Délmagyarország, 1944. április (20. évfolyam, 74-85. szám)

1944-04-16 / 85. szám

Vasárnap 1944. április 16 XX. evi. 85. sz. Ára 30 snitt üATonta 4.50 P. negyedévre 12.40 P KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP Hadparancs! Budapest, április 15. A Kormány­zó ur, mint a legfelsőbb hadúr a kővetkező hadparancsot intézte a magyar honvédséghez: Honvédek, magyar katonák! A háború végső kifejlődéséhez közeledik és döntő szakaszához ju­tott. Elsősorban a magyar sors szempontjából, mert az ellenség itt áll, egészen határaink közelében. Most tehát ismét hazánk közvetlen megvédéséről van szó. Erre gondol­jon mindenki, midőn az első had­sereg apáinak nyomdokain elindul a Kárpátokon át Galícia területére, ahol 1914-tól 1918-ig oly sok dicső csatában tündököltek a magyar fegyverek. A harcban természetesen nincs vissza, csak előre. Elvárom, hogy mindenki megteszi kötelessé? gét és méltók lesznek a hős elődök­höz. Fájdalmasan érint, hogy e ne­héz órákban nem lehetek magam is közletek. Gondom lesz azonban arra, hogy itthon a lehetőség leg­végső határáig gondoskodás törté­nik azokról, akik hozzátok legköze­lebb állanak. Éppúgy, mint az első világháborúban, most sem állunk egyedfii. Ma is ugyanazzal a né­met hadsereggel harcolunk váll­vetve, amely 1914 és 1918-ban be­csüteles szövetségi hűséggel állt mellettünk és amellyel elévülhetet­len, ebben a háborúban is vérrel megpecsételt bajtársi szálak fűznek bennünket össze. Mindent cl kell követnünk, hogy ebből a szörnyű viharból, amelyben nemcsak ha­zánkat, hanem az egész emberisé­get, kultúráját és civilizációját véd­jük. győzelmesen kerüljünk ki. Kelt Budapesten, 1944 április 15. H o r t h y s. k. C s a l a y s. k. A maggar csapatok visszavertek az oroszokat a kárpáti hágóknál A.£3sLyar h?LCÍ eré5y®k nagyszerű érvényesülése a Kárpátok előtti harcokbani ~ Sztanisztaunál megállították az orosz táma­dást — Hivatalos jelentés a péntek éjjeli berepülésről Sikertelen orosz áttörési kísérlet o krim-felszigeteli Berlin, április 15. A német véderő letre levő térségben a bolsevisták na­gyobb erőkkel támadtak. lőparancsnoksága közli: A Krim-félszigeten a német és román csapatok állandó harcokban vannak az utánuk nyomuló ellenség­gel, folytatták az elszakkadást délnyu­gat felé. . . _ Feodozóia és Szinferopol varo­sokat kiürítettük. Április 8 és 13 kö­rött a hadsereg, a légi haderő es a ha­ditengerészeti tüzérség kotelckei 2bi ellenséges páncélost semmisítettek A Dnyeszter alsó folyásánál a szovjet csapatok megkísérelték, hogy « folyó nyugati partján levő hídfőket visszaszerezzék. Valamennyi támadast tzonnal ellentámadásokkal visszaver­tünk. A légi haderő csata- és harci repülőgépek nagy erőivel beavatkoz­tak Krim félszigetén és Tarnopol tér­ségében az elhárító harcokba. Csak ezekben a térségekben két napon 73 szovjet páncélost semmisítettünk tneg 41 levegőből inditott támadásokkal. — Delatynnál és Sztaniszlautól ke­A honvédvezérkar eredményes kárpáti karcairól A hovéd- az ellenség további térnyereségét A támadást visszavertük. Néhány betörést elrete­szeltünk. — Tarnopoitól nyugatra csapataink betörtek az erősen kiépített elier.ségts állásokba és SZÍVÓS ellenséges ellen­állás mellett teret nyertek. A város helyőrsége elkeseredett küzdelemben továbbra is helytállt a minden oldal­ról támadó bolsevistákkal szemben. — A Brődifól északra és Köveitől délnyugatra levő térségben csapataink szétvertek szovjet harcsoportokat. — Pszkovtól délre az ellenség nagy erőkkel folytatta áttörési kísérleteit. Csapataink megint teljes elhárító si­kert arattak és megsemnf.sitettek 48 páncélost a 90 támadó páncélos közül. — Olaszországban csak kölcsönős, élénk felderítő és rohamcsapalteve­fccnységet jelentenek. Gyengébb ellen­séges légierők nappali" támadása á nvugatnémet határvidéken kisebb ká­rokat okozott. (MTI) Budapest, április 15. *ezérkar főnöke közli: A Kárpálátjnrők védelmére előre­tolt biztosító egységeink mintegy két hét óta harci érintkezésben áll­nak az ellenséggel. Csapataink együttműködve német kötelékekkel Magyar csapatok hősi'"g^f" verték vissza az oroszokat ampátoknál Budapest, április 15. Illetékes ka- naav erőkkel támadva egyrészt Ro­tónai helyről közlik: Az elmúlt he­megálHtofták. A fontosabb irányok­ban megindított ellentámadásaink , szívósan védekező ellenséget visz­szaverték és jelentős terepszakaszok birtokbavételéi eredményezték. (MTI) madás, mint ismeretes, most már elérte a Kárpátok lábait, de Cser­novic vidékén a német haderő, et­től északra pedig a Tatárhágó ki­járatainál a készenlétbe helyezett nál pedig a német megszálló csapa­tokat felváltó magyar erők a táma­dást nemcsak megállították, hanem részben vissza is vetettek. A ma­gyar csapatok ebben a harcban év­ezredes katonai muttjukhoz, méltóan vették ki részüket Hősies magatar­tásukkal igen komoly, le nem be­csülhető ellenfélnek bizonyoltak, hatásosan cáfolva sok esetben az el­lenség győzelmi hazugságait. A Sztaniszlauért folyó harcokban ép­pen az a magyar vasutbitositó fel­adatokat ellátó és csupán ennek a feladatnak megfelelően felszerelt hadosztály tüntette ki magát, amelyről hetekkel ezelőtt már azt állította az orosz jelentés, hogy tel­jes mértékben elfogták. Büszkeség­gel állapihatjuk meg a lefolyt har­cokból, hogy a magyar katona hő­siessége, kitartása, küzdőképessége töretlen. Ellenfelével szemben a harcot minden körülmények között felveszi. A támadó orosz páncélosok! zömét kézifegyverekkel (kézigránát) semmisítették meg. 'A hősiesség é* önfeláldozás legragyogóbb tette* közé tartozik L ö v e y Dániel, egyik utászászlóaljunk állományába tar­tozó zászlós magatartása, aki ba* sonlóan a japán repülők önfeláldo­zásához, nagymennyiségű robbanó­anyaggal együtt rávetette magát egy T34. ellenséges páncélosra é® miközben azt megsemmisítette, maga is hősi halált halt Bizalom­mal nézhetünk ilyen példák után, mert a jövőben a Kárpátokat a ma­magyar hegyicsapatok, Sztaniszlau- gyar katona acélos kardja védi. Súlyos veszteségei ellenére sem sikerült a krimi szovjet áttörés Berlin, április 15. 'Ar. Interinf je­lenti a keleti harctér helyzetéről; A Krim-félszigeten a német és román kötelékek elszakadó moz­dulataik során elérték a sziget dél­nyugati részén a hegyi terepet anél­kül, hogy a bolsevistáknak sikerült volna kettészakítani a német és román csapatokat. Az ellenség most már mind szemben, mind pedig a két parti sávon ki van téve vala­mennyi fegyver fokozott elhárító hatásának és az előző napok vesz­teségein is túlmenően. A szovjet, állításaival ellentétben, igen nagy veszteségeket szenvedett, ani.t bi­zonyit az is, bogy az ezen a héten a krimi harcokban megsemmisített szovjet páncélosok száma 300-ra emelkedett. Az Ukrajna déli cs északi részén levő szárazföldi arc­vonalszakaszon a harcok irányzata változatlan. (MTI) Meghiúsultak a Szovjet előretörései a Kárpátok előterében tek hadieseményeiből kétségtelenül megállapítható, hogy az orosz had­.vízetés ama szándéka, bogi, \gen_ na.ey. "másrészt Magyarországon át m^óhb a balkánra jusson," meg­n- ntt E hadművelet keretében a TaA^l hinduim. Berlin, április 15. Az Interinf je­lenti a keleti arcvonal déli szaka­száról: Jassytól északra és északkeletre az arcvonal mélyéből odarendelt német és román kötelékek kelet felé tovább haladlak előre, és Bukovina keleti részén ujabb szovjet erőcso­Portokat vetettek vissza, közben el­foglaltak néhány helységet. Észak­ukrajnában német csapatok ma­gyar kötelckekel együtt kemény Harcokban álllak Delatyntól keletre és délkeletre. A Szovjet erőfeszíté­seit a Kárpátok előterében meghiú­sították. Az eayik magyar Larccso­portnak" sikerült egy ujabb szovjet készenlétet szétvernie és előrenyo­mulni egy patakon egy domblán­con túlra. A Dnyeper középső fo­lyásától északra német harci erők meghiúsították a Szovjet tömeges bekerítő műveleteit Tarnopoitól délnyugatra. Galícia hadműveleti előterének e kiierjedt és erős le­zárása ellen a bolsevisták pénteken nagyobb erőket vonultattak fel. El­lenlökéssel szétzúzták a szovjet pán­célosok egyik nagyobb készenlétét. A volt Tarnopol város rommezőit a bolsevisták főként nyugatról és dél­ről nauv túlerővel támadták meg,;

Next

/
Oldalképek
Tartalom