Délmagyarország, 1942. október (18. évfolyam, 222-248. szám)

1942-10-11 / 230. szám

Hunyadiak ligete? Dr. Bálint Sándor egyetemi m. taoar figyelemreuieltó cikket irt az alsóvárosi templomtérrel kapcso­latban a Délvidéki Szemle leguiob bi számában. A cikket alább közöl­jük: Az utóbbi időkben többször fölme­rült az a terv, hogy a Szeged alsóvá­rosi Havi Botdigasszony-temploraot környező Mátyás király-tér Hunyadi­ak ügetévé képeztessék ki, ahol a Hunyadi-család tagjainak emlékműveit állítanák feL A terv lelkes hívei főleg azzal a kapcsolattal érvelnek, amely a Hunya­di-ház és Szeged városa között a KV század folyamán kétségtelenül leírnál lott Elég csak a szegedi békére (1444), Hunyadi János és líapisztrán Szent János nádorfehérvari készülődéseire (1456), Mátyás király szegedi ország­gyűléseire (1458, 1465) utalunk. Sze­gednek tehát igen méltó, egyetemes nemzeti érdeklődésre érdemes törek­vése, ha múltjának ezt az alighanem legragyogóbb szakaszát nagyvonalú művészi emlékjeilel akarja megörökí­teni. A szándék illik a Nap Városá­hoz és nagyon kívánatos volna, ha mihamarabb meg is valósulna. Az al­sóvárosi templomot környező tér azonban erre több oknál fogva nem alkalmas. Igaz ugyan, hogy a Hunyadi-házat ée az obszerváns ferencességet (pro­vincia Salvatoriana) meghitt viszony, kölcsönös nagyrabecsülés jellemezte, de végérvényesen semmivé vált az a XIX. század foiyainan fölmerült önké­nyes történelmi állítás, hogy a Havi Boldogasszony templom építése Má­tyás király "nevéhez fűződik és így történelmi, de főleg katolikus dogma­tikai okokból teljességgel tarthatat­lan a profán hangulatú Mátyás-temp­lom elnevezés is. Ezt különben a tör­zsökös szegedi nép szájából még nem is hallottuk. Ennélfogva logikailag nem állja meg helyét az a következ tetés, illetőleg törekvés sem, hogy a Hunyadiak ligetét .stílszerűen* a »Mátyás«-templom körül kell megte­remteni. Ezt a következtetésbe!! hibát min denesetre el lehetne hárítani azzal a megindokolással hogy Szegednek ez a legszebb, a Hunyadiakkal közel egy­korú műemléke mégis méltó hátteret, illetőleg körnvezetet adna. alkalmas történelmi levegőt sugározna a felállí­tandó szoborra _ ha a szándéknak még egyéb, súlyosabb megtontoiásos *s ellent nem mondanának. Ne feledkezzünk meg róla, hogy itt egy szakrális "térségről van szó, ameiy majd háromszáz évig, a XV111. század legvégéig ősi keresztény szokás sze­rint temető volt. Kegyeletes dolog-e a régen porladó, az apokaliptikus török időkben helytálló szegedi ősök ham­vai fölé nemes történelmi hangulatú, de mégis csak profán alkotások állí­tása? Vájjon nem fog-e valamelyik együgyű, de mélyhitű búcsújáró lélek előttük imádkozni? Ne felejtsük el ugyanis azt sem, hogy templomunk ősrégi búcsújáró­hely, amelynek jelentősege a jövőben méginkább növekedni fog. A túlnyo mórészben paraszti zarándokoknak helyre van szükségük és főleg olyan kultikus lehetőségek te. anol vezekíő vágyuknak vallásos igényeiknek és szükségleteinek eleget tehetnek. Aki látta már, hogy templomunkban az egyes búcsús keresztek (csoportok között milyen kinos torlódások adód nak, mert & téren alkalmas keresztút, meghitt kápolnák és szobrok (Szent­háromság, Szeplőtelen fogantatás. Szent Anna, Szent AntaL Szent Ven­del, magyar szentek stb), hijján oem tudnak megoszlani és Így kisebb kö­zösségekben alig van alkalmuk ájta­toskodni, aki megfigyelte már más — esetleg kisebb jelentőségű, de kulti­kus választékukban gazdagabb — kegyhelyeken szerzett tapaszlalatok után a havi búcsú viszonylagos egy­hangúságát búcsúsaink tanácstalansá­gát, aki ismeri népünknek vallásos al­katát, érzékelhető szimbólumoktól, szakrális-liturgikus jelektől ihletett áhítatát és végül aki tisztában van azzal, hogy mit jelent a havi búcsú már évszázadok óta a Dél-Alf61d ka­tolikus népének és hogy a jövőben is ilyen nagy magyar szolgálatokra hi­vatott, az" be fogja látni, szükségsze­rűnek érzi a Hunyadiak ligete helyett — más magyar kegyhelyek gazdag analógiájára — a térnek a kegytemp­lomhoz való sürgős áthangolását, templom és tér kultikus és artisztikus összhangjának megteremtését. leg alkalmasabb helyen való megvaro­sitását parancsolja, egyúttal az egv házi gyakorlat szempontjainak és ér­dekeinek artisztikus érvényesítését Nem akarunk természetesen eléjevágm a hivatalos egyházi, városi és mű délmagtarország Vasárnap, 1942. október 11. 1 vészpolitikai körök elgondolásainak, mégis hozzá próbálunk szólni a kér­déshez: a mdgyar vallásos népéle szerény kutatója és a törzsökös alsó­városi polgár nyilatkozik meg ben nünk. Mint mondottuk, a nép szivéhez nőtt kultuszokat kell a téren mejszei veznünk, illetőleg felállítanunk. Ta Ián nincs is Alsóvárost kivéve ma gyar kegyhely, amelynek közvetlen szomszédságában ne volna keresztút, hiszen a passió hangulata a paraszt búcsújárás vezeklő jellegének annyi­ra megfelel. Az augusztusi forróságban a búcsú sok igen Körülményesen juthatnak csak ivóvízhez Szükség van tehát egy dí szes Mária-kútra, amely egyúttal a i Boldogasszonynak, mint a kegyelem kútforrásának dogmatikus eszméjét i> kifejezhetné és igy utalna a búcsúja rás egyik legszebb lelki ajándékára Szükség volna egy szabadtéri oltár ra is. A búcsúra messze vidékek fereú­ces harmadrendjöi is elzarándokol nak: Szent Ferenc, Szent Antal, Szent! Erzsébet, Kapísztrán Szent János! (nemrég felállított szobra a templom-1 ban nem érvényesül eléggé), Markai Szent Jakab szobrai, emlékművei, ká­polnái igazi franciskánus atmoszférát árasztanának. Nem szabadná megfeledkezni ter­mészetesen a magyar szentekről: Szent Istvánról, Szent Immréről, Szent Gel lértről (helyi vonatkozások!), Boldog Margitról, különleges népi védöszen tekről, Szent Mihály arkangyaltól (emlékeztetesül is a volt temetőrei), Szent Annáról, Nepomuki Szent Já­nosról, Szent Vendelről, Szent Kata­linról, stb. sem. Természetesen ez a még most is olcsón vásárolhat ürisz L müasztalos-takberencezőtői , Mielőtt bárhol vásáró saját érdekében k ress; fel óriási Választékkal felszerelt minta termeimet Figyelem! Sarrwröló és árusítás csakis Üauzál-tér 6. (Wagner keiengyeház mellett) tek, katolikus iskolák ííjúsága, mész­sze, magas egyházi méltóságokba ke­rült szegedi fiak, magányosok bi, ­nyára magukra vállalnák egy stáció­nak, szobornak, keresztnek, stb. felal­lítási költségéit, hogy ezzel is hangsú­lyozzák a kegyhelyhez való hűse; ­ragaszkodásukat s nemcsak alkalom­szerű, hanem állandó lelki kapcsolatu­kat. Erre különösen Radnán láttunk számtalan példát. Kérdezhetné valaki, mi legyen ak­j kor a Hunyadiak ligetével? Ezt szin­tén szépen meg iehetne valósítani, 1 esetleg a mostani Stefánián. mB A Stefá­felsorolás csak a gazdag lehetőségek-! ?\JSenU* ^tT'*m" re, bőséges választékra mutat rá, el. keU*Be V:™"'?"1; L7?.ebet nem pedig mindegyiknek gyakorlati! Sz»fra ^kerülhetne Újszeged^ a megvalósítására írola Nevezett Erzsébet-ligetbe. Dan­Az egységes művészi tervek kidol­gozása után ezt a megvalósítást 'nagy­mértékben előmozdítanák a hívek 1 kó Pista számára is bizonyára akad­na, esetleg szintén Újszegeden, valami ! intim hatású térség. A többi kisebb jámbor alamizsnái is, a környező vá­I jelentőségű emlékművek elhelyezése rosok (Szabadka, Zenta. Makó, Fél- ". . °.koz"a kalbnísftbb f egyháza stb.) és faluk (Majsa, Hor- ?é'dfuI K'^l Gábort a Uantheonbr 1 - j > iehetne vinrn A var patinás, történel­" Sokakkal együtt úgy érezzük tehát, j gos? Martonos, Kanizsa. Tápé, Do­hogy a tér vallásos fellege a Hunya- j ro7sma stb.) mCSÚs hívaL a sze„c(li ™ Hunyadiakat is idéző hánaulát dfnk-Htfete tervének elvetését, illető- ! egyházközségek, hitbuzgalmi egvesiile- a hataI™as mak- a fe,"ln művész, Folquet de Marseille:* Aube Reíigieuse Imádságos hajnal l Igaz Isten, égi Szűz, rám virrad az ég megint, Jeruzsálem csillaga fehér fénnyel rám tekint Hajnalcsillag rám ragyog, rém tekint s imára int: Keresztények ébredjetek, Ha istené a szivetek, Ébredjetek, felkeljetek; Itt a hajnal, fnt az éjjel! Legyen áldott Isten érte S millió szív kérve-kérje: Vegye sorsunk szent kezébe Élhessünk már békességgel. Megy már az éj, jön a hajnal, Piros arccal, sugárhajjal. Xem késhetik s merre jár majd, 8ebet heggeszt, gyógyít bút, bajt. * Folquet de Marseille mozgalmas ÖJetet élt. Marseille-i kereskedőcsalád gyermeke volt Élete első felében ma ga is tőzsérkedéssel foglalkozott. Majd szerzetes lett, aztán Toulouse püspöke az albigensek elleni keresztes háború legtragikusabb pillanatában. Az itt! fordított költeménye kitűnik a gondo I lat emelkedettségével és a kifejezés 1 tömör egyszerűségével. J IL Jézus, Jézus Úrjézus. Szűz Mária szent tia, Nem kell örök halállal senkinek már halnia Letiportan hever itt a pokolnak az ura. Jézus, aki megismerted Kínok kfnját: a keresztet, Szép fejedet tövis tépte, Szádba ömlött epe mérge, Uram! hozzád kiált e nép Irgalomért: elég. elég! Bocsássad meg a vétkeit, Bocsássad még a vétkeit. Megy már az éj, jön a hajnal Piros arccal, sugárhajjat Nem késhetik s merre jár majd Sebet heggeszt, gyógyít bút, bajt. m. Imádkozni ki nem tud, megtanul majd igazán. Hallgassa meg, mit rebeg áhítattal most a szám: Minden tettnek kezdete Te vagy Uram. szent Atyám, Köszönöm a szépet, a jót. Miben részem oly bőven volt Irgalommal légy irántam, Hogy a bűnöm, mit megbántam Ne kísértsen ördőc-kénben. Né lessé meg minden léntem. Ne szedjen rá. meg ne lepjen. Erősfts meg Uram engem. egyenetlenségei, a közeli Tisza meg­xw-j^gg^aw felelő dekoratív keretet és lehető: éy ­• ket nyújtanának a terv számára és Nem késhetik s merre jár majd,-UgY Szeged, a terek városa két tnak" Sebet heggeszt, gyógyít bút, bajt. artisztikus térkompozieióval len " i gazdagabb. [ Térjünk vissza azonban Alsóváros­IV. Add Jézusom a tudás, az ítélet erejét, ra. Bizonyosak vagyunk abban, hogv Kísértésbe ne ejtsen javával e földi lét, [városunknak a tér szakrális h; ••• 1­Sfegv már az él. jőn a hajnal. Piros arccal. sugárhaijaL Felmérhessem a megértsem szent parancsod szellemét. Mert imádlak s benned hiszek Lábadhoz hü szivet viszek. Magam s hitem felajánlom. Minden bűnöm bánva-bánom Uramisten szánj meg engem, Légy irgalmas "velem szemben. Add meg bűnöm bocsánatát, Vétkeimnek bocsánatát. Megy már az éj, jön a hajnal, Piros arccal, sUgárhajjai. Nem késhetik 8 merre jár majd. Sebet heggeszt, gyógyít bnt, bajt. V. Dicsőséges Úrjézus, értünk adtad szent tested. Küldd el közénk könyörgöm a sugal­mas Szent Lelket Hogy védjen meg a rossztól, minden földi gonosztól; S egyszer adjál magad' mellett, Választottak között helyet, Menedéket csillagok közt, Hol örökkőn fennen örkídsz. Megy már az éj, jön a hajnak 1 Piros arccal, sngárhajjal. Nem k'shetik s merre jár majd Sebet heggaszt, gyógyít bét, bn'• Fordította; MADÁCSY LÁSZLÓ iatára '— mint a genius loci legma­gasztosabb kisugárzására — bv szí o hatósága és közvéleménye, tóvá hí í a templom franeiskánusainak h ryo­mányörzö (obszerváns1 szelleme vr"'> hazaszeretetükben ig szigorú e ziassága. azonkívül az Országié ' > dalmi és Művészeti Tanácsnak 1 ' " mult. a helvi hagvománvok mer! lésében, sőt művészi kifejező ' hangsúlyozásában páratlan (Szítt •• ' hérvár!) ízlése az artisztikus hm' ­ban újjászülető templom mellé bir.n­nvára meg fogia teremteni art az eszményi magvar bucsuiáró téi sésret amelv egyrészt a nép kultikus lr'­nveírek, másfelől a tőr szakrális ha gyománvainak, de ugyanakkor a leg­korszerűbb esztétikai követelmény­nek is mewíelel sorsjf.gv nélkül nincs nyeremény b jövő heti húzásra még kaphatók, egye meg. vagv rendel io meg ide jében. Osváth-föárus fínáf SZEGED. TÁBOR UTCA ?> (Vr rort ad-^Mvítali éniílm

Next

/
Oldalképek
Tartalom