Délmagyarország, 1943. június (19. évfolyam, 123-144. szám)

1943-06-01 / 123. szám

Kedd Ara 12 iHlft 1943. innlüS 1. XIX. ÉT1.123. sz. IfavoMti 3 20 P. ncftgedcvrc 9 20 t» kereszteny politikai napilap Elénk nemei iégitevéhenpég keleten, Angiin feleli és n Füldhözí tengeren Churchill, Giraud és ox afrikai hadvezérek tanácskozása Gibraltárban — Az Alexandriá­ban horgonyzó francia flotta angol I ézre került —Jelentések az Attu szigeti utolsó csa­táról Inonii nagy beszédben lérfa fel Törökország helyzeté! Berlin, május A német véderő főparancsnokságai jelenti: — Az ellenség vasárnap nem foly­tatta támadásai}, a kubáni hidfő el­len. A keleti atfevonal többi részé­ről — Velis környékén végrehajtott sikeres támadó vállalkozásunk kivé­telével — csupán felderítő- és ro­bamcsapattevékenységet jelentenek. — Egy szovjet bombázókötelék a Fekete-tengeren egy nemet hajóka­raván ellen intézett támadása ao­rtán a haditengerészet, vadászrepülői és jármüvei mind a 9 támadó hom­bázót, lelőtték. .A Szovjet vasárnap összesen 74 repülőgépet vesztett, sa­ját veszteségünk 7 gép. — Gyors német harci repülőgé­pek támadást intéztek a dél- és dél­keletangliai partvidék kikötóváro­sai ellen s nehézborabákat dobtak hadifontosságu berendezésekre. — A Földközi-tenger vidékén a légierő szombaton és vasárnap 13 repülőgépet, köztük több nehézbom­bázót semmisitett meg. — Egy fegyveres távol felderítünk az Atlanti-óceán fölött megtáma­dott és elsüllyesztett egy 49.000 ton­nás ellenséges teherhajót s légihnre­ban lelőtt egy nézgymotoros brit repülőgépet. (MTI). A német légierő napja a keleti fronton Berlin, május 31. Az loterinf je­lenti: A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti a keleti arcvonal hely­zetéről.; A kubáni hidfő ellen irányuló második bolsevista offenzíva össze­omlása után a vasárnap az egész keleti arcvonalon minden tekintet­ben a német légi erö napja volt, mert erőteljes támadó fellépésé­re] a szovjet utánpótló összekötte­téseiben súlyos károkat okozott. A német harci repülő- és zuhanó­bombázó rajok bevetésének súly­pontja ismét csak a kaukázusi tér­ségre esett, ahol a légi fegyvernem közeiharci kötelékei folyamatos be­vetésekkel az egész, nap folyamán támadták a bolsevisták krimszkajai arcvonalához közeleső utánpótlási központot. Magában a városban a repeszbombák és gyújtóbombák ez­rei súlyos pusztítást okoztak. Leve­gőbe repült több lőszerraktár és üzemanyagraktár és a tűz elpusztí­tott két nagy élelmiszerraktárt. Kubjanszk pályaudvarának berende­zései telitalálatok nagymértékben üzemképtelenné tették. A keleti arcvonal déli szakaszán a német bombáknak legalább huse mozdony és több. mint 200 vasúti kocsi esett áldozatul. A bolsevisták folytatták kísérleteiket, hogy az Azóvi-tCnger felöl partraszállitó bárkákkal a Ku­bán torkolatánál levő laguna vidé­ken keresztül a német védelmi arc­vonal hátába kerüljenek. Ezek a kí­sérletek azonban vasárnap is meg­hiúsultak. 15 zsúfolásig megrakott partraszállító bárkát és két motoros uszályt elsüllyesztettek a németek. A német mélyrepülő bombázók leg­alább két szovjet zászlóaljat és sok páncélost tettek harcképtelenné. A keleti arcvonal északi szakaszán a harci repülőgépek felgyújtottak egy üzemanyagraktárt és elsül­lyesztettek egy 3000 tonnás kereske­delmi hajót. A vadászrajok 38 bol­sevista repülőgépet lelőttek. (MTI) Tourville és az 1927-ben épült Souffren), az 1923-ban épült Duquay Trouin könnyű cirkáló, továbbá há­rom romboló és egy tengeralattjáró. Angol részről ezeket a hajókat már 1940-ben lefegyverezték. (MTI) Berlin, máus 31. ' Illetékes német helyről közlik tájékoztatásul. Berlinben egyáltalán nem keltett meglepetést az a hír, hogy Anglia átvette a francia hajóhadnak Alexandriában állomásozó egysé­geit Angol részről bejeleulett át­adás berlini illetékes körök vélemé nye szerint a francia hajók legény­ségére gyakorolt nyomás eredmé nye. A francia haditengerésze1" „felváltására" angol haditangere­szeti kötelékek érkeztek Alexandriá­ba. (MTI) Vichy, május 31. A Német T je­lenti: Az Alexandria kikötőjében állomásozó fraucia hadihajók, arue lyck csatlakoztak a „szabad francia mozgalomhoz'* együttes vi/kiszori­tása <15.000 tonna. A hajóhad a kö­vetkező egységekből áll: Egy 23.000 tounás csatahajó, há­rom 10.900 tonnás és egy 7000 i,.ui.; s cirkáló, három 1300 touuás torpedó­naszád és egy tengeralattjáró. London, május 31. A Budapesti Turlósitó jeleuti: Londoni hivatalos körökben eddig még meg sem erő­sítették, sem meg nem cáfolták azt a hirt, hogy az Alexandriában lcv<> francia flotta csatlakozott a szövet­ségesekhez. (MTI) Churchill és az afrikai hadvezérekGibraltárban London, május 31. Amerikából ér- szombaton meglepetésszerűen Gib kező birek szerint Churchill biit miniszterelnök állítólag ai Egyesült* raliúrba érkezett. Kíséretében voló Mouigomosry tábornok, a 8. brit. államokból hazatérőben latogutta, hadsereg Parancsnoka. Hivatalosan j: meg a gibraltári erődöt. Aiutólag Churchill látogatásának napján vá­ratlanul Gibraltárba érkezett Eisen­huwer tábornok is, az ószukafrikai angolszász csapatok paraucsnosa, to­vábbá Montyomery tábornok, a brit 8. hadsereg parancsnoka és Alexan­der tábornok, hadseregparuncsnok. Algeciras, május 31. A Nemzet­közi Sajtó Tudósító jeleuti: Eiseu­ho'ívcr tábornok, az északafrikai szövetséges haderők főparancsnokai tábornok látogatásának okáról sem­mit sem közöltek, általában azon­ban ugy hiszik, hogy a tábornokom uton vannak London felé. Ugyan­csak szombaton Londonból jövet Gibraltárba érkezett Catroux labwr­boruok is, aki Londonban de Gaúllu tábornokkal foytatott megbeszélés­ket és Gibralátron át Giraud tá­bornokhoz utazik Északafrikába. (MTI) Az alexandriai francia hajók angol kézen Vichy, május 31. Vieliylwyi vasár­nap este hivatalosan bejelentették, boy az Alexandriában visszatartott fraucia hadibajók személyzete kény­telen volt beszüntetni az ellenállást az angol nyomással szemben. Frau­cia részről már hónapok óta hiába próbálkoztak azzal, hogy eljuttas­sák a hadihajók legénységéhez az őket megillető zsoldot, az angolok megakadályozták ezt és a francia tengerészek a legnagyobb nyomor­ba jutottak. A flotta parancsnoka. Godefroy tengernagy hiába állított ki váltókat, az alexandriai bankok angol parancsra nem fogadták el ebeket. sikeriil török éo svflic-i közvetítés utján sem pénzt küldeni Alexandriába, mert ezt is meggá­tolták az angolok. A hivatalos köz­lemény azzal végződik, hogy a viebyi kormánynak nincs összeköt­tetése Alexandriával és így csak angol forrásból származó jelentések alapján tudta meg, hogy a francia tengerészek hosszú és makacs ellen állása most befejeződött. A hadihajók és tengerészek to­vábbi sorsáról ezőidőszerint még semmit sem tudnak. Az angol kéz­re jutott hajók a következők: A 20.000 tonnás és 30 éves Lorrain csa­tahajó, három cirkáló (az 1325-Ueu épült Ttiiqne?™*. »r, ISSfi-ban énlNH Churchill gibraltári megbeszélése'? La Linea, május' 31. Churchill csü zoltsag vezetőjével, törloki cs penteki gibrallari largyala-l Egyelőre nem lehetett megtörtei, sairol az első részleteket vásárnap [hogy a megbeszélések során mennyi' lehetett megtudni. Jól értesült tielyrol ben határolták el Giraud tábornok, íl­szarmazo közlések szerint Churchill csütörtökön este Waslunglonbol jövet, repülőgépen érkezett Gibraltarba. Rö­viddel Churchill előtt érkezett Gibral­tárba Giraud tábornok is Északaí­rikaból, Az államférfiak megérkezése ulán azonnal megkezdett tárgyalásokon Churchill miniszterelnökön kívül más magasrangu brit személyiségek is résztvettek. A tárgyalásokon ismét megbeszelték a Giraud cs de Qaull" tábornokok közötti ellentétek ügyét. Churchill a megbeszéléseken felhívta Giraud tábornok figyelmét arra, hogy feltétlenül szükséges volna, ha meg­egyezne a londoni francia nemzeti hi­tetve de Gaulle tábornok batáskoic' A targyalasokon résztvett Catraix tábornok, továbbá Eisenhower tábornok, az Északafrikában állomá­sozó amerikai csapatok főparancsno­ka, valamint Monlgomery es Alexan­der brit badseregparancsnokok. Jól értesült körök biztosra veszik, hogy a tárgyalásokon S«ó bakerültek ;» további hadműveletek kérdései, továb­bá az Egyesült-Államok, illetve An­glia politikai érdekterületeinek elha­tárolása. Éppen ezért ugy vélik, hog.v Churchill gibraltári látogatása szük­ségszerű következménye a Roosevelt tel folytatott tárgyalásoknak. (MTI) Yascinap a hetvenedik légitámadás érte Nápo yt A Siefaui-ircda Róma, május 31, jeleuti: Az olasz főhadiszállás 1101. közleménye: Ellenséges légi köte­t'kek vasárnap több bombát, dobtak le Nápolyra. amelyet ezzel ért a 70. légitámadás, forábbá szaröiniai httlyeéereki"*. vgljTa.1ut Fögye. és Pofonba környékére. A bombák jelentékeny károkat, okoztak Ná­poly középületeiben, és lakóházai­ban. A támadó repülőgépek köziil Nápoly felett hat négymotoros gép pusztult el; hármat olasz vadászgé­pek, egyet bércet v«tde»zok( keH*-1:

Next

/
Oldalképek
Tartalom