Délmagyarország, 1942. június (18. évfolyam, 123-145. szám)

1942-06-20 / 138. szám

Erélyes intézkedéssel meg kell szüntetni a szegedi lakásuzsorát! Helyszíni jelentés a szegedi lakásfront dzsungeljából (A Délmagyarország munkatársá­tól) A közönség köréből tömegesen érkeznek szerkésztőségünkhöz a pa naszok. amelyek a szegedi lakásmi­zériákat teszik szóvá. Ezekre a pa­naszokra kötelességünk ráirányita­az illetékes hatóság figyelmét, mert egyedül a hatóságok gyors és eré lyes intézkedése teremthet Fsak ren­det a szegedi lakásuzsora dzsunge­lében A lakáthiány mn országos jelenség folyománya a háborús viszonyok­nak és következménye az építési anyaghiánynak, amelynek követ­keztében a mai időkben esak a múl­hatatlanul szükséges építkezésekre fftal ki anyagot az anyaggazdálko Üá.si kormánybiztosság Az első vi­lágháború idején is nagy volt a hiány országszerte a lakásokban, akkor azonban minden városban Intézményesen és hatalmi szóval te rémtettek rendet a lakáshiva*alok és ezek elégítették ki a lehetőséghez mérten a szükségletet. Ma lakáshi­vatal esak azokban a városokban van. ahol a visszacsatolás következ­tében. vagy egyéb okok folytán sok lakás üresedett meg. A lakáshiány Szegeden nem uj­keletii dolog. Függetlenül a mosta­ni országos helyzettől, ami átme­neti jelenség. Szegeden már hossza idők óta nem volt elegendő lakás. A [akásszübséglet nngyarányn meg­növekedése egyidejű Szegednek egyetemi várossá való melkedésé­vel. A családok százai költöztek Szegedre az egyetemi építkezések éta: a tanári kar, a tisztviselői sze­mélyzet. a főiskolai hallgatók szá­mára lakásra volt szükség. A ma­gáuépitkezés nem tartott léoésr a békeidőkben sem a szükséglet növe­kedésével. ez tette indokolttá, hogy a város több hatalmas bérpalotái is emelt. Az ilymédon keletkezett uj lakások azonban esak enyhítették, de nem szüntették meg teljesen a lakáshiányt. Emellett Szegednek az Alföld tőreinél is messzebbrel.ató gazdasági, főként kulturális kisu­gárzása távoli vidékeken is nagy vonzóerőként hat. a lakosság száma állandóan növekszik, ami egészséges és örvendetes folyamat. Ehhez járul az a másik- nár uem kevésbbé kivánatos jelenség, hogy az eke mellől is heesábűflnak a tö­megek. vonza őket a városi élet és ez a legértékesebb népeleni megrit­kul, átalakul idebenn a város kő­rengetegében ipari proletárra Ezért van annyi tömegszállás és annyi egészségtelen pinPelakás a város­ban, A lakáshiány: épülethiány Szegeden a nagáutőke soha sem mutatott ólyanar'ényu érdeklődést az építkezések iránt, mint ami termé­szetes leff volna egy széznegyveu­ezer lakosú városban. Ennek egyik oka az volt, hogy például a főváros hoz, vagy más nagy vidéki váro­sokhoz viszonyítva Szegeden soha­sem volt különösebb lukrativ dolog háztulajdonosnak lenni. A pótadó például itt min iig mcgasab'c volt, mint Budapesten, a magántőkéből hiányzott tehát a kedv és a hajlan­dóság. a város és a közhatóságok viszont kezdeményező szerepen túl­menően nerrt vállalhatták az egész problémakomplexumnak a megol­dását. Kétségtelen, hogy normális idők­ben is, amikor szabadforgalom volt, sokkal kevesebb volt a kinálit. mint a kereslet. Ma fokozott mér­tékben ez a helyzet, bár tévedés vol­na azt hinni, hogy Szegeden azért nem lehet ma lakást kapni, mert ninös üres lakás. Igenis van, hlfde tik is őket és ha lakásügynökhöz fordul az ember, tucatjával kapja a Címeket, akár egy, akár két, vagy háromszobás lakásról van szó. Ila­kás tehát van, válogatni is lehet közöttük, esak éppen megfizetni nem lehet azokat. A béreket a háztulajdonosok nem emelhetik magasabbra, mert kötött bérek vannak és szabadon csak a most épülő nj házak béreit lehet megszabni, természetesen azonban itt is van bizonyos felső határ. Igaz, hogy ez nem alacsony, de ma mégis ott tartunk, hogy a féllgkész, vagy most épülő öj házakban arány­lag olcsóbban lehet lakást kapni, mint azokban a régi házakban, ahol a kötött bérek érvényesek. Ha nincs lelépés ... Szép csokorra való gyűjteményt állíthatnánk össze a hozzánkintézett panaszos levelek adataiból, amelyek elősorolják, mennyiféle turpisság­gal játsszák ki egyesek a fennálló rendelkezéseket. Béremelés nincs? Nem is emelik, régi bérért adják ki a lakásokat, jó háromszobás la­kást lehet kapni már nyolcvan pen­gőért. De ... Lelépés? Dehogyis, ilyet nem kér senki, hiszen ezt tilt­ja a törvény! Azonban.., Az egyik helyen az a feltétel, hogy ki kell festeni az egész lakást, mázoltatni kell az ahlak- és ajtótokokat is, még pedig zománcfestékkel, háromszo­ros olajfestés ntán. A házigazda fenntartja magának a jogot, hogy ezt ő intézze, a költséget nála kel! lefizetni: kétezer pengő! Az ablak- és ajtómázolás azután többnyire elmarad, mert Hol lehet ma kapni annyi zománcfestéket! De a lakó akkor már beköltözött, a pénzt lefizette és kicsiségekre ki gondol? Fő az. hogy van lakás!) A másik helyen: >A parkettát most rakattam újonnan, ez nem a lakás tartozékai* Vagy: "A beépített cse­répkál/tháhért külön megtérítés jár.* Van azután olyan eset is szép­számmal ahol a még ottlakó bérlő kér díjazást. Jogcím erfe is van. Például: — Kérem, én a lakást Csak akkor tudom átadni, ha Pestre költözbo­tem. Erre nekem nincs pénzem. Ha az uj hérlőreflektáns megfizeti a költözködésem költségeit, nagyon szívesen, minden lelépés nélkül, díj­talanul átadom! Ez csak kétséges nyilatkozat, nem? Ha azután megkérdezi az ember, hogy mennyi is az a költözködés! költség, szemrebbenés nélkül adják z választ: — Háromezer pengő! A leegvaköribh azonban. hóarv az üresedő lakás — nem áll íiresen. Azaz nem egészen. Az egyik szo­bában van egy elnyűtt kanapé, a másikban egy rozzant szekrény, a harmadikban egy asztal, két szék. •Csak butorozva adom ki!« — jelenti ki ezeken a helyeken a tu­lajdonos. No igen, mert bútorozott lakásra nem vonatkozik semmiféle bármegállapitás, ez szabad egyezke­dés tárgya. Folytathatnánk még a felsorolást hasábokon keresztül, mert elképesz­tő az a leleményesség, ahogy élel­mes emberek ma kijátsszák a ható­sági rendelkezéseket. Biztosra men­nek: vagy megfizeti a reflektáns a különféle jogcímen követelt össze­get, akkor övé a lakás, vagy nem, akkor kiadják másnak, mert lakót, azt ma lehet kapni, még *butoro­zott*, vagy »költözködési általá­nyos*, vagy »festetendő« lakásokra is. Amiből viszont az következik, hogy a mai felháborító lakásuzsora ijesztőméretü elburjánzásában első­sorban a lakásigénylő a hibás, aki megfizeti az uzsoraárat is. csakhogy lakáshoz jusson. De mit csináljon az, akinek nincs ezerötszáz, két-, vagy háromezer pengője burkolt lelépésre? Hiába fut a hatóságokhoz följelentésével, az nzsora tényét bizonyítani is kell, máskülönben könnyen visszájára fordulhat a följelentés és hatóság előtti rágalmazás lesz belőle. Ezt ki meri megkockáztatni? És külön­ben is: ezzel még nem lesz lakása! A dolog ugyanis nem olyan egy­szerű. Különösen nem az Szegeden, mert erre a városra nem vonatko­zik az a lakásrendelet, amely lakás­katasztert és hatósági kiutalást ir elő a lakások igénybevételére. Kérdést intéztünk a lakásnzsora elleni hatósági intézkedések lehető­ségével kapcsolatban dr. Telbisz István városi tiszti főügyészhez, aki a kö­vetkezőkben világította meg a hely­zetet: — Szeged lakásügyét az 5777/ 1941. ME. számú rendelet szabályoz­za. Ez a rendelet megengedi Ugyan a hatósági igénybevételt, azt azon­ban a következő feltételek mellett: •Azokban a városokban, ahol arra a lakáshiány miatt elkerülhetetlen szükség van, a lakás öéljaira szol­gáló, de nem lakott helyiséget a polgármester nyilvántartásba vesz! és felhívja a tulajdonost, illetőleg a helyiséggel rendelkezni jogosult személyt, hogy a helyiséget harminc napop belül adja bérbe. Ha a felhí­vott harminc napon belül nem tesz eleget a felszólításnak, a polgármes­ter elrendelheti a helyiségnek az általa meghatározott személy részé­re való igénybevételét,* Ezt a mi­niszterelnökségi rendeletet a 730/ 1941. számú belügyminiszteri ren­delet terjesztette ki Szegedre Azok előtt, akiknek a lakáskere­sés szizifuszi munkájában már ne­mi gyakorlatuk van. nillannfrn sem Alsóközponti Mozi Vasárnap 8. 5, 7 órakor Fekete álarcos I) EL M AtiY AhOH b L A (. Szombat, 1943. j a n í n s £0. kétséges, hogy a rendelet gyakorla­tilag ma már nem oldja meg a la­káskérdést. A polgármester ugyanis a hozzáintézett írásos bejelentés alapján nyilvántartásba veszi a la­kást, ha annak használton kivüli voltáról meggyőződött. Itt van az első narancshéj, amelyen az igényle elcsúszhat. Mert mire irásos beje­lentése alapján a polgármester el­rendeli a kivizsgálást, addigra mái a legtöbb üresen álló lakásba be­kerül az a bizonyos kanapé, ágy, vagy asztal a két székkel. Ha azon­bn sikerül is megállapítani az igény­bevehetőséget, a bejelentő akkor ae juthat hozzá, mert világos, hogy az előirt harminc nap alatt a tulajdo­nos ki fogja adni a lakást — csak persze másnak. És persze •búto­rozva.* Dr. Telbisz főügyész egyébként ki­jelentette, hogy a hatóságok a legnagyobb szi­gorral sujtanak le a lakás­uzsora űzőire és amit jó tudni a közönségnek, a törvény nemcsak a különféle ál­jogcimekeu lelépést követelőket bünteti, még pedig hat hónapig ter­jedhető fogházzal, de azokat is, akik ezeket a burkolt lelépésekct megfi­zetik. A lakásuzsorát tehát esak ugy lehet leküzdeni, ha a közönség a lelépés fizetésének megtagadásá­val és a lelépést követelő följelenté­sével segítségére siet a hatóságok­nak a bűnös visszaélések kiirtásá­ban. Felkerestük a város második ügy­osztályának vezetőjét, dr. Katona István tanácsnokot is, akihez hivatalból tar­toznak a lakásügyek. Kttowia tanács­nok a következőket mondotta; — A város, mindent elkövet a la­káshiány leküzdésére, de tartanunk kell magunkat a törvényes rendelke» zésekhez, ezeken túlmenően nincs jó­gunkbán intézkedni. A polgármester ur egy évvel ezelőtt összeiratta a vá­rosban feltalálható összes üres laki­sokat. Az összeírás eredménye akkor mintegy hatvan üres lakás volt, leg­többje egyszobás. Ennek túlnyomó ré­széről azonban utóbb tiszti orvoté vizsgálat kiderítette, hogy az egészségre ártalmas és em­beri lakás céljára nem alkal­mas. Másik részét a polgármesteri felszólí­tásra az előirt harminc napon belül kiadták és összesen mindössze hat­nyolc esetben kerülhetett csak sor arra, hogy polgármesteri kiutalás alapján juttathattunk az igénylőknek. — Ez év tavaszán újból összeírtuk a lakásokat, azonban ekkor már alig nyolc üres és igénybevehető lakás akadt az egész városban. A város ve­zetősége már kétizben élt felterjesz­í téssel a kormányhoz, hogy a lakás­forgalmat megszigorító és a lak.ishi­vatal felállítását elrendelő miniszteri rendelet hatályát terjesszék ki Sze­gedre is, azonban kérésünket mindkét esetben azzal utasították el, bogy a magánjogba való ilyen erélyes bele­byulást csak rendkivül indokolt szük­ség esetén lehetne engedélyezni. A két illetékes nyilatkozathoz csak annyit füzünk hozzá, hogy a lakáska­taszter felállítása, amely a város min­den lakását nyilvántartaná, mégis csak segítene valamit a lakáshiányon, az uzsora letörésére pedig a közönség­nek is támogatnia kell a maga beje­lentéseivel a hatóságokat. Néhány drákói szigorral hozott sulvoa bünte­tés majd elrettentő példát statuál! k. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom