Délmagyarország, 1943. december (19. évfolyam, 272-296. szám)

1943-12-01 / 272. szám

Szerda Ara 15 fiiiier 1943. december 1. XIX. en. 212. sz. Havonta 4.30.9. neguedcrre 12.4U t* KER ESZTENY POLITIKAI NAPILAP Churchill, Roosevelt és Csangkaisek Kairóban tanácskoztak E hétten közzéteszik a megbeszélés anyagát - Sztálin Teherán­ban várja a szövetséges kormányfőket - Keleten és dálen folynak a súlyos harcok Iflresiíellseh a béKetárgualásoft előkészítéséről Berlin^ november 30. A német véd­erő főparancsnoksága közli: — A perekopi földszoro6ban levő állásaink ellen irányuló ellenséges elő­retörések nem jártak sikerrel. — A nokopoli hídfőnél és a Dnyeper nagy kanyarulatában hétfőn az ellen­ség támadó tevékenysége állalában véve valamelyest enyhébb volt. Erö­sebb támadásokat intézett a Szovjet Krivojrqgtól északkeletre és északra, valamint a Krcmencsugtol délre fekvő betörési helyen. Egy sikeres ellentá­madásunkban 30 löveget pusztítottunk el, iilletve zsákmányoltunk. Cserkesz körül nőtt az ádáz és váltakozó har­cok hevessége. — Kieivtöl nyugatra támadó vállal­kozásunk ujabb helyi sikerrel járt. A kiev- és zsitomirkömyéki támadó és védöharcokban a hadsereg és az SS csapatai feltartóztatták és ellentáma­dással keletre visszavetették az áttörő támadásra küldött ellenséges hadsere­geket. A Szovjet itt november 9. és 20-ika között 20 ezernél több halottat, 14800 foglyot, 603 páncélost, 1500 löve­get, 1042 géppuskát, 275 gránátvetőt és 554 páncéltörő fegyvert vesztett. 1 — Gomel környékénél a súlyos küzdelem tovább tart. A várostól délnyugatra és nyugatra csapataink kemény harcok árán feltartóztatták az ellenség erős előretörő harci csoport­jait. Gomeltől északra sok Szovjet tá­madás akadt et. Eközben az ellenség hathatós védőtüzünk és erőteljes el­lenlökéseink következtében jelentős veszteségeket szenvedett. Neveljtöl délnyugatra csapataink támadva, SZÍ­VÓS ellenséges ellenállást törtek meg, terepet és helységeket hódítottunk vissza. _ A murmani arcvonalon egy né­met támaszpont őrsemélyzete közel­harcban ellenséges támadast vert visz­sza. Légiharcban hétfőn 49 szovjet re­pülőgépet pusztítottunk el, 2 gépünk elvesztése árán. — Délolaszországban az ellenség hétfőn heves tüzérségi előkészítés után igen erős légierő támogatással meg­kezdte várt támadását a Sangró völ­gyében levő keleti szárnyunk ellen. A súlyos harcok még javában folynak. A többi szakaszon gyengébb helyi jel­legű ellenséges támadásokat vertünk vissza. — Amerikai repülőkötelékek hétfőn a felhők oltalmában benyomultak a Német-öbölbe és megtámadták Bréma városát. Épületkárok keletkeztek és kisebb emberi veszteségeket szenved­tünk. Elkeseredett légi harcokban re­pülőink, valamint légvédelmi tüzérsé­günk 33 ellenséges repülőgépet lőttek le, amelyek közül több nehéz négymo­toros bombázó volt. Hat repülőgépet a megszállt nyugati területek fölött vesztett az ellenség. Német bosszutá­vu vadászrepülők hétfőn az Atlanti­óceán felett lelőttek egy óriási vizire­pülőgépet. Az elmúlt éjszaka zavaró célzattal támadó ellenséges repülők találomra néhány bombát dobtak le Nyugatnémetországra. Német buvár­hajók az Atlanti-óceánon, a Földközi­tengeren és a Fekete-tengeren kemény harcokban nyolc hajót süllyesztettek el 36.000 tonnatartalommal, ezenkivül 2 rombolót, egy fregattot, meg egy tengeralattjárót. Egy könnyű cirkálót torpedókkal megrongáltunk. Ezenkí­vül a buvárhajók lelőttek 5 ellenséges repülőgépet is, amelyek a hajókara­vánokat oltalmazták. (MTI) Elhárító harcok Gcmeltő! nyugatra Berlin, november 30. rAz Interinf sokat. Az azonban. Hogy széles sa­ra keleti harctér középső és északi , von áttörjenek, hétfőn sem sike­részének harcairól jelenti : I rült nekik a szívósan védekező vé­j Gomeltől nyugatra és északra j delem következtében. Néhány he­elterülő szakaszon, ahol a német ,lyen a német kötelékek meglepően védelmi erők már jóidéje kemény elhárító harcokat vívnak, hétfőn is súlyos és véres harcok szinlere volt. A bolsevisták most is felfrissí­tett lövész és páncélos kötelékeket vetnek harcba, hogy döntő ered­ményt érjenek el. Tekintettel em­berben és anyagban való rendkí­vül nagy fölényükre, sikerült is néhány helyen néhány kilométer­rel hálrábbszoritani a német állá­heves ellentámadást hajlottak vég re. Többek közölt sikerült nekik egy fontos helyiséget kiragadni a bolsevisták kezéből és egy bolse­vista lövészászlóaljat megsemmi­sileni. A Nevelj-ivben a németek támadása, amelyet a déli szárnyon a bolsevisták heves betörésére haj­lottak végre, eredményes volt és a német védelmi vonalak jelentékeny kijavítására vezetett. (MTI) Heves harcok Délolaszországban Berlin, november 30. Az Interinf (jelenti a délolaszországi harcok­tól: ves, az Adria-szakaszon súlyos harcok vannak folyamatban. Az Appenninek középső szakaszán is dúltak meg. Mialatt Clark tábor­nok a tirrenni tengerszakaszon még mindig erősítéseket von össze, Montgomery mint várható volt, a nagyobb támadások egész sorát készíti elő. Ezeket a támadásokat a hetek óta előkészített I anyagban. Hogy az aláaknázott ró­mai országutakat még alaposabban elreteszeljék, azt Montgomery csa­patai hétfőn a Sangro alsó folyá­sánál tapasztalhatták. Az angol bombázások még sohasem szere­peltek ilyen nagy mértékben, mint ezúttal. A német elháritó csapa­toknak mégis sikerült elhárítani minden áttörést. A támadások a közelharcokban és a nehéz német fegyverek összpontosított tüzében súlyos veszteségeket szenvedtek emberben és hadianyagban. A tar­talékoknak összevonásából arra le­het következtetni, hogy az ango­lok folytatják erőfeszítéseiket. Abeleto mellett a Sangró felső fo­lyásánál ismét meghiusult a szö­átkelési kisér-tömegesj vetséges csapatok harcbavetés jellemzi, emberben és;lete. (MTI) Churchill—Rooseve t—Sztálin—Csangkaisek taíáikozó Tehercnban? hogy Sztálin—Roosevelt találkozó Teheránban lesz. Hire jár annak is, hogy Csangkaisek útban van az értekezletre. (MTI) Zürich, november 30. Istanbul­ból érkező hirek szerint Churchill és Roosevelt már néhány napja Kairóban tartózkodik. Török dip­lomáciai körökben ugy tudják, Uton Sztálin felé Lisszabon, november 30. Mint az. Kairóban és valahol Perzsiában angol hírszolgálat jelenti, Lissza-' megbeszélést folytatott egymással bonban határozott tormában arról vannak uton, hogy Sztálinnál ta­crtesülnek, hogy Churchill, Roose-j lálkozzanak, (MT1J veit és Csangkaisek már hosszabb E hét folyamán teszik közzé Churchill, Roosevelt és Csangkaisek kairói meg­állapodását Amszterdam, november 30. Az tekezlct tartama alatt Kairót ugy­angol hírszolgálati iroda Kairóból, szólván elvágták a külvilágtol. származó jelentése szerint azt a Roosevelt és Csangkaisek, ez utób­nyilatkozatot, amelyről a kairói bit felesége is elkísérte, repülógé­értekezlet után Churchill, Roose- pen jöttek Kairóba, mig Churchill veit és Csangkaisek megállapodtak,' hajón. (MTI) e hét folyamán teszik közzé. Az ér-J Egy londoni lap szer nt semleges államokban eiókészütelek folynak béketargyalásra Zürich, november 30. A Budapesti sokra. Sokkal nagyobb jelentőséget Judósitó jelenti: A Neue Zürcher Z«'i- kell tulajdonítani azonban annak a tung londoni tudósítója jelenti, bogy ténynek, bogy londoni felelős kórök londoni mérvadó kórok semmiképpen. kizárólag a harmadik birodalom poli. sem erősitik meg az állitolagos beke­tárgyalasokról szóló hireket, a terve­zetről a lapok azonban továbbra is foglalkoznak. A Sunday Times például arról ír, bogy semleges államokoan előkészületek folynak béketárgyalá­tikai és katonai potenciájával számol­nak. Ezekben a körökben rámutatnak arra, hogy mindeddig semmi sem tör­tént, ami valamilyen változásra en­gedne következtetni Németország ha­talmi és politikai viszonyában. v,Mli; Portugál lap a béketárgyalásokról terjesztett hírekről A délolaszorszási harctéren He-'hevesebb helvi jellegű harcok in­Lisszabon, november 30. A kü­szöbönálló béketárgyalásokról szóló híresztelésekkel kapcsolatban a Seculo politkai szerkesztője azt irja, hogy Németországnak arra nyilván semmi oka sincs. Az Eu­rópaeródön belül Németország teljes erővel védekezik ellenségei ellen. Keleten a német véderő ha­tásos ellentámadásokat folytat, dé­len is Kesselring tábornagy sike­resen elzárta a szövetségesek elől

Next

/
Oldalképek
Tartalom