Délmagyarország, 1942. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-01 / 1. szám

A gázgyár áremelése és a koncessziós szerződés A gézgyár a város tuSafcfonában lévő tele­pen termel - Legalább évi 400,000 psngöt vészit a vráos, ha nem vedekezik (A Délmagyarország munkatársá­tól) Vasárnapi számunkban irtuk meg Budapestről kapott értesülés alapján, hogy a gázgyár november 1-tőÍ kezdődő hatállyal 22 százalék­kal emeli fel a villanyárakat. Az azóta beérkező levelek özöne bizo­nyítja, hogy a cikkünkhöz fűzött kommentárral mennyire egyetérte­nek a város fogyasztói, műszaki és jogi szakemberek egyaránt. Vasárnapi cikkünkben azonban — érthetően — nem merithettük ki a fogyasztók érdekéhen érvényesíthe­tő érvek felsorolását. Azt az értesülést szereztük, hogy az árkormánybiztosság szénvidé­kenkint, illetve centrálék szerint ál­lapította meg a villamos energia uj tarifáját. S az árszabályozásnak ez a módja kétségbevonhatatlanul te­szi jogossá a vasárnapi eikkünkben kifejtett álláspontot — mint ahogy ez az alábbiakból következik. A koncessziós szerződés beveze­tése megállapítia. hogv a gázgyár egész berendezé­se, a gépekkel és elosztó hálózattal együtt 1935 no­vember első napján teher­mentesen és dijtalanul a város tulajdonába került. A gázgyár tehát jórcszben a város tulajdonát képező üzemi berende­zéssel állítja elő és osztja szét azt a villlamos energiát, aminek nem árát, de maximális árát — erről a jelentékeny különbségről lesz még szó , az árellenőrzés országos kormánybiztosa egvediit az önkölt­ségi ár emelkedésére való tekintet­tel s az emelkedés mérvének meg­felelően állapította meg. A szerződés szerint a gázgyár je­lentékeny járadékot volt kötele* a városnak évenkint szolgáltatni (En nek a járadéknak jelentékeny ré­sze. fáidalom már elenvészelt.) Ezt SZÉCHÉNYI MOZI Minden szónál, - minden reklámnál minden njsájrhirdotésnél többet bizonyít hogv « ohj italt 18.000 ember nézte meg, ma is telt házak mellett tnt és a/ emberek sorban állanak a jegyekért hogy láthassák a loggyöny&rübli magyar vígjátékot, a Régi keríngő-í Főszereplői i magyar filmművészek legjobbjai: Szörényi Éva, Páger Antal Szilassy László Zsilley Margit Főidényi László LÁNLZy MARÓIT, B1L1CS1 Ti VADAK, KÖKÉNY ILONA, VAGÓNÉ MARGIT, etb. Előadások ma 3, 5, 7, 9, hétköznap 5. 7. 9 órakor a járadékot azonban a gázgyár nem a város tulajdonát képező, de általa használt berendezés bérc fejében, hanem a szerződést kőtő felek szán­déka és akaratki jelentése értelmé­ben kizárólag a koncessziós szerző­dés meghosszabbítása ellenében volt és maradt köteles szolgáltatni. Az árkormánybiztos centrálék szerint állapította meg az egységára­kat, mert a termelés költsége centrálék szerint váltakozik, ami természetes is, mert nem minden centrájé basznál azonos áru szenet és minden cenlrálé más-más távol­ságra van az egyes szénvidéktől. Az a körülmény azonban, hogv centrá­lék szerint történt az árszabálvozás. világossá teszi annak a már kifej­tett felfogásunknak helyességét, hogy az árak uj szabályozásának ki­zárólag a termelési költség emelke­dése volt az alapja. Nem kell azonban bizonyítani, hogy miiven rendkívüli különbség van aközött, hogv az egyes centrálék a maguk tulajdonában vagy a fo­gyasztók tulajdonában levő gyári bcrendezé*sel tcrmcl­nek-r s az is kétségtelen, hogy egész ntás a kalkuláció alapja, ha a centtá­lénak a már háramlóit berende­zést amortizálnia nem kell s ekként hn*7on tnnrad a bevételnek az a jelenté­keny része, amit berendezé­sének harminc éven át tör­ténő leírására kellene for­dítania. Amikor a gázgyár a várossal a k"n­cesszió meghosszabbítására vonat­kozó szerződését tárgvalta. a gázgyár mintegy hatmil­lió pengőre telte beruházott vagyonának értékét. Ez a mintegy hatmillió értékű va­gyon a város tulajdonába ment ugyan át. de a gázgyár birtokában j maradt s amikor a szerződés fellé­I teleinek megszabásáról folyt a tár­gyalás, természetesen mindkét fél tekintettel volt arra. hogy a gázgyár a termelést a vá­ros által rendelkezésére bo­csátolt mintegy hatmillió értékű berendezéssel foly­tatja. Amikor tehát a szerződést megkö­tötte a város a gázgyárra), akkor az egységárak megállapításában nem­csak annak volt szerepe, hogy m; az önköltségi ár és mennyi a tisz es haszon, hanem annak is, hogy a gázgyár még harminc évig a város tulajdonába háramlóit s mintegy hatmillió pengő értékű byendezés­sel folvtatja tovább üzemét. Ha most az árkormánvbiztos ki­zárólag az önköltségre és haszon­kulcsra tekintettel állapítja meg az energia uj árait, akkor a város elveszíti a hatmillió értékű objektum használa­táért iáró ellenértéket. XORZOSAN üjév napján 3—5—7 és 9-kor Pénteken utoljára! Lelki klinika JÁVOR PÁL—TURAY IDA mulatságos vígjátéka. | bért, vagy kamatot, már pedig ez a vagyontárgy az elhasználásra való tekintettel legalább évi hét százalé­kos alapon gyümölcsöztethető és gyümölcsöztetendő. Ez az évi — ke réken — 400.000 P eddig kifejezésre jutott abban, hogy aránylag mérsé­kel len — bár nem ennek megtelelő mértékben mérsékelten — voltak megszabva az egységárak; a szer­ződés megalkotása idején a város vezetőségének ugyanis az volt az álláspontja, hogv a koncesszió meghosszabbításának ellenértéke jusson a városnak, de a használati díj mérsékelje az egységárakat s az jusson a fogyasztóknak. Amikor azonban tekintet nélkül ar­ra, hogy a gázgyár most már nem a saját, hanem a vá­ros tulajdonában levő be­rendezéssel állítja elő és osztja szét az energiát, pusztán az önköltségi ár emelkedé­se és emelkedésének mérléke az át ­szabályozás alapja, akkor — ha a i gázgyár a jogos önvédelem hiánya­ban érvényesíteni tudná a szerző­dés rendelkezéseivel szemben állás­pontját —, ennek az volna a követ­kezménye. hogy a város elveszítené a mint­egy hatmillió értekü gáz­gyári berendezése haszná­latának évenkint százezrek­re menő ellenértékét. Vasárnapi cikkünkben rámutat­tunk arra. hogy aki egy kilógtam zsirert 3 P 30 fillért fizet, az a me szarosnak megadja mindazt az ellenértéket, ami az iparost a ser ­tés beszerzésével, feldolgozásával, darusításával s az ezzel járó kocká­zatviseléssel és rezsivel kapcsolat­ban megilleti. A zsir maximális ára 3 P 30 fillér ha azonban a vátos egyetlen hentesnek adna kizáróla­gossági jogot zsirtermelésre cs for­galombahozatalára, ha ez a hentes a városi lakosság ellátáshoz szüksé­ges valamennyi sertést a város góhidián ingyen vághatná le és dd • gozhatná fel s a város tulajdonát képező s bérfizetés nélkül rendelke­zésre bocsátott üzleti helyiségekben hozná forgalomba, akkor is 3 P 30 fillért kellene a fogyasztóknak fi­zetni a zsírért? Nyilvánvalóan nem. Azok a nagyobb üzemek, melyek Szegeden is, egyes nagyvágókkal és hizlalókkal hizlalási szerződest kö­töttek, a maximális árnál olcsobban | kapják alkalmazottaik részére a ' zsirt, pedig — nincs is kizárólagos­sági joguk, nem is a váilalat tulaj­donát képező berendezést használ­ják s a sertés feldolgozásával járó költségeik sem csökkennek. A gázgyár kizárólagossági jogot élvez, ingyen használhatja a város tulajdonát képező gázgyárat s en­nek ellenére és a szerződéses meg­állapodó* sérelmével ugv akarja szolgáltatni a villanyáramot, mint­ha azt a maga telepén s ? maca berendezésével állítaná elő s a ma-* ga hálózatával osztaná el. Ez a hivatkozásunk nem érv, csak demonstrálás. Azt hisszük, viláso­san tária fel a gázgvár tervezett el­járásának jogtalanságát és szerzn­désellenességét. juimi'juiuiuuii iiiiiuxiuiiiiiiMtii mmmmmmm Tasnádí-Nagy András kitüntetése Budapest, december 3L A kor­mányzó a miniszterelnök előterjesz­tésére élr. Tasnádi/Nagy András ny. igazságügyminisztprnek, az ország gyűlés képviselőháza elnökének a haza szolgálatában kifejtett kivá­lóan értékes és eredményes munkás­sága elismeréséül a Magyar Érdem­rend nagykeresztjét adományozta. (MTI) BELVÁROSI MOZI Csütörtökön és pénteken is az utolsó hónapok legszelleme­sebb eredeti vígjátéka a VASZARY JÁNOS, a ragyogó; tollú vig játékíró utolérhetetlen il szellemes, kacagtató, vidám já- i* téka a szerelem és egy hazudós nő körül. Rendetzte; DARÓCZY JÓZSEF Főszereplők: Muráti Lííi Páger Untai Kajmásy Miklós Vaszary Piri Mihályfíy Béla stb. Igyekezzék megnézni az utol­só napokon ezt a remek fil­met. Pompásan fog mulatni Előadások újév napján 3,5,7,;) . köznap 5,7,9 LEGKÖZELEBBI MŰSORUNK SZUTSMARA HÁZASSÁGA ÓRIASIÍ I Boldogi uj évef kíván az igazgatósás

Next

/
Oldalképek
Tartalom