Délmagyarország, 1941. december (17. évfolyam, 275-297. szám)

1941-12-02 / 275. szám

i r> t L M A G V ARORSiA í, K * d d 1041 ó*éerobi>r 1 sksrjn (eltűntétől. akkor ez azt je­íáfitl, hogy *«ereuct<4re megint nem ismeri fel A némel szándékot. Nf etet felfogás szőrinl minden ok megvan rá. bogy pren a urákaeron is o legteljesebb nyugalommal te­kintsenek a dolgok jövő fejlődésé elé Itt is. mint különösen tszakaf­rikábán, ahol jelenleg a leghevesebb mala dühöng, ar arcvonal nuutgris­ban van. (M'tTj A legvégső erőfeszítés Kaukázus kapuiában Berlin, deremkor 1. \ Német Ti teleotú lltptékrs némel részről a xötotkező tájékoztatást közlik: — A Roszlov körüli harcokban itteni katonai helyek felfogása sze­rint nyilván Arról Ván szó. hogy i sovjet részről a legvégső erő feszi­lést teszik nieti. hágd anémelcl; elöl rhdrják a Kaukázus felé vezető kaput. Némel részről egyáltalán nem titkolják, hogy a Rosztov kö­riili térségen támadó bolsevista osapatok jelentős számbeli fölényben vannak és megjegyzik, hogy német részről a legnagyobb fontosságú az. Bogy a szovjetnek a Kanttá?** felé nyíló kardiját szét-.fizzák, úgy. hogy semmit se használjon többé az el­lenségnek. Azáltal, hogy a németek fteszfovhól kimentek — hangsúlyoz­zák itteni körök-ben — ez a közleke­dési csomópont az ottani Tsutatir közegébe kertit, ami magától érlelő­dben teljes elpusztítását jelenti. — Ugyanezekben a körökben is­méi kiemelik, hogy történelmileg, Politikailag és katonailag MOszkvá tekintendő a Szovjetunió központjá­nak. Moszkva körül a Csída — vmint kijelentik —. az utóbbi napokban nagyon kedvezően alakult a néme­tek javára és a német vezetés akkor is Moszkvái tekinti további céljának. ha Sztálin megkísérelné;' hogv niá Suli hozzon léire katonai suti wat­tot. (MTT) Nőmet hadijeletttéf Berlin, december l. A véderő főpa­rancsnokság* közli: A rosutovi térségben a*, ellenség embert és hadianyagot nem kiméivé, vasárnap is tovább folytatta ellentá­madásait. Ezek során Ismét igen SH­lyos véres veszteségeket szenvedett. — A Moszkva körüli térségen tó madó gyalogos- és péncélköcsialaku­latók Wvább folytatták etönyomnlásn­kst a szovjet fövárOs felé. Leningrád előtt az ellenség vasárnap is folvtal­»a hiábavaló kitörési kísérleteit. — A Volhovtól keletre csspsts/álli­tisökat és anyagraktárakat bombá/ tnnk A ftrnnsfadt körüli vizeken né met harci gépek elsüllyesztettek egv Jégtörőt; bombatalálatot; sulvosan megrongállak egv nagyobb szállítóba jót Léfiilámadásokat tnfé " " " I kvn és Lemltierád ellen is. — ftsaakafrikáhan. Tohruktól dél­keletre. tovább folynak a harcok. A briteknek dél felől índitott ellentáma­dásait hatásosan yt«s*nvéitük. Német és olasz harci és vadászgénalakulatok láoiogntték a földön folyó hadművele­teké. — Brit bombázók december 1-rfc virradó éjszakán a/, északnémet part­vidéket támadták meu A támadások­nak Hamburgban és Hmdenben hslá­los és sebesült áldozatai vhnnak a pol­gári lakosság köréből A hril légierő 15 repfilüsépet vesrtett. MTI) Amerika korlátozta a németek és olaszok utazását Newyork. december 1. A Slefanb Iroda jelenti: Az. igazságügy minisz­ter rertdeéte értelmében korlátozzák •7? idegeneknek ki- és beutazási h­l" tőségeit az Egyesült-ittam ok ha tárain át. Ez főleg a íVmet és olasz ÓHnm no! Párokra vonatkozik. Az Egyesüli-Államok hatóságai már égy idő óta rendszeresen visszauta­sítják a teugely alattvalóinak ** utazási láttamozó* megadását. (MTI) Áz utolsó pi Tokió, december L A Német TI jelenti: A Dóméi Iroda jelentése sprint, a japán kormány hétfőn tar­tott rendkívüli illésén elhatározták hogy az Egyesült, Államokkal való tárgyalásokat ..az utolsó pillanatig folytatni fogják. A kormány. Togo külügyminiszternek a ja pán-a meri ­kai tárgyalásokról szóló jelentése után elismerte, hogy a japán és az ímerikal alapvető élláaponf közÜf a különbség igen nagy. A japég kémény fiak azonban mégis (7dek\ hogy a béke uralkodjék a Csendet* óceánon és ezért elhatározta, hogy a folyamaiban lévő tárgyal,ások,al tovább folytatja és az Egyesült-Ál* 1 írnokát magatartása újból való /«< Ifíivizsgálására SzéHlja fel. fMTIÍ neiton a képviselőhöz folQloria a felhatalmazási vitat Hintajxst. december 1. A képviselő- , ház hélt'ön folytatta a tnegajinlúsi vi- | lát. Pcyer károly volt az első szó­nok. Helyénvaló _ mondottá —, hogy az ország külpolitikai érdekeit védi a cenzúra, de érthetetlen. hogy személves ügyekben történi felszólalasökai töi öl­nék. Aa- internálás nem lehet kizáró­lag diszkrécióé ügy. kell hogy az in Icrnáltaknak védekezési joguk legyen Szóvátette az országban tapasztalható orvoshiányt. Bród'y András nemzetiségi kérdé­sekkel foglalkozott beszédében. Kijelentette: magyaron azt az em­beri értjük, aki magát magyarnak vallja és akit a magyar közösség ma­gyarnak ismer el. a magyar nemzetet pedig a magvaroknak sz a tudatos Összessége alkotja, akik maglikai ma­gyaroknak vallják. — A népüket cserbenhagyó!t szöke­vényeknek azt üzenem - mondotta —. hogy jöjjenek ide és itt próbáljanak kiahálni] höffv népük is hallja és kér­dővé vonhassa őket Amit mi teltünk. »zl meggyőződésből, tudatosan tera­srtik Királv .József, megemlékezel] a pénzügyminiszter berlini lárgvnlároi­ról A szociális gondoskodásra fordí­tott hatalmas összegekkel nagyot fej­lődött a szociális gondozás a mul'thol képest. \\ magyar nép azt kívánja kép­viselőitől, akiket a parlamentbe kül­dőit, hogy országépitő munkájában ,ta­mogéssak a kormányt. S /. i I a s s Y Béla azt hangoztatta hogy uj Európa van kialakulóban é! itt nekünk cl kell helyezkednük. Ilokky Károly megállapította hogv a ruszin nép most sokkal kedve­zőbb helyzetben él, mint valaha, sőt; ha összehasonlítjuk az anyaorszáf hclvzetével, a munkásosztályok Kár pá talján sokbal többet keresnek Ma gyarórszágon a nemzetiségek kezeié sében mindig nagy méltányosság VoR tapasztalható. Tiltakozik az ellen a fel fogás ellen, amelv szerint Ungvái| Munkács ér, Nagyszöllős Kárpátatji autonóm területéhez csatolandó, meri ezek a'várösok mindig ősi magyar te­lepülések voltak. Meskó Zoltán vitába keveredeR az. írnrédysta képviselőkkel, mire at elnök kétszer megszólaltatta a vihart csengőt. Megelégedését fejezte ki.högj Imrédv tisztázta Származását. Helves nek tartaná, ha az idevonatkozó ok mai nvokat mielőbb nvílvánosságra hozná A legközelebbi ülés kedden lesz, * mai ülés hárómnettved 6 órakor éö véget. Mnvi-Schneiier oMopiniszier Beriinhen Berlin, deeemher 1. Dr. Beményi­S'chneller Lajos pénzügyminiszter gróf Selnveritig van Krossigk biro­dalmi pénzügyminiszter meghívásá­ra hétfőn délben a birodalmi fő városba érkezett, hogy viszonozza a bitödalml pénzügyminiszter ez év tavaszán Magyarországon tett látó aratását. Délelőtt Reményi-Schneller La­jos pénzügyminiszter meglátogatta Er-hwerln Tvrossigk birodalmi pénz­ügyminisztert. Este a hirodalnii pénzügyminiszter . az Adlon-szálló­bsn eafehédet adott a magyar ven­dégek tiszteletére- A vacsora során Schwerin Krossigk a következőket mondotta: — . Nag.vméltówigöri már a ma­gyar költségvetés ismertetése sorári ra mutatott a magyar és német pénzügyi politika közös alap fona­laira. Ugyanazon a problémák előtt állunk és amennyire áttekinthetem, azonos alapfelfogáshól kiindulva nyúlunk hozzájuk Látogatása al­kalmas lesz megismerni a hadigaz­dálkodás, a háborús pénzügyi ellá­tás. termelés és fogyasttris Irányítá­sa terén fett, német -rendszabályok hatásait BrményieSfihneller Lajos pénz­ügyminiszter így válasz,olt: -1-A nyúgalöintelje* megbeszélés •rak haszonnal járhat és hatható­,-rtil slőmtMIcHthal'jn mind a ké' nem te; kö»«s céljait. Azok a problémák. ' met vek meo-oldásn a m| legfőbb vtadatuuk, sok tekMitallieu husonló teriössz-súiek te uiiiidig figyelembe véve a különleges viszonyokat, lia sorló rendszabályokat is követel nek. A nagy oél az, högy az állon gazdasági életét és pénzügyi erfijé a nemzeti feladatok szolgálatábai maradéktalan kibontakozáshoz Sí gítsük. Magyarország gazdaság erőkifejtését az a megbízhatóság s fe­lelősségtudat jellemzi, amely mindi; a magyar politika jellemző tulaj dt.nságai közé tartozott. Szilúri meggyőződésünk, hogy a produktí* építő munkánk Mövetségeseinknel is javára válik. Az adott szóhoz ht ven és a szoros összetartozás szélit* meben akarjuk kiépíteni az együtl működést gazdasági téren a nag> védelmi ham sorsdöntő idejében. Frank lengyel iőkormányzc a miniszterelnöknél Budapest, deeembof L A MTI jé lftnth Bárdossy László miniszterei Bök és felesége Frank fökormányzú német birodalmi miniszter tiszteié lére hétfőn este fó] 9 órakor a mii nl szterelaökségí palotában estebédéi adott Siette uí elnOkc Bíi'B, december t. A Német TI $ lenti; A svájci nemzeti tanács héttőnjj téli ülésszak megkezdésekor Boceh let Károly genfi szociáldcmokru*. válárztotta •lnőkévó a kóvétkégő taxiidra. cm'lu

Next

/
Oldalképek
Tartalom