Délmagyarország, 1943. február (19. évfolyam, 26-48. szám)

1943-02-02 / 26. szám

ftCM Km n ímer 1945 l€bm«T 2. XIX. (TI. 29. SZ. KaTonfa 3 20. neOuc«(ffe 9-20. P. KER ESZTENY POLITIKAI NAPILAP A Hősiesség bámulatos példáját adta utolsó harcában a sztálingrádi déli védőcsoport Paulus vezértábornagy hős társaival együtt megsebesült az utolsó csatában — Az északi városrész védői még harcolnak — Rommel utóvédje ismét ügyesen kitért a 8. hadsereg bekeritő mozdulata elől A tengeralattjáró-háború kiélesedésára számítanak Londonban A voronyezskőrnyéki A nemzetiszocializmus batalomra­Jutásáuak szombati impozáns ünnepe után újra teljes figyelemmel « harcte­rek felé fordult az érde.klődés. JFőleg Sztálingrád sorsa áll az érdeklődés előterében, de nem kisebb figyelem­mel tekintenek Berlinben a voronyezsi ..térségben folyó harcok felé. Sztolingród A német rádió vasárnap délután 2 órakor közölte, hogy a Führer a Sztá­lingrád védelmében legendás ellenál­lást kifejtő VI. német hadsereg ve­zénylő parancsnokát, Paulus vezérez­redest, vasárnap reggel vezértábor­naggvá nevezte ki. Ugyancsak legma­gasabb elismerés jutalmazott egy má­sik sztálingrádi hőst. llaitz tüzérségi tábornokot, aki szinten hervadhatat­lan érdemeket szerzett Sztálingrád vé­delmében. A Führer öt vezérezredessé Jéptellc elő. Bt emiitjük meg, hogy a Führer ugyancsak vezértábonraggyá léptette elő Kleisfc A vezértábornaggyá kinevezett Paulus csapatainak helyzetét rendkí­vül kedvezőtlennek mondják. Maga a főparancsnokság >utolsó ellenállásuk­ról* beszél és már ez egymaga eléggé sokat mond — jelenti Berlinből Oltó von Fleyrlebreck. Hogy már csak igen csekéivszámu erőkről van szó, mutat­ja, hogy egyetlen épülettömbbe vonul­tak vissza. Tovább még ehhez is hoz­záfűzik kiegészítésképpen, hogy ezek­nek az erőknek is egv részét a szov­jet csapatok szétszórták és foglyul ej­tették közelharcokban, ami a köz­pontosított erős szovjet támadáson ki­vül még hadianyaghiánynak is volt a következménye. Bizonyos, hogy PaU­lus vezértábornagy még ellentálló megmaradt csapatai is sulvos badi­anvaghiánvban szenvednek és ebből egészen bizonyosra lehet következtet­ni, a Sztálingrád déli oldalán közvet­lenül küszöbön álló fejleményekre. horcok Mint a jelen pillanatban folyó küz­delmek legfőbb pontját emlitj a had­seregfőparancsnokság vasárnapi je­lentése a Voronyezs térségében folyó harcok szinterét azzal, hogy itt a csata hevessége növekedett Közelebbi rész­leteket azonban innen nem lehet nyer­ni, úgyhogy a hadsercgfőparancsuok­ság napi jelentése csak éppen megem­líti külön a Voronyezstől nyugatra eső szakaszt de nem szól arról, minő megítélés alá esnek a Voronyezstől délnyugatra kialakult fejlemények, amely harci szakaszra pedig a hét vé­gén nagy mértékben fordult a katouai szakkörök érdeklődése. r Eszaka'rika A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelentess szerint Tuniszban, Zuarában megindult az angol támadás. A Pest zürichi -különtudositója arról számol be, hogy Arnini tábornok német csa­patai Tunisz déli rcszén támadásba mentek át Az északafrikai harcokkal kapcso­latban jelentik Bómából, hogy Ugo Cavallero olasz hadsercgföparaucsno­kot felmentették állásától. Utóda Y'it­lorio Ambrosiano hadseregtábornok, az olasz szárazföldi csapatok eddigi vezérkari főnöke. A Popolo di Koma vasárnap reg­geli számában az északafrikai fejle­ményekkel foglalkozva, megállapítja, hogy Eisenhower tábornok átveszi az északafrikai főparancsnokságot, ame­lyet a valóságban Montgomery gya­korol, mig Tedder légügyi marsall a légi haderők főparancsnokságát veszi át. Ez a fejlemény a gyakorlatban azt jelenti, bogy az északafrikai francia disszidenseket teljesen kikapcsolták és ezáltal elérték a politikai Droblémák kiküszöbölését. — Tunéziában a legutóbbi napok só­ién elfoglalt állásokért a harcok foly­nak. Német harci repülőgépek ístmS bombázták Bone kikötőjét Légihar­cokban, valamint a légierő légvédel­mi tüzérsége a fötdkőzitenge.ri térben 15 északamerikai és brit repülőgépe lőtt le. Egy saját repülőgépünk elpusz­tult. — Német tengeralattjárók január ban, a legnehezebb időjárási viszo­nyok közepette, időnkint orkánokig fo­kozódó viharőkkal küzdve, 63 kereske­delmi hajót 408 000 tonna űrtartalom mai elsüllyesztettek. — A légihaderö a Földközi-lenge­ren ellenséges hajókaravánokból IS ellenséges kereskedelmi hajót 114.000 tonna űrtartalommal és 2 rombolót el­süllyesztett. (MTI) Pau'us és hős társai utolsó harcai Berlin, február L Sztálingrádban a bolsevisták számtalan nehéz fegy­ver, páuéclosok és repülőgépek be­vetésével január 3l-én legyűrték a német hatodik hadsereg déli cso­portját, amely két hónapig kcraéoy hidegben küzdött az ellenséges tul­orő ellen emberfeletti nélkülözések között. A kimerült védők lépésről­lépésre kénytelenek voltak állásni­kat feladni és végül a GPU-épület mellett alig 30 méter széles léire szorultak össze. Lőszer hiányában sem ti páncélosok összpontosított támadásait nem tudták elhárítani, sem a romok közölt, nyíltan felvo­nuló ütegeket már nem tudták tűz alá venni. Az ellenséges ütegek gránátai szétmorzsolták a GPU­épület maradványát és vele együtt a Paulus vorértábornagy körül cso­portosuló harcosok ellenállását. A szétlőtt és felrobbantott épületben a gránátosok utolsó erejük megfe­szítésével mégegyszer. szembeszáll­lak a minden oldalról közeledő bol­sevista tömegkkel. Az összes fon­tos okmányok, térképek és iratok elpusztításával elhelyezték a záró­követ azoy az emlékművön, amelyet halhatatlan cselekedeteik létesítet­tek. A traktorgyár szétzúzott üzemi csarnokaiban az északi harccsoport Strecker gyalogság tábornok ve­zetésével tovább folytatja a hősies clháritóharcot. líenditbetetlen bar­ciakaratuk adja meg nekik az erőt az ellenállásra az ellcuség szünet­nélküli támadásai ellen. A gyár pincéi és a földalatti alagutak még mindig nyújtanak némi védelmei.. Innen törnek ki a fáradhatatlan harcosok, ha az elleuség rohamcso­portjai túlságosan előmerészked­nek és visszaverik őket. Az ellen­ség túlerejét ezek ellen a mindenre elszánt férfiak ellen összpontosi­totta, do a vitéz harcosok még min­dig helyáílanak. (MTI) Sztálingrád dóli védőcsoport;a nem harcol tovább Nemzetközi főváros illetékes helyén állási foglal­Berlin, február 1. A Tájékoztató Iroda jelenti: A fiztulingrád deli részében, Német hadijelentés védciö részéri elháritó arcvonalunk áttörésé­re irányultak. — A Kaukázus és a Don alsó fnlyá­Berlin, február 1. A német föparancsnoksaga Wozli: — Fztaliugradbaii az ellenséges tul Crő a Paulus vezértáboruagy vezetése'sá között csak ulóvédcsapataink és az azokat lanyhán nyomon követő ellen­ség között került sor harcra anélkül, hogy csapataink zömének menetmoz­duiatait zavarták volna. — A Ponec arcvonalán és Voro­nyezstől délnyugatra súlyos harcok folytak, amelyek meg most is tarta­nak. — Afrikában, Nyugattripolitániában a német-olasz Afrika-hadsereg állásai ellen intézett heves ellenséges támadá­sokat, az ellenségnek súlyos vesztesé alatt álló 6. hadsereg déli csopor'.jut több mint kéthónapsg tartó hősies vé­dekezés után harcban legyőzte. A Stre­cker gyalogsági tábornok vezetése alatt álló 'cszüki csoport ínég mindig helytáll. Ez a csoport részben ellentá­madással erős ctlünsegcs támadásokat hárított cl. < — A nagy keleti elháritó csata éöbbi gjynjtd'poiitjwn nem csökkenő he­vességgel folynak' tovább a burcok. •Meghiúsultaji azok az ellenséges ki­jSérletík. amelyek "s Kaukázus rrvugati UPU-épület romjai között összeszorult német harccsoport jól értesült oldalról származó közlés szerint s túlnyomó támadó szovjet erőkkel szemben az utolsó töltényig tartó bori ellenállás után most már netn folytatja továbbá harcot. Sztálingrád északi részében a déli csoportnál jóval nagyobb német harci egység a bolsevisták töraegtámadásai­val szemben továbbra is ellenállást ta­nurit. A déli csoport legutóbbi harci tevékenységeiről Berlinben még nem közöltek részleteket, de a birodalmi jtak azokkal a szovjet állításokkal kap­volt I csolatban, anielyék Paulus vezérezre­des és törzsének íoglyulejtéséről szól­tak. Német részről kijelentik, hogy ez a szovjet hir éppúgy tekinthető, mint az előző hét ellenséges hírei, amelyek arról véltek tudni, hogy Paulus vezér­ezredes törzsével együtt elmenekült volna. Az utolsó hir, amely Sztálingrádból a német déli csoport harcáról Berlin Ke érkezett, azt mondja, bogy l'uuiu? vezérezredes csapataival együtt a hősi harcokban súlyosan megsebesült. (MTI) Az utolsó rádiótávírótok Sztálingrádból geLet ckozva. visszautasítottuk. Berlin, február 1. A Nemzetközi Tá­jékoztató iroda a következő tudósí­tást közli az északi arcvonalról: Paulus vezértáboruagy parancs­noksúgj állása a déli csoport utolsó ellenállási helye hétfőn 7 óra 15 perc­kor a következő táviratot küldte: »A bolsevisták túlerővel támadják a parancsnoksági állást. A rádióállo­mást szét kellett rombolnunk.s Hét óra Ja perckor érkezeit az 'iUtolso radíótavirat; • A paranesnoksaari állás lejelentke­zik. Éljen a Führer!* Berlin Eden lerveietf washingtoni utazasárá! Berlin, február 1. Illetékes ütmet helyről tájékoztatásul közlik: Azokat a brit helyről származó jelenléseket, amelyek Eden angol külügyminisz­ter washingtoni utjának tehetőségéről • szólnak, Berlinben kü'.öcéáüa azért

Next

/
Oldalképek
Tartalom