Délmagyarország, 1941. október (17. évfolyam, 223-249. szám)

1941-10-01 / 223. szám

I V 24 kivégzés Prágában Prága, szeptember 30. A Német TI jelenti: A védnökség kedden meg jelent lapjai jelentik, hogy a prágai rögtönitélö bíróság halálra ítél­te Bili József volt harherectábornokel és Vojta Hugó volt hadosztály tábornokot. Mind­ketten vezetői voltak egy cseh csoportnak, amely azt a célt lüzle ki. hogy a csen-morva védnökséget erőszakkal elszakítják a Német Birodalomtól és hogv helyreállítják az önálló Cseh-Szlovákiát. . Halálraítéltek Konzák 1-ászlót és Franz Vencelt. Mindketten egv váiidorosoporthoz tartoztak, amely tervszerűen felvásárolt 'és ös­szegyűjtött mindenféle fegyvert azzal a céllal, hogy fordulat esetén a fegyvereket a németek ellen használják. A védnökségi sajtó jelentése a rögtönitélö bíróság árulás és rombolás előkészülete miatt halálraítélté Horacsek Ferenc prágai nyug­állományú dandártábornokot. továbbá Winsrh Ferenc, Pestuka János, Szed­I a esek Járom ir és Subert- Dusán vezető kommunistákat valamint még tizenöt embert. Az Ítéleteket golyóval végrehajtották. Figyelmeztetés a esetiekhez Prága. szeptember 30. A statáriális Biróság; | Ítéleteivel kapcsolatban a csch sajtó rámutat ar- i ra, hogy ezek az intézkedések az utolsó figyel- ' meztetést jelentik azok számara. akik még nepy értették meg a tény lege* helyzetet. A >Polednv List reámutat arra, bogy azok a bűnös merénv lelek, amelyre egyesek a londoni emigránsok ite'itása következtében vetemedtek, annál elitéleiwőhbek. mivel a nagynéniét biroda­lom a csehekkel s/embea rendkívüli jóindulattal viseltetett A lap hangoztatja, hogy még tíz nap­pal ezelőtt h cseh újságírók jelentek meg Elias miniszterelnöknél^ ho^ry figyelmeztessék azokra a súlyos károkra, amelyeket a londoni emigránsok uszítása a cseh érdekeknek okoz. Megkérték, sőt könyörögtek neki, hogy cz ellen a propaganda ellen erélyesen lépjen fel és egész kormányelnüki befolyásét vesse latba a cseh közvélemény figyel­meztetésére. Ezek az intelmek azonban hiábava­lóak voltak. Így történt meg az. aminek történ­nie kellett. A csehek számára most itt az utolsó alkalom, hogv bebizonyítsák jóakaratukat, hogy lojális noleárai akarnak lenni a birodalomnak. Heydrich főcsoportvezető Németország legfőbb rendőri hatóságit képviseli Prágában A protektorátus) eseményekről a Wilheim­Strasseboz közelálló ütto von Heydebrccfe a kővetkezőket jelenti berlini tudósításában a •Heg­gel) Magyarország* mai számában: — A eseb-morva protektorátusban lejátszódó eseményekről a német lapok csak a hivatalos né­met hírszolgálati iroda fogalmazásában Eliá$ tábornok-miniszterelnök letartóztatását közlik és ezt a jelentést sem feltűnő helyen. A további ese­ményekre vonatkozóan nem olvashatunk semmit a német lapokban és az illetékes német tényezők Is teljes hallgatásba burkolóznak a puhatolózást kí­sérletekkel szemben, úgyhogy a német közvéle­mény előtt egyelőre rejtve marad, milyen esemé­nyek alapján vették gyanúba Éliás tábornok-mi­niszterelnököt és vádolták meg hazaárulással. Arról sincsenek 'nég értesülések, hogyan intézked­nek majd Berlinben Éliás utódlásáról. Politikai körökben azért tartják érdekesnek ezt a kérdést, mert ebből következtetni lehet arra, vájjon nrm . lesz-e a mostanj események következménye a.pro- ' tek tora tus államjog! helyzetének alapvető meg­változása. — A protektorátus) eseménveknek illetékes he­lyen is különleges jelentőséget tulajdoníthatnak: Amszterdam, szeptember 30. A Német TI je­lenti: Az angol hírszolgálat jelentése szerint Churchill kedden az alsóházban kijelentette, bogy az angol és amerikai kiküldöttek moszkvai megbeszélései folvsmán vtUgos ás tökéletes tvd.i­roást szereztek arról, hogv mostantól kezdve An­glia havonta mennyi segitséjeet juttathat a Szov­jetuniónak. Churchill megjegyezte még, hogv az angol népnek a legkomolyabb természetű áldoza­tot kell hoznia, hogy a Szovjetunió mjnt hadviselő hatalom, továbbra is fennmaradjon. Churchill ezután kijelentette, hogy rövidesen nyilvánosságra hozzák azt az uj és lojális szövet­séget, amelvet Anglia és a Szovjetunió Iránnal köt és amelyben Irán Anglia oldalán főg fellépni a háború további menetében. A miniszterelnök, miután óvta az angol népet attól, hogy té'en a német nyomás enyhülését vár­ja. megjrgve/le bogy még hevesebb harcokra le­het elkészülni, mint eddig. (MTI) Amszterdam, szeptember 30 A Német TI je­lenti: Mint az angol hírszolgálat Churchill keddi beszédéről jelenti még. Churchill a legutóbb mondott beszédéhez hasonló™ angol védelmi .intézkedések sikerének tekintette azt. hogv az el­ASZTALOS­szép a lakása, ha bútorát HBrTEncu nálunk vásárolja • 1 I 3 I L II llt Telefonszám: 11—28. csarnoka Szendrényi Ciéza és Társai, Szeged, Dugonics-tér II. « v erre lehet gondolni általánosságban már abból Is, hogy báró Neurétb eddigi protektor helyette­sévé H e y d r f C h SS főcsoportvezető személyé­ben olyan személyiseget neveztek ki, aki Német­ország'valamennyi legfőbb rendőri hatóságát ' ép­• iseli. Sugalmazott források is csak annak meg­állapítására szorítkoznak: a cseh-morva protek­torátusban szükség volt rendészeti intézkedések­re, mert bizonyos birodalomellenes tevékenységgel megkísérelték a protektorátus népét Németor­szággal szembeállítani. Berlinben a legnagyobb éberséggel figyelik a protektorátus) helyzetet, no­ha meg vannak győződve arról, hogy ezekkel az tizelmekkel csak egy kis kör hozható kapcsolatba. Záróra: este 10-kor Prága, szeptember 30 A lapok jelentése szerint a birodalmi védnök elrendelte, hogy azokban a kerületekben, ahol kihirdették a kivételes állapo­tot, este 10 órakor kötelesek bezárni a vendég'ök, a mozik és a szórakozó belvek. Tilos mindenfajta cseh gyülekezés, színielőadás, hangverseny és egyéb kulturális, vagy sportünnepség. lamok a Szovjetuniónak szánnak. — Nagyon ís lehetséges — mondotta Cburchiit —, bogy inkább a szállítási lehetőség, mint jóaka­ratunk és támogatási készségünk szab hatért vég­eredményben ebben a kérdésben. Bár Angliának • legnagyobb érdeke, hogy a Szovjetuniót ameny­nyire csak lehet, támogassa, azonban mégis más védelmezendő érdekek is vannak. A kérdések sok! tekintetben hasonlítanak a mult év feladatainpz, amikor Anglia vérző szívvel volt kénytelen pieg­tagadni, hogy a még fennmaradó vadászrijaít Franciaország segítségére küldje. (MTI) Toyoda külügyminiszter tárgyalása az amerikai nagykövettel Tokió, szeptember 30. Hétfőn tették közzé azt a jelentést, amely szerint szombaton hosz­' szabb tanácskozás volt Toyoda tengernagy, külügyminiszter és Joseph Clark Grew tokiói USA-nagykövet között. Hivatalosan semmit sem közölnek az eszmecsere tárgyáról. Ufabb thaiföldi akció? Tokió, szeptember 30. A Német TI jelepli: A japán sajtó hangsúlyozza, hogy Anglia és Ame­rika ujabban japánellenes hadjáratba kezdett a thaiföldi kérdésben. A „Nishi-Nishi" szeri-nt Anglia és Amerika Thaföldet bele szeretnék venni a japánellenes alakulatba. (MTI) Amerikában javítják a „Manchester" cirkálót Newyork, szeptember 30. A Német TI jelen­ti: Watson ellentengernagy, az Egyesült-Álla­mok állami hajójavítóüzemének parancsnoka philadelphiai jelölés szerint közölte, hogy a 9400 tonnás „Manchester*' angol nehézcirkálof általános javítás céljából a hajójavító telepre vontatták. Az elmúlt héten egy angol csataha­jót Is ilyen célból hoztak be a hajógyárba. (MTI Nöi öszi és télikabátok ruhák óriási választékban. Délmagyarország legnagyobb nöi ruházati szaküzletében. JP lE-r^KSÍ cégnéI' Széchenyi-tér 17 Föpostával szemben­Churchill beszéde a szovjet megsegítéséről mult három hónapban csökkent az angol é/ angol szolgálatban működő hajók elsüllyesztésé­nek mértéke. Ebben a beszédben Is kilátásba helyezte hall­gatóinak aa Egyesült-Államok segítségéé. Ez a se­gítség — mint mondotta — már szemmellátható távolságban van, de sajnálatos lenne, ha bárki is ezek felelt a sikerek felett idő előtt örvendezne. Azt is hangoztatta, hogy a jövőről nem mond­hat semmiféle megbízható jóslatot. Inkább az vár­ható, hogy M ellenséges tengeralattjáróhAborni majd főbb tengeralattjáróval fogják folytatni, mint eddig és ezt az akciót a német légihaderő fokozottabb mértékben támogatja majd. Bátorító megjegyzésként utal) arra, bogy An­glia támogatást kap a Szovjetuniótól és Ugyancsak bátorltónak mondotta az Egyesült-Államok' eltö­kéltségét is. A távolkeleti helyzetről szólva hangoztatta, hogv Csnnking Anglia melleit van. thnrchill e|ismrrte hogy az ellenség kezében tartja a kezdeményezést és Angliának nincs hatal­mában elvenni e/t az ellenségtől. Churchijl fejtenetései során kitért arta a tá­mogatásra is. amelyet Anglia és az Egyesült-Ál­Hol lehet Igtiiüheveniii lahásofcaf közalhalmazof (ah részére Budapest, szeptember 30. A MTI jelenti: A belügyminiszter rendeletet adott ki a közszolgá­lati alkalmazottak lakásszükségletnek biztosítá­sa végett egyes városokban és községekben la­f kások igénybevételéről. A rendelet a nem hiva­'ásaa katonai szolgálatot teljesítő személyek» valamint a közszolgálati alkalmazottak lakás­. szükségletének biztosításáról szóló kormány­rendeletben kapott felhatalmazás alapján el* rendeli, hogy a közszolgálati alkalmazottak, az állam, a törvényhatóság és a község üzemei, va­lamint egyéb közérdekű vállalatok és hadiüze­mek alkalmazottai lakásszükségletének biztosí­tása céljából lakások igénybevételének az aláb­bi városokban van helye": Kolozsvár, Komárom, Marosvásárhely, Nagy­varad. Szabadka, Zornbor törvényhatósági jogú városokban. Beregszász, Beszterce,; DÓ6, Gyergyószent­miklós, Sepsiszentgyörgy, Szilágysomlyó, Zilah megyei városokban és Nagyszöllős községben. FERENCJOZSEF KESERŰVÍZ I

Next

/
Oldalképek
Tartalom