíjfizetés minden vasárnap délelőtt 9—12 között Hét­vezér-utca 9. (Munkásotthon) és min­den nap 8—15 óra között a Szak­szervezeti Székházban a titkári Iro­dában (Horthy, M.-u. 8., I.j. Meghívó. A Szegedi Füszerkercs­kedők Egyesülete f. hó 26-án, va­sárnap d. u. 2 órakor a Szakszer­vezeti Székházban (Horthy M.-u. 8., I., Lloyd-palota) közgyűlést tart. Az egyesület tagjainak pontos megjele­nését kéri a .Vezetőség. Gyűlések: Kedd d. u. 3 órakor tisztviselők gyűlése. Minden dolgozó munkás, tisztvi­selő és alkalmazott lépjen be a szak­májának megfelelő szabad szakszer­vezetbe. Felvilágosításért forduljunk a szakszervezetek vezetőségeihez, vagy titkárságához, Horthy M.-u. 8, I. Irodai órák 8—16 óra között. M. kir. postaigazgatóság, Szeged. 134/1944. szám. Hirdetmény Érfcsitcm a város közönségét, hogy a Széchenyi-tér 1. szám alatt működő postahivatalnál egyelőre helybe szóló közönséges és ajánlott levelek és le­velezőlapok a legutóbb érvényes ta­rifális dijak melleit feladhatók. A levélpostai forgalom előrelátha­tólag Szeged város külterületére, il­letve a szomsz'édo? városokkal ds községekkel is hamarosan felvehető lesz. A leveleket nyitva kell postára ad­ni. Az Írásbeli közlemény csak köz­értelmü nyelvén szerkeszthető. Az összebeszélt nyelv használata a hadi­rendelkezések legszigorúbb terhemel­lett tilos. A helybe szóló közönséges levél bérmentesítési dija 20 g-ig 20 f., 250 g-ig 36 L, 500 g-ig 50 f. A helybe szóló ajánlott levél bér­mentesítési dija 20 g-ig 70 f250 g-ig 86 f. és 500 g-ig 1.— P. A helybe szóló közönséges levele­zőlap bérmentesítési dija 12 L, az ajánlott levelezőlap bérmentesítési dija 62 «­Postaigazgatóság. H szövetséges katona! kormányzat büntető rendszabályai német területen London, november 21. A szö­vetséges katonai kormányzat á következő polgári' bűncselek­ményeket minősíti a megszállott német területen halálbünletcsseil jjáró bűnöknek: A szövetséges haderő biz­tonságát veszélyeztető; illetve a szövetségesek elleni fegyveres támadás. A szövetséges terű­tá'mletének támadása. A nem­zeti szocialista párt, vagy a szövetségesek1 által betiltotl más párt támogatása. Fegyver­tartás, illetve rejtegetés. Aki « szövetséges haderő tagjának ad'­ja ki magát. Holttestek kirab­lása, szabotázs. Mindezekért a bűncselekmé­nyekért halálbüntetés jár. Apróhirdetések Jó állapotban levő 60x85 cm. jót sütő és főző asztalsparliordlct ven­nék. Arpád-lér 5., Szőke. Felhívás a vendéglősökhöz! A tény­legesen üzemben lévő vendéglősök lisztéi látásuk ügyében jelentkezzenek Tombácz ügyvezető alelnöknél. Uj fakarrklfi/liclyek kaphatók dr Bárkányi Ferenc üzemében. Külső­Kálvária-ul 210. Pelrlk Antal ingatlan- és árufor­galmi irodája engedéllyel tovább mű­ködik. Széchenyi-tér 7., I. cm. halra. Sötétítő papirfüggöny jutányosán készül. Fekete panir kapható. Csonka paptrfeldolgozó, Szeged, Dugonics léi 4. száin. Honior Andrásnó szül. Bognár Bö< zsikének Garanyna és Ivánba üzeni édesanyja és Baba Szegedről, hogy jó! vannak. Cipőtermelők! Viszonteladásiba min­den fajta cipőt veszek. U.-olt üzlet­berendezést veszek. Gallasz Lajos ci< pőfizlct, KólCsey-u. 3. Bttkfalcniez mérsékelt áron kapható Stemberg fatelepén, Mérey- és Tö­rök-utca sarok. Nagykörúton belül emeletes bérhá­zain osztható telekkel 115.000 pen­gőért eladom. Megbízottam Daróczy ing. iroda, Rákóczi-lér. Ékszcrfcészifés, aranybeváltás, kari­kagyűrű készítés. Bárdóczky Tivadar, Tisza Lnjos-körut 55. Külföldi kokszot cserélek cukorért és fáért. Iiorck, Kossuth L'.-sugárul 27. szám. Elveszeti egy njlókulcs és lakai­kulcs karikára fűzve a Jókai-, Ká­rász- és Kölcsey-ulcán. Kérjük a ki­adóban, Jókai-utca 4. alatt leadni. Veszek bélyeget- Bélycgkercskcdés, Iskola u. 29. Fogadalmi templommal szemben. Cipcszsi'géóek vegyes munkára fel­vélelnek. Vitéz Barczánfalvinál, Ko­rona-utca 1. szám. Szeged város köztisztasági üzeme egv patkoló- és egy kocsi kovácsot azonnali belépésre keres. Jelentkezni Pacsirla-u. 1.. d. e. 8—12 óráig. Eladni és vásárolni házat, háztel­ket, gyümölcsöst lenet Mézemé in­gatlaniroda állal, Horthy M.-u 2. sz. Nyitva d. e. léi 9—12, d. u. 3— 1 ig. Felelős szerkesztő: Erdei Ferenc ilr< Felelős kiadó: Kouez László. Kiadja: Hírlapkiadó Kit. Szerkesztőség Jókai-utca I. Kiadóhivatal: Kárási-utca 1-5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom