Délmagyarország, 1943. június (19. évfolyam, 123-144. szám)

1943-06-03 / 125. szám

Nagy ffényerefü meteor tllnt fel Szeged fölött '('A Vétmagyarország munkatdrsd­Mi) AB elmúlt héten az egész ország •ajtóját bejárta aa az érdekes hir, hogy Kassa és Magyarország egyes más résxei felett hatalmas meteor, ngynevezett tűzgömb Tolt látható. 'A rendkívüli jelenség a budapesti esillagviwgriló intézet figyelmét is magára vonta. A» intézet igazgató­sága felhívást bocsátott ki, hogy •kik láttak a nem mindennapi égi tüneményt, irják meg vele kapcso­latos észrevételeiket az intézetnek. Ugy látsaik azonban, hogy azok a teillagássati események, amelyek­nek egyik része volt a multheti je­lenség. Mffl értek vedrei, mert ked­den késő sete hasonló észrevételeket lehetett tenni Kedden este fél 11 ntán néhány pericel ujabb meteor je­lent meg an északi égbolton, nem is agy, de kettő. A jelenség Szegeden Is látható volt és többen meg is fi­gyelték azt A szemtanok elbeszélése sserint fél 11 ntán néhány perccel nagy fényerejű, hatalmas meteor tűnt fel m égbolton, a Göncöl szekér hátsó kerekétől körülbelül keletre. A zöldessárgás fényű tűzgömb fel­tűnése után 2—3 másodperc alatt félkör alakn pályát irt le, aztán vö­röses fénnyel szétrobbant és sok apró darabra hullva szét, eltűnt. A meteornak olyan fénye volt, hogy arra a pár másodpercre, amig fél­köralaku pályáJyát megtette, vib­ráló fényével megvilágított a lég­oltalmi sötétségbe borult várost. Alighogy a meteor kialudt, feltü rési helyétől keletebbre ujabb erős zöldesfényü hulló csillag tünt fel, ez. azonban sokkal kisebb volt az előb binél, rövidebb ideig is tartott az égboltozaton való tündöklése és el­tűnését sem kisérték az előbbiekhez hasonló jelenségek. A kedd esti meteorok fetünésc bizonyára szintén nem közömbös a budapesti csillagvizsgáló intézetre, ezért is, akik látták az érdekes tü­neményt, jelentsék vele kapcsolatos észleleteiket az intézet igazigatósá­gának Budapestre Hét könyvessátor az utcán a szegedi első könyvnapon Ceak négy könyvkereskedő állított satrat — Szent-Györgyi Albert ei Sík Sándor volt az első vasarió (A Délmagyaror»zág munkatársától) Aa idei bónyvoapok minden különö­sebb disz, látványosság, propaganda, vagy ünnepélyesség nélkül kezdődtek meg szerdán Szegeden. Azt, hogy könyvnap van a városban, mindössze abból lehetett megtudni, hogy ncUany könyvassátor tünt lpl a Kárász-utcá­ban. A sátrak száma is lényegesen csökkent azonban a mult éviekkel szemben. A Kárász-nteában hat, a Takaréktár-utcában egy, összesen te­bát bé| könyvárusitó sátor vagy pult áll aa idei könyvnapokon Szegeden a magyar könyv szolgálatában. A hét sátor körül Is azonban csak négyet állítottak kvreskedők, egy könyváru­sitó helyen az egyetemi ifjak buzgól­kodnak, sátra van a Keresztény Ifjú­sági Egyesületnek s a Kossuth-szo­bor tövében verték fel könyvárusi tó sátrakat a szegedi nyilasok. Aa >esz­me* azonban már ugy látszik, sátor­ban sem hat túlságos lelkesitőleg, bár itt mindent meg lehet találni, ami csak ingere lehet a nyilas szivnek. Bőséges mennyiségben sorakoznak a legkülön­félébb propagadanyomtatvánrok és ki­adások, a tiszaeszlári pör, a Jud Süss. a Talmud magyarul, a nvilasverérek alkotásai, programok és eszmebölcse­letek s mindezek felett lebeg üveg alatt szépen berámázva Szálast Fe­renc elgondolkozó arcának profilfény­képe. Es mégis, mindezek ellenere seUl lehetne azt mondani, hogy tolongtak volna az emberek az első könyvnapou a nyilattsétor előtt. A pártmegbizottak teljesen magukra hagyatva ültek egész napon át a sátorban s csak nagyrit­kán volt alkalmuk elszórakozni vala­melyik nyilas testvérrel, aki a sátor környékére vetődött véletlenül. A le­bonyolított könyvforgalom eredményé­ről nincs tudomásunk. Annál többen és annál nagyobb érdeklődéssel vették körül a magyar könyv, a magyar szellemi élet legújabb termékei iránt érdeklődő emberek a többi könyvsátrakat. Az egyik Klau­zál-téri sátor legelső vásárlója ft ko­ra reggeli órákban Szent-Györgyi A1 bert volt, aki hosszasan időzötf a könyvek között és főbb könyvnapi új­donságot megvásárolt Nemsokkal ez­után végigjárta a könyvcssátraknt S<k Sándor Is, aki ugyancsak egyik legnagyobb vásárlója volt a szegedi első könyvnapnak. A forgalom a déli órákban volt a legnagyobb s a keres­kedők arról tájékoztattak bennünket, hogy a reklám csaknem teljes hiánva ellenére Is szép forgalmat bonyolítot­tak le az első napon. A köuwnapok pénteken é.s szombaton is folytatód­nak. Az Olvasó irja Ne engedjék a szedőket 9 óra előtt vásárolni a piacon donsagok árát nem szabályozza rende­let s igy teljesen védtelenek a vásár­lók ezekkel az önkényes ármegállapí­tásokkal szemben. Ez ellen a helyzet ellen csak ugy lehetne védekezni, hogyha — amint arra már a múltban volt is példa Szegeden — a város hatósága elrendelné, hogy 9 vagy JO ,#óra etőtf szedő nem vásárolhat a pia­con. Igy nem volnánk kitéve annak, hogy mire háziasszonyaink megjelen­nek a piacon, már minden elfogyott s nem hajtanák fel abnormis módon az árakat is. Abban a reményben, hogy szerény észrevételünket és javaslatunkat az il­letékesek magukévá teszik, vagyunk kiváló tisztelettel: aláírások. Mélyen tisztelt Szerkesztő nrl A Kisjövedelmű, középosztálybeli embe­rek alig várták a tavaszt, abban a re­ményben, hogy — bála a jó időjárás­nak — a söldfőaalákek nagymértékben megkönnyítik majd a háztartási és élelmezési gondokat. A tél folyamán éppen elég gondot adott a háziasszo­nyoknak a mindennapi ebéd elkészíté­se s jogosan lehetett arra számítani, hogy akkor, amikor piacra kerülnek majd és bőségesen lesznek — mint ahogy hála Istennek vannak is — kü­UbMa ghWütaiékak: ealata, aöldbor­sé, ujknwpU, sth. elég olcsóm is lehet majd ezekhez hozzájutni. Ezzel szem­ben mi történik? Alig lehet zöldfőzelé­ket kapnj a piacon, ha pedig van, ak­kor annak olyan magas az ára, hogy nem lehet megfizetni Nem azért niDcs és nem azért drága, mert kevés ter­meti hanem azért, mert a piacokat a kora reggeli órákban ellepik a szedők, akik Budapestre és más városokba vi­szik az árut s mire a szegedi háziasz­szonyok kimennek a piacra, már alig kaphatnak valamit, ami pedig még esetleg egy kevés maradt, annak meg­fizethetetlenül feltornásszák az árát Sajnos, a zöldfőzelékek és egyéb uj­Bárczv István ny. székesfővárosi főpolgár­mester halála Btldavest, junus 2. Bárőzy István Budapest ny. főpolgármestere a Fa­sor szanatóriumban elhunyt. Az utolsó években sűrűn betegeske­dett. Másfél évvel ezelőtt emiatt le­mondott a BSzKRT Igazgatóságá­ban viselt és örökös törvényhatósági bizottsági tagságáról is. Teljesen visszavonult a várospolitikától amelynek kimagasló vezérféfia volt A Güibnba-mceset felett levő kis villájában élt teljes visszavonultság-i ban feleségével- Csak néha tett lá togatást leányánál és vejénél, Zilahy Lajosnál, a kiváló irónáL Évek éta kizárólag a Szentirássál foglalko­zott nagy szeretettel. A négy evan­géliumról irt müve a katolikus egy­házi irodalom kiváló alkotása. Bárczy István fiatalon 40 éves korában lett a főváros polgármes­tere. Szociális téren ő hajtotta vég­re annakidején a lakásínség enyhí­tését célzó lakásépítési akciót 6 alapította a Községi kenyérgyárat megteremtette a lakbérleti szabály­rendeletet A főváros közoktatásügyének Bárczy István adott modern kere­tet létrehozta a pedagógiai szemi­náriumot, amely éppen most ün­nepli 40 éves jubileumát és iskolá­kat építtetett A városzfejleseztés terén sok és maradandó alkotás di­cséri. Bárczy István 1866-ban született a piarista gimnázium tanulója volt, jog- és államtudományi doktori ok­levelét a Pázmány Péter-tudomány­egyetemen szerezte meg. A főváros szolgálatába 1889-ben lépett, mint díjnok. 1901-ben már tanácsnok volt. A nemzeti ellenállás ntán, midőn Halmos János polgár­mester nyugalomba vonult nagy lelkesedéssel választották polgár­mesterré. Később főpolgármester lett és a forradalmi idők alatt nyugdíjazta tását kérte. 1919 őszén a Huszár Ká­roly elnöklete alatt megalakult kor­mány képviselője lett A főváros közgyűlése, mint emiitettük, örökös tagjává választotta s erről a meg­tisztelésről másfél évvel ezelőtt mnndnf* le »> E I MAHYAROBS/Afl fi' CSÜTÖRTÖK, 1943 jn«ius 9. Tankönyveket jövő évre előjegyzünk, régi tanköny­veket veszünk. LOYKó könyv- és papírkereskedés, BaHhvány-utca Z Hungária-szálló mögött). 336 fyamidon tabletták meg­nyugtatóan hatnak a fájdalmak agyi központjára és ilyfeép cnegszonnek a panaszok « Varga Mihály kender* t k'i>l'«. kötélé ru rr'r *e meeh »lk»!h4'6gy!|» SZEGED* Kroll üics 4. iz. HÍREK Szegedi utmutató A Bomoeyl.fcőny vtá rtwn és *3S egyetemi könyvtárban vasárnap in ünnepnap kivételével könyvtárszol­gálat A városi múzeum egész évben nyitva. Szolgálatos gyógyszertárak: Franki József Szent György-tér 6, Franké Andor Dngonios-tér 1, Surjányi Jó zsel Kossuth Lajos-sugárut 81, fel ineczi Béla Somogyltelep IX. u. 489 Városi Színház: délután és este­Egy nap a világ. Mozik műsora: Belvárosi Mozit Egy szoknya, egy nadrág, Korzó Mozi: Romantika, Széefce­nyi Mozi: A titkok vándora. —oO»— AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE TTZ ÓRAKOR, VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. —o(~)o— A Délmagyarország legközelebbi száma Aldozóesstörtök ünnepe miatt szombaton reggel a ren­des időben jelenik meg. —oOo— — Glatffelder érsek elnököl a bá­romnapos lelkipásztori konferenciáu. Budapestről jelentik: Az Actio Catho­lica országos elnöksége a lelkipászto­ri konferenciát junius 15, 16. és 17. napjain Budapesten rendezi meg a Központi Katolikus Körben Glattfel­der Gyula érsek. Csanádi püspök el­oóklésével. — Tüzfakere&kedők értekezlete. A város közellátási halósága szerdán délben értekezletet tartott a városhá­zán a szegedi tüzifakereskcdőkkcl. Az értekezleten a lakosság tüzifaellátásá­val kapcsolatos kérdéseket beszéltek meg. — Házasság. Rolicsek Pannika és Stefándel Ernő ma tartják este 7 óra* kor esküvőjüket a felsővárosi tem­plomban. — Magántanári próbaelőadás. Dr, Visv József gimnáziumi tanár, egye­temi tanársegéd A görög nevelés esz­méi cimmel junius 4-én, pénteken dél­előtt fél 11 órakor tartja magántanári próbaelőadását a bölcsészettudományi kar I. számú előadótermében. Az elő­adás díjtalan, vendégeket a bölcsészet­tudományi kar szívesen lát

Next

/
Oldalképek
Tartalom