Délmagyarország, 1941. október (17. évfolyam, 223-249. szám)

1941-10-24 / 243. szám

I INGATLAN­FORGALOM Szeged város terbletén 1941 október 19-től 25-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát: Dobó Géza szegedi lakos eladta Ábrahám Mi­hály szegedi lakosnak Nagy Mátyás-dűlőbe]! 476 n. öl szöllőjét, 5.UC kor. k. t. jövedelemmel, 500— pengőért. özv. Szécsi Mártonná szegedi lakos eladta Ba­barczi József szegedi lakosnak Felső Asotthalom­dülőbeli 1055 n. öl szántóját, 4.08 kor. k. t. jöve­delemmel, 800— pengőért Brunner János szegedi lakos eladta Baranyay Horváth Sándor szegedi lakosnak, Kecskeméti-u. 28a sz. házát, 79 n, öl udvarral, 23.000 pengőért. Ifj. Matsak Lajos szegedi lakos eladta Bárdos Anna és fia szegedi lakosoknak, Csáktornyai u. 6 sz. házát, 200 n. öl kerttel, 2.77 kor. k. t. jövede­lemmel 12.000 pengőért. Vér János szegedi lakos eladta Bécsi József és neje szegedi lakosoknak Makraszék-diilőbeli szántó és szöllőjét, 3.21 kor. k. t. jövedelemmel, 438— pengőért. Újvári Jánosné szegedi lakos eladta Bitó Ist­ván és neje szegedi lakosoknak, öszeszék-dülőbeli 2 hold 1000 n. öl vegyes földjét, 17.51 kor.' k t. jövedelemmel. 3800— pengőért. Balogh* Ferencné szegedi lakos eladta Böndei István és neje szegedi lakosoknak, Kászonyi-dülő­beli 1600 n. öl rét és szántóját, 5.79 kor. k. t. jö­vedelemmel, 3200— pengőért. Papp János szegedi lakos eladta Börcsök An­talné szegedi lakosnak, Zákány-dülőbeli 2 hold 1014 n. öl szántó és rétjét, 12,68 kor. k. t. jövede­emmel, 3511.— pengőért. Erdei Antalné szegedi lakos eladta Dékány Pál szegedi lakosnak, Barát-dülőbeli 8 hold 1378 n. öl vegyes földjét. 49.49 kor. k. t jövedelemmel (5.595.80 pengőért. Palcsó Ferencné szegedi lakos eladta Döme Te­réz szabadkai lakosnak Boldogasszony-sugárút 64 sz házát, 120 n. ől udvarral, 30.000— pengőért. Vitéz Korényi Géza és neje szegedi lakosok el­adták Farkas Imre és neje szegedi lakosoknak, Csonka-u. 5. sz. házát, 187 n. öl szöllővel, 1.80 kor. k t. jövedelemmel, 6000— pengőért. ökrös János szegedi lakos eladta kk. Farkas József szegedi lakosnak Tarján-dülőbeli 123 n. öl szántóját, 2.08 kor. k. L jövedelemmel, 492— pengőért. Bönde Ferenc szegedi lakos eladta Farkas La­jos és neje szegedi lakosoknak, Kecskéstelep 33. sz. házát, 300 n. öl kerttel, 3.80 kor. k. t jövede­lemmel 7000— pengőért. Engel Pálné szegedi lakos eladta Farkas Sán­dor és neje szegedi lakosoknak, Füredi-u. 5b. sz. házukat, 94 n. öl udvarral, 12.000.— pengőért. Molnár Mihály és neje szegedi lakosok elad­lak özv. Greguss Gyuláné szegedi lakosnak ilattyú-u. 51 sz. házukat, 178 n. ől szöllővel, 2.27 kor. k. t. jövedelemmel, 9500.— pengőért Bitó Péter Pál és neje szegedi lakosok eladták Gyarmati Sándor és neje szegedi lakosoknak, Hu­nyadi-tér 11. sz. házukat, 158 n. öl udvarral, 20.000 pengőért. Almási Imre és neje szeged lakosok eladták Hámor Jánosné szegedi lakosnak Vajda-utca 41. sz. házukat, 170 n. öl udvarral, 10.800— pengőért. Urbán István és neje szegedi lakosok eladták Krnderessy Szabó Jenő szegedi lakosnak Te­réz-ú. 36. sz. házukat. 177 n. öl kerttel, 1.75 kor. k. t. jövedelemmel 13.000 pengőért Ábrahám János és neje szegedi lakosok elad­ták Kéri András és neje szegedi lakosoknak, Rösz­ke 499 sz. házukat. 208 n. öl udvarral, 2250 pen­gőért. Lovászi István szegedi lakos eladta Kiss Ist­ván és neje szegedi lakosoknak, Csamangó-dülő­beli 188 n. öl szöllőjét, 2.82 kor. kat. t. jövedelem­mel. 220 pengőért. Papp Istvánné szegedi lakos eladta id. Köröm Sánflorné és,társa szegedi lakosoknak Lengyel­dülöbeli 2 hold 100 n. 51 Szántóját, 1.20 kor. k. t. jövedelemmel 4320.— pengőért. Bárkányi Antal, kkdorozsmai lakos eladta Kö­rösi Antal és neje szegedi lakosoknak, Barát dü­lőbeli 1 hold 762 n. öl szántóját, 5.17 kor. k. t. jó­védelemmel 2340— pengőért. Takács Istvánné kkdorozsmai lakos eladta Lu» kács Ferenc szegedi lakosnak. Abrahártudulóbell 1 hold 304 n öl szántóját, 5.48 kor. kat. t. jövede­lemmel. 1251.—' pengőért. APROHIRDETESEK Szép emeleti bútorozott szobámban iparos fia­talember lakótársat keresek. Tündér utca 17., em. Különbejáratu bútoro­zott szobát keresek nov l-re, ajánlatok »jól fi­zető* jeligére a kiadó­bm Szépen bútorozott szo­ba teljes ellátással is kiadó. Bocskai utca 4 szám. Bútorozott különbejára tu nagyobb és kisebb szoba kiadó. Hétvezér­u. 27. sz. Bútorozott szoba 1 sze­mély részére elsejére kiadó. Petőfi Sándor sugárút 40. Emelet aj­tó 5. Bútorozott szobát tel­jes ellátással keresek, nov. 15-re. • Kereskedő* jeligére a kiadóba. Urinőnck bútorozott szoba, esetleg konyha­használattal kiadó. Bá­ró Jósika u 24. Különbejáratu elsőeme­leti utcái bútorozott — szoba tisztviselő részé­re kiadó. Érdeklődni : Mérei-u. 6c első emelet 3. Délelőtt 8-10 óra között. Bútorozott szoba für­dőszobával egv vagy két úrinőnek kiadó '_ Attila u. 1. I. 4. Tiszta bútorozott szo­ba kiadó. Deák F. u. 22 fél 2 November l-re szépen bútorozott szoba 1—2 személynek kiadó. .Ta­vasz u. 19. em. jobbra. íiilclhelyiico Üres ÜZLETHELYI­SÉGET KERESEK a város bármely* pontján. • Italmérés* jeligére a kiadóba. 357 Háromszobás össz­komfortos lakást kere­sek november l-re. — Cím a kiadóban. Lakásért udvar és ut­oatakaritást vállalok. Takarítás jeligére a ki­adóba. Kiadó 2 szobás lakás fürdőszobával — Szent Ferenc u. 5. Különbejáratu utcai — szoba fürdőszoba hasz­nálattal üresen kiadó. Bocskai utca 1. CIPÓ JAVÍTÁST olcsó áron jó kivitel ben végez Kószó ci­pészmester Feltámadás u. 24 udvar ajtó 4. MUNKASOK! NÉIIANY HETI MUN­KA faiskolában, heti bér 25 pengő. Jelent­kezés irodámba Petőfi sugárút 84, vagy mun­kanapokon reggel 6 óra kor az Újszegedi kato­nai lőtér előtt. Cipészsegédek teksz­munkára felvétetnek. Jung cipőüzem Margit­h. 19. Irodai és könnyű tech­nikai munkához fiatal leány felvétetik. Mun­kakedvelő jeligére a — kiadóba. Csongrád, Csanád- és Békés vármegyékben — jól bevezetett utazó ál­lást keres bármely szakmában. •Szorgal­mas* jeligére. GÉP.TÁRMÜKEZELÖ képző tanfolyamon ki­képzés felelősség mel­lett a íegjutányosabb áron MfllTer Béla. Tá­bor utca 2. Tel. 20-76. MÁV. feiüftl hftilf forgalom flgynökaégo Bútorszállítás helyben vidéken sépkQctlkkfrl M Fuvar felvételi irodi Kölesei ntca ff. IGAZOLVÁNYKÉPEK sürgős esetben 10 perc alatt készít Kozó fotó, Mikszáth Kálmán n. 13. Telefon: 39-32. Felvéte­lek este is készülnek. Szoba, konyhás LAKÁST KERES november l-re vendég- í lős. >Uj bútor* jeligé­re a kiadóba. 357. Lakásfertötlenitö Vállalat ci UN Irodái a SjegOd, Somogyi 10. Tol. 3t- 77. Szoba, konyhás lakás november l-re kiadó. — Fodortelep Tátra tér 3. Gyermektelen házaspár, nak takarításért lakást adok. Cim: Kossuth La­jos sugárút 43. Házfel­ügyelő. Németnyolvet tanitó _ úrinő lakótársul ven­ne egy kat. vallásos szolid leányt. Báró Jó­sika u. 37. ' Egy szoba fürdőszobás lakás Újszegeden kö­zel a hldíioz november 1 l-re vagy ozetmalra is kiadó Korácsné. Liszt utca 12. j Stoppoltassa ruháit a •Budapesti* kézműsző­vőnél. Eredeti gyári beszövések. Üzlet: HA­gi sörkerttel szemben. Fogorvosi segédkezés megtanulására fiatal leányt keresek. Tisza Lajos körút 37. FII. em. 2,\ Zongoraművésznő oki. tanár tanít kezdettől a legmagasabb fokig. Ma­ros utca 15. DÉLMAGYARORSZAG VASÁRNAP. 1941. október 26. 1t Kifutófiút vagy erős leányt kerékpárral fel­veszünk. Vajda dtogé­ria Kárász u. 12. Könnyű" munkára ra­gasztólányokat felvesz. Margit u. 14 a. köté­szet. Cyánoztzsson dr. Bertalan József mérnöki eyánirodájával Olcsó, pontos, meghíz­ható. Maros u. 15. Tel.: 15-94. 388 .Gazdák Biztosító Szö­vetkezete keres Szeged városára. Csongrád-, Csanád- és Bácsmegvé­re kiterjedt összekötte­téssel és ismeretség­gel rendelkező AGILIS, KERESZTÉNY ÜZLETSZERZŐ­TISZTVISELŐT fizum, napidíj és juta­léktérítés mellett. A pá lyán még nem működők is jelentkezhetnek. — Ajánlatok Szeged. Pos­tafiók 114. küldendők.. Nagyobb fiú kifutónak, vagy inasnak felvétetik Kalánka cukrásznál — Rudolf-tér Németül beszélő KISASSZONYT 5 éves kisleány mellé felveszek .November 1* jelige. 367 őskeresztény, kezdő IRODISTANŐ aki jól számol és fr azonnal felvétetik. — írásbeli ajánlatok: — Részvénytársaság* jel­iigére a kiadóba. Jó munkás cipész se­géd vegyes munkára — felvétetik, vitéz Bar­czánfalvinál Korona ut ca 1 szám. Kifutóleány varrodába felvétetik. Széchenyi tér 15. I. 1 ajtó. Jóravaló iparos család házmester állást keres. Esetleg Portási állást is elvállal. Cim a kia­dóban. Német anyanyelvet ta­nítja gyors haladással kiváló pedagógus. Ma­ros utca 15. ASZTALOSSEGEDEr KET felveszek állandó múlik ára Ugyanott' ina* sokat ís Somogyi u 15 Hegedűs. 361. i Házivarrónő felvétetik. Weisz terményüzlet. — Püspökbazár. Ügyes Hölgyfodrásznőt jó fizetéssel felvesz. — Juliska szalon Gróf pa­lota. Kifutóleány azonnal — felvétetik.' Ekker ka­lapszalon. Kárász u. 8. Fiatal asztalos segéd műhútor munkára fel­vétetik Kiss L. Sándor ntca 33 sz. 100 pengő óvadékkal BIZALMI ÁLLAST KERES 32 éves fiatal­ember. .Törekvő 3* jel igére a kiadöba. 357. 2 fűi müszövőtanonc­nak azonnal felvétetik fizetéssel. Tisza Lajos kőrút 48 sz. Müszövő üzletben. Kifutóleányt vagy fi­út magas fizetéssel fel­vesz Corvlrg Wnyv­paplr keresek. Gr. KU­helsho.-;; tó* (Hősök ka PVita mellett) Magántanuló mellé tan. erőt keresek. «Első ke­reskedelmi. jeligére « kiadóba. Izr. középkorú nő férj­hezmenne kisebb ip* rorshoz 2000 P jeligé­re a kiadóba. Fiatal keresztény gyors és gépirónő állást ke* res. • Megbízható 11* —' jeligére. Kifutóleány felvétetik László Arbúzában. 3 nvelven beszélő ke rcskedelmi érettségivel biró őskeresztény úri lánv ÁLLÁST KERES • Perfekt német, jeligé re. Postafiók 170. Szövet és selyem '» reskedősegéd állást te res. Szivárvány u 25 Vásárhelyi Mihály . Bocskorfüzö munkás ­felvétetik. Tavasz u 8 Megbízható kifutó fiút vagy leányt felvesz -« azonnal Lévai csente* gc üzlet. Széchenyi tér. Imi Bejáró takarítónő kizá róíag vasárnap delelőt? re felvétetik. László Árúházban. Kisebb kocsmába, vagy privát házba mennék mindenes főzőnőnek. —s Csuka-utca 34. Kissné. Bejáró szobaleányt -s vagy takarító asszonyi kerese-k Tisza Lajos körút 61 I. em. S. Főzőmindenest vagy he* járónőt estig felvésze.lj elsejére Jager. Gyöngy* tvnk u. 12 T. em. Bejárónő d. e. órára -4 felvétetik Wigner Szé< chenyi tér 15. Bejáró takarítónő a dfi előtti órákra fel vé tá­tik László Pusztasza* ri u. 26. Bejáró takarítónőt kert sek délelőtti órákra Somogyi utca 11. II. ff 8. a. UaiJnga/larL Alkalmi olcso kézvételek! Belvárosban adóked* vezménves jöv. szép. em bérház 95.000 P. 1x3 és 3x1 szobás fürdőszo­bás parkettás 46.000 P/ Adómentes 2x3 szobást fürdőszobás új háí 45.000 P. Lerhner-térnél 1x5 és 2x2 szobás für­dőszobás. parkettás — 65.000 P. Boldogasz­szony-sugámtnál 2x2 és 3x1 szobás ház víz, —­vili., közmüvekkel —. 35.000 p. Adómentes 3 szobás fürdőszobás új ház 15.000 P. Kőrútnál adómentes 2 szobás új ház 12.000 P. Fodor u. végén 1x3 és 3x1 szo­bás ház 25.000 P. 3x1 sz<r bá's ház 10.000 P. 2 szo­bás ház 6500 P. Aszfal­; tos utcában kőzniflve* házfelek 7000' P Meg rebrtő'- T 4 7. ÍR iroda által. Attila-utca 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom