Délmagyarország, 1942. szeptember (18. évfolyam, 197-221. szám)

1942-09-03 / 199. szám

Csitfftrfölf u. 194*. szeptember 3. xvill. évi. 199. sz. Ara 10 fiiiitr Havonta 2.50, negyedévre 1.20 P KERPSZTENY POLITIKAI NAPILAP I ^ lezuhant repülőgépével I és meghalt gróf Károlyi Gyula, I a Kormányzó ur veje Budapest, szeptember 2. Ifjú gróf Károlyi Gyula, a Kormányzó ör őfőméltósága veje, aki be volt vonulva katonai szolgálatra a repü­lőkhöz, szerdán délután az érdi repülőtéren Tas nádi Nagv László Gróf Károlyi Gyula életrafza Gróf Károlyi Gyula 1907-ben Szúletelt a csongradmegyei Nagymágo­Cson. Gróf Károlyi Imiének a fia. hö és főiskolai tanulmányait Buda­Pesten végezte. 1929-ben gépészmérnö­ki oklevelet nyert. Műegyetemi tanul­mányainak elvégzése után a Ganz-Da­"ubius szerkesztési irodájának mér­nke Jett. majd hat esztendőn keresz­tel a Fegyvergyárban do'gozolt elő­tör főmérnöki, majd igazgatóhelyet­tesi minőségben. 1939-ben a Danubia tegwergyár műszaki igazgatója, a tagutóbbi időben pedig a vállalat ve­zérigazgatója te"- A magyar gazdasá­gi élet egyéb területein is fontos sze­repet játszott, amennyiben tobb vezető iparvállalat igazgatóságában helyet foglalt. > Gróf Károlyi Gyula mar evek óta foglalkozott a repülés műszaki kérdé­seivel. Maga is kitűnő repiilőgépterve­ző volt. Több repülőgéptípust terve­zett. Letelte a sportpilótavizsga első fokozatát. Ezév junitw 25-rn a Magyar Aero Szövetség elnökévé-választották, amely tisztséget tudvalevőleg vitéz Horthy István töltötte he kormányzó­helyettessé történt megválasztása előtt. Az Aero Szövetségben elnöki program. : beszédében gróf Károlyi Gyula han­goztatta, hogy az a törekvése, hogy az ország minden videkének és min­den társadalmi rétegének ifjúságát be­lekapcsolja a repülésbe és kijelentette, hogy minden erejével küzdeni akar a magyar repülés nagygyátétcléért. Gróf Károyi Gyula olyan évfolyam­hoz tartozott, amelyet a a trianoni bé­keszerződés korlátozó rendelkezései miatt annakidején nem hívhattak be katonai szolgálatra. Az elmúlt bélen, harminchatodik életévében jelent meg a sorozáson és ő maga a légifegyver­nemet választotta. .Társasági körökben gróf Károlyi Gyula igen nagy közkedveltségnek ör­vendett. Horthy Pauiette-el, a kor­mányzói cqalád leányával kötött há za»ságából nem született gyermek. A kormányzói család leányuk halála ufán is a legszívélyesebb és legbenső­ségesebb kapcsolatot tartotta fenn gróf Károlyi Gyulával. (MTI) jellemzőbb,~'mfiif V moszkvai TadfÓ kö­vetkező bejelenlése: — Sztálingrádnál az ellenség szám­belileg és anyag tekintetében nagy fö­lényben van velünk szemben. A németek azonban, ha a keleti há­ború súlypontját Sztálingrádra is he­lyezik, nem csökkenő erejű harci te­vékenységet folytatnak szövetségeseik­sei együtt a front többi szakaszain is. A Pest zürichi jelentése közti, hogy a németeknek nemcsak a tengerpart men­tén, de Krasznodartól keletre is sike­rült előrenyomulni. A jelentésekből ar­ta is lehet következtetni, hogy a Szov. jet mindent elkcwet, semmiféle vér­es anyagáldozáttól nem riad vissza, hogy részben támadásokkal és ellen­támadásokkal ellensúlyozza a trónt többi szakaszain a sztálingrádi nyo­mást, részben pedig nyilvanvaló pro­pagandaokokból elterelje a figyelmet a sztálingrádi helyzetről, azonban ezeknek a kísérleteknek eredményei tá­volról sem érnek fel azokkal a nagy áldozatokkal, amelyekkel számolnia kell a Szovjetnek. Ugyancsak a Pest | zürichi külön tudósítója közli, hogy > Rzsev vidékén a szovjet csapatok igen heves, de csak hejyi jellegű támadá­sokkal kísérleteznek. Ezek a támada­sok azonban a német hivatalos jelen­tés szerint megtörnek a német csapa­tok hősi ellenállásán. Pommei ui offenzívára A Volgáig ngoffioitoK ö Szíalingrátioí osíromio ggorskOíellkeh Kolugánál és Rzsevnél csökkent a szovjet támadások ereje — Nagyarányú össze­esküvést lepleztek le Eszakirországban G^Mjcís kiáltványa a mmtí ncnüez „íulzoíí lúmMineít­neh" mtoűtstn * van Anglia hadbalépéséiiek cv­taiUuioja s a "viiagsajio az eszményi ptegcsun kuimneuiulja a uabuius cc­°k szempontjából. A Nemét il Jéien vse szerint a birodalmi lovai os dip­!U|"aciai cs politikai koréit is iogiai­aü«atjak azok az eszméluttatusuk, a Aagyhnianiiidval vaio ua­ntöiéseriea évfordulóján buropa­(ail> valamint jroropaii kivul is napvi­láttak. Ur. Bchniidt követ, a (u<ü minisztérium sajtoosziaiyauak „ a kuiloldi Ujsagiiok szerdai h*i. rtekezleten ramuiaiott azokra a euinl0li*h Próbatétekre, amelyeket az Pai íuidreszuek kell kiallm, öünaiakkor a látható sikerekre is, totm ,ttt'ke,öu az Európa végső gyu­let .íosto előjelekre. ^hm' iA feladata - mondotta "tamii kt)vet ~• hogv mar ma törte­mz " megfelelően értékelje az ese­tek ® és választ adjou a nemzetek­tstjv, rra a kérdésre, hogv mi az ér­"84- a háborúnak? Németor­' W®*4*' ez 3 vá!a?z egyszerű: ország és szövetségesei szabad ságharca a versaiFeei rendszer szolga. Ságba döntő bilincsei ellen; Japán szá­mára ez a háború eJeticrének szerves kialakítását jelenti, a szövetséges kisebb ncpek számára pedig % nemzeti füg­getlenségükhöz, valauiint népi és kul­turális értékeik kilcjlesztésébcz vezető uiat. Európa szempontjából egészben vc'vc nagy egyesítő oáboruról beszél­hetünk. Ez címek az évszázadnak a törvénye, amelynek a inai európai nemzedék engedelmeskedni tartozik. — Az európai sajtó — folytatta Schmidt követ — tegnap és ma a há­ború kitörése évfordulójának méltata­sa soián csaknem egyhangúlag számot vetett azzal aZ elvitathatatlan fény­űvel, hogy a győzelmet a tengelyhatal­ujaktól és szövetségeseiktől nem lehet többé elragadni, bogy ezt a győzelmet Európa győzelmének kell tekinteni. Ezeknek az érveléseknek a során b legteljesebb mértékben figyelembe vették azt' is, hogy a szocialista s2ov­jet köztársaságok uniója milyen veszé­lyes ellenségként állott készen arra. h0gv adott Pillanatban megrohanja Európát és azt szétzúzza olyan mód­szerekkel, amelyekben a zsidó szellem a nyugati emberiséget pusztulásra szánta. Ide tartozik annak a megemlítése is, hogy szepteiiiber 3-án, a haboru ki­törésének évíorduóját Angliában nem® zett ünneppé nyilvánították. Azokban a fontos hadiüzemekben, ahol a teljes munkaszünetet nem hajthatták végre, 11 órakor negyedórás munkaszünetet tartanak, amely alatt hangszórókon közvetítik a rendkívüli istentisztele­tét, Sztálingrád éz Rzsev készül A fenti jelentós soraibol kicsengő tettrekész elszántságnak frappáns bi­zonyítéka a keleti fronton jelenleg Sztálingrád percrőj-perqre nagyobb si­kereket és eredményeket felmutató os­troma. Kulacs bevétele ujabb lépessel juttatta előre a féltart02tathata,tlaij támadást A hadijelenté&ek és az ezek­hez íüfdtt kommentárok, bőségesen ismertetik a helyzetet*' amifé mi sem A háború lendülete ez ujabb jelen­tések szerint kezd átteijedni Eszakai­nkára is. Napok óta olvashatunk ké­szülődésekről, nelyi jellegű csataroza­sokrol, szaraziöldi es légi tevékeny­ségről s ma már a 8 Orai Újság tudó­sítója azt jelenti Berlinből, hogy ki. ujultuk az egyiptomi harcok és tegnap egész napon át rendkívül elénk volt a harci tevékenység. \ tengely légi had­erői, kőztük vadaszrajos iedezele mel­lett, nagyobb bombázó egységek több támadást intéztek a brit attasok es hátsó vonalak ellen. Így katonai célo­kat és főleg repülőtereket bombáztak az alexandriai térségben. Berlini katonai körökben nem erő­sítik meg, de ncin is cáfolják a külföl­di híreket, amelyek végeiedtnenybcu arról szólnak, bogy Rímmel ve/erez­ledes nagyobb erűkkel nfienzivát kez­dett volna. Annyit azonban tájékozott helyen kijelentettek, bogy iniucieu uap számolni lehet a nemet főparancsnok uj akciójával. Magától értetődik, hogy sem a nn­gclycsapatokat, sem az angolokat itt nem érheti meglepetés, mért hiszen amióta Bl-Alameinnél szünetelnek a nagyobb harcok, mindkét részről ál­landóan folyt kisebb-nagyobb oszta­gokkal a felderítő tevékravseg. Mint­hogy itt az arcvonal egész szélessé­ge ő0—80 kilométer, az egész terep jól áttekinthető és az ellenfelék az ál­landó légi felderítő tevékenység ko vetkeztében pontosan értesülnek a má­siknak helyzetéről és előkészületeiről. Német réázről iisztában vannak az­zal, hogy az angolok az esroult hóna­pokban piindeni elkövettek .az el-ala­meiui vönalnak,-ennek a Szuez-csator­na előtti utolsó fontos záróáilásnak, az egyiptomi »palacknyak<-nak meg­erősítésére, Tobruk tanulságai után már jobban kiismerték 'ellenfelüket és nem tételezhető fel róluk, hogy ne von-

Next

/
Oldalképek
Tartalom