Délmagyarország, 1943. május (19. évfolyam, 97-122. szám)

1943-05-11 / 105. szám

k A Kormányzó képviselőjének, Nagy Vilmos honvédelmi miniszter jelenlétében szép ünnepség keretében leplezték le a huszáremlékmüvet (A Délmagyar ország munkatársá­tól ) Országraszóló, lélekemelő ün­nepség keretében leplezték le vasár­nap az első világháborúban oly vi­tézül harcolt 3-as huszárok hősi em­lékmüvét. A 3-as honvéd huszárezred és a 3-as népfelkelő huszárosztálynak az első világháborúban elesett hős baj­társai emlékezetére felállított . hősi emlékmű leleplezésére vasárnap dél­előtt fél 11 órakor a Léi-motoroson Szegedre érkezett Magyarország kormányzójának képviseletében vi­téz nagybaeoni Nagy Vilmos hon­védelmi miniszter. A nemzetiszínű .zászlókkal. Szeged város címeré­vel és színeivel díszített pályaud­varon a Kormányzó képviseletében megjelenő honvédelmi minisztert ünnepélyesen fogadták. A honvédelmi miniszter előtt el­sőnek vitéz Gyimessy Frigyes al­tábornagy. a szegedi hadtest pa­rancsnoka jelentkezett. A jelentke­zés után vitéz nagybaeoni Nagy Vilmos elvonult a tiszteletére meg­jelent. díszszázad arcvonala előtt és fogadta a megjelent katonai és polgári előkelőségek tisztelgését. Dr. Tukats Sándor főispán bemu­tatkozásakor a következőket mou­dotta a honvédelmi miniszter: — A Kormányzó nr üdvözletét hozom Szeged város részére. Az ünnepélyes fogadás után a honvédelmi miniszter kíséretével együtt autóba szállt és a városba hajtatott A Tisza L'ajos-körutnak az itclő­Yábla előtti kis térségén, ahol az •emlékmii fel van állítva, folyt le az ünnepség. Óriási közönség gyűlt össze az ünnepség színhelyén. ^ A Tisza Lajos-körut elején, a Fekcte­sas-utcában és a Kölcsey-utcában. a Dugonics-téren és a Kálvária-utca elején elhelyezkedő hatalmas tömeg éljenezve fogadta a honvédelmi mi­nisztert. A szomszédos városokból ás a környező falvakból Szegedre érkezeit, lakosság már a kora, reg­geli órákban elindult Szegedre, hogy itt lehessen az országraszóló fényes ünnepségen. Amikor az ün­nepség megkezdődött, már sokezer­re nőtt az ünnepi csöndben megille­tődve várakozó tömeg. A Tisza La­jos-kőrútnak az ítélőtábla előtti kis •térségére tekintő házak ablakai zászlókkal és szőnyegekkel voltak díszítve. A pompásan feldíszített ablakokban pedig emberek százai, akiknek már nem jutott hely az em­lékmű körül épített emelvényeken. A legendás hírű szegedi vörös­Beivárosi Hozt Ma és mindennap Karády Katalin legújabb filmje, a Külvárosi űrszoba A főszerepekben; Karády Katalin NAGY ISTVÁN, CSIKÓS RÓZSI, CSORTOS GYULA, JUHASZ J Ufa-Hiradó! köznap 3, 5. 7 órakor. ördögök hősi emlék szobrával szem-' ben a Kormányzó képviseletében megjelent honvédelmi miniszter és az előkelőségek soraiban láttuk Jlász István tábori püspököt, Virá­nyi Ferenc altábornagyot, vitéz Vattay József vezérőrnagyot, Molnár Imre csongrádmegyei és Sinikó Elemér vásárhelyi főispánt, Dobay István csongrádmegyei alispánt. Ferenezy Béla esanádi alispánt. A helybeli előkelőségek közül ott volt moóri Glattfelder Gyula érsek, vi­téz Gyimessy Frigyes altábornagy hadtestparancsnok- vitéz Meskó Zoltán nyugalmazott altábornagy felsőházi tag, dr. Frőhlich Tál egye­temi rektor és az egyetem tanári kara, Erieh Kampf német birodal­mi konzul. Egy régi ezredtrombiták kürtjé­nek elhangzása után Lenz Albin al­tábornagy a honvédelmi miniszter­től, mint a Kormányzó úr kcpvi.-e­lőjétől' engedélyt kért a szobor le­leplezésére és az ünnepség megkez­désére. A zöld lepel lehullása után megilletődötten nézte az-ünnepség­re összegyűlt közönség a pompás, életnagyságú bronzszobrot, Gács István szobrászművész alkotását. .A szobor kivoiitkardú, lóháton ülő, harcbainduló daliás huszárt ábrá­zol 2 méteres márványtalapzaton. A márványlapókba belevésett 434 hősi halált halt katona aranyosan csil­logó ueve hirdeti a 3-as huszárez­red és a 3-as uépfölkelő lovasosz­tály dicsőséges harcait és harcai­nak színterét. A meghatódottság és az emléke­zés megkapó csöndjében ment fel a szónoki emelvényre nemes Lip­thay György ezredes, hogy ismer­tesse a 3-a.s huszárok történetét, amelyet a mult héten már közölt a Délmagyarország. A szegedi félelmes és rettegett vörösördögök háborús diesősegos harcainak ismertetése után Lázár Dezső gazdasági főtanácsos, népfül­kel ö huszárszázados emelkedett szó­lásra. Lázár Dezső a hódmezővásár­helyi volt 3-as huszárok üdvözletét tolmácsolta. Hangoztatta, hogy az első világháborút nem a katjjna vesztette el. hiszen mindenütt győz­tünk, hanem a belső ellenségek jut­tatták a nemzetet a sír szélére. Ezekben a pillanatokban, a magyar­ság történelmének legsötétebb órá.i­ban mozdult meg Szeged városában a magyar önérzet. Egy hős magyar katona, vitéz nagybányai Horthy Miklós tengernagy, eltelve fajának szeretetétől, megmeutette a sír szé­lére került országot-" A közönség ekkor szűnni nem akaró éljenzés­Széchényi Hozi Ma 3, 5. 7 órakori í llos a szerelem a lcgkacag'atóbb, legsikerültebb magyar vígjáték. Főszereplők; Kelemen Eua és u. fiozmanv GM a legkedvesebb és legfiatalabb ké: filmsztár. Azonkívül; híradó sel és tapssal ünnepelte Magyaror­szág Kormányzóját. Vitéz Balogi Dezső törzsőrmes­ter az ezred legénysége nevében mondott beszédet. Mcgomlékezett a buszárok hősies lelkületéről, amely lelkület — mondotta — ma is meg­van. „Ha a haza érdeke úgy )riván­ja. nyeregbe ülünk újra és velünk lesz az emlékműkön felsorolt 434 hősi halott is és velük együtt nem állít meg bennünket tank, ellenség, lelkület" — mondotta. Az öreg hu­szár beszéde után Tóth Béla helyet­tes polgármester Szeged város kö­zönsége nevében költői szárnyalású beszéd kíséretében átvette a szobrot. A helyettes polgármester beszé­de után felhangzott a Szózat. A Szózat feszes vigyázzban fogadott hangjai mellett vitéz nagybaeoni Nagy Vilmos vezérezredes, honvé­delmi miniszter etsőnek helyezte el Magyarország Kormányzójának ha­talmas babérkoszorúját az emlékmű talapzatára. Az .ünnepélyes megko­szorúzás után a kormány babérko­szorúját dr. Tukats Sándor főispán, a Vitézi Hend koszorúját, vitéz Mes­kó Zoltán nyugalmazott altábor­nagy, felsőházi tag helyezte el. Ez­után a honvédség nevében. Szeged város közönségének a szomszédos városok és környező falvak nevé­ben helyezték el koszorúikat a hon­védség- a városok és falvak kikül­dött képviselői. Az ünnepélyes és meghatott csöndben lezajlott koszorúzás után a honvédelmi miniszter sorra kezet fogott az emlékmű jobboldalán fel­sorakozott 3-as huszárezred jelenlé­vő tagjaival. A kézfogás alatt köz­vetlenül elbeszélgetett sz öreg hu­szárokkal, érdeklődve tőlük az első világháború óta életviszonyaikban H F r M A G VAR O R c 7. A G KEDD, 1943 -május 11. e teririkus napokon is. Kínzó f ájda lm e ina He okosan elejét vesz; 1-2 Pyramidon tablettával TABLETTÁK beállott változásokról. Ezután a honvédelmi miniszter és a kíséreté­ben lévő előkelőségek a Tisza La­jos-körűt emlékmű előtti részére mentek, ahol a 3 számú huszárezred öreg katonái és a kivonult új ala­kulatok diszmenetben elvonultak a Kormányzó képviselője és a hősi emlékmű előtt. A huszárezredet Makkay Attila huszárezredes ve­zette, akinek apja 3-as huszár volt és ő maga. is résztvett az ezred vi­lágháborús harcaiban. Mint főhad­nagy haza hozta az ezred géppus­káját a háború poklábóL A fényesen megrendezett és meg­ható ünnepség — amelyet a rádió is közvetített — után a honvédelmi miniszter és kísérete a püspöki pa­lotába hajtatott. A Glattfelder Gyula érseknél tett látogatás ntán. 2 órakor a Tisza-szállóban rende­zett közebéden vett részt. A honvédelmi miniszter beszéde Az ebéden az első pohárköszöntőt venosellöi Virányi Ferenc altábor­nagy. a volt 3-as huszárok egykori parancsnoka mondotta a Kormány­zóra: — Tántoríthatatlan hűséggel szí­vünkben gondolunk az első magyar emberre — mondotta. Gondolatban elkísérjük Öt legelső útjára, amely innen Szegedről indult el. Itt tobo­rozott dicső seregéből fejlődött ha­talmassá és naggyá honvédségünk, amely a magyar katona hősiességé­vel vívja győzelmes harcait szövet­ségeseink oldalán. (Lelkes taps és éljenzés). Virányi altábornagy ezután mélységes hálával és kegyelettel gondolt a repülő hősihalált halt kor® mányzóholyettesre, aki mindannyi­unknak példát mutatott vitézségé­vel ós önfeláldozásával és ragyogó betűkkel írta be nevét Magyaror­szág történetébe. — Amikor körülöttünk világégés dühöng — mondotta végül — nfr künk magyaroknak büszke meg­nyugvásul szolgálhat az a tudat, hogy az ország élén az a férfiú áll, akit az isteni Gondviselés az or­szág megmentésére küldött ós aki már egyszer kivezette az országot a biztos pusztulás zűrzavarából és . szóttörte Triauon bilincseit. Forró 'óhajtással kérjük a Mindenhatót, tartsa meg erőben, egészségben Leg­HORZUBBH A tavaszi szezon kimagasló, Ma bemutatói művészi magyar filmje! A hitvesi hűség és törhetetlen szerelem drámai éposza! Bulla Elttia urati Lili Jávor Pál Sarfly János főszereplésével KESO... Jegyelővétel: d. e. 10—12. Telefon : 21—85.

Next

/
Oldalképek
Tartalom