Délmagyarország, 1941. október (17. évfolyam, 223-249. szám)

1941-10-24 / 243. szám

12 DÉLMAGYARORSZÁG * VASÁRNAP. 1941. október 26. ílflűó olcsó hézaK, Itáifel­Keh, szouo, gyümölcsös és hszonto fanyósDiríohoh! Újszegeden háztelek, köves utcán 5000 P. — UáztcTek tiidnái 8000 P. — Adómentes ház 2x1 szabás lakássa). nagy kerttel 4500 P. — [Adómentes ház 2 szobás lakás, kert vámház­nál 6000 P. — Villa 5 szobás, kerltcl, fa­kori 16.000 P. — Villa 3 szobás, fürdőszo­bás, nagv kvittel, strandnál 15.000 P.. — Adó­mentes családi ház, 3 szobás, fürdőszobás, 2x1 szobás, kertes, hídnál 26000 P. — Adó­mentes családi ház, 4 szobás, komforttal, kerttel, kőrútnál 35.000 P. — Szegedi oldalon bűztelek 200 n. öl. Kálváriánál 4000 P. — 250 n. 14 közműves 6500 P. — Adómentes családi ház 2 szobás nagy kertlel, Felsővároson 10.000 P. — Adómentes ház 2 szobás, kertes Petőfi-sugárutnál 12.000 P. — Adómentes ház R szobás, fürdőszobás, kertes, Kálváriánál 46.500 P. — Emeletes 2x2, 3x1 szobás lakás­sal, körúton belől aszfaltos utcán 25.000 P. — Emeletes szép ház 2 és 3 szobás lakásokkal főúton, kerttel 38.000 P. _ Adómentes ház 2x2 szobás, fürdőszobás, kertes, köves ulcán 33.000 P. — Szép, emeletes ház 7 lakással Ró­huson 24.000 P. — Emeletes bérház, pincés 7 lakással, kerttel Kossuth Lajos-susárúton 40 »>7er P. — Emeletes, üzletes samkhérház. pin­cés, körúton belől, lő uton 45.000 P. — Eme­letes, részben adómentes bérház, üzletes, für­dőszobás lakásokkal, fő uton 75.000 P. —Két­emeletes bérház, 10 lakással, közműves 85.000 !>. _ Nagv belvárosi bérház, üzletekkel, kom­fortos lakásokkal 150.000 P. — 4 Holdas szöl­h}, gyümölcsös tanvával. Királyhalom 7000 V. _ '600 n. öl szántó Tariánban 3200 P. — 13 hnl bánáti szántó tanvával 18.500 P. — 51 hold királyhalmi szántó cs gyümölcsös lá­rvával 75.000 P. 120 hold szántó lakóházzal, yazd. épületié, Artézi kúttal 120.000 P. ,j Alkalmi vételek! Mézemé P. M. ingatlan irodánál. Horthy Miklós n. 2. (Kultúrpalotánál). ELADÓ adómentes KETTŐEMELETES MODERN BÉRHÁZ komfortos lakásokkal a belváros legszebb ré­szén. "Ara 1 <>0.000 P. Megvehető MÉZERNÉ V. M. Irodánál Horthy M. n. 2. (Kultúrpalotá­nál.) Gyálai réti dűlőben 1 katasztrális hold föld kiadó. Érdeklődni Far­kas u. 20 szám. [Kiét hold ffelparcrláz­is) bcállitott gyü­mölcsös, adómentes épületekkel, villamos megállónál eladó. Dr. \dler Csekonics u. 1. I ászt utca 10 s/ámú ház eladó. Érdeklődni: Fodortelcp. Tátra-tér 3 Ivladó Üzlet házzal — együtt Deszkcn. Ér­deklődni Milvánovics VáL ' Tiszaparton telek ház­zal ezorszázhanninc pengővel megvehető. — Köpcnyüzcin. Folgár-u. 3 sz. r. örökös közül 3-nak Jázrészo eladó. Tud. Szent Ferenc utca 10. 2. ajtó. Eladó. Rokkant telepen KO négyszögöl gvü­mölcs, rajta levő kis tégla házzal eladó. — Érd. Kálvária u. 2b. — Szövetkezet. Halész utca 17 6zámü •iáz eladó. Érdeklődni; Fecske utca 11. ELADÓ MAKÓN a legforgalmasabb úton 34-3+3+2 szobás . tel­jes komfortos 4 lakás­ból ál lé 11 évig még nagv adómentes villa­szerű EGYEMELETES RERIIAZ 300 öl telek­kel. Értekezni lehet:. Dr. Tulitzer Jenő ügy­véddel Makón, Széche­nvi tér. 354 Rókuson. Szatyraazi-ut ca 23 számú új adó­mentes házat elhelye­zés végett eladom. Tu­dakozódni ugyanott.^ Eladó. Kiskuudorozs­tnán jó helyen fekvő, újraépített kis magán­ház egy vagy két szo­bára is alkalmas für­dőszoba vízzel, családi okokból sürrtősen jutá­nvosan eladó. Érdek­lődni Dorozsmán, Fábi­án Bádogosnál az au­tóbusz állomással szem Len. Csongrádi sugárút 72 szám eladó. Bővebben hétfőtől. , Vennék jókarban lévő házat 8—10 ezer pen­gőért a város bármely részén. Ajánlatokat: — Ügynökök kizárva jel­igére a kiadóhivatalba kérek. qdff5-v£t€l Gyönyörű Lanbergcr— (Moss rövid fekete zon­gora új állapotban el­költözés miatt eladó. — Telefon: 31—71. 3 hónapos pulikutya el­adó. Kossuth utca 17 sz Dr. Sebők Ferenené zongora, pianinó, harmónium kereskedése Szeacd, Pclöfl s. sugár af 13. Olcsó bérlet. Kedvező részletfizetés. Vétel, csere. HASZNÁLT FÉNYKÉPEZŐ­GÉPET VESZEK Liehinaun, Kelemen nt­ea 12. 292 Kétkerekű gyermekke­rékpár eladó. Horthy Miklós u. 11. földszint 4. Bőrkabáto* készitésc mérték után, bőrkabátok festése, ja­vítása vízhatlan bőrpu­hító festékkel készül. CSORDÁS bőrruhakészitő mester, Saika utca 14. 343 Szikvizgyár villanyerő­rc berendezett. Szeged­hez közcllévő nagy­községben más vállal­kozás miollt azonnal eladó, teljes berende­zéssel. Érdeklődni: — Kiskundorozsmán. At­lasz fodrásznál. Fő-tér Nyunk Magyar Teát! Vegyük a • logjohliat! Kapható; 7, 14. 20 f.-es csomagokban, Vénusz Drogéria Mikszáth K. u. 5. 1 drb S.II.B. segédmo­tor kitűnő karban el­adó. Bcrcsényi u. 10. Egv RINGEl+féle bll­llárd soknak örömet, a tulajdonosnak örö­mön kívül jövedelmet lelenl úheiücn antal rs fflt HUÁflOeYÁRA SZEGED áitmjwnt ROíSnth Lajoa a-ni 84 Menyasszonyi diszma­gvar, estélyi és alkal­mi ruhák kikölcsönzése Cim a kiadóhivatalban. Legolcsóbban . ; LIBÁT, KACSÁT egészben és részekben. 1. a. zsirnakvaló és^ li­bazsír beöntésre is kap ható. Rózsa, Mikszáth K. u. 5. Telefon 39-36. UÉLYEGGYÜJTE­MÉNYEKET sorozatot, tömegbé­íyeget megvételre ke resek. Farkas Ká­roly, Szeged. Pál u 6 Telefon: 15-50 Perzsa szőnyeget ven­nék, lehet magyar­gyártmányú is címet a kiadóba. ÁTiszla sző­nyege jeligére. Szilszkin bunda valódi eladó. Lilom utca tl. II. 8. Szép uagy háromrészes fehér konyhakredenc, duplatctejü masszív — asztallal, székkel el­adó. Deák Ferenc ut­ca 8b. földszint. Eladó egy sölétszüikc városi bunda, opozoti­guílér, nutrin béléssel, közép alakra jő álla­pótban. Maros utca 15. f?7 a t. JofOrgalmű piac melletti VENDÉGLŐ üzlet családi okok mi­att azonnal átadó. — Cim a kiadóba. Fagyás ellen Balzsamos tagykenőcs. 70, 1.30, 1.70-es ada­gokban. Vénusz Drogéria Mikszáth K. w. 5. Tiszta új pója huzat és gyermekkocsiba való vattás paplan eladó. Zákány ntca 34 szára. Eladó. 1 vasúti bunda, köpeny, női kabátók, gyermek bocskai kabá­tok. Szivárvány u. 50. Jókarban levő tűzhely eladó. Kisebb fajta szép kályhát veszek. Tisza Lajos körút 55. Trafik. Solingeni ollón, borotvák, kések nagy választékban kap­hatók, azok köszörülé­sét, javítását felelősség soo mellett vállalja Fráter műköszörűs Úikuitb Kilmin n. 5. Konyhabútor és fényezett háló állan­dó raktára RÓZSA NÁNDOR asz­talosnál, Pacsirta utca 8 szám. Eladó egy alig hasz­nált piros zefir kályha és' preciz tejszeparátor Tisza Lajos körút 58a I. 4. Szürke bueno bunda — karcsú alakra, kifogás­talan karban, és szür­ke prcinbolcro eladó. Deák Ferenc utca 8b.­Földszint. Perzsa és gyári hasz­nált szőnyegeket ma­gas áron veszek. Cí­met kérem a kiadóba. >Szeged< jeligére. Fekete csikó bunda kö­zép termetre jutányos áron eladó. Bányai szűcsnél. Két ablakra való zöld brokát függöny1 kilottbé­lésscl bútorhuzatnak is alkalmas, eladó. Somo­gyi u. 22. I. em. 50 éve fennálló, nagy füszerüzlet más vállal­kozás miatt eladó. — 200 jeligére. Eladó egy félháló szo­ba bútor és két férfi télikabát. Papp Polgár u. 19. Füszerberendezés elköl tnzés miatt eladó. Ér. deklődni Ifudák Mihály né Füszerüzlet Mars tér 1 sz. , Ebéd'őbútOf, palisandci 'els'irftndü kivitelben. —r l odor u 6. emelet. ELADÓK: 100 drb. prims, 150 SrB feles tégla, két üveges ajtószárny, egy nagy irógépasztal, egy kilen­ces Flóbert, egy jő, fe­kclc férfi télikabát, 41­es lakkcipö. Mátyás-tér 4. sz. 364. Férfi és fiú ruha aszta­los szerszámok eladók. Bihari u. 15. sz. Extra karpaszományos őrmesteri zubbony, ke­veset használt, közép­termetű alakra eladó. Használt tégla eladó. Érdeklődni vasárnap d. e. fél 9 és 10 között — Fárisi kőrút 21b. Rrótszörfí foxi kölyök kutyák jó helyre el­adók. Rózsa Mikszáth K. u. 5 Telefon 3T-36. Eladó. Gyalupad enyve­ző bakok, szorítók, csa­varok, különböző aszta Ios szerszámok. Köl­eseim. 7. Keveset használt fiú té­likabát 14—15 évesnek eladó. Kossuth u. 25. sz. ajtó 5. Egy jókarban levő női varrógép eladó. Mik­száth Kálmán ufea 14. Eladó: egy jókarban lé­vő szürke pcrzsaláb­bunda. Somogyi u. 6 3. kapu. Házfelügyelőnél. Jóhangú Pianinot ke­resek megvételre. Rész­letes lc.irást ármegjelö­léssel kér Csepregi An­tal villamossági üzlet. Orosháza. Egy ÁVcrtheim Kassa jutányos áron eladó. — Megtekinthető csak hét köznapon 9 órától 12-ig Báró .Tosika utca 21. — Festőműhelyben. Bagaria csizma 41 es. Bőrbekecs bárány bé­léssel. Férfi ruhák el­adók. Újszeged Közcp­kik ötő-sor 3. sz. l'ehcr vászonmaradé­kok 3—4 méteresek, ci­pők. filodendronok. — szabóvarrógép eladók. Polorár u. 3. Köpeny­üzem. Eladók: Magyar perzsa és összekötő szőnyeg, fekete télikabát, feket'c zsakett öltön v. Szent István tér 15 II. 8. Egy jókarban levő téli­kabát eladó. Ábrahám szabóüzlet Somogyi u. 15. U. o. fűrészporos kályhát vennék. Hálószóbabútor poilitú­ros, féregmentes eladó. Szériienvi-tér 16. II. Cm. jobbra. Női varrógép cilinder slopfmlógép hosszúka­rú Singergvtártmánvok olcsón eladó. Dosztig­kcses Református pa­lota. Figyelem! Kisebb-nagyobb háza. ink, a kertvárosbai több' háztelkek és há­zak, Palicson villák 80. 75, 35, 32, 170 k. botó földjeink gazdasági épü letekkel eladók szabad­kai határban. Vendég­lök, éttermek átadóit és eladók. Délvidék ingatianiorpaimi iroda SZABADKA Nityin palota Baka Ambrus és Társai, —­Tclcfor 336. Ház és féltelek eladó. Római körút 28 sz. I. cm. u. ott nagyobb le­ányt nyomdába felve­szek. Egy modern 2+1-es iá­dió eladó. — Fecske n. 19 sz. 1 drb női bunda olcsón eladó. Wimmcr Fülöp utca 15. Pianinót megvételre ke resek. Ajánlatokat ár­megjelöléssel >Megbiz­ható 4« jeligére a ki­adóba. Eladó vaskályha üs1 használt tégla Vásár­helyi sugárút 3. HáztUí lajdonos. Motorkerékpár B. S. A'< 500-as oldalkocsival el­adó. Megtekinthető — csak délelőtt Vásárhe­lyi sugárút 42. YOtŐNfÉUK Házasság céljából meg­ismerkednék csinos ma gános növel. >Titoklar­tóc jeligérc. ^^^^^ A ti (I LEGÉNYEK, ifjak figyelem! vagyo­nos, idősebb, fiatalanh feleséget, kitűnőét vá­laszthatnak Méltóságot Asszony állni — disz­kréten. Bpest, Főposta­fiók 304. Válaszboríték Csak címre felel. 153b II l IIMI'HI — ' T~~ Középiskolás diákot —> teljes ellátással felve­szek. Cim a kiadóba. vidéket kedvelő gyer­mekszeretö úrinő ez­úton keresi 45—60 éves úriember ismeretségét, házasság céljából. — Gresz Ilona Budapest IV. Váci utca llb. -­(Obcruiaicr cégnél) Független férfi vagvok. Keresem feltétlen füg. gctlcn úrinő ismeretstv gét házasság céljából. 28—36-ig csak teljes címre adok választ. >Jót a jóvalc jeligére a kiadóba. Fekete pulikutya, ei-­gány névre hallgat 1&< án eltűnt. Nyomraveze­tő magas jutalmat knp» Polgár u. 17. alatt Dá­vidnál. Szerkesztésért és kiadásért felel; BEREY GÉZA főszerkesztő. a Délmagyarország Hírlap-és Nvom'davallalal rf. ügyvezető-igazgatója. Szerkesztőség: Szeged, Kölcsev-ulca 10, T. em. —• Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Ki* adóhivatal: Szeged, Aradi-utca S. — Teleién (szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13—t* Kiadótulajdonos: Délmíiftvarorezáff Ifirlan- éc Nvnmdavállnlaf R' Nyomatott: ABLAKA GYGRGY körforgógépén, Szeged. Kálvária tltea 14. telefon 10—8L Felelő; üzemvezető. Ablaka István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom