Délmagyarország, 1943. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1943-01-22 / 17. szám

pintek xra 12 finer 1945 lonoar 22. XIX. CTI. 1T. SZ. itaTenUi 3 20. ncűncdCvrc 9-20. KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP Kállay miniszterelnök megnyugtató kijelentései a magyar csapatok harctéri helyzetéről Ha veszteségeink az eddigieknél nagyobbak is, távol állunk azoktól a számoktól, anu lyeket az ellenséges híradások közöltek — Hagy Vilmos honvédelmi miniszter derűlátóan ítéli meg a helyzetet A keleti front valamennyi szakaszán jelentős elhárító sikereket értek el a németek és szövetségeseik — Montgomery nagy anyas* es emberáldozatok árán nyomul előre Tripolitániában — Eredményes tengelytámadások Tuniszban Az a hatalmas erőfeszítés, amelyet a szovjet immár két hónapja kifejt a keleti arcvonal minden szakaszán, né­niéi katonai körökben is megvitatás tárgyát ké|)ezi. Ottó von Heyde­breck csütörtöki berlini jelentése szerint illetékes katonai magyarázók messzemenő várakozást fűznek ebhez a helyzethez. Nevezetesen megállapít­ják, hogy azok a hallatlan erőfeszíté­sek, amelyeket a Szovjet ebben a téli háborúban minden eddiginél nagyobb erővel és kiterjedésben folytat és ame­lyeket már korábban is feltétlenül el­ismerlek, arra vezethetők vissza, hogy óriási területek elvesztése után most már nem akar tovább védekezésben maradni, nem várja szövetségeseinek segítségét, mert belátta, hogy önmagá­nak kell magán segítenie, ha a nyár folyamán elvesztett óriási területeit, amelyek nélkülözhetetlen élelmiszer, felszerelési cs egyéb anvngforrásai voltak, vissza akarja szerezni. Ezzel szemben illetékes katonai magyarázók a legnagyobb nyomatékkal hangsulyoz. ben ellatiyhultak, sőt egyes helyeken jelentősebb barci szünet állott be. A llosztov ellen északról déli irányban indított támadásnak nem sikerült had­műveleti eredményt elérnie. Német katonai körök elsöizben jegy­zik meg, hogy a német csapatok Észak, kaukázusiban bizonyos visszavonulást hajlottak végre. Sokhelyütt elkesere­dett harcokra került sor, azonban másutt a nemet és szövetséges csapa­tok tervjszerüen folytatták mozdulatai­kat részben az ellenséggel való harci érintkezés nélkül, részben ellenséges nyomás nélkül. Ebből arra kell követ­keztetni, hogy a német hadvezetőség a kaukázusi arcvonal részére ujabb ál­lásokat jelölt ki. Berlisni körökben nem foglalnak ál­lást a Schlüsseiburg elfoglalásáról szóló szovjet jelentcsekkel kapcsolat­ban. E hircket sem nem erősitik, sem nem cáfolják. Ezzel szemben cá­folják azoikat az állításokat, mintha a Leningrád körül alkotott német gyürüt a szovjet csapatoknak sikerült volna zák azt a német álláspontot, hogy az • széttörni. A tény az, hogy a Leningrá­eddlgi helyzet a szovjet sorsát már megpecsételte. De a visszaszerzés szándéka volt az, amely a szovjetet ar­ra bírta, hogv minden, bárhonnan harcbavclhető erejét összeszedte azzal, hogy most már mindegy, kerüljön ami­be kerül. Nyitva hagyják a kérdést, mit ért el a szovjet vezetés stratégiai céljaiból. Erre csak akkor letiet majd felelni, ha a szovjet támadó hadműve­letei befejezést nyernejf. Most határo­zottan az az álláspont, hogy minden irányban messze van míg stratégiai .céljainak elérésétől. < A Don-mec/onc© és Ukra'no A 8 Örai Újság berlini tudósítója közelebbi öt is megjelöli azt a célt, amelyet a szovjet el szeretne érni Szerinte a szovjet elöszúr n Don-nie^ dence vidékét, másodszor pedig Uk­rajnái akarja visszaszerezni. A keleti arcvonal helyzetérő! egyéb­ként berlini igen jól tájékozott körök­!bcn ma már meglehetős bizakodó ké­pet festenek — amint a Budapesti Tu­dósító jelenti. Megállapítják, hogy a szovjet csapatok körében érezhető za­var figyelhető meg. Ez nyilván az igen súlyos veszteségek, az utánpót­lási nehézségek és a rendkívül kedve­zőtlen időjárás következményének te­kinthető. Megjegyzik Berlinben, hogy a szovjet hadvezetőség Sztálingrád vi­dékéről csapatokat helyezett át a Don alsó cs középső folyása mentére, bogy t.amogassak az ott folyó támadásokat. Ennek ellenére a tiarr.ok az utóbbi idő­kozásra felhasználni. Hasonló éles szavakkal kel ki * miniszter a bárok és hasonló szóra­kozóhelyek ellen is, ahol csak törzs­vendégek kaphatnak még valami euni- és innivalót, ahol minden tiz vendégre egy-egy kiszolgáló sze­mélyzet jut. Ur. Göbbels ezután rámutat az el­lenséges és semleges államok hely­zetére, majd szószerint a követke zőkkel fejezi he cikkét: ..Lehetne helyzetünk sokkal rosszabb is é­mégis ki kellene tartauunk mert csak az a választás áll rendelkezi síinkre, hogy harcolunk, vagy el­veszítjük szabadságunkat és éle­tünket A jelenlegi népi háborúban döntő .szerepet játszik a hadviselés lélektana, vagy legalább is hason­C "kk I lithatatlanul nagyobb szerepe van, V"7QO Is mint bármely más előbbi háboru­Dr, Göbbels birodalmi miniszter j ban. Ennek következtében polgárt már ezelőtt egy héttel „A totális életünk optikai képe sem lehet lá­háboru" cimü cikkében rámutatott1 ri'ó ellentétben a tulajdonképpeni annak szükségességére, hogy az háborúval szemben, hanem azzal Tripolitaniában Montgomery ujabb támadást készit elő. dot a Szovjetunió mögöttes területei­vel össaekötő rendes és közvetlen vas­útvonal mindeddig Déniet kézben ina- i rádt. A német közvélemény fő érdeklődé­sét továbbra is a sztálingrádi német hadsereg sorsára irányul. Ezek a csa­patok súlyos nélkülözések közepette fölényben levő szovjet erőkkel állnak szemben. A szovjet csapatok gránátok ezreivel ostromolják szüntelenül a ne­met állásokat és úgyszólván minden talpalatnyi földet felszántanak. Egész páncélos dandárokat es tüzérezredeket vetnek a nemet állások elleni táma­dásba, azonban a német katonák a leg­súlyosabb barci feltétetek mellett is ellenállnak a hetek óta tartó rohamok­nak. A szovjet támadás főként nyugat­ról a legerősebb, ugyanarról a uelv­ről, ahot augusztusban a német csa­patok rohamozták a várost. » Eszakqfrikq Az északafrikai angolszász főhadi­összes rendelkezésre álló erőket messzemenően összhangban igénybevegyék a közvetett hábo­rús teljesítmény érdekében. A üas lleich cimü hetilap legújabb szá­mában „A háború optikája" cím­mel a miniszter ismét állást fog­lal ezzel a problémával kapcsolat­ban és arra céloz, bogy előbb­utóbb közvetlen állami inézketlések várhatók a polgári élet még foko­zottabb átállítása terén. Dr. Göb­bels ezzel kapcsolatban a közvetítő kereskedlem s a vendéglátó ipar egyrészénél mutatkozó jelenség^ ellen fordul, dc annál jobban védel­mébe veszi az egész kulturális élet teljes fenntartását, mint a színházat, mozit cs hangversenyt. Azt látjuk azonban — irja —, hogy „egész sor olyan intézmény van, amelyek vagy senkinek, vagy csak egészen kevesekuek nyújtanak előnyt, ugyanakkor pedig akkora személyzetet és anyagfogyasztást igényelnek, amely egyáltalán nincs arányban az elért hatással"' A háború szempontjából sz ilyen intézmények céltalanok és ért ékte­lenek — állapítja meg a miniszter mi egyezményt. A szerződésekben — és ezért azokat fel kell oszlatni 9 gyszabastí gazdasági tervezé-t. és személyzetüket hasznos foglal-, hajtottak végre. kell álnia. A semleges és az ellenséges külföld is felismeri majd, hogy el vagyunk szánva háború győzelme* befejezésére, bármibe kerül is. 'K hábonl nem azért van, bogy a bé­két fenntartsa, hanem hogy kihar­colja.. A totális háború a legrövi­debb." Német—oíasz—japán qazdosáqi szövetség Ribben'.rop német birodalmi kül­ügyminiszter és Hiroshi Oshima japán császári nagykövet a Führer főhadiszállásán január 20-án szer­ződést irt alá Németország és Ja­pán gazdasági együttműködésről. Ugyanaznap Rómában gróf Ciano olasz királyi külügyminiszter cs Shuniehi Kase japán császári ügy­vivő Olaszország és Japán azonos szövegű szerződést írtak alá. A szerződések érvénye ugyanolyan időtartamra szól, mint a háromha­talmi egyezmény és gazdasági te­kintetben kiegészíti u hárombatol Német hadijelentés Berlin, január 21. A német véderő, tét, hogy a védelmi arcvonalba beha­főparancsnoksága közli: J toljon, a legkeményebb ellenállással A keleti arcvonal déli szakaszán ' visszautasították és a tömeges táma­szállas szerdai jelentése szerint Fa; du Kahslól délnyugatra német csapa-',' tok 11 kilométer melységben betörte az angolszász állásokba. Az áWórés sikerült, a támadó csapatok páncélo­sok védehne alatt és repülőgépektől támogatva, 11 kilométernyire nyomul­tak előre a Pont du Fahstól Roba fe­lé vezető ut mentén, noha angolszász részről is harcba vetették a légi had­erők a szovjet csapatok folytatták heves tá­madásaikat. Mindenütt súlyos veszte­egeket okozva, visszavertük őket. A s/ovjet csapatok 10-én és 20-án 52 célos gépkocsit veszteitek. Ezek ózül egy páncélos hadosztály ellentá­madása alkalmával egymagában 24-et pusztított cl. A német légi haderő nagy kötelékei és szövetséges harci repülök folytatólagos bevetésekben szovjet cxapatgyülekezéséket ugrasztottak szét és leküzdötték az' ellenséget, utánpót­lását támadták. — ^z'aünerad területén rlásokat elkeseredett harcokban visz­szavetették. — A középső arcvonalszakaszon és az llmcn-tótól délkeletre helyi harcok­ban rohaincsapalaink sikeresen harcol­tak. A Ladoga-tótól délre kemény har­cokban 27 ellenséges páncélgépkocsit megsemmisítettek. Ezek közül egv gyalogos hadosztály egymagában 18-at pusztított cl. A január 11-cí.öl 20-ikáis: terjedő időben a hadsereg kötelékei Sül szov­jet páncélost pusztítottak el, zsákuiá­Démeí nvoltak, vagy tettek harcképtelenné csabaluk az edeusén áhuoiió utvekezre — A néaietclaü biUáéte* fc*«t»rtr*i

Next

/
Oldalképek
Tartalom