Délmagyarország, 1942. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1942-01-25 / 20. szám

-30 fohnál Kulminált a faőnltullám ? Százszámra fagutah be a Tizvezefókeh es a gázórák (A Délmagyarország munkatársá­tól) A fagyhullám, amely Középeüró­pát elborította, szombatra mintha tetőfokát érte volna el. Szombatra virradó éjszaka a Duna—Tisza me­dencéjében majdnem mindenütt 30 fokot mutatott a hőmérő fagypont alatt. Palicson szombatra virradóra a hajnali órákban —33 fokot muta­tott a hőmérő. Reggel Szegeden —25, a szabadabb területeken —27 fok volt a hideg. A dermesztő hideg megváltoztat­ta a város képét. Csak az mozdul ki, akinek halaszthatatlan dolga van. A vízvezetékek és gázórák sok he­lyen befagytak, a reggeli órákban többszáz bejelentés érkezett a gáz­gyárhoz és a vízműtelephez, min­den helyről sürgős segítséget kér­tek. Annyi helyen történt befagyás, hogy napokig tart, amíg sikerül a legtöbb helyen „kiengesztelni" a be­fagyott csapokat. A hideg további fokozódásáról nincs jelentés. A kemény hideg min­den jel szerint tovább tart, de nem valószínű, hogy fokozódik. KAKUSZI KÁRPITOS Szeged, Aradi utca 5. szám. (Délmagyarországsal szemben) Kárrrfozott bútorok készítőié. * (Raktáron is) Szigorú rendelkezéseit a vízpazarlás megakadályozására Másképpen hell a lagnvcszáivf elhárítani — A {polgármes­ter teihtvasa — A vízmüvek léha tgato hésztllehhei éjjel­nappal ellenőrzik a nyitva nagyolt csapokat (A Délmagyarország munkatár­sától) A városi mérnöki hivatal ál­tal benyújtott és Csányi Ferenc fő­mérnök által referált vízpazarlással kapcsolatban a polgármester szom­baton a következő közleményt adta ki: A rendkívüli hideg idők beálltá­val a kis- és nagynyomású vízzel ellátott házakban az udvari és a hi­degtől eléggé meg nem védett épü­letrészekben lévő kifolyók esőveze­tékei és csapjai könnyen befagynak, ha a helyiségeket nem fűtik, a csa­pokat nem víztelenítik és esetleg az udvari kifolyókat megfelelő burko­lással nem látják el. Az udvari ki­folyók aknájában rendesen van egy kis víztelenítő Csap, amelyen át a vízvétel ntán a csőben maradt ke­vés víz kifolyik az aknába, ezt a kis csapot ki kell nyitni s Igy a befa­gyás nem következik be. — A lakásokban legelőnyösebb az 'állandóan nem fűtött helyisé­gekbo a fűtött helyiségekből leg­alább egy kevés időre meleget áten­gedni, vagy a pincében lévő főveze­ték! csapot éjjelre lezárni és a kis víztelenítő Csapön át a felszállóvá zetékből a vizet kiereszteni. Termé­szetesen a pinCe ablakait és nyílá­sait gondosan el kell zárni. Semmi körülmények között nem szabad azonban és súlyos pénzbüntetést von maga után, ha a Csapokat a bérlők azért folyat iák. hogy a cső Beivárosi Mozi Vasárnap és hétfőn A költői szépségek filmje JEiEIíE HMM ÍS EDfiY HELSOü csodálatosan szép filmje: R05E MARIÉ Soha nem felejthető filmremek Híradó Vasárnap 3. 5, 7, 9, köznap 5, 7,9 be ne fagyjon, mert ezáltal a víz­vezetéki szabályrendeletbe ütköző kihágást követnek el, a város tűz­biztonságát is veszélyeztetik, mert a sok vízcsap állandó nyitvatartá­sa olyan vízfogyasztást idéz elő a csőhálózatban, hogy a vízművek a legnagyobb nyári melegben tapasz­falt vízfogyasztásnál is jóval na­gyobb vízfogyasztást már nem tud­ják biztosítani. — Mivel a vízművek részére nem áll korlátlan mennyiségű viz ren­delkezésre, ha a lakosság a fagyve­szély elhárítása érdekében haszonta­lanul el folyatja a tartalékul készen­létben tartandó vizei, akkor a ma­gasabb énületek felső emeletein la­kók a közegészségügyi szempont­ból feltétlenül szükséges vízmeny nyiséget sem kapják meg és tüzese­tek alkalmával sem fog elegendő víz rendelkezésre állani. Ezért a polgármester felhívja a lakosságot, hogy közegészégilgyi, tűzvédelmi és takarékossági okok­ból a viz szabálytalan elfolyatásólól tartózkodjék és más rendelkezésre álló eszközökkel igyekezzék a víz­csapok befagyását megakadályozni. A vízpazarlások ellenőrzését a vízmű több ellenőrző közege éijel­nappal végzi s különleges lehallga­tó készülékükkel még éjjel, bezárt házakban a nyitva hagyott csapok zúgását is meg tudják' állapítani. A vízpazarlókat a kihágási bíróság sz'qnró bffntetéssp'J sújtja. Plinlszferlanács Budapest, január 24. A MTI je­lenti: A kormány tagjai szombaton reggel 9 órai kezdettel Bárdossy László miniszterelnök elnökletével minisztertanácsot tartottak. A mi­nisztertanács folyó ügyekkel foglal" között és két órakor ért véget. Csak akkor lesz szép a lakása, m. ^ bútorát nálunk vásárolja I ASZTAIOSMESTEREH » csarnoka i 1 Sisadrcnyl Séta a* Társa , Szegaé, Ouiooies-tér il. fi^ iéuí—.km : 1í.s8. . »s Szabadka szombaton régi bácskai fénnyel és hagyományokkal installálta dr. Reök Andor főispánt A régi magyar alkotmányos ünnepek tradíciói között tartot­ták meg a {e'szabaditoit törvényhatóság ünnepélyes d.sz­közgyűlését I ják Szabadka főispáni székébe. Oi szágos ünnepet készítettek elő a sza Szabadka, január 24. (A Délma­gyarország kiküldött munkatársá­tól) Szombaton rekordmélységet ért el a légsúlyrpérő higanyoszlopa, egész délelőtt folyamán 20 fok alatt tanyázott, de úgy 10 óra tájbau az égbolt reménytelen szürkeségén ke­resztültört a napsugár, rásütött a szabadkaiakra, mintha Csak azt akarta volna szimbolizálni, hogy amiként a régóta tartó kemény fa­gyot kiengeszteli a nap áldó mele­ge, úgy jött el ez a nap a 23 évig tartó lelkeket fagyasztó rabság után. A felszabadulás óta másodszor ült nagy magyar ünnepet Szabadka né­pe, ezalkalommal. Először a nyá­ron tárta ki magyar lelkét és szívét ország-világ előtt, amikor a magyar Kenyér ünnepére és Kormányzó urunk fogadására gyülekezett össze az egész környék magyarságával egyetemben. Másodszor most, szom­baton, törvényhatósági közgyűlésé­nek ünnepélyes megalakulása és fő­ispánjának. beiktatása alkalmából tett bizonyságot róla, hogy a 23 éves rabság rossz álmát eltemette és most ott folytatja alkotmányos ma­gyar életét, ahol 23 esztendővel ez­előtt abbahagyta. ünnepi szentmise Nagyszabású előkészületek tör­téntek Szabadkán a város törvény­hatósága alakuló közgyűlésének megtartására és dr. Beölc Andor fő­ispán beiktatására. Reök Andor horgosi földbirtokos, Szeged volt or­szággyűlési képviselőjének fia, a szerb megszállás alatt egyik vezér­egyénisége volt a magyarság szent ügyéért küzdőknek, érthető tehát az a lelkesedés, amely akkor nyilvá­nult meg, amikor arról volt szó, hogy ezt a kiváló férfiút installál­Korzoban Ma, Budapesttel egyidőben! isiire! a magyar Honvedek diadal mas előretörése DÉL felééi­a bf>lee*-is<e ves/edelem eltei badkaiak erre a napra és csakugyai sikerült is olyan szívvel lélekkel, be­csületes jó magyarsággal teli ün­nepséget rendezni, amilytt csak a feketeföldű Bácskában tudnak. Lo­bogódíszben pompázott a város ezeí a napon és a város lakossága hálatelt szívvel vett részt főispán­jával és városi tisztikarával együtt azon a szentmisén, amelyet a Szent Teréz-templomban tartottak Ijjas József érseki biztos celebrálásával Törvényhatósági alakuló díszközgyűlés A szentmise végeztével 11 óra tájban a városháza messzefoldön híres szép magyar-barokk termében kezdett gyülekezni az ünnepi nap közönsége. A régi alkotmányos ma­gyar ünnepek, a békebeli installá­ciók varázsos hangulata zsongott a zsúfolásig telt teremben, abol pom­pás díszmagyarokban, fekete zsinó ros atillákban ott volt a város, : vármegye, a szomszéd városok é vármegyék valamennyi vezetőegyé nisége, ezenkívül a fővárosból is so kan. Az első sorokban foglaltak he lyct dr. Horváth Győző nagypr* post, a kalocsai érsek kiküldöttje dr. Deák Leó bácsmegyei és zombc ri főispán dr. Bajsai Ernő alispál társaságában. dr Tukats Sán'Vu Sieciieiiui Tón Ma utoljára! Pazar kiállítású, szellemes ma­g3?ar vígjáték! Egy éjszaka £nfá.y£en Főszereplők: SZELECZKY, LAZAR, MEZEY, PAGER. NAG4 f Használja ki az utolsó napot, si ; essen jegyét megvájtani. Előadások 3' 5 7 9 őrakoi í mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmKum', Hétfő, kedden A legpazarabb vígjátéki 9 iGGLEGÉNYj Ezer móka? félreértés, bonyodalom/ szellemesség! Főszereplők £ SACHA GU1TRY és ELVIRE POPESCU Azonkívül: KÍSÉRö MŰSOR Előadások 5. 7. 9 órakor?

Next

/
Oldalképek
Tartalom