Délmagyarország, 1943. augusztus (19. évfolyam, 172-196. szám)

1943-08-14 / 183. szám

DEEM'AGT AROBSZ AG SZOMBAT, 1913 auguM/tns 14 _ Tfliek • hódmezővásárhelyi Ja­,ny«viUíit>an. Hódmczővásáthc.yról ie­lenlifc; Lázár Dezső gazdasugi íőtaná­csos Lelei-ut menlén fekvő birlokan nagy tüz ütött ki. A cséplőgép szal­ma róuzo részében keletkezeti a tüz. percek alatt lángban állott a gép és a tüz átteijedt az első, majd a má­sodik szalmakazalra, később pedig belekaflpft az asztagba is. Ekkorára azonban mára helyszínre eikezfeka tűzoltók is, akik nagy felkészültség­gel fogtak hozzá a tíiz terjedésének megakadályozásához. A reggel 7 ólá­ig tartó erőfeszítéssel sikerült meg­menteniük az asztag felét, tehát a kicsépeletlen búza nagy rérzét A szalmakazlakat és a cséplőgépet már nem lehetett megmenteni. Eddig még nem állapították meg, bogy a cséplő­gépben miként keletkezeit a tűz. Va­lószínűnek tartják, hogv gvufaszá! ke­rült a gépbe és a surlódá* folvtán meggyulladt, vagv pedig túlhevültek a belső alkatrészek A kár több ezer pengő. Orovecz István 'anváia kőze­tében ts tüz ütött 'kt. It' Ránfi Imre földműves istállója égett le A kár 3590 pengő. — Ugyancsak istálló étrett ÖZV. Hegyi Endréné Tanva 3 szám alatti tanyáján Is, A tulajdo­nol otthon volt a városban. A tűz keletkezésének okát nem tudták meg­állapítani. mert napok óta nem pvnl­tottak tüzet a körnvéken Valószínű­nek tartfák. bogv a Makó felé haladó vonat szik rá la okozta a tüzel. A Vásárhely—Orosháza közfa'i vasiU­vonal mentén egv kftométernvt tá­volságra 290 kéve nád égett el \ nádat a mozdonyból kipattant parázs gvutotta fel. _ Vigadóban |ónr| Károlvf mnzslkát — Szeptemberben lőgyakorlatok tesznek a baktót lőtéren. Szeptember 19 Ifi, 17 és 28-án reggel 7 ómtól délután 5 óráig a helyőrség csapatai a baktói harcszerű lőtéren éles töl­ténnyel lőgyakorlatot tartanak A fenti napokon, a jelzett idő alatt a szeged—sándorfslvai utat a közleke­dés elől lezárják. v — A Sakk-Szövetség délkerülcti banoki versenye. Elénk érdeklődés mellett folyik a régen várt kerületi sakkverseny, melyen szegedi játéko­soknak komoly ellenfelekkel kell meg­kfizdeniök a helyezésekért. A verseny állása a tizedik forduló után: Mák 7 és fél, Ancsin Endre 7 és fél, Kroó í> és fél (U, Konrád 6 és fél. Szilágyi fi, Tóbiás 4 és fél, Mosonvi 4, Szarka 3, Rosenberg 2 és fél (1), Abrabámv 2 és fél, Moór 1 és fél. Kovács 0. A verseny délelőtt és délután 4—4 óra időtartammal folvik. Feltűnt Mák igen szép szereplése. Kroó pénteken másfélárai késéssel érkezett a torná­ra, de tiz perc alatt megadásra kény­szerítene ellenfelét. Sulik elvesztette az első mérkőzését és utána vissza­lépett a versenvtől. A Sakk-Szövetség elé kerül az ügye. — A Magyar Csillag nj száma. A Magyar Csillag augusztus 15-i szá­mának élén Szabó Zoltán »Az első háborús remekmű* cimen Antoine de Saint E-xupéry könyvéről ir. Az nj szám másik kiemelkedő közleménve Nagv István »Vallásvizsga* cimü el­beszélése. Jankovich Ferenc Moliére »Tartuffe*-jének uj fordításából ad egv részt Vikár Béla >Hangsuly és ritmus* cimü nagy tanulmánvát,Ma­kav Gusztáv cikkét Szentelekv Kor­nélról »a Délvidék Karinczvjáról*, Tllvés Gvula. Radnóti Miklós. Sárközi Gvörgv és Vidor Miklós verseit, Nagv­pál István novelláiét kell még meg­említenünk a szám szépirodalmi tar­talmából. A kritikai rovatban Nagv István. Lnvass Gyula, Makav Gusztáv, Sőtér István. Vincze Lász­ló. Elek Artúr és Passuth László cik­keit találjuk. — A gazdag szám ára 2 50 P. Negyedévi előfizetési dij 14 P - Kiadóhivatal: Vilmos császár ut 34 szám. Közellátási közlemények Húskiosztás. Az 1943 évi augusztus hó 14-től augusztus 20-ig a szegedi közellátási szelvény iv G. jegyére la dkg bús vá­sárolható. * Lóhusból 30 dkg csonttal, vagy 20 dkg lóhusbol készült bentesárú. A T.; jegyre 50 dkg. lóhús vasárolható. Mezőgazdasági, szöllőgazdasági és tó­gazdasági konveneiós cselédek és idénymunkások kenyérgabona >ásár­iása. A közellátásügyi miniszter ur sza­bályozta a mezőgazdasági munkások kenyérgabona vásárlását. Az erdő és tógazdasagokban alkal­mazott szegődményes (konveneiós) cselédek és idény- (sommás) munká­sok, továbbá szellőjének megmüvelé- j seben testi munkával rendszeresen résztvevő más kereseti forrással nem i rendelkező szöllőbirlokos részére — kérelemre — kenyérgabonát lehet kl-j utalni abban az esetben, ba a mun­kaadó, illetőleg* a szöllőbirtokos a természetbeni munkabér cimén ki-! adandó, illetőleg szükségletének fede­zésére szolgáló kenyérgabonát nem termelte meg. A kiutalás igénylésé­né) és a kiutalásánál az alábbi ren­delkezések szerint kell eljárni. A to­vábbiakban gazdaság alatt erdő. szöl­lö és tógazdaságot kell, érteni. Kiutalás igénylése: 1. Kiutalás iránti kérelmet a gaz­daság tulajdonosa (bérlője) írásban, a közellátási kormánybiztoshoz címez­ve a gazdaság fekvése szerint illeté­kes közellátási hivatal utján terjeszt­heti elő. Ha a gazdasághoz szántóte­rület is tartozik, vagy a tulajdonos (bérlő) szántóterületen is gazdálko­dik, ezt a körülményt a kérvényben fel kell tüntetni és fel kell sorolni azokat az okokat, amelyek miatt ter­mészetbeni munkabér cimén az igény­lő által kiszolgáltatandó kenyérgabo­nát nem termelte meg. Ha a szöllőbirtokos saját szük­ségletére igényli a kiutalást, a kér­vénynek tartalmaznia kell az igénv­lönek nyilatkozatát, hogy szöllőjének megművelésében testi munkával rend­szeresen résztvesz és más kereseti forrással nem rendelkezik. A kér­vényben előadott adatok helyességéi a gazdaság fekvése szerint illetékes elöljárósággal (polgármesterrel) igazol tatni kell. Az igénylőnek a kérvény­ben nyilatkoznia kell arról is, hogy kenyérgabona kiutalás esetén milyen és mennyi termény (termék) beszol­gáltatására vállal kötelezettséget. A kérvényhez hetrmészetbeni munkabér fejében kiszolgáltatandó kenyérgabo­na kiutalásának kérése esetén még csatolni kell: a) az igénylő által szerződtetett szegődményes (konveneiós) cselédek vagy idény (sommás) munkások név­jegyzékét. A jegyzékben minden cse­léd neve után fel kell tüntetni a ház­tartásához tartozó személyek szó­mát, külön feltüntetve azt, hogy ezek közül hány személynek nincs külön kenyérgabona keresete. A névjegyzé­ket két példányban kell kiállítani és a gazdaság fekvése szerint illetékes elöljáróságnak igazolás végett bemu­talni. A névjegyzék egyik példánya az elöljáróságnál marad, a másik pél­dányt pedig igazolással ellátva a gaz­dálkodó részére vissza kell adni. Az elöljáróság az igazolás előtt ellen­őizi, hogy a névjegyzék a valóságnak megfelel-e? b) A gazdálkodó a gazdalap 1, 2, 3, 4, és 9. tábláinak az elöljáróság ál­tal hitelesített másolatát. A kiutalható kenyérgabona mennyi­sége, A konveneiós cseiéd kenyérgabona szükségletére a család és a háztartás hoz tartózó külön kenyérgabonakere­settel nem biró öt személy után fe­Jenjfint legfeljebb 240 kg, a hatodik lés minden további külön kenvérgnbo­nakeresettel nem bőrö személy után megállapítása esetén élő pontyból annyi halra vonatkozó beszolgáltató­sí kötelezettséget kell megállapítani, amennyinek a búzaegységszáma a ki" utalt kenyérgabonamennyiség búza­pedig fejenként legfeljebb 200 kg. ke nyérgabona utalható ki. Az idény (sommás) munkások kenyérgabona szükségletére a munkaszerződésben megállapított időre — legfeljebb egységszámának megfelel, azonban öt hónapra — havonktnl 2i Szántóföldi gazdaságban métermázsa kenyérgabonát lehet ki utalni. A kiutalás. alkalma­zott munkavállalók szükségleténele fedezésére történt kiutalás esetében a gazdálkodót annyi termény, (termék) beszolgáltatására kell kötelezni, amennyinek összesített buzaegység< száma egyenlő a kiutalt kenyérgabo­na buzaegységszámával. A közellátási kormánybiztos a ki­utalás engedélyezésével egyidóben a kiutalásban részesülő munkaadót (szöllöbirtokostj megbatározott nemű és mennyiségű (termék) beszolgálta­tására kötelezi. Ha a kiutalás szöiiő­gaz.daságban alkalmazott munkavál­laló szükségletérek fedezésére törté­nik, must vagy bor, ha tógazdaság­ban alkalmazott munkavállaló szük­ségletének kiegészítésére történő ke­nyérgabona kiutalása esetén a mun­kaadót elsősorban a zsir beszolgálta­tás! kötelesség telesrtésébe beszámít­ható termény (termék) beszolgáltatá­sára kell kötelezni. Ha az igénylő igazolja, hogy ilyen terményt (termé­ket) beszolgáltatni nem tud, ebben az cselben a szabadválasztási ter­mény (termék) beszolgáltatására is lehet kötelezni. Must vagv bor és hal beszolgáltatására kötelezés esetében azt is meg kell állapítani, hogy a ke­nyérgabona-kiutalásban részesülő az, árút kinek és milyen határnapig kő­teles a hatóság által megállapított áiOn megvételre felajánlani. A kiutalásról és a kiutalásban ré- i szcsülő személy beszolgáltatási köte­lezettségéről a közellátási kormány­biztos írásban értesiti az érdekelte­ket, a gazdaság fekvése szerint Ille­tékes elöljáróságot és közellátási fel­ügyelőséget, továbbá a Gabonaforgal­mi Központ kirendeltségét, valamint must, vagy borbeszolgáltatást kötele­zettség esetén a Magyar Szöllősgaz­dák Országos Borértékesítő Szövet­kezetét. A Gabonaforgalmi Központ kiren­deltsége az értékesítés kézhezvétele után a közellátási kormánybiztos ál­tal kiutalt kenyérgabona mennyiségé­ről vásárlási utalványt állit ki és azt a jogosultnak métermázsánkint 129 P díj kifizetése ellenében kiszolgáltat­ja. Az országos vagy körzeti gabo­nakereskedő az utalvány ellenében köteles annyi kenyérgabonát kiszol­gáltatni, amennyire az utalvány szól A kereskedő a kenyérgabonának a hatóság által megállapitolt termelői árhoz métermázsánként 1.50 pengőt számithat hozzá. Ha a kenvérgabonakiutalásban ré­szesülő személyt beszolgáltatási kőte lcsség terheli (szántóterületen is gnz­dálkodikN a nyilvántartó balósága a gazdálkodónak a gazdalapon nyilván­tartott beszolgáltatási kötelességét a amm^mmmmmm—m^mmmmmmi^mmm kiutalt kenyérgabona mennyiségének megfelelő búzaegységszámmal feteme- — Azonnali gyári elhelyezkedés * li A kiutalásban részesült gazdálko- munkásnők részére kedvező fizetés­dó által természetbeni munkabér fe- A csepeli Weiss Manfréd gyár jében kiszolgáltafott kenyérgabona {munkáslétszámának kiegészítésére 60 beszámítására a 102 800—1943 K. M. Infti önkéntes honvédelmi munkaszol­sz rendelet 8. §-ának a rendelkezései ^latost vesz igénybe. Felszólítom VtöteQéhtyek a<z adópcésten Olvasom, hogy az agglegényadó után bevezetik a vénlányadót t». Megadóztatják azokat a hölgyeket, akik 25 évesek elmultak, de fejü­ket boköttetni nem hajlandók. Mert vannak ilyenek. A hölgy nem akar. Valaha a vénleányok gyűjtőfo­galma alá tartoztak ezek a maka­csok, de hol van ma már vénleány? Nőlegénvek ők, snájdig nőlegé­nyek, igv nevezték el Pesten • kackiás tábort, amely kivonva ma­gát a házasélet gondjai alól, csin­talanul éli világát. Most azonban vége az aranjue* zi szép napoknak. Adóprésbe ko rfllnek a nőlegények. Aki legény, fizessen. Már látom a kézbesítőket, amint hordják ki az adóintőt, melynek értelmében hátralékos nőlegényi járulékát 15 napon belül annál is inkább, mert ellenkező esetben kénytelenek volnánk végrehajtást vezetni. S ha nem fizet, lefoglalják in­gatlanait és ingóságait. Igen ám, de ha nincs, mit fog­laljanak le? Megvan. A pártát. A pártát foglalják le, a pártát szállítják be az anyagraktárba * záros határidőn belül megjelenik a lapunkban a hirdetmény: 1 >Tangó Lea nőlegényadó fejé­ben lefoglalt és felbecsült' pártája f. hó . . . -án nvilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek _ szükség esetén a becsáron alui is — el fog adatni. Az árverezők kötelesek bá­natpénzül az esketési dijakat elő­re letétbe helyezni.* Igy lesz az árverés. Egyéb verés csak esküvő utárt. És mi lesz. ha nem lesz árve­rező? Egyszerű. A párta a nőlegénnvel együtt a végreható nyakán marad. Kiss József az irányadók. A beszolgáltatandó termény (termék) mennyiségének megállapítása. Must, vagy borbeszoigáltatási kö­telesség esetén a kiutalt kenyérgabo­na minden métermázsája után 6SU cu­korfokot képviselő mustmennyiseget, illetve 340 malligand fokot képviselő bormennyiséget kell beszolgáltatási kötelezettségként megállapítani. A mustot vagy a bort az 1943 évi októ­ber hó 31 napjáig kell megvételre fel­ajánlani a Maszobsznak, amely a azokat az önként jelentkező 18—35 év közötti egészséges nők-'t. akik a bu­dapesti Weiss Manfréd gvárban el­helyezkedni óhajtanak, hogy Tisza Lajos-körut 77. szám, T. emelet alatt a Női önkéntes Honvédelmi Munka­szervezet hivatalos helyiségében a legsürgősebben jelenjenek meg! Je­lentkezni lehet augusztus 16-ig, va­sárnap kivételével naponta reggel 9 órától 13 óráig. Munkaidő napi nvole óra, heti 48 óra. A munkásnők gon­dos elhelyezkedéséről a evár vezető­sége gondoskodik. A közszükségleti . , , . , - ,. .cikkek, mint kenyér, liszt zsir, sth mustot haladéktalanul, a bort pedig ^ ^ rés^rft, kAz^ntHag kerülnek kiosztásra. Főzés a gyár konyháján az 1943 évi december bó 31 napjáig veszi át. A Maszobsz az átvétel al­kalmával három példányban véteii je­gyet állit ki. Az első példányt az el­adó gazdaságának fekvése szerint il­letékes közellátási felügyelőségnek küldi meg, a második példányt az el­adónak adja át, a harmadik példányt pedig megőrzi. Halbeszoleáltatási kötelezettség történik, főzőedényeket a gvár bocsát rendelkezésre. Főzésben lárfas nők is jelentkezzenek! A gvár üzemvezetősé­ge a jelentkezőket jóléti intézmények­ben, mint orvosi kezelés, stb. része­siti. Bővebb felvilágosilással szolpál a jelentkezőknek a Női önkéntes Honvédelmi Munkaszervezet. Háztar­tási alkalmazottakat nem vesznek fel

Next

/
Oldalképek
Tartalom