Délmagyarország, 1942. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-29 / 23. szám

A hófúvás teljesen elvágta a tanyavilágot és a környéki községeket Szegedtől Háromméteres torlaszok az alsótanyai vonalon — A hó eltemette az egyik szükségszerel­vényt és a segélymotorosokat — Péntek délután előtt nem indul meg a kisvasút forgalma (A Délmagyarország munkatár­sától) A legutóbbi hófúvás súlyos helyzetet teremtett a közlekedésben ás a forgalomban, a legsúlyosabb a belyzet az alsótanyai kisvasút vi­szonylatában. Alsótanya két nap ita teljesen el van vágva a város­lói és egyelőre úgylátszik, hogy nég napokig eltart, amíg le tudják küzdeni a hófúvás akadályait. A izerdai délutáni helyzet szerint leg­korábban péntek délutánra várható, bogy szabaddá teszik a kisvasút pá­lyáját, de az sem lehetetlen, bogy csak szombaton indnl meg újra a kisvasút forgalma. Hosszú idő óta nem voltak ilyen jelenségek Szege­den, most az a helyzet, hogy * város környéke teljesen el van vágva és mindezt Bem is annyira a va­sárnapi hóvihar, mint a keddi hó­fúvás okozta. Mindent el kell követ­ni, ami emberileg elkövethető, hogy megszűnjék a súlyos helyzet, a ta­nyavilág és a környék felszabadul­ion az elzárástól. Ismeretes, hogy már a vasárna­pi hóvihar súlyos nehézségeket oko­zott a tanyai vonalakon, hétfőn már úgy látszott, hogy kedd dél­utánra sikerül felszabadítani a pá­Myát. Kedd délutánig erőltetett tem­póban sikerült is úgy, ahogy lehet, megtakarítani a kisvasút vonalát a hatalmas hótömegektől. A vonalon 200 ember dolgozott és amikor a je­lentések beérkeztek, kedden délután az igazgatóság elindított egy szükségszerel­vényt, összesen egy kocsival, hogy legalább így helyreállítsa a förgalmat. A szükségszerelvény egyetlen koBsival mintegy negyveu­perCes késéssel megérkezett Alsóta­nyára, de BsaS azután következtek be a még súlyosabb akadályok. A délutáni Órákban éles hófúvás kerekedett, amely egyre veszélye­sebben jelentkezett és teljesen be­borította a kisvasút pályáját. Helyenkint kel-hárominHe­res torlaszok, valóságos hó­hegvek kel°»kp7'el­Baívdrosi Mozi Csütörtök, péntek 5. 7. 9 willy b1rgel óriás filmje, a Beesnie! lovasé Legfrissebb UFA Híradó •zniuüaton Emil Jannings grandiózus filmje: Krligerapó A helyzet szinte reménytelenné vált, különösen a kissori szakaszon hor­dott össze a vihar hatalmas begy­szerű torlaszokat. A szükségszerel­vény egyetlen kocsival már. nem tudta megtenni az útat visszafelé. Hiábavaló volt minden kísérlet, a motoros nem tudott megküzdeni a torlaszokkal és az állandóan tartó hófúvással- Egyre súlyosabb jelen­tések érkeztek, úgy, hogy egymás­után károm segélymotorost küldtek ki a viharban álló vonalra. Most mᣠhóekékkel és három segély­motorossal vették fel a küz­delmet, a hófúvás újra és új­ra ellepte, helyenkint eltemet­te a szerelvényt és a segély­tnolorosokat, kétszer úgy kellett kiásni a torla­szokból. Végre is elépzelhetetlen küzdelem után hajnali három órá­ra sikerült bevonszolni a szükség­szerelvényt és a segélymotorosokat Szegedre az este kilencórás menet­rendszerinti érkezés helyett. A' kisvasút üzemvezetőségének jelentése szerint ez a hófúvás sok­kal súlyosabb és veszedelmesebb volt, mint a vasárnapi vihar, oly erővel jelentkezett, hogy Szeged környékén eddig példa nélkül álló hótorlaszokat emelt. Szerdán a kis­vasút Í3mét felvette a küzdelmet, de a munka nagy nehézségek között Csak igen-igen lassan halad, úgy, hogy számítani kell arra, hogy legkorábban pénteken délután megindulhat a forgalom, de az is lehetséges, ha további nehézségek jelentkeznek, hosv csak szombatra sikerül felszabadítani a vonalat. Szerda reggel 'óta kétszáz munkás dolgozik a vonal legjobban veszé­lyeztetett helyein, ezenkívül moto­rosok és két hóeke igyekszik eltá­volítani a torlaszokat. Szerdán még igen nehéz volt a helyzet, a gépek és a munkások felvették a küzdel­met a háromméteres torlaszok le­küzdésére. Az üzemvezetőség most afra törekszik, hogy állandó mun­kával legalább a szombati hetl­piaCrra hcb'reáUitsák a forgalmat. Pénteken délután megkísérlik leg­alább szrükségszerelvénnyel felven­ni a forgalmat, addig nem lehet szá­mítani arra. hogy a vonálat sike­rül felszabadítani. Ez a körülmény a Iegsnlyosabb helyzetbe hoz­ta Alsófanva lakosságát, amely igy májd egy hétig tel­jesen el lesz zárva, minden összeköttetés szünetel o r z ó b a Még egy napra prolongáltuk, ma, csütörtökön utoljára) Mindent el kell követni, hogy a le­hető legrövidebb idő alatt megszűn­jék ez a helyzet. Igen súlyos volt a helyezt a városi autóbuszüzem vona­lain is. Szerdán az autóbuszvonalak men­tén fekvő községek is teljesen el voltak vágva a várostól. Szerdán reggel igyekeztek hozzá­fogni az útak megtisztításához, az utakon is hatalmas bótoralszok kelet­keztek. Szerdán reggel a hóekét is munkába állították, hogy elsősovban a dorozsmai vonalat szabadítsák fel, a hó azonban ölyan súlyos akadá­lyokat okozott, hogy néhány órai munka otán a hóekék elakadtak, egyes he­lyeken betemette a gépeket a förgeteg ugv, hogv ujabb se­gédcsapatokat kellett Dorozs­ma-központ fele irányítani, amelyek megkezdték a betemetett hóekék kimentéséi A városi autóbuszüzemtől az es­ti órákban nyert értesülésünk sze­rint a dorozsmai autóbuszok ismét rendesen közlekedtek. Csütörtökön Szerda, 1941. január 23. A Csütörtök, 1»42 január 29. O BRILLIANS. smaragd ékszerek, arany, e?üsf árukért, ismét igen magas aratfttt lll^tch. Aiánlok alkami vételből származó tirilllÖIlS­gyUrüt és függői F I S C H E R ékszerész Szeged. Klauzál tér 3. reggel megindul az autóbuszforga­lom Kübekházára csütörtökön déltő! pedig — amennyiben a hóakadályé kat sikerül addig elhárítani — Sándorfalva felé. Csütörtökön te hát minden valószínűség szerint az árpádközponti és a szatv­mazi autóbuszforgaloni szü­netel. A szatymazi autóbuszjárat — mint ismeretes — kétszer hetenként: szerdán és szombaton közlekedik az autóbuszüzem vezetősége reméP hogy szombatig a szatymazi útteste* is sikerül olyan állapotba hozni hogy az aütóbuszközlekedés megin­dulhat. A keddi hófúvásban a szabadkai vasúti forgalom is leállt a nagy hótorlaszakadályok miatt. Szerdára sikerült a szabad­kai vasútvonalat feudbehozni és Szeged és Szabadka között a rendes vonatközlckedés ismét megindult. Érdekes engedély-, qyárépitési és incvatlanvételi kérdések a kisgyűlés szerdai ülése előtt (A Délmagyarország munkatár­sától) A szerda délután megtartott kisgyűlés a tárgysorozat első pont­jaként a város tulajdonában lévő tavak halászati jogának bérbeadá­sát tárgyalta. Ördög Lajos tb. ta­nácsnok ismertette a polgármesteri előterjesztést, amelyet a kisgyűlés elfogadott. Ördögh Lajos közölte ezután, Kogy a földművelésügyi miniszter 20.000 pengő kölcsönt bocsátott a vá­ros rendelkezésére tenyészapaálla­tok beszerzése céljára. A kölcsön összegéből 10.000 pengő kamatmen­tes, a másik 10.000 pengő jutalékos kölcsön, A kisgyűlés vállalatba adta a vízmntelep részére szükséges az­besztcenientcsövek szállítását. A csöveket 6900 peDgőért szállítja a vállalkozó. Dr. Rőth Dezső tanácsnok beje­lentette, bogy a kormány rendelke­zésének értelmében megkezdték a szeged—berety­tyóujfalui állami közút sze­gedi szakaszának építését. Az építés folytatásához 350 négy­szögölnyi terület kisajátítása válik szükségessé. A kisajátítási jog en­gedélyezését kérte és megkapta a város, amelynek értelmében a te­rületet ajándékozás címén az állam­nak adja át A kisgyűlés elfogadta a polgármesteri előterjesztést Ezután különféle ingatlanvételi ajánlatokat ; tárgyalt és fogadott el a kisgyűlés Császár Antal 400 négyszögöles ház­helyet vásárol a várostól Alsóköz­ponton négyszögölenként 3 pen­gőért. Deák Vinöe ugyancsak Alsó­központon vesz 588 négyszögöle: házhelyet 3 pengőért négyszögölen J ként. Magyar Teréz a Széll-ufc; folytatásában lévő 303 négyszögöle házhelyét vásárolja meg négyszög ölenként 8 pengős árban. Siklói Pá Szén tmihály teleken 400 négyszög öles házhelyet vesz a várostól ">." pengős egységáron. Zsemberi T*t vári Alsóközponton vesz 585 négv szögöles házhelyet 3 pengős egység áron. Foglalkozott a kisgvűlés Kor dás Antal örökösei által benyujtnf ingatlanvételi ajánlat hatálytalan: tásának kérdésével. Kordás Anta annakidején olyan feltételek mellel vásárolt volna egy ingatlant a vá rostól, hogy a vételár mellett mő: biztosítja a városnak a birtokéi lévő 850 négyszögöles szikbánya ki használását. A polgármesteri >16 Siecuciiul rion Ma, még egy napig a legkacagtatóbl I francia vigiáték. 9 ígglegémy Sacba Guitry és Elvire Popescu : főszereplésével 5, 7. 9 órakor [ Péntektől a csodák csodája i PINOCCHIO

Next

/
Oldalképek
Tartalom